Poreski kalendar

okt 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Izmenjeni Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

Izmenjeni Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

Ministarstvo finansija – Poreska uprava – Filijala Leskovac, u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz nepokretnosti poreskog obveznika PTK  "8 NOVEMBAR"  iz  Lebana,  ul.Stojana Ljubića, br.33,   na osnovu člana  108. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Sl. glasnik RS'', br. 80/2002 . . . 95/2018.), i člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku (''Sl. list SRJ'', br. 33/97. . . 18/2016),  dana 23.04.2019.godine, objavljuje

izmenjeni Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

Br.058-433-16-9057/2013-D5A05,  od 11.04.2019.godine.

         1. Prvo (prvi put ponovljeno),   ročište za prodaju nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja i to:

R.

br.

Opis nepokretnosti

Broj

K.P.

KO

Površina prema katastru

Utvrđena početna

vrednost

u dinarima na dan procene

ha

a

m2

 

 

1.

Zgrada trgovine,  na potezu Vrbovac 

 

4004/2

 

   Lipovica

 

 

-

 

-

 

 60m2

 

265.527,00

2.

Zgrada trgovine - otkupni magacin,  na potezu reka 

 

2763/1

 

   Klajić

 

-

 

-

 

 233m2

 

916.887,62

3.

Zgrada trgovine-prodavnica mešovite robe – zgrada  br.1 na potezu“ključ kod plevnje“

 

466/2

 

   Klajić

 

-

 

-

 

 40m2

 

175.047,60

4.

Zgrada trgovine - mešovite robe, zgrada br.2 na potezu“ključ kod plevnje“

 

466/2

 

   Klajić

 

-

 

-

 

 62m2

 

271.323,78

5.

 

Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost br.1 na potezu „barujevac prodavnica“, objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju

 

3461/2

 

   Lalinovac

 

-

 

-

 

 36m2

 

157.542,84

 

Zgrade su upisane kao svojina poreskog obveznika, u udelima 1/1 PTK "8 NO-VEMBAR", sa sedištem u Lebanu, ul.Stojana Ljubića, br33,  u katastru nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Lebane,i to:

- u listu nepokretnosti broj: 355  za KO Lipovica, za K.P.br.4004/2;

- u listu nepokretnosti broj   598 za KO Klajić, za K.P.br.2763/1;

- u listu nepokretnosti broj   616 za KO Klajić, za K.P.br.466/2;

 - u listu nepokretnosti broj   355 za KO Lalinovac, za K.P.br.3461/2;

održaće  se dana 25.04.2019. godine,  u kancelariji Filijale Leskovac, Trg Revolucije br.45,   broj 7,  treći sprat, sa početkom u 11 časova.

 2.  Početna vrednost nepokretnosti utvrđena je pravosnažnim rešenjem Ministarstva finansija – Poreske uprave – Filijale Leskovac broj: 058 - 433-13 -9057-2013/D5A05  od 14.02.2019. godine i na dan procene 19.12.2018. godine,  ukupno iznosi: 1.786.328,84.

 3.  Prodaja nepokretnosti se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

4.  Na prvom ročištu usmenog javnog nadmetanja nepokretnosti iz tabelarnog pregleda se ne mogu prodati ispod 75% od utvrđene početne vrednosti, i to:

- za nepokretnost na rednom broju 1. -  za iznos od 199.143,75, dinara;

- za nepokretnost na rednom broju 2. -  za iznos od 687.665,71, dinara;

- za nepokretnost na rednom broju 3. -  za iznos od 131.285,70, dinara;

- za nepokretnost na rednom broju 4. -  za iznos od 203.492,83, dinara;

- za nepokretnost na rednom broju 5. -  za iznos od 118.157,10, dinara;

5. Na usmenom javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja na račun Poreske uprave broj 840-1700845-84, uplate depozit u visini od 5% utvrđene početne vrednosti nepokretnosti, i to:

- za nepokretnost na rednom broju 1. -  za iznos od   13.276,35. dinara;

- za nepokretnost na rednom broju 2. -  za iznos od   45.844,38. dinara;

- za nepokretnost na rednom broju 3. -  za iznos od     8.752,38. dinara;

- za nepokretnost na rednom broju 4. -  za iznos od   13.566,19. dinara;

- za nepokretnost na rednom broju 5. -  za iznos od     7.877,14. dinara;

6. Kupac nepokretnosti je dužan da cenu za koju mu je nepokretnost prodata, umanjenu za iznos uplaćenog depozita, ulati u roku od osam dana od dana zaključenja usmenog javnog nadmetanja.

7. Nepokretnost nije opterećena pravom službenosti.

8. Kupac – najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je prodata nepokretnost uplati u roku od 8 dana od dana zaključenja ročišta za usmenu javnu prodaju. Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju mu je nepokretnost prodata, prodaja se rešenjem  oglašava nevažećom a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u postupku prodaje te nepokretnosti u periodu od šest meseci.

9.  Na kupljenu nepokretnost ne može se stavljati reklamacija.

10.  Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli Filijale Leskovac i u dnevnom listu "Danas".

Kontakt telefon 016/243-217.

 Direktor  Filijale

Ivan Stanković