Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Субвенције за подршку угоститељској и туристичкој привреди

Субвенције за подршку угоститељској и туристичкој привреди

09. 12. 2020.

Влада Републике Србије донела је 4. децембра 2020. године Уредбу о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2, која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 146/2020 од 4.12.2020. године. Наведена уредба ступила је на снагу 5. децембра 2020. године.

Уредбом су створени услови за примену нове мере подршке привредним субјектима у виду исплате бесповратних наменских средстава у висини од 30.367,00 динара по сваком запосленом за кога је привредни субјект исплатио зараду за месец октобар 2020. године и поднео одговарајућу пореску пријаву.

Право на коришћење бесповратних средстава имају сви привредни субјекти у приватном сектору који нису обухваћени Правилником о Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РСˮ, број 93/19), и то:

– резидентна правна лица у смислу закона којим се уређује опорезивање добити правних лица;

– резидентни предузетници у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана;

– огранци и представништва страних правних лица.

Привредни субјекти могу да остваре право на бесповратна средства уколико су  у Агенцији за привредне регистре, као претежну делатност, регистровали:

− 5610 – делатности ресторана и покретних угоститељских објеката

− 5621 – кетеринг

− 5629 – остале услуге припремања и послуживања хране

− 5630 – услуге припремања и услуживања пића

− 5510 – хотели и сличан смештај

− 5520 – одмаралишта и слични објекти за краћи боравак

− 5530 – делатности кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице

− 5590 – остали смештај

− 7911 – делатност путничких агенција

− 7912 – делатност тур-оператора

− 7990 – остале услуге резервације и делатности повезане са њима

− 7711 – изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила.

Одобрена средства субвенције уплатиће се корисницима на посебне наменске динарске рачуне које ће Управа за трезор отворити за ове потребе.

Привредни субјекти ће о отварању наменских динарских рачуна бити обавештени достављањем обавештења у електронско пореско сандуче на порталу еПорези.

Исплату бесповратних средстава на наменске рачуне вршиће Министарство трговине, туризма и телекомуникација.

Привредни субјект прихвата права и обавезе из Програма коришћењем средстава са посебног наменског рачуна. Исплаћена средства могу се искористи закључно са 15. фебруаром 2021. године, након чега ће наменски рачуни бити затворени а неискоришћена средства бити пренета у буџет Републике Србије.

Привредни субјект губи право на коришћење субвенцијe уколико смањи број запослених за више од 10% у периоду од 5. децембра 2020. године закључно са 31. јануаром 2021. године, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом закључили уговор о раду на одређено време пре 5. децембра 2020. године за период који се завршава од 5. децембра 2020. године до 31. јануара 2021. године, односно уколико додељена бесповратна средства до 31. јануара 2021. године у потпуности или делимично не искористи искључиво за зараде запослених.

Проверу наведеног услова вршиће Министарство финансија. У случају неиспуњења поменутог услова о предметном ће бити обавештено Министарство трговине, туризма и телекомуникација, које ће од привредног субјекта захтевати повраћај искоришћених субвенција са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза, почев од дана када је искористио средства до дана када врши повраћај. Привредни субјект је дужан да, најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева Министарства трговине, туризма и телекомуникација, изврши повраћај

Велики привредни субјекти који су у стечају или у поступку ликвидације, односно привредни субјекти који су се налазили у тешкоћама пре 31. децембра 2019. године, дужни су да изврше повраћај одобрених средстава.

Списку привредних субјеката који испуњавају право на коришћење бесповратних наменских средстава прописаних овом уредбом може се приступити  путем линка https://www.purs.gov.rs/program-subvencija-ugostitelji-decembar-2020.html