Poreski kalendar

jan 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

Oglas o prodaji pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

Ministarstvo finansija - Poreska uprava – Filijala Novi Sad 1, u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz pokretnih stvari poreskog obveznika "DUNAV GRUPA AGREGATI" A. D, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Beogradski kej br. 51, PIB: 105940977, M.B.: 20495464, na osnovu člana 99. i 104. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Sl. glasnik RS'', br. 80/2002...95/2018) i člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.glasnik RS", br. 18/2016),  01.04.2019. godine, objavljuje:

 

Oglas o prodaji pokretnih stvari

putem usmenog javnog nadmetanja

 

1. Prvo ročište za prodaju pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja, i to:

R. b.

Vrsta  pokretne stvari

Reg. oznaka/broj

 

Marka

 

Tip

Broj šasija

 

Broj motora

 

Godina proizvodnje

 

Snaga motora u KW

 

 

Rad. zap. motora u cm

 

Nosivost u kg.

Početna vrednost pokretnih stvari u din.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Putnički automobil

NS225-ŽU

OPEL

ASTRA CLASSIC 1.4

W0L0TGF486G175758

 

2006

66

1364

 

153.585,64

2.

Teretno vozilo

NS171-AU

FIAT

PUNTO VAN MULTIJET

ZFA18800002557883

 

2004

51

1248

 

125.010,80

3.

Teretno vozilo

NS167-YB

PEUGEOT

EXPERT

VF3BZRFNC12770131

 

2001

100

1997

2185

233.565,60

4.

Putnički automobil

NS241-ZŠ

OPEL

MOVANO 1.9 DTI

VN1J9ALD525037050

 

2001

59

1870

 

220.089,70

5.

Putnički automobil

NS355-TC

ŠKODA

ROOMSTER STYLE 1.4 16V

TMBMC45J085014416

 

2007

63

1390

 

244.399,69

6.

Teretno vozilo

NS190-HĆ

MAN

TGA 33.390

WMAH26ZZX6M432875

 

2005

287

10518

19540

1.347.215,50

7.

Teretno vozilo

NS242-ŠY

FAP

1921

1921BK110417

 

1989

151

11040

10450

434.374,40

8.

Teretno vozilo

NS010-EĐ

DACIA

DOUBLE CAB 13.07

UU1D1F71X53453908

 

2004

45

1870

2185

90.262,70

9.

Priključno vozilo

00-008NS

GOŠA

FNPP-50

15082

 

1989

 

 

50000

306.394,10

10.

Putnički automobil

NS163-SI

VAZ

LADA NIVA 4X4

XTA21214071840565

 

2007

60

1690

 

144.313,21

 

UKUPNO DIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.299.211,34

Pokretne stvari su upisane kao svojina poreskog obveznika "DUNAV GRUPA AGREGATI" A. D, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Beogradski kej br. 51, PIB: 105940977, M.B.: 20495464.

Konačnim rešenjem Agencije za privredne registre broj: Zl. br. 20255/2013 od 24.12.2013. godine, ustanovljeno je založno pravo u korist Republike upisom u Registar pokretnih stvari

2. Početna vrednost popisanih pokretnih stvari  utvrđena je zapisnicima o ponovnoj proceni pokretnih stvari na kojima je ustanovljeno založno pravo na pokretnim stvarima broj: 2231-433-06-4908/2013-G2A06-10 od 21.03.2019. godine, 2231-433-06-4908/2013-G2A06-9 od 21.03.2019. godine, 2231-433-06-4908/2013-G2A06-8 od 21.03.2019. godine i 2231-433-06-4908/2013-G2A06-7 od 21.03.2019. godine.

3. Prodaja pokretnih stvari  vrši se putem usmenog javnog nadmetanja.

4. Usmenim javnim nadmetanjem, smatra se usmeno javno nadmetanje na kome učestvuju najmanje dva ponuđača.

5. Prodaja pokretnih stvari  putem prvog usmenog javnog nadmetanja će se održati dana  12.04.2019. godine, sa početkom u 11 časova, prostorijama Poreske uprave - Centar za obrazovanje, u ulici Futoška 35, Novi Sad.

6. Na usmenom javnom nadmetanju na kome se prodaju pokretne stvari čija je pojedinačna vrednost preko 200.000 dinara, mogu učestvovati samo lica koja polože depozit u visini od 10% od procenjene vrednosti pokretne stvari, najkasnije do 10.04.2019. godine, na račun Poreske uprave broj: 840-1700845-84 sa pozivom na broj odobrenja: 97-90601105940977V.

7. Poreska uprava će, u roku od pet dana od dana zaplene, oglasiti prodaju stvari na internet strani i oglasnoj tabli. Oglašavanje prodaje stvari vrši se u dnevnom listu koji se prodaje na teritoriji cele Republike, ako je procenjena vrednost pokretnih stvari koje se prodaju putem usmenog javnog nadmetanja veća od 1.000.000 dinara.

8. Na prvom usmenom javnom nadmetanju, pokretna stvar se ne može prodati po ceni nižoj od 60% procenjene vrednosti, na postignutu cenu se na osnovu  čl. 3, čl.4, čl. 23. stav 1. Zakona o PDV ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004...30/2018) obračunava porez na dodatu vrednost po opštoj stopi od 20%.

9. Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci stvari iz stava 1. ovog člana.

10. Zabrana za lica iz tačke 9. ovog Oglasa odnosi se i na preprodaju kupljenih stvari, njihovo davanje u zakup, na poklon ili  na korišćenje tim licima, u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.  

11. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica. Fizička lica su u obavezi da ponesu važeću ličnu kartu, a pravna lica  odgovarajuću dokumentaciju o registraciji pravnog lica,  ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju, kao i uverenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od 15 dana, od održavanja javne prodaje (važi za sve učesnike javnog nadmetanja). 

12. Kupac - najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je pokretna stvar prodata, umanjenu za iznos uplaćenog depozita, uplati u roku od 8 dana od dana zaključenja usmenog javnog nadmetanja. Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju mu je pokretna stvar prodata, prodaja se u odnosu na tog kupca rešenjem  oglašava nevažećom, a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje te stvari.

13. Na pokretnu stvar prodatoj javnim nadmetanjem ne postoji pravo reklamacije.

14. Zainteresovani ponuđači mogu razgledati pokretne stvari koje su predmet javne prodaje dana 09.04.2019. godine u periodu od 08.00 do 16.00 časova:

- Vozilo pod rednim brojem 1. na adresi Ise Sekickog br. 11 u Vrbasu, osoba za kontakt: Nada Popović, telefon: 065/2893-725;

- Vozilo pod rednim brojem 2. na adresi Vladimira Gortana br. 5 u Petrovaradinu, osoba za kontakt: Zoran Nikolić, telefon: 063/520-255;

- Vozilo pod rednim brojem 3. i 5. na adresi Augusta Cesarca br. bb u Rumi, osoba za  kontakt: Ranko Solarević, telefon: 064/8237-612;

- Vozila pod rednim brojevima 4, 6, 7, 8, 9. i 10.  na adresi Voganjski put br. bb u  Sremskoj Mitrovici, osoba za kontakt: Ranko Solarević, telefon: 064/8237-612.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti kod inspektora koji vodi postupak javne prodaje pokretnih stvari u poreskoj upravi, Filijali Novi Sad 1 u Novom Sadu, Modene br.7 ili putem telefona na broj: 021/4801-530 u radno vreme, do isteka termina za razgledanje pokretnih stvari. 

15. Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli Filijale Novi Sad 1, na internet strani Poreske uprave i dnevnom listu "KURIR".