Poreski kalendar

feb 2016

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Do dana od kojeg se, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku podnose isključivo u elektronskom obliku, isplatilac podnosi poresku prijavu PDPO u skladu sa Pravilnikom o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica ("Službeni glasnik RS", broj 122/12), odnosno poresku prijavu PPDSO u skladu sa Pravilnikom o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica ("Službeni glasnik RS", broj 61/13). * Podnošenje konačnog obračuna akcize za prošlu godinu vrši se zajedno sa godišnjim poreskim bilansom. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari je ostvario nerezidentni obveznik je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Plaćanje naknade za odvodnjavanje vrši se po rešenju Poreske uprave u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2015. godinu, ako je u 2015. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku prijavu PDV za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Informacije

Poštovani poreski obveznici,

Puna primena novog načina podnošenja prijava za porez po odbitku otpočinje u subotu 1. marta 2014. godine. Tokom proteklog prelaznog perioda tokom kojeg ste mogli da proverite i svoje sisteme i sistem uspostavljen u Poreskoj upravi uspešno je podneto oko 300 hiljada prijava.

Budući da puna primena novog sistema znači da će se prijave koje ćete podnositi od 1. marta knjižiti kao vaše obaveze koje je potrebno da platite do datuma koji ste sami naveli u podnetoj prijavi, obaveštavamo vas i o sledećem:

1. Prijave možete podnositi svakog dana, uključujući i subote i nedelje, u periodu između 5 časova ujutro tekućeg dana i 1 čas narednog dana. Vreme između 1 i 5 sati ujutro rezervisano je za potrebna prilagođavanja sistema Poreske uprave (obnavljanje parametara za obračun, učitavanje odgovarajućih izmena i slično) te u tom periodu sistem neće biti u mogućnosti da prihvata i proverava vaše prijave. Izuzetno, 1. marta 2014. godine sistem će biti dostupan od 05.00 sati ujutru.

2. Broj odobrenja za plaćanje (BOP) koji Poreska uprava dodeli prijavi koju ste podneli, biće u roku od 30 minuta dostupan banci za proveru. Dakle, po isteku 30 minuta moći ćete da naložite plaćanje elektronski putem ili virmanski. BOP u sebi sadrži sve informacije potrebne za identifikaciju uplate (nema potrebe da se posebno izračunavaju dodatni kontrolni brojevi), a kako se generiše po modelu 97, jedino je potrebno da u odgovarajuće polje pored BOP u nalogu upišete i oznaku ovog modela, odnosno broj 97.

3. Ako iz bilo kojih razloga u periodu predviđenom za prijem vaših prijava sistem Poreske uprave prestane sa radom, ili način njegovog rada ne bude odgovarajući (sa stanovišta brzine, tačnosti ili neke druge radne osobine) bićete blagovremeno obavešteni o razlozima, očekivanom vremenu uspostavljanja normalnog režima rada, kao i rešenjima mogućih problema koji mogu nastati kao posledica neodgovarajućeg rada sistema.

Zahvaljujemo vam se na dosadašnjoj saradnji i svim pitanjima i predlozima koja su omogućila proveru i poboljšanje sistemskih rešenja i sprovođenje ove velike promene učinila zajedničkim naporom čiji je osnovni cilj unapređenje vašeg i našeg načina rada.

Leva strana menija sadrži sve vezano za poreske propise, tehničke preduslove kao i pitanja i odgovore. 

U delu „Poreski propisi“ nalazi se dopunjeno Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku. U prvom delu Korisničkog uputstva dato je objašnjenje vrsta, načina popunjavanja i podnošenja pojedinačne poreske prijave na obrascu PPP – PD. Drugi i treći deo sadrže opise oznaka vrsti prihoda iz i van radnog odnosa koji objašnjavaju obračun poreza i doprinosa za svaku oznaku vrste prihoda, kao i primere popunjavanja podataka u obrazac PPP PD u poljima 3.6 – 3.17.

Sva dodatna pitanja i sugestije u vezi sa objedinjenom naplatom šaljite na objedinjena.naplata@purs.gov.rs. Molimo Vas da prethodno pročitate Korisničko uputstvo i informacije koje su u delu "Odgovori na pitanja, jer se možda u njima već nalazi odgovor na Vaše pitanje.

Video uputstvo za podnošenje PPP PD prijave možete pogledati ovde.