Poreski kalendar

jan 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Prodaja pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole prvim usmenim javnim nadmetanjem

Prodaja pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole prvim usmenim javnim nadmetanjem

Ministarstvo finansija, Poreska uprava - Centrala, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Kragujevac, na osnovu člana 104. i 134. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (" Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr.zakon, 62/06- dr.zakon,, 61/07, 20/09, 72/09- dr.zakon, 53/10, 101/11, 2/12- ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16 i 108/16), oglašava:

Prodaju pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole prvim  usmenim javnim nadmetanjem

ODREĐUJE SE prodaja prvim usmenim javnim nadmetanjem pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole od strane inspektora Ministarstva Finansija, Poreske uprave, Filijale Kraljevo konačnim rešenjem broj: 47-00308/2016-0050-011 od 26.09.2016. godine.

Pokretna stvar koja se prodaje nalazi se parkirana u krugu Magacina Regionalnog odeljenja Kragujevac u Sobovici, Račanski put b.b.

Javna prodaja prvim usmenim javnim nadmetanjem, po ovom oglasu, održaće se  19.04.2018.godine u 11.30 časova u prostorijama Poreske uprave Regionalnog odeljenja Kragujevac u kancelariji 114, ulica 27. marta 14 u Kragujevcu.

Predmet prodaje je putničko motorno vozilo Audi, model80 B4 1.6, broj šasije: WAUZZZ8CZNA215365, broj motora: ABT099587, snaga motora: 51, pogonsko gorivo: benzin gas, broj mesta za sedenje: 5, broj osovina: 2, zapremina motora: 1595 ssm, nosivost 0, ukupna masa: 1640, boja: 0M bela, godina proizvodnje: 1993, ukupne početne prodajne vrednosti  171.982,20 dinara.

Oglas i obrazac „Prijava za učešće u prodaji putem usmenog javnog nadmetanja“ objavljeni su na oglasnoj  tabli Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Kragujevac, u Kragujevcu, Ul. 27. marta 14, a oglas je objavljen i na internet strani Poreske uprave (www.poreska uprava.gov.rs).          

2. USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo učešća u prodaji na ovom usmenom javnom nadmetanju imaju sva zainteresovana fizička lica, preduzetnici i pravna lica koja ispune sledeće uslove:

- prijave se za učešće u prodaji usmenim javnim nadmetanjem dostavljanjem Komisiji za prodaju popunjenog obrasca Prijava za učešće u prodaji ;

- dostave Komisiji za prodaju punomoćje za fizičko lice kada je podnosilac Prijave pravno lice ili dokaz da je učesnik u postupku prodaje usmenim javnim nadmetanjem zakonski zastupnik pravnog lica, podnosioca Prijave;

- stave na uvid važeću ličnu kartu ili pasoš, radi usaglašavanja sa podacima iz Prijava za učešće u prodaji usmenim javnim nadmetanjem.

3. USLOVI PRODAJE

Javna prodaja prvim usmenim javnim nadmetanjem, po ovom javnom oglasu, sprovešće se ako se jave najmanje dva ponuđača.

Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci oduzetih stvari koje se izlažu prodaji.

Stvari koje se izlažu javnoj prodaji na prvom usmenom javnom nadmetanju, prodaju se kupcu koji ponudi najvišu kupoprodajnu vrednost, a koja ne može biti niža od 60% od početne prodajne vrednosti.

U slučaju da kupac oduzetih stvari, u roku od osam dana od dana kada mu je dostavljen zapisnik o prodaji, ne uplati vrednost za koju su mu te stvari prodate, prodaja se u odnosu na tog kupca oglašava nevažećom, a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje tih stvari. Ponuđačima koji  nisu izgubili pravo na povraćaj depozita, depozit se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana sprovednog postupka prodaje.

Stvari koje se izlažu prodaji, kupuju se u postojećem – „viđenom stanju“, tako da se kupac oduzetih stvari odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih ili pravnih nedostataka na predmetnim stvarima.

Dodatne informacije i obaveštenja u vezi sa predmetom i uslovima prodaje, mogu se dobiti na broj telefona 064/84-23-883, svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 časova, a kontakt osoba je Milica Andrejić.

Zainteresovana lica mogu razgledati stvari koje se izlažu prodaji, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova, uz prethodni dogovor sa kontakt osobom.