Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Министарство финансија - Пореска управа – Филијала Нови Сад 1, у поступку принудне наплате пореске обавезе из непокретности пореског обвезника "НОВЕЛ" ДОО из Београда, на основу члана 108. став 1. 2. и 3, члана 109, Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002 ... 95/2018) и члана 192., 193. и 194. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97,  31/2001 и «Сл. гласник РС», бр. 30/2010 и «Сл. гласник РС», бр. 18/2016), 05.06.2019.  године, објављује:

 

Оглас о продаји непокретности путем

усменог јавног надметања

 

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ прво рочиште за продају непокретности у поступку принудне наплате пореске обавезе путем усменог јавног надметања, за непокретности које су уписане као својина пореског обвезника "НОВЕЛ" ДОО из Београда, ПИБ: 101696115, у катастар непокретности Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности у Новом Саду, обим удела 1/1, у листу непокретности број: 1526, за К.О.Нови Сад III, и то:

Р.

бр.

Опис непокретности

Број

К.П.

КО

Површина према катастру

Утврђена почетна

вредност

у динарима на дан процене

ха

а

м2

 

1.

 

Њива 2. класе Потес/улица-Темерински пут, врста земљишта-остало грађевинско земљишпте у својини

 

 

 

 

356/1

 

 

 

Нови Сад  III

 

 

 

 

26

 

 

 

16

 

 

 

35 086 576,80

 

Укупно:

 

 

 

 

 

35 086 576,80

 

 

које ће се одржати  21.06.2019. године, са почетком у 11 часова, у просторијама Министарства финансија, Пореске управе, Регионалне групе за едукацију, Едукативног центра у Новом Саду, Улица Футошка бр. 35. Непокретности пореског обвезника су оптерећене законским заложним правом – хипотеком првог реда у корист Републике Србије – Пореске управе – Филијале Нови Сад 1 у укупном износу  од  10.019.611,77 динара и припадајућом каматом до дана исплате целокупног дуга, код пореског обвезника "НОВЕЛ" ДОО из Београда, ПИБ:101696115,који проистиче из записника Министарства финансија Пореске управе Филијале Нови Сад 1 број: 2231-433-12-03874/2015-I2А07-17 од 03.07.2015. године.

2. Почетна вредност непокретности утврђена је коначним решењем Министарства финансија, Пореске управе, Филијале "А" Чукарица број: 011-433-00-11242/2018-K1A08-2 од 25.03.2019. године и  износи, за непокретност под Р. бр. 1 Њива 2. класе Потес/улица-Темерински пут, врста земљишта-остало грађевинско земљишпте у својини, облик својине - приватна, обим удела 1/1, новчану вредност од 35.086.576,80 динара.

3. Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.

4. На овом рочишту непокретност се не може продати испод 75% утврђене почетне  вредности непокретности. 

5. Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања положе депозит у висини од 5% утврђене почетне вредности непокретности, за  непокретност под Р.бр.1. Њива 2. класе Потес/улица-Темерински пут, врста земљишта-остало грађевинско земљишпте у својини, облик својине - приватна, обим удела 1/1, у износу од 1.754.328,84 динара, на рачун бр: 840-1700845-84 са позивом на број одобрења 97 57011101696115N, најкасније до среде 19.06.2019.године.

6. На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која су положила депозит, чиме стичу статус заинтересованог понуђача. Улазак у просторије у којима ће се одржати усмено јавно надметање ће бити дозвољен само заинтересованим понуђачима лично, без пратње.

7. Заинтересовани понуђачи могу разгледати непокретност која је предмет јавне продаје у четвртак 20.06.2019. године у периоду од 10-12 часова. Разгледање непокретности се због обезбеђивања уласка на посед најављује код инспектора који води поступак јавне продаје непокретности у Пореској управи, Филијали Нови Сад 1 у Новом Саду, Модене бр.7 писменим путем или путем телефона на бројеве: 021/4801-580 или 064/87-42-442 у радно време, до истека термина за разгледање непокретности.

8. Лице које има законско право прече куповине непокретности која је предмет принудне наплате пореза има првенство над најповољнијим понуђачем на усменом јавном надметању, ако по закључењу усменог јавног надметања изјави на записник о продаји непокретности да непокретност купује под истим условима. Увидом у лист непокретности и План детаљне регулације улазног правца дуж Темеринског пута у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада бр 20 од 05. маја 2010. године, и на основу чл. 5 Закона о промету непокретности (СЛ. гл. РС Бр. 93/14, 121/14, 6/15), не постоји право прече куповине за непокретност која је предмет ове јавне продаје.

9. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 дана од закључења усменог јавног надметања. На основу чл. 31. став 1. тачка 1. Закона о порезу на имовину ("Сл. гл. РС" 26/01 ... 68/14)  порез на пренос апсолутних права се не плаћа кад се апсолутно право преноси ради измирења обавеза по основу јавних прихода, у складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација.

10. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци.

11. Оглас о продаји непокретности ће се објавити на огласној табли Филијале Нови Сад 1, на интернет страни Пореске управе, дневном листу "КУРИР" дана 10.06.2019. године и доставити пореском дужнику односно заступнику по службеној дужности, заложним повериоцима и лицима која имају законско право прече куповине на тој непокретности.