Poreski kalendar

jan 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Prodaja pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole neposrednom pogodbom

Prodaja pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole neposrednom pogodbom

Ministarstvo finansija, Poreska uprava - Centrala, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Kragujevac, na osnovu člana 104. i 134. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16 i 30/18), oglašava:

 

P R O D A J U

pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole

neposrednom pogodbom

                                   

ODREĐUJE SE prodaja neposrednom pogodbom pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole, rešenjem Filijale Kruševac broj: 47-00244/2017-0052-011 od 05.09.2017. godine.

Stvari koje se prodaju (prehrambena roba), nalaze se na čuvanju kod poreskog obveznika „Aleksandar“ SUR – snek bar, Ćićevac, Industrijska zona bb.

Prodaja neposrednom pogodbom, po ovom oglasu, održaće se 09.11.2018. godine u 12.00 časova, u prostorijama poreskog obveznika „Aleksandar“ SUR – snek bar, Ćićevac, Industrijska zona bb.

Ukupna početna prodajna vrednost prehrambene robe, iznosi 151.906,58 dinara, bez PDV.

Oglas o prodaji putem neposredne pogodbe objavljen je na oglasnim tablama Poreske uprave Regionalnog odeljenja Kragujevac, u Kragujevcu, ul. 27. marta 14 i Filijale Kruševac, kao i na internom portalu Poreske uprave (www.poreskauprava.gov.rs), a obrazac „Prijava za učešće“ i specifikacija robe, mogu se svakom potencijalnom kupcu, po zahtevu koji stigne na e-mail milica.andrejic@purs.gov.rs dostaviti i elektronskom poštom.

2. USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo učešća u prodaji neposrednom pogodbom imaju sva zainteresovana fizička lica, preduzetnici i pravna lica koja ispune sledeće uslove:

- prijave se za učešće u prodaji neposrednom pogodbom dostavljanjem Komisiji za prodaju popunjenog obrasca Prijava za učešće u prodaji;

- dostave Komisiji za prodaju punomoćje za fizičko lice kada je podnosilac Prijave pravno lice ili dokaz da je učesnik u postupku prodaje neposrednom pogodbom zakonski zastupnik pravnog lica, podnosioca Prijave;

- stave na uvid važeću ličnu kartu ili pasoš, radi usaglašavanja sa podacima iz Prijava za učešće u prodaji neposrednom pogodbom.

3. USLOVI PRODAJE

Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci oduzetih stvari koje se izlažu prodaji.

Stvari koje se izlažu javnoj prodaji neposrednom pogodbom, na prvom ročištu, prodaju se kupcu koji ponudi najvišu kupoprodajnu vrednost, a koja ne može biti niža od 60% od početne prodajne vrednosti.

U slučaju da kupac oduzetih stvari, u roku od osam dana od dana kada mu je dostavljen zapisnik o prodaji, ne uplati vrednost za koju su mu te stvari prodate, prodaja se u odnosu na tog kupca oglašava nevažećom, a kupac ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje tih stvari.

Stvari koje se izlažu prodaji, kupuju se u postojećem – „viđenom stanju“, tako da se kupac oduzetih stvari odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih ili pravnih nedostataka na predmetnim stvarima.

Dodatne informacije i obaveštenja u vezi sa predmetom i uslovima prodaje, mogu se dobiti na broj telefona 064/84-23-883, svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 časova, a kontakt osoba je Milica Andrejić, i na telefon 064/84-22-311 – Aleksandar Jevtić, u Filijali Kruševac.

Zainteresovana lica mogu razgledati stvari koje se izlažu prodaji, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova, uz prethodni dogovor sa kontakt osobom.