Poreski kalendar

jan 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Javni oglas radi davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Republike Srbije putem prikupljanja pismenih ponuda

Javni oglas radi davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Republike Srbije putem prikupljanja pismenih ponuda

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije, 05 Broj: 361 – 10622/2017 od 02.11.2017. godine, člana 27. stav 2. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-dr.zakon i 108/16), člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“, broj:16/18), z a k u p o d a v a c

R E P U B L I K A  S R B I J A

 MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

Beograd, Save Maškovića 3 – 5

 

o b j a v lj u j e   š e s t i

 

JAVNI OGLAS

 

RADI DAVANjA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE

PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

 

1.      ZAKUPODAVAC, PREDMET ZAKUPA I POSTUPAK

Zakupodavac je Republika Srbija, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, kao korisnik poslovnog prostora u svojini Republike Srbije koji se daje u zakup, sa sedištem u Beogradu, ul. Save Maškovića 3-5.

Predmet zakupa je deo nepokretnosti u svojini Republike Srbije koji čini poslovni prostor u prizemlju poslovne zgrade u Subotici, Ul. Korzo br. 5., površine 116 m2, postojeće na katastarskoj parceli br. 3776, KO Stari grad, upisane u List nepokretnosti br. 1016 KO Stari grad (u daljem tekstu: „poslovni prostor“), ima zaseban ulaz i sastoji se od šalter sale, kuhinje, sanitarnog čvora i dve sobe, opremljen svim odgovarajućim instalacijama i priključcima.

Poslovni prostor se daje u zakup u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja. Postupak izdavanja u zakup, sprovešće se i ako pristigne samo jedna ponuda.   

2. USLOVI DAVANjA U ZAKUP

Poslovni prostor daje se u zakup kao celina.

Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vreme na period od 5 (pet) godina.

Poslovni prostor se daje u zakup radi obavljanja trgovine na malo farmaceutskim, odnosno optičarskim proizvodima – medicinskim  sredstvima (apoteke – privatna praksa/apotekarske ustanove/specijalizovane prodavnice) te se u druge svrhe ne može koristiti.

Najniža visina zakupnine po kojoj se poslovni prostor daje u zakup, iznosi 950,00 dinara/m2, bez PDV, odnosno po ukupnoj najnižoj mesečnoj visini zakupnine od 110.200,00 dinara, bez PDV.

Poslovni prostor se daje u zakup u postojećem – „viđenom stanju“ uz mogućnost adaptacije o trošku zakupca. Zakupac se, zaključenjem ugovora o zakupu, odriče bilo kakavih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih nedostataka na predmetnoj nepokretnosti. Zakupac može vršiti adaptaciju poslovnog prostora, uz prethodnu saglasnost zakupodavca, o svom trošku, bez umanjenja zakupnine i priznavanja svojinskih prava na poslovnom prostoru po osnovu ulaganja sredstava.

Nisu dozvoljene ponude sa varijantama, niti izdavanje u podzakup.

 3. USLOVI  PREUZIMANjA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Konkursna dokumentacija se može preuzeti i u istu se može izvršiti uvid, u Ministarstvu finansija, Poreska uprava – Centrala, Beograd, Save Maškovića 3-5, III sprat, kancelarija broj 348 i u Filijali Subotica, 24 000 Subotica, Ul. Korzo br. 5. soba br. 3. svakim radnim danom od  9,00 do 15,00 časova, uz dokaz o izvršenoj bespovratnoj uplati  iznosa od 1.000,00 dinara, za otkup konkursne dokumentacije po osnovu troškova izrade konkursne dokumentacije. Uplata se vrši na račun broj: 840-30974845-41, poziv na broj 97 7109, svrha uplate: „Konkursna dokumentacija za davanje u zakup dela nepokretnosti u svojini Republike Srbije, koju čini poslovni prostor u prizemlju poslovne zgrade u Subotici, Ul. Korzo br. 5“.

4. USLOVI I NAČIN PODNOŠENjA PONUDA

Ponudu mogu podneti domaća i strana pravna ili fizička lica – preduzetnici, koji uplate depozit i koji ispune ostale uslove iz ovog oglasa, na obrascu Ponude, koji je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Ponuđač je obavezan da uplati depozit u visini od 100.000,00 dinara na račun  broj: 840-1055804-57, poziv na broj: 361-00-00062-2015 – MF Poreska uprava Regionalno odeljenje Novi Sad, svrha uplate: „Depozit za učešće u postupku izdavanja u zakup dela nepokretnosti u svojini Republike Srbije, koju čini poslovni prostor u prizemlju poslovne zgrade u Subotici, Ul. Korzo br. 5.“

Ponuđač koji ponudi zakupninu u iznosu nižem od početne visine zakupnine, koja iznosi 950,00 dinara bez PDV po m2 i izabrani ponuđač, koji ne zaključi ugovor o zakupu, po dispoziciji zakupodavca, gube pravo na povraćaj depozita. Ponuđačima koji ispune uslove za povraćaj depozita, depozit se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja ugovora. Ponuđač je u obavezi da u ponudi navede broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

Oglas je objavljen i na internet stranici Poreske uprave,  (purs.gov.rs/Aktuelnosti/Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari), dana 19.04.2018. godine. Rok za podnošenje ponuda je 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja javnog oglasa i ističe 09.05.2018. godine, u 12,00 časova.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena u pisarnici  zakupodavca, poslednjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda – 09.05.2018. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostavljanja.  

Ponuda se podnosi neposredno ili putem pošte na adresu zakupodavca, Poreska uprava, Filijala Subotica,  Ul. Korzo br.5. 24 000 Subotica, sa naznakom: „Ponuda za zakup poslovnog prostora u Subotici, Ul. Korzo br. 5.  -  „NE OTVARATI“,  u zatvorenoj koverti/omotu na čijoj poleđini, ponuđač navodi svoj puni naziv, adresu, telefon i ime osobe za kontakt.

Neblagovremene, nepotpune i nezatvorene ponude se odbacuju i vraćaju ponuđaču odmah nakon javnog otvaranja ponuda. 

5. VREME I MESTO OTVARANjA PONUDA I IZBOR NAJPOVOLjNIJE PONUDE

Javno otvaranje ponuda izvršiće komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup poslovnog prostora u svojini Republike Srbije, u prizemlju poslovne zgrade u Subotici, Ul. Korzo br. 5. površine 116 m2, postojeće na katastarskoj parceli broj 3776 KO Stari grad, upisan u LN broj 1016 KO Stari grad, u skladu sa Zaključkom Vlade RS 05 Broj: 361 – 10622/2017 od 02.11.2017. godine godine.  Javno otvaranje ponuda sprovešće se poslednjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda 09.05.2018. godine sa početkom u 14,00 časova u prostorijama Poreske uprave, Filijale Subotica, Ul. Korzo br.5. u  Subotici.

Predstavnici  ponuđača koji žele da učestvuju u postupku otvaranja ponuda, dužni su da pre početka javnog otvaranja ponuda, komisiji zakupodavca podnesu posebno punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

Kriterijum za izbor najpovoljnije  ponude je  najviša ponuđena zakupnina. 

Ukoliko u postupku prikupljanja ponuda dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup dela nepokretnosti u svojini Republike Srbije, koju čini poslovni prostor u prizemlju poslovne zgrade u Subotici, Ul. Korzo br. 5., pozvaće ponuđače koji su ponudili isti iznos zakupnine, da u roku od tri dana od dana prijema poziva, dostave novu pismenu zatvorenu ponudu sa uvećanim iznosom zakupnine u odnosu na prethodno datu ponudu, a koje ponude će komisija otvoriti i konstatovati najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko ponuđači u roku od 3 (tri) dana ne dostave novu ponudu ili dostave ponude sa istovetnim zakupninama, izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se putem žreba.

Poslovni prostor, izdaće se u zakup najpovoljnijem ponuđaču, koji se bira primenom kriterijuma najviše ponuđene zakupnine, ukoliko ispunjava i druge uslove ovog oglasa i konkursne dokumentacije.   

Dodatne informacije i obaveštenja u vezi sa pripremanjem ponude mogu se dobiti na broj telefona 024 655 137, svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 časova, kontakt osoba je Momir Šupić.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u poslovni prostor koji se izdaje u zakup svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 časova uz prethodni dogovor sa kontakt osobom.