Порески календар

мај 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Примена Закона о електронском фактурисању

Примена Закона о електронском фактурисању

штампај

04. 05. 2022.

Почев од 01. маја 2022. године, у складу са Законом о електронском фактурисању („Сл. гласник РС“ бр. 44/21, 129/21), субjeкти jaвнoг сeктoрa у обавези су да примају и чувају електронску фактуру издату у складу са овим законом, као и да издају електронске фактуре другом субјекту јавног сектора.

Почев од 01. маја 2022. године, субjeкти jaвнoг сeктoрa у обавези су и да електронски евидентирају обрачун пореза на додату вредност у складу са овим законом.

Почев од 01. маја 2022. године, субjeкти приватнoг сeктoрa у обавези су да издају електронску фактуру субјекту јавног сектора у складу са овим законом.

У смислу Закона о електронском фактурисању, "електронска фактура" је захтев за исплату по основу трансакција са накнадом, сваки други документ који утиче на исплату, односно висину исплате, фактура која се издаје за промет без накнаде, као и примљене авансе, који су издати, послати и примљени у структурираном формату који омогућава потпуно аутоматизовану електронску обраду података преко система електронских фактура.

Наведеним законом, прописана је обавеза издавања електронске фактуре у трансакцијама између субјеката јавног сектора, између субјеката приватног сектора, односно између субјеката јавног и субјеката приватног сектора, као и изузеци који се односе на промет добара и услуга на мало, промет добара и услуга који се финансира из средстава међународних оквирних споразума и др. Према закону који уређује електронско фактурисање, обавеза електронског фактурисања односи се на субјекте јавног сектора и на субјекте приватног сектора који су обвезници пореза на додату вредност, док други субјекти приватног сектора који имају обавезу издавања фактура у складу са посебним законима, имају могућност али не и обавезу да користе систем електронског фактурисања и издају или примају електронске фактуре.

Такође, прописана је обавеза електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронског фактурисања како у трансакцијама уз накнаду, тако и у трансакцијама без накнаде. Увођење обавезе електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност има за циљ да учини видљивим у систему електронских фактура, сваку обавезу обрачунавања ПДВ, која за субјекте на које се овај закон примењује постоји у складу са законом који уређује ПДВ, када су у питању трансакције за које већ није прописана обавеза електронског фактурисања.

Обавеза електронског евидентирања постоји и у случају када се прималац електронске фактуре сматра пореским дужником у смислу закона којим се уређује порез на додату вредност, у трансакцијама у којима се као издавалац електронске фактуре јавља страно лице које се није евидентирало за обавезу плаћања ПДВ у Републици Србији.

Одредбе Закона о електронском фактурисању које се односе на обавезу субјекта јавног сектора да електронски евидентира обрачун ПДВ (члан 24. став 4.), на пријем, чување и издавање електронских фактура, између субјеката јавног сектора (члан 24. став 2.), као и издавање електронских фактура од стране субјекта приватног сектора субјекту јавног сектора, примењују се од 01. маја 2022. године (члан 24. став 5.).

Одредбе Закона о електронском фактурисању које се односе на обавезу субјекта јавног сектора да изда електронску фактуру субјекту приватног сектора, у складу са овим законом, примењују се од 1. јула 2022. године(члан 24. став 3.), док се одредбе закона које се односе на обавезу електронског евидентирања у вези са трансакцијама између субјеката приватног сектора примењују од 1. јануара 2023. године(члан 24. став 8.).

Преглед рокова за извршавање обавеза субјеката јавног и приватног сектора из Закона о електронском фактурисању:

Обавеза субјекта јавног сектора

Почетак примене

Издавање електронске фактуре субјекту јавног сектора

1. мај  2022. године

Пријем и чување електронских фактура (издатих од стране субјеката јавног и приватног сектора)

1. мај  2022. године

Евидентирање обрачуна ПДВ осим трансакција у којима је једна од страна субјект јавног сектора

1. мај  2022. године

Издавање електронске фактуре субјекту приватног сектора

1. јул 2022. године

Обавеза субјекта приватног сектора

Почетак примене

Издавање електронске фактуре субјекту јавног сектора

1. мај 2022. године

Пријем и чување електронских фактура (издатих од стране субјеката јавног и приватног сектора)

1. јул 2022. године

Издавање електронске фактуре субјекту приватног сектора

1. јануар 2023. године

Евидентирање обрачуна ПДВ осим трансакција у којима је једна од страна субјект јавног сектора

1. јануар 2023. године