Poreski kalendar

nov 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Odlaganje plaćanja poreskog duga do 60 meseci uz otpis kamate

Odlaganje plaćanja poreskog duga do 60 meseci uz otpis kamate

štampaj

01. 04. 2016.

Na osnovu izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Poreska uprava na zahtev poreskog obveznika može odložiti plaćanje glavnog poreskog duga do 2.000.000 dinara bez kamate, sa stanjem na dan 04.03.2016. godine, najduže do 60 mesečnih rata uz otpis 100% kamate.

Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga na rate može da se podnese nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave u periodu od 01.04.2016. do 04.07.2016. godine. Uslov za ostvarivanje prava na plaćanje dugovanog poreza na rate jeste da poreski obveznik izmiri sve tekuće obaveze dospele za plaćanje od 04.03.2016. godine do dana podnošenja zahteva i dostavi dokaz o tome.

U postupku odlučivanja po zahtevu, sredstvo obezbeđenja naplate ne pruža pravno lice i preduzetnik, sa dugom do 1.500.000 dinara, odnosno fizičko lice, koje duguje do 200.000 dinara. Sredstvo obezbeđenja naplate potrebno je za dug iznad 1.500.000 dinara odnosno iznad 200.000 dinara i to u iznosu glavnog poreskog duga iznad navedenih iznosa, u koji se uračunava i iznos pripadajuće kamate na taj deo duga.

Može se odložiti i plaćanje poreskog duga iznad 2.000.000 dinara, s tim da će u tom slučaju biti otpisano 50 odsto kamate, ukoliko obveznik redovno izmiruje tekuće i obaveze po reprogramu. Podnošenje zahteva za odlaganje plaćanja poreskog duga iznad 2.000.000 dinara nije oročeno.

U postupku odlučivanja po zahtevu za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, određivanje broja rata se vrši na osnovu ekonomske sposobnosti poreskog obveznika u pogledu mogućnosti redovnog izmirivanja tekućih obaveza i mesečne rate odloženog dugovanog poreza, ali tako da se broj mesečnih rata određuje u zavisnosti od visine iznosa glavnog poreskog duga čije se odlaganje traži.

Za pravna lica:

do 100.000 dinara – najviše 30 rata;

od 100.001 do 500.000 dinara – najviše 40 rata;

od 500.001 do 1.000.000 dinara – najviše 50 rata;

preko 1.000.001 dinara – najviše 60 rata.

Za preduzetnike:

do 100.000 dinara – najviše 30 rata;

od 100.001 do 200.000 dinara – najviše 40 rata;

od 200.001 do 300.000 dinara – najviše 50 rata;

preko 300.001 dinara – najviše 60 rata.

Za fizička lica:

do 50.000 dinara – najviše 30 rata;

od 50.001 do 100.000 dinara – najviše 40 rata;

od 100.001 do 200.000 dinara – najviše 50 rata;

preko 200.001 dinara – najviše 60 rata.

Poreski obveznik je dužan da redovno izmiruje rate reprograma i tekuće obaveze, kao i da na neplaćeni dugovani porez obračunava i plaća kamatu po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije. U slučaju redovnog izmirenja obaveza, po isteku svakih 12 meseci, otpisuje se pripadajuća kamata na dug koji je plaćen u tom periodu.

Međutim, ukoliko se poreski obveznik ne bude pridržavao propisanih uslova i rokova iz rešenja, odnosno sporazuma o odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate, Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i neplaćeni porez, uključujući i neplaćenu kamatu na taj dug, bez odlaganja naplatiti iz sredstava obezbeđenja, odnosno u postupku prinudne naplate, u skladu sa Zakonom. 

Biro za informisanje