Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Корисничка упутства    Корисничко упутство за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају, за пољопривредне сврхе, за грејање и у индустријске сврхe

Корисничко упутство за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају, за пољопривредне сврхе, за грејање и у индустријске сврхe

(«Службени гласник РС», бр. 22/01,...93/12)

Чланом 39а Закона о акцизама («Службени гласник РС», бр. 22/01,...93/12), уређено је остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за: транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају, за пољопривредне сврхе, за грејање и у индустријске сврхе.

Ближе услове, начин и поступак за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе, сходно одредби члана 39а Закона о акцизама, прописао је министар надлежан за послове финансија.          

У Службеном гласнику Републике Србије, бр. 112/2012 од 27.11.2012. године објављен је Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 6) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају, за пољопривредне сврхе, за грејање и у индустријске сврхе (у даљем тексту: Правилник).

Правилником је ближе уређена примена члана 39а Закона о акцизама («Службени гласник РС», бр. 22/01,...93/12). Правилник је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања, тј. 28.11.2012. године, осим одредаба које се односе на остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за погон пољопривредних машина за пољопривредне сврхе које ће се набављати почев од 1. јануара 2013. године, које ступају на снагу 1. јануара 2013. године.

Право на рефакцију плаћене акцизе на наведене деривате нафте може се остварити за набавке извршене почев од 01.10.2012. године, односно ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о акцизама («Службени гласник РС», бр. 93/12).

КО ИМА ПРАВО НА РЕФАКЦИЈУ АКЦИЗЕ?

            Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 6) Закона о акцизама (а то су гасна уља у које спадају, између осталог, дизел гориво и уље за ложење; течни нафтни гас (ТНГ) и остали деривати нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°C) остварује купац - крајњи корисник деривата нафте (правно лице, предузетник и физичко лице) ако наведене деривате користи:

 1. за транспортне сврхе;
 2. за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају;
 3. за пољопривредне сврхе;
 4. за грејање и
 5. у индустријске сврхе.

            Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте остварује купац - крајњи корисник под условом:

 1. да те деривате нафте набавља од увозника, односно произвођача;
 2. да је на те деривате нафте увозник, односно произвођач платио прописани износ акцизе;
 3. да је купац - крајњи корисник платио рачун у коме је исказан обрачунати износ акцизе, или да поседује фискални исечак, односно рачун да је платио те деривате нафте када се ови деривати нафте продају купцу - крајњем кориснику преко овлашћеног дистрибутера тих деривата нафте.

            Захтев за рефакцију акцизе, за све напред наведене намене, осим за рефакцију акцизе на деривате нафте који се као моторно гориво користе за пољопривредне сврхе, подноси се надлежној организационој јединици Пореске управе према:

  1. седишту правног лица,
  2. месту регистрације делатности за предузетника,
  3. пребивалишту за физичко лице.

            Код закупа стамбеног простора захтев се подноси надлежној организационој јединици Пореске управе према месту непокретности, односно боравишту физичког лица.  

            Захтев за рефакцију акцизе на деривате нафте који се као моторно гориво користе за пољопривредне сврхе подноси се Управи за трезор према месту уписа газдинства у Регистар.

            Обвезници Центра за велике пореске обвезнике (ЦВПО), захтев подносе том центру.

            Први захтев за рефакцију акцизе сматра се пријавом за евидентирање у електронски регистар лица којима се врши рефакција плаћене акцизе по свим основама, а овај регистар се води у Пореској управи Централи.

            Подносилац захтева за рефакцију акцизе остварује право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте у износу разлике између износа плаћене акцизе и износа до којег се умањује плаћена акциза према намени.

            Чланом 9. Закона о акцизама, између осталог, прописан је износ акцизе који се плаћа на деривате нафте (став 1., тачка 3), 5) и 6) наведеног члана), као и износ до којег се умањује плаћена акциза према намени ( став 5. , тачка 1) , 2) и 3) наведеног члана).

1. УСЛОВИ КОЈИ  МОРАЈУ БИТИ ИСПУЊЕНИ ДА БИ СЕ ОСТВАРИЛО ПРАВО НА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ АКО МОТОРНО ГОРИВО КОРИСТИ ЗА ТРАНСПОРТНЕ СВРХЕ ЗА ПРЕВОЗ ЛИЦА И СТВАРИ

Рефакцију плаћене акцизе остварује лице које гасна уља (дизел гориво и уље за ложење) и ТНГ, користи као моторно гориво за транспортне сврхе, односно обављање делатности превоза лица и ствари у складу са прописима којима се уређује друмски превоз лица и ствари, као и произвођач, односно увозник истих када их користи за сопствене потребе у транспортне сврхе у количини која не прелази 5% од просечне потрошње деривата нафте за претходну годину.

За сваку потрошњу која прелази 5% од просечне потрошње деривата нафте за претходну годину, подносилац захтева је дужан да писмено образложи повећање потрошње и приложи одговарајуће доказе о повећању потрошње.

Подносилац захтева који је отпочео обављање делатности превоза лица и ствари у току календарске године, остварује право на рефакцију плаћене акцизе до количина које су планиране за ту годину.

 Рефакцију плаћене акцизе може остварити лице:

 1. ако обавља делатности јавног превоза лица и ствари у домаћем и међународном друмском саобраћају, укључујући и превоз за сопствене потребе, у складу са прописима којима се уређује друмски превоз лица и ствари;
 2. ако поседује решење о испуњености услова за отпочињање и обављање јавног превоза лица, односно ствари у друмском саобраћају издато од министарства надлежног за послове саобраћаја или уверење о оспособљености за обављање међународног јавног превоза у друмском саобраћају издато од министарства надлежног за послове саобраћаја или одобрење надлежног органа локалне самоуправе за обављање ауто такси превоза путника;
 3. ако поседује регистрацију и оверу реда вожње, које су издате од министарства надлежног за послове саобраћаја (међумесни), органа општинске, односно градске управе за градски и приградски саобраћај, односно одговарајући документ надлежног органа да доставна возила користи у транспортне сврхе;
 4.   ако је власник возила (аутобуса, односно камиона, такси возила, односно доставног возила) које је регистровано на територији Републике Србије;
 5.   ако је закупац, односно корисник лизинга возила за превоз лица, односно ствари у друмском саобраћају које је регистровано на територији Републике Србије;
 6. ако поседује рачун, односно фискални исечак о извршеној набавци деривата нафте;
 7. ако је платио рачун, а када се ови деривати нафте продају купцу - крајњем кориснику преко овлашћеног дистрибутера тих деривата нафте (лице које је регистровано код органа надлежног за  послове енертетике и бави се продајом на мало деривата нафте, у складу са прописима којима се уређује промет деривата нафте), ако купац - крајњи корисник поседује фискални исечак, односно рачун да је платио те деривате нафте.

 

Рефакцију акцизе у међународном превозу може да оствари домаћи превозник који поседује уверење о оспособљености за обављање међународног јавног превоза, за деривате нафте које је набавио на територији Републике Србије и исте као моторно гориво користи за транспортне сврхе.

Произвођач, односно увозник гасних уља и течног нафтног гаса може да оствари право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте за сопствени превоз деривата нафте (превоз производа, односно робе од производног погона, односно царинског прелаза до складишта, као и превоз од складишта до продајних објеката) ако:

 1.    је регистровано за увоз, односно промет деривата нафте у складу са прописима којима се уређује промет деривата нафте;
 2. поседује складишта, односно продајне објекте на територији Републике Србије;
 3. поседује лиценцу за производњу, односно трговину дериватима нафте.

1.1. Износ акцизе за који се остварује право на рефакцију

Редни број

Деривати нафте

Јединица мере

Износ рефакције акцизе

1.

Гасна уља

Дин/лит

5,00дин/лит до 31.12.2012.године

2,50 дин/лит од 01.01.2013. године

2.

Течни нафтни гас

Дин/кг

10,79 дин.

 

1.2.ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕФАКЦИЈУ

            Захтев за рефакцију акцизе подносе лица која користе деривате нафте за транспортне сврхе на обрасцу РЕФ-T у два примерка, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су набављени деривати нафте надлежној организационој јединици Пореске управе према седишту правног лица, односно пребивалишту физичког лица.

Пореска управа, по пријему захтева за рефакцију плаћене акцизе спроводи поступак и у року од 30 дана од дана поднетог захтева доноси решење.

Рефакција акцизе врши се у року од 15 дана од дана достављања решења надлежној организационој јединици Управе за трезор.

 

1.3. ДОКАЗИ КОЈИСЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ЗАХТЕВ НА ОБРАСЦУ РЕФ-Т

Уз захтев на обрасцу РЕФ-T правно лице, односно предузетник подноси одговарајуће доказе у зависности од делатности за коју је регистрован и стварно обавља, и то:

 1.  доказ о поседовању текућег рачуна банке на који ће се извршити рефакција плаћене акцизе (нпр. потврда банке, копија 1. стране уговора о отварању текућег рачуна);
 2.  решење о испуњености услова за отпочињање и обављање јавног превоза лица, односно ствари у друмском саобраћају издато од министарства надлежног за послове саобраћаја;
 3.  одобрење надлежног органа локалне самоуправе за обављање ауто такси превоза путника;
 4.  уверење о оспособљености за обављање међународног јавног превоза у друмском саобраћају издато од стране министарства надлежног за послове саобраћаја;
 5. лиценцу за производњу, односно трговину дериватима нафте;
 6.  регистрацију и оверу реда вожње издату од министарства за послове саобраћаја (међумесни линијски превоз), органа општинске, односно градске управе за градски и приградски превоз;
 7.  извод из помоћне књиге основних средстава, који се односи на возила која се користе за превоз лица и ствари;
 8.  писмени уговор између аутопревозника и корисника превоза за ванлинијски превоз;
 9.  копије саобраћајних дозвола за превозна средства која поседује и користи у јавном превозу;
 10.  копије уговора о закупу односно лизингу за превозна средства која користи у јавном превозу;
 11. рачун о набављеним количинама деривата нафте у периоду за који се подноси захтев (рачун мора да садржи податке о купцу, врсти, количини и вредности набављених деривата нафте, као и о износу обрачунате акцизе на деривате нафте ако исте набавља директно од произвођача, односно увозника, у супротном се не можеупотребити у поступку рефакције плаћене акцизе);
 12.  доказ о плаћању рачуна из тачке 11) - (извод из банке, односно фискални исечак ако су деривати нафте набављени од овлашћеног дистрибутера); 
 13.  извештај утрошка деривата нафте за превозна средства која учествују у јавном превозу из претходне године;
 14.  извештај утрошка деривата нафте за превозна средства која учествују у јавном превозу у кварталу за који се подноси захтев;
 15. отпремни документ, односно други извештај утрошка деривата нафте за превозна средства која учествују у сопственом превозу деривата нафте.

                     Докази наведени под редним бројевима 1) - 7), као и под ред. бр. 9), 10) и 13), достављају се само приликом подношења првог захтева, односно приликом промене неког од поднетих доказа или промене података датим у првом захтеву за рефакцију акцизе, обзиром да се исти сматра пријавом за евидентирање у електронски регистар лица којима се врши рефакција плаћене акцизе по свим основама.

                     Овлашћени дистрибутер је дужан да на малопродајним местима дериватa нафте, приликом продаје гасног уља и течног нафтног гаса који се као моторно гориво користи за транспортне сврхе за превоз лица и ствари издаје рачун, односно фискални исечак и да на рачуну, односно полеђини фискалног исечка, унесе податак о називу лица, ПИБ - у лица које набавља деривате нафте у транспортне сврхе за превоз лица и ствари, и да рачун, односно фискални исечак о продаји деривата нафте овери потписом и отиском печата.

Правно лице, односно предузетник из члана 6. став 2. тачка 6) Закона о  акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-др. закон,  43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 и 101/11), тј. правно лице, односно предузетник који прода течни нафтни гас крајњем потрошачу за погон моторних возила, било је дужно је да на дан ступања на снагу Закона о изменама и допунама закона о акцизама, 1. октобра 2012. године, изврши попис затечених залиха течног нафтног гаса и течног нафтног гаса за погон моторних возила и да у року од десет дана од дана извршеног пописа пописне  листе достави надлежној огранизационој јединици Пореске управе. Ово лице је дужно да приликом продаје затечених залиха течног нафтног гаса за погон моторних возила крајњем потрошачу обрачуна акцизу у износу који је важио у време када је то лице било обвезник акцизе и исту плати у законском року. Ово лице је такође дужно да на полеђини фискалног исечка приликом продаје пописаних затечених залиха течног нафтног гаса за погон моторних возила, упише податак о висини обрачунате акцизе приликом продаје тог деривата нафте (износ од 19,21 дин/кг) и да фискални исечак овери потписом и печатом.

Лица која обављају делатност превоза лица и ствари у складу са прописима којима се уређује друмски превоз лица и ствари, као и произвођач, односно увозник истих када их користи за сопствене потребе у транспортне сврхе, остварују право на рефакцију плаћене акцизе на течни нафни гас из члана 9. став 1. тачка 5) Закона, за погон моторних возила за превоз лица и ствари, односно за сопствене потребе у транспортне сврхе, под условом да поседују доказ да су кроз купопродајну цену овог деривата нафте платили прописани износ акцизе на течни нафтни гас из члана 9. став 1. тачка 5) Закона у износу од 30,00 дин/кг. Уколико су наведена лица кроз купопродајну цену овог деривата нафте платила износ акцизе од 19,21 дин/кг (јер је реч о пописаним затеченим залихама течног нафтног гаса за погон моторних возила) не остварују право на рефакцију.

 

 

2. УСЛОВИ КОЈИ  МОРАЈУ БИТИ ИСПУЊЕНИ ДА БИ СЕ ОСТВАРИЛО ПРАВО НА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ АКО СЕ МОТОРНО ГОРИВО КОРИСТИ ЗА ПОГОН БРОДОВА ЗА ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У УНУТРАШЊЕМ РЕЧНОМ САОБРАЋАЈУ

 

            Рефакцију плаћене акцизе остварује лице које гасна уља (дизел гориво и уље за ложење) користи као моторно гориво за погон бродова за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају, за количину која не прелази 5% од просечне потрошње деривата нафте за претходну годину по теретном броду. За сваку потрошњу која прелази 5% од просечне потрошње деривата нафте за претходну годину, подносилац захтева је дужан да писмено образложи повећање потрошње и приложи одговарајуће доказе о повећању потрошње.

Подносилац захтева који је отпочео обављање делатности превоза лица и ствари у току календарске године, остварује право на рефакцију плаћене акцизе до количина које су планиране за ту годину.

            Рефакцију плаћене акцизе може остварити лице ако:

 1. обавља делатности бродског превоза терета у складу са прописима којима се уређује делатност превоза терета у унутрашњем речном саобраћају; 
 2. поседује бродско сведочанство и сведочанство о способности брода за пловидбу издату од стране надлежних органа;
 3. користи теретне бродове за превоз терета са сопственим погоном;
 4. је власник теретног брода са сопственим погоном, односно закупац теретног брода са сопственим погоном;
 5. је теретни брод уписан у Уписник бродова унутрашње пловидбе у складу са прописима којима се уређује упис пловила;
 6. поседује извештај са подацима о утрошеним часовима рада брода, односно бродова и утрошених деривата нафте из дневника машине брода у кварталу за који се подноси захтев за рефакцију, потписан од стране заповедника брода;
 7. ако поседује рачун, односно фискални исечак о извршеној набавци деривата нафте;
 8. је платио рачун, а када се ови деривати нафте продају купцу - крајњем кориснику преко овлашћеног дистрибутера тих деривата нафте, ако купац - крајњи корисник поседује фискални исечак, односно рачун да је платио те деривате нафте.

2.1. Износ разлике акцизе за који се остварује право на рефакцију

Редни број

Деривати нафте

Јединица мере

Износ рефакције акцизе

1.

Гасна уља

Дин/лит

39,50/дин.

 

2.2.ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕФАКЦИЈУ

            Захтев за рефакцију акцизе подносе лица која користе деривате нафте за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају, на обрасцу РЕФ-БП у два примерка, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су набављени деривати нафте надлежној организационој јединици Пореске управе према седишту правног лица, односно месту регистрације делатности за предузетника.

Пореска управа, по пријему захтева за рефакцију плаћене акцизе спроводи поступак и у року од 30 дана од дана поднетог захтева доноси решење.

Рефакција акцизе врши се у року од 15 дана од дана достављања решења надлежној организационој јединици Управе за трезор.

2.3. ДОКАЗИ КОЈИСЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ЗАХТЕВ НА ОБРАСЦУ РЕФ-БП

Уз захтев на обрасцу РЕФ-БП, правно лице, односно предузетник подноси одговарајуће доказе, и то:

 1. доказ о поседовању текућег рачуна банке на који ће се извршити рефакција плаћене акцизе (нпр. потврда банке, копија 1. стране уговора о отварању текућег рачуна);
 2.  копију бродског сведочанства и сведочанства о способности брода за пловидбу издату од стране надлежних органа; 
 3.  доказ о својини на броду за превоз терета, односно уговор о закупу брода и доказ о уплати закупнине;
 4.  извод из помоћне књиге основних средстава, који се односи на теретне бродове који се користе за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају;
 5.  извештај о укупној потрошњи деривата нафте у претходној години, по врсти теретног брода;
 6.  извештај о просечној потрошњи деривата нафте у претходноj години, по врсти теретног брода;
 7.  рачун о набављеним количинама деривата нафте у периоду за који се подноси захтев (рачун мора да садржи податке о купцу, врсти, количини и вредности набављених деривата нафте, као и о износу обрачунате акцизе на деривате нафте ако исте набавља директно од произвођача, односно увозника у супротном се не можеупотребити у поступку рефакције плаћене акцизе);
 8. доказ о плаћању рачуна из тачке 7) (извод из банке, односно фискални исечак ако су деривати нафте набављени од овлашћеног дистрибутера).

Докази под редним бројевима 1) - 6) достављају се само приликом подношења првог захтева, односно приликом промене неког од поднетих доказа или промене података датим у првом захтеву за рефакцију акцизе, обзиром да се исти сматра пријавом за евидентирање у електронски регистар лица којима се врши рефакција плаћене акцизе по свим основама.

Овлашћени дистрибутер је дужан да на малопродајним местима дериватa нафте, приликом продаје гасног уља које се као моторно гориво користи за погон бродова за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају издаје рачун, односно фискални исечак и да на рачуну, односно полеђини фискалног исечка, унесе податак о називу лица, ПИБ-у лица које набавља деривате нафте за погон бродова за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају и да рачун, односно фискални исечак о продаји деривата нафте овери потписом и отиском печата.

3. УСЛОВИ КОЈИ  МОРАЈУ БИТИ ИСПУЊЕНИ ДА БИ СЕ ОСТВАРИЛО НА ПРАВО РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ АКО МОТОРНО ГОРИВО КОРИСТИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ

Рефакцију плаћене акцизе остварује купац- крајњи корисник, односно пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава које се води у активном статусу код Министарства финансија и привреде - Управе за трезор, које гасна уља (дизел гориво и уље за ложење) користи као моторно гориво за погон пољопривредних машина за обраду земљишта, на које је пријавило пољопривредну производњу, осим пашњака, рибњака, бара, неплодног и осталог земљишта, до количине од највише 60 литара по хектару земљишта за календарску годину.

Рефакција акцизе може се остварити под условом да се продаја деривата нафте врши преко овлашћеног дистрибутера.

Рефакција плаћене акцизе не може да се оствари по основу коришћења земљишта ако је у тој години остварено право на рефакцију акцизе на гасно уље по основу коришћења истог земљишта.

3.1. Износ акцизе за који се остварује право на рефакцију

Редни број

Деривати нафте

Јединица мере

Износ рефакције акцизе

1.

Гасна уља

Дин/лит

39,50 дин.

3.2.ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕФАКЦИЈУ

            Захтев за рефакцију акцизе подносе пољопривредна газдинства која користе деривате нафте за пољопривредне сврхе, на обрасцу РЕФ-ПГ у два примерка Управи за трезор према месту уписа газдинства у Регистар, најраније десетог дана у месецу по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте.

Управа за трезор, по пријему захтева за рефакцију плаћене акцизе по спроведеном поступку, печатом и потписом овлашћеног лица потврђује тачност података и у року од пет дана од дана пријема захтева доноси решење.

Против решења може се поднети жалба Министарству финансија и привреде - Управи за трезор.

3.3. ДОКАЗИ КОЈИСЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ЗАХТЕВ НА ОБРАСЦУ РЕФ-ПГ

            Уз захтев на обрасцу РЕФ-ПГ пољопривредно газдинство подноси и фискалне исечке, односно копију рачуна са подацима о броју пољопривредног газдинства из Регистра и извод банке о плаћеном износу из рачуна. Рачун, односно фискални исечак о продаји деривата нафте мора бити оверен потписом и отиском печата.

Овлашћени дистрибутер је дужан да на малопродајним местима дериватa нафте, приликом продаје гасног уља које се као моторно гориво користи за погон пољопривредних машина издаје рачун, односно фискални исечак о продаји деривата и да на рачуну, односно полеђини фискалног исечка, унесе податак о броју пољопривредног газдинства из Регистра и да рачун, односно фискални исечак о продају деривата нафте овери потписом и отиском печата.

Пољопривредно газдинство уписано у регистар пољопривредних газдинстава у складу са прописима којима се уређује упис и вођење пољопривредних газдинстава, рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте набављене у периоду од 1. октобра до 31. децембра 2012. године остварује у складу са одредбама Правилника о условима за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на дизел гориво, начину и поступку остваривања рефакције, условима за добијање овлашћења за дистрибуцију дизел горива, нормативима потребних количина за погон трактора („Службени гласник РС“ бр. 3/07...,88/12).

Остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за погон пољопривредних машина за пољопривредне сврхе који ће се набављати почев од 1. јануара 2013. године, примењује се Правилник.

3.4. БРИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ИЗ РЕГИСТРА

Ако се пољопривредно газдинство брише из Регистра, из разлога наведених у пропису којим се уређује Регистар пољопривредних газдинстава, до 31. октобра у години за коју је остварило рефакцију плаћене акцизе, ако је средства рефакције остварило на основу нетачних података или је исплаћени виши износ од износа на који пољопривредно газдинство има право, Управа за трезор ће решењем тражити повраћај тако исплаћених средстава рефакције акцизе на деривате нафте.

У наведеним случајевима, пољопривредном газдинству ће бити одређен пасиван статус на основу прописа којим се уређује Регистар пољопривредних газдинстава, за које време не може да остварује средства за подстицање развоја пољопривредне производње, на које би имао право према посебним прописима, док не врати наведена средства рефакције плаћене акцизе.

4. УСЛОВИ КОЈИ  МОРАЈУ БИТИ ИСПУЊЕНИ ДА БИ СЕ ОСТВАРИЛО ПРАВО НА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ ПОСЛОВНОГ, ОДНОСНО СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА

Правно лице и предузетник

Рефакцију плаћене акцизе остварује купац правно лице, односно предузетник на гасна уља (дизел гориво и уље за ложење) и течни нафтни гас који се користе за загревање пословног простора које искључиво користи за обављање пословне делатности, ако:

 1. је власник, односно закупац пословног простора;
 2. у  том простору обавља пословну делатност;
 3. се по основу предметног пословног простора утврђује порез на имовину;
 4. је уређај за грејање евидентиран као основно средство у пословним књигама;
 5. поседује рачун о извршеној набавци деривата нафте, ако исте набавља директно од произвођача односно увозника, односно отпремни или други документ о утрошку деривата нафте када захтев подноси произвођач, односно увозник деривата нафте за грејање сопственог пословног простора;
 6. поседује рачун, односно фискални исечак о извршеној набавци деривата нафте, ако исте набавља преко овлашћеног дистрибутера;
 7. је платио рачун у коме је исказан обрачунати износ акцизе, а када се ови деривати нафте продају купцу - крајњем кориснику преко овлашћеног дистрибутера тих деривата нафте, купац - крајњи корисник остварује право на рефакцију плаћене акцизе под условом да поседује фискални исечак, односно рачун да је платио те деривате нафте.

Физичко лице

Рефакцију плаћене акцизе остварује купац физичко лице на гасна уља (дизел гориво и уље за ложење) и течни нафтни гас који се користе за загревање једног стамбеног простора (на објекту на коме физичко лице има пријаву пребивалишта, односно боравишта за површину стамбеног простора која не прелази 100 m²корисне површине), ако:

 1. је власник, односно закупац стамбеног простора;
 2. има пријаву пребивалишта, односно боравишта, односно уговор о закупу стана на адреси за коју набавља деривате нафте;
 3. се по основу предметног стамбеног простора утврђује порез на имовину;
 4. поседује рачун о извршеној набавци деривата нафте, ако исте набавља директно од произвођача односно увозника;
 5. поседује рачун, односно фискални исечак о извршеној набавци деривата нафте ако исте набавља преко овлашћеног дистрибутера;
 6. је платио рачун у коме је исказан обрачунати износ акцизе, а када се ови деривати нафте продају купцу-крајњем кориснику преко овлашћеног дистрибутера тих деривата нафте, купац - крајњи корисник остварује право на рефакцију плаћене акцизе под условом да поседује фискални исечак, односно рачун да је платио те деривате нафте.

Овлашћени дистрибутер је дужан да на малопродајним местима дериватa нафте, приликом продаје гасног уља које се користи за грејање пословног, односно стамбеног простора издаје рачун, односно фискални исечак и да на рачуну, односно полеђини фискалног исечка, унесе податак о називу правног лица, односно предузетника и ПИБ-у лица које набавља деривате нафте за грејање пословног простора, односно име и презиме физичког лица и ЈМБГ физичког лица који набавља деривате нафте за грејање стамбеног простора и да рачун, односно фискални исечак о продаји деривата нафте овери потписом и отиском печата.

4.1. ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ НА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА

Рефакцију плаћене акцизе на гасна уља која се користе за грејање стамбеног простора физичко лице може остварити највише до 300,00 литара на месечном нивоу, односно на годишњем нивоу (за грејну сезону) највише до 1.500,00 литара, односно не више од 3,00 лит/м² на месечном нивоу.

Рефакцију плаћене акцизе на течни нафтни гас који се користи за грејање стамбеног простора физичко лице може остварити највише до 300,00 кг на месечном нивоу, односно на годишњем нивоу (за грејну сезону) највише до 1.500,00 кг, односно не више од 3,00 кг/м² на месечном нивоу.

4.2. ИЗНОС АКЦИЗЕ ЗА КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА РЕФАКЦИЈУ

Редни број

Деривати нафте

Јединица мере

Износ рефакције акцизе

1.

Гасна уља

Дин/лит

39,50 дин.

2.

Течни нафтни гас

Дин/кг

25,60 дин.

4.3.ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕФАКЦИЈУ

            Захтев за рефакцију акцизе подносе правна лица, односно предузетници и физичка лица која користе деривате нафте за грејање пословног, односно стамбеног простора на обрасцу РЕФ-Г у два примерка надлежној организационој јединици Пореске управе према седишту правног лица, односно пребивалишту физичког лица, а код закупа стамбеног простора према месту непокретности, односно боравишту физичког лица, најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте.

Пореска управа, по пријему захтева за рефакцију плаћене акцизе спроводи поступак и у року од 30 дана од дана поднетог захтева доноси решење.

Рефакција акцизе врши се у року од 15 дана од дана достављања решења Управи за трезор.

4.4. ДОКАЗИ КОЈИСЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ЗАХТЕВ НА ОБРАСЦУ РЕФ-Г

Уз захтев на обрасцу РЕФ-Г купац правно лице, односно предузетник, као и физичко лице подноси следеће доказе:

 1.  доказ о поседовању текућег рачуна банке на који ће се извршити рефакција плаћене акцизе (нпр. потврда банке, копија 1. стране уговора о отварању текућег рачуна, копија картице текућег рачуна); 
 2.  копију личне карте подносиоца захтева за физичка лица;
 3.  доказ о власништву, односно закупу пословног, односно стамбеног простора, као и податке о адреси простора (стамбеног, односно пословног) за који се подноси захтев;
 4.  изјаву физичког лица о врсти уређаја за грејање, као и врсти горива које се користи за грејање (гасна уља или течни нафтни гас), односно извод из помоћне евиденције основних средстава у којој је уређај за грејање евидентиран и врсти горива које се користи  за грејање за правна лица, односно предузетнике;
 5.  пријаву пребивалишта односно боравишта власника и чланова породичног домаћинства;
 6.  копију решења о утврђеном порезу на имовину за предметни пословни, односно стамбени простор за претходну годину;
 7.  рачуне о набављеним количинама деривата нафте у периоду за који се подноси захтев (рачун мора да садржи податке о купцу, врсти, количини и вредности набављених деривата нафте, као и о износу обрачунате акцизе на деривате нафте ако исте набавља директно од произвођача, односно увозника, у супротном се не можеупотребити у поступку рефакције плаћене акцизе);
 8.  доказ о плаћању рачуна из тачке 7);
 9.  отпремни или други документ о утрошку деривата нафте када захтев подноси произвођач, односно увозник деривата нафте за грејање сопственог пословног простора;
 10. копију јединствене царинске исправе (ЈЦИ) са подацима о врсти и количини увезеног деривата нафте, као и обрачуна царинског дуга (акцизе), ако подносилац захтева сам увози деривате нафте а које користи за грејање сопственог пословног простора.

Докази наведени под редним бројевима 1) - 6) достављају се само приликом подношења првог захтева, односно приликом промене неког од поднетих доказа или промене података датим у првом захтеву за рефакцију акцизе, обзиром да се исти сматра пријавом за евидентирање у електронски регистар лица којима се врши рефакција плаћене акцизе по свим основама.

5. УСЛОВИ КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ИСПУЊЕНИ ДА БИ СЕ ОСТВАРИЛО ПРАВО НА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ИНДУСТРИЈСКЕ СВРХЕ

Рефакцију плаћене акцизе остварује лице ако остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°C користе за индустријске сврхе и ако те деривате нафте набавља од увозника, односно произвођача или је сам произвођач, односно увозник тих деривата нафте, под условом да:

 1. обавља делатности које су према прописима који уређују класификацију делатности обухваћене секторима Б, Ц и Ф класификације делатности (Б – Рударство, Ц – Прерађивачка индустрија, Ф – Грађевинарство);  
 2. има у власништву, односно под закупом производни погон и инсталисану опрему за обављање регистроване делатности из тачке 1);
 3. је на те деривате нафте увозник, односно произвођач платио прописани износ акцизе;
 4. произведене, односно набављене или увезене деривате нафте користи или ће их користити за индустријске сврхе у оквиру обављања делатности које су према прописима који уређују класификацију делатности обухваћене секторима Б, Ц и Ф класификације делатности.

5.1. ИЗНОС АКЦИЗЕ ЗА КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА РЕФАКЦИЈУ

Редни број

Деривати нафте

Јединица мере

Износ рефакције акцизе

1.

Остали деривати нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°C

Дин/лит

62,00 дин.

5.2.ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕФАКЦИЈУ

            Захтев за рефакцију акцизе подносе лица која користе остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°C за индустријске сврхе, на обрасцу РЕФ-1 (са прилозима РЕФ-1a и РЕФ-1б) у два примерка, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су набављени деривати нафте надлежној организационој јединици Пореске управе према седишту правног лица.

Пореска управа, по пријему захтева за рефакцију плаћене акцизе спроводи поступак и у року од 30 дана од дана поднетог захтева доноси решење.

Рефакција акцизе врши се у року од 15 дана од дана достављања решења Управи за трезор.

5.3. ДОКАЗИ КОЈИСЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ЗАХТЕВ НА ОБРАСЦУ РЕФ-1

            Уз захтев на обрасцу РЕФ-1 (са прилозима РЕФ-1a и РЕФ-1б) правно лице, односно предузетник подноси одговарајуће доказе у зависности од делатности за коју је регистрован и стварно обавља, и то:

 1. доказ о власништву на простору у коме се обавља производња, ако је подносилац захтева власник тог простора;
 2. уговор о закупу простора у коме се обавља производња, ако је подносилац захтева закупац тог простора;
 3. доказ о поседовању текућег рачуна банке на који ће се извршити рефакција плаћене акцизе (нпр. потврда банке, копија 1. стране уговора о отварању текућег рачуна); 
 4. рачун о набављеним количинама деривата нафте у периоду за који се подноси захтев (рачун мора да садржи податке о купцу, врсти, количини и вредности набављених деривата нафте, као и о износу обрачунате акцизе на деривате нафте ако исте набавља директно од произвођача, односно увозника, у супротном се не можеупотребити у поступку рефакције плаћене акцизе);
 5. доказ о плаћању рачуна из тачке 4);
 6. копију јединствене царинске исправе (ЈЦИ) са подацима о врсти и количини увезеног деривата нафте, као и обрачуна царинског дуга (акцизе), ако подносилац захтева сам увози деривате нафте;
 7. доказ о плаћеном царинском дугу (акцизи) за увезене количине из тачке 6), ако подносилац захтева сам увози деривате нафте;
 8. копију отпремнице о отпремљеним дериватима нафте које је произвођач деривата нафте искористио за индустријске сврхе у смислу члана 29. став 1. тачка 1) Правилника.

Докази наведени под редним бројевима 1) - 3) достављају се само приликом подношења првог захтева, односно приликом промене неког од поднетих доказа или промене података датим у првом захтеву за рефакцију акцизе, обзиром да се исти сматра пријавом за евидентирање у електронски регистар лица којима се врши рефакција плаћене акцизе по свим основама.

Лице које је до дана ступања на снагу Закона о о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС“ бр. 93/12), који је ступио на снагу 1. октобра 2012. године, набавило деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 5) Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01,73/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-др.закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 и 101/11), а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 5) Закона о акцизама поднесе до 31. децембра 2012. године, право на рефакцију плаћене акцизе остварује у складу са Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на остале деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама који се користе за индустријске сврхе („Службени гласник РС”, број 51/05), под условом да му рок за подношење захтева за рефакцију за те деривате нафте прописан наведеним правилником није истекао до дана ступања на снагу овог закона и примењује се до окончања поступка по захтевима поднетим до 31.12.2012. године.

            Прописане обрасце захтева за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, можете пронаћи на сајту Пореске управе, у одељку Пореске пријаве .