Порески календар

јун 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Актуелности    Конкурси    Конкурси    Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија – Пореској управи

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија – Пореској управи

штампај

24. 01. 2024.

Министарство финансија – Пореска управа на основу члана 169б Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-други закон, 62/06-други закон, 61/07, 20/09, 72/09-други закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21, 138/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 2/19, 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-12581/2023 од 26. децембра 2023. године, оглашава

 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – ПОРЕСКОЈ УПРАВИ

 

I  Oрган у коме се радна места попуњавају:

Министарство финансија – Пореска управа, 11080 Београд - Земун, Улица цара Душана бр. 145.

II  Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: инспектор за оперативни рад, у звању порески саветник, Централа Пореске управе, Сектор пореске полиције, Оперативно одељење Београд, Одсек Београд 1 за спровођење оперативних акција у оперативном одељењу, са седиштем Београд - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове у вези са мање сложеним оперативним предметима, као и предметима који се односе на сузбијање сиве економије, а раде се у сарадњи са пореском контролом и другим државниим органима, непосредно учествује у сталним акцијама у циљу сузбијања и праћења одређене криминалне делатности која се предузимају на локалном нивоу. У складу са законима и овлашћењима пореске полиције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ прикупљање информација оперативног и доказног значаја о мање сложеним пореским кривичним делима и откривању њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези са пореским кривичним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објектима, криминалним активностима, појавама и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених извора. Оперативну информацију сачињава одмах по сазнању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садржини захтева проверавање и примену оперативних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре почетка обављања непосредног оперативног рада сачињава оперативни план рада. Ради расветљавања пореских кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, документује и врши провере веродостојности података до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз примену принципа криминалистике и коришћење оперативно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и метода рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед одређених објеката и просторија, превозних средстава, путника и пртљага када се основано може претпоставити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и оптичка снимања одређених објеката и транспортних средстава као и безбедоносно интересантних пунктова где се основано може очекивати документовање података од значаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује увид у документацију државних органа, предузећа, радњи и других правних лица;  врши претрес стана пословних и других просторија, превозних средстава и лица на основу претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправдани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица или ствари разјаснити спорне околности; привремено одузме предмете који могу послужити као доказ у кривичном поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кривичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиченог захтевајући његово принудно довођење; обавља друге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну пријаву са доказима проистеклим из оперативног поступања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околности које могу бити од интереса за кривични поступак, без довољно елемената за постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са службеном белешком о предузетим мерама у складу са законом. У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му поверени, дужан је да прати измене и праксу примене прописа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да се придржава начела законитости, истинитости, тајности, објективности, ефикасности и рационалности у раду, заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у условима повећане опасности за живот и здравље, да по налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног радног времена, у неправилним временским циклусима, у дане државних и других празника и нерадним данима. По налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке у складу са законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или интердисциплинарним, мултидисциплинарним и трансдисциплинарним студијама (ИМТ) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 године, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

2. Радно место: самостални инспектор за оперативни рад, у звању виши порески саветник, Централа Пореске управе, Сектор пореске полиције, Оперативно одељење Београд, Одсек Београд 2 за спровођење оперативних акција у оперативном одељењу, са седиштем Београд - 2 извршиоца.

Опис послова: Обавља послове у вези са најсложенијим оперативним предметима, као и у предметима по којима радње предузима више одсека из оперативног одељења, такође и у предметима који се раде у сарадњи са пореском контролом и другим државниим органима, непосредно учествује у сталним и повременим акцијама у циљу сузбијања и праћења одређене криминалне делатности које се предузимају на локалном и републичком нивоу. У складу са законима и овлашћењима пореске полиције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ прикупљање информација оперативног и доказног значаја о сложенијим пореским кривичним делима и откривању њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези са пореским кривичним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објектима, криминалним активностима, појавама и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених извора. Оперативну информацију сачињава одмах по сазнању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садржини захтева проверавање и примену оперативних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре почетка обављања непосредног оперативног рада сачињава оперативни план рада. Ради расветљавања пореских кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, документује и врши провере веродостојности података до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз примену принципа криминалистике и коришћење оперативно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и метода рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед одређених објеката и просторија, превозних средстава, путника и пртљага када се основано може претпоставити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и оптичка снимања одређених објеката и транспортних средстава као и безбедоносно интересантних пунктова где се основано може очекивати документовање података од значаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује увид у документацију државних органа, предузећа, радњи и других правних лица;  врши претрес стана пословних и других просторија, превозних средстава и лица на основу претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправдани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица или ствари разјаснити спорне околности; привремено одузме предмете који могу послужити као доказ у кривичном поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кривичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиченог захтевајући његово принудно довођење; обавља друге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну пријаву са доказима проистеклим из оперативног поступања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околности које могу бити од интереса за кривични поступак, без довољно елемената за постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са службеном белешком о предузетим мерама у складу са законом. У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му поверени, дужан је да прати измене и праксу примене прописа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да се придржава начела законитости, истинитости, тајности, објективности, ефикасности и рационалности у раду, заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у условима повећане опасности за живот и здравље, да по налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног радног времена, у неправилним временским циклусима, у дане државних и других празника и нерадним данима. По налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке у складу са законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање  7 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

3. Радно место: виши инспектор за оперативни рад, у звању порески саветник I, Централа Пореске управе, Сектор пореске полиције, Оперативно одељење Београд, Одсек Београд 2 за спровођење оперативних акција у оперативном одељењу, са седиштем Београд - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове у вези са сложеним оперативним предметима, као и предметима који се односе на сузбијање сиве економије, који се раде у сарадњи са пореском контролом и другим државниим органима, непосредно учествује у  повременим и сталним акцијама у циљу сузбијања и праћења одређене криминалне делатности која се предузимају на локалном нивоу. У складу са законима и овлашћењима пореске полиције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ прикупљање информација оперативног и доказног значаја о мање сложеним пореским кривичним делима и откривању њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези са пореским кривичним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објектима, криминалним активностима, појавама и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених извора. Оперативну информацију сачињава одмах по сазнању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садржини захтева проверавање и примену оперативних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре почетка обављања непосредног оперативног рада сачињава оперативни план рада. Ради расветљавања пореских кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, документује и врши провере веродостојности података до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз примену принципа криминалистике и коришћење оперативно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и метода рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед одређених објеката и просторија, превозних средстава, путника и пртљага када се основано може претпоставити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и оптичка снимања одређених објеката и транспортних средстава као и безбедоносно интересантних пунктова где се основано може очекивати документовање података од значаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује увид у документацију државних органа, предузећа, радњи и других правних лица;  врши претрес стана пословних и других просторија, превозних средстава и лица на основу претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправдани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица или ствари разјаснити спорне околности; привремено одузме предмете који могу послужити као доказ у кривичном поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кривичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиченог захтевајући његово принудно довођење; обавља друге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну пријаву са доказима проистеклим из оперативног поступања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околности које могу бити од интереса за кривични поступак, без довољно елемената за постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са службеном белешком о предузетим мерама у складу са законом. У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му поверени, дужан је да прати измене и праксу примене прописа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да се придржава начела законитости, истинитости, тајности, објективности, ефикасности и рационалности у раду, заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у условима повећане опасности за живот и здравље, да по налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног радног времена, у неправилним временским циклусима, у дане државних и других празника и нерадним данима. По налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке у складу са законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или интердисциплинарним, мултидисциплинарним и трансдисциплинарним студијама (ИМТ) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, oдносно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање  5 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

4. Радно место: млађи инспектор за оперативни рад, у звању млађи порески саветник, Централа Пореске управе, Сектор пореске полиције, Оперативно одељење Београд, Одсек Београд 2 за спровођење оперативних акција у оперативном одељењу, са седиштем Београд - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове у вези са мање сложеним оперативним предметима, непосредно учествује у раду по оперативним предметима по којима поступају инспектори у вишим звањима, непосредно учествује у предметима који се односе на сузбијање сиве економије, а раде се у сарадњи са пореском контролом и другим државним органима. У складу са законима и овлашћењима пореске полиције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ прикупљање информација оперативног и доказног значаја о мање сложеним пореским кривичним делима и откривању њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези са пореским кривичним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објектима, криминалним активностима, појавама и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених извора. Оперативну информацију сачињава одмах по сазнању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садржини захтева проверавање и примену оперативних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре почетка обављања непосредног оперативног рада сачињава оперативни план рада. Ради расветљавања пореских кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, документује и врши провере веродостојности података до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз примену принципа криминалистике и коришћење оперативно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и метода рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед одређених објеката и просторија, превозних средстава, путника и пртљага када се основано може претпоставити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и оптичка снимања одређених објеката и транспортних средстава као и безбедоносно интересантних пунктова где се основано може очекивати документовање података од значаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује увид у документацију државних органа, предузећа, радњи и других правних лица;  врши претрес стана пословних и других просторија, превозних средстава и лица на основу претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправдани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица или ствари разјаснити спорне околности; привремено одузме предмете који могу послужити као доказ у кривичном поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кривичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиченог захтевајући његово принудно довођење; обавља друге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну пријаву са доказима проистеклим из оперативног поступања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околности које могу бити од интереса за кривични поступак, без довољно елемената за постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са службеном белешком о предузетим мерама у складу са законом. У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му поверени, дужан је да прати измене и праксу примене прописа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да се придржава начела законитости, истинитости, тајности, објективности, ефикасности и рационалности у раду, заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у условима повећане опасности за живот и здравље, да по налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног радног времена, у неправилним временским циклусима, у дане државних и других празника и нерадним данима. По налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке у складу са законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља  друштвено-хуманистичких или интердисциплинарним, мултидисциплинарним и трансдисциплинарним студијама (ИМТ) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

5. Радно место: млађи инспектор за оперативни рад, у звању млађи порески саветник – приправник*, Централа Пореске управе, Сектор пореске полиције, Оперативно одељење Београд, Одсек Београд 2 за спровођење оперативних акција у оперативном одељењу, са седиштем Београд - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове у вези са мање сложеним оперативним предметима, непосредно учествује у раду по оперативним предметима по којима поступају инспектори у вишим звањима, непосредно учествује у предметима који се односе на сузбијање сиве економије, а раде се у сарадњи са пореском контролом и другим државним органима. У складу са законима и овлашћењима пореске полиције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ прикупљање информација оперативног и доказног значаја о мање сложеним пореским кривичним делима и откривању њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези са пореским кривичним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објектима, криминалним активностима, појавама и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених извора. Оперативну информацију сачињава одмах по сазнању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садржини захтева проверавање и примену оперативних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре почетка обављања непосредног оперативног рада сачињава оперативни план рада. Ради расветљавања пореских кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, документује и врши провере веродостојности података до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз примену принципа криминалистике и коришћење оперативно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и метода рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед одређених објеката и просторија, превозних средстава, путника и пртљага када се основано може претпоставити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и оптичка снимања одређених објеката и транспортних средстава као и безбедоносно интересантних пунктова где се основано може очекивати документовање података од значаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује увид у документацију државних органа, предузећа, радњи и других правних лица;  врши претрес стана пословних и других просторија, превозних средстава и лица на основу претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправдани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица или ствари разјаснити спорне околности; привремено одузме предмете који могу послужити као доказ у кривичном поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кривичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиченог захтевајући његово принудно довођење; обавља друге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну пријаву са доказима проистеклим из оперативног поступања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околности које могу бити од интереса за кривични поступак, без довољно елемената за постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са службеном белешком о предузетим мерама у складу са законом. У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му поверени, дужан је да прати измене и праксу примене прописа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да се придржава начела законитости, истинитости, тајности, објективности, ефикасности и рационалности у раду, заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у условима повећане опасности за живот и здравље, да по налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног радног времена, у неправилним временским циклусима, у дане државних и других празника и нерадним данима. По налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке у складу са законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно - научног поља друштвено-хуманистичких или интердисциплинарним, мултидисциплинарним и трансдисциплинарним студијама (ИМТ) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

6. Радно место: самостални инспектор за оперативни рад, у звању виши порески саветник, Централа Пореске управе, Сектор пореске полиције, Оперативно одељење Београд, Одсек Београд 3 за спровођење оперативних акција у оперативном одељењу, са седиштем Београд - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове у вези са најсложенијим оперативним предметима, као и у предметима по којима радње предузима више одсека из оперативног одељења, такође и у предметима који се раде у сарадњи са пореском контролом и другим државним органима, непосредно учествује у сталним и повременим акцијама у циљу сузбијања и праћења одређене криминалне делатности које се предузимају на локалном и републичком нивоу. У складу са законима и овлашћењима пореске полиције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ прикупљање информација оперативног и доказног значаја о сложенијим пореским кривичним делима и откривању њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези са пореским кривичним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објектима, криминалним активностима, појавама и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених извора. Оперативну информацију сачињава одмах по сазнању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садржини захтева проверавање и примену оперативних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре почетка обављања непосредног оперативног рада сачињава оперативни план рада. Ради расветљавања пореских кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, документује и врши провере веродостојности података до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз примену принципа криминалистике и коришћење оперативно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и метода рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед одређених објеката и просторија, превозних средстава, путника и пртљага када се основано може претпоставити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и оптичка снимања одређених објеката и транспортних средстава као и безбедоносно интересантних пунктова где се основано може очекивати документовање података од значаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује увид у документацију државних органа, предузећа, радњи и других правних лица;  врши претрес стана пословних и других просторија, превозних средстава и лица на основу претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправдани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица или ствари разјаснити спорне околности; привремено одузме предмете који могу послужити као доказ у кривичном поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кривичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиченог захтевајући његово принудно довођење; обавља друге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну пријаву са доказима проистеклим из оперативног поступања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околности које могу бити од интереса за кривични поступак, без довољно елемената за постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са службеном белешком о предузетим мерама у складу са законом. У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му поверени, дужан је да прати измене и праксу примене прописа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да се придржава начела законитости, истинитости, тајности, објективности, ефикасности и рационалности у раду, заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у условима повећане опасности за живот и здравље, да по налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног радног времена, у неправилним временским циклусима, у дане државних и других празника и нерадним данима. По налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке у складу са законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање  7 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

7. Радно место: инспектор за оперативни рад, у звању порески саветник, Централа Пореске управе, Сектор пореске полиције, Оперативно одељење Београд, Одсек Београд 3 за спровођење оперативних акција у оперативном одељењу, са седиштем Београд - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове у вези са мање сложеним оперативним предметима, као и предметима који се односе на сузбијање сиве економије, а раде се у сарадњи са пореском контролом и другим државниим органима, непосредно учествује у сталним акцијама у циљу сузбијања и праћења одређене криминалне делатности која се предузимају на локалном нивоу. У складу са законима и овлашћењима пореске полиције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ прикупљање информација оперативног и доказног значаја о мање сложеним пореским кривичним делима и откривању њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези са пореским кривичним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објектима, криминалним активностима, појавама и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених извора. Оперативну информацију сачињава одмах по сазнању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садржини захтева проверавање и примену оперативних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре почетка обављања непосредног оперативног рада сачињава оперативни план рада. Ради расветљавања пореских кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, документује и врши провере веродостојности података до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз примену принципа криминалистике и коришћење оперативно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и метода рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед одређених објеката и просторија, превозних средстава, путника и пртљага када се основано може претпоставити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и оптичка снимања одређених објеката и транспортних средстава као и безбедоносно интересантних пунктова где се основано може очекивати документовање података од значаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује увид у документацију државних органа, предузећа, радњи и других правних лица;  врши претрес стана пословних и других просторија, превозних средстава и лица на основу претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправдани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица или ствари разјаснити спорне околности; привремено одузме предмете који могу послужити као доказ у кривичном поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кривичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиченог захтевајући његово принудно довођење; обавља друге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну пријаву са доказима проистеклим из оперативног поступања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околности које могу бити од интереса за кривични поступак, без довољно елемената за постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са службеном белешком о предузетим мерама у складу са законом. У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му поверени, дужан је да прати измене и праксу примене прописа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да се придржава начела законитости, истинитости, тајности, објективности, ефикасности и рационалности у раду, заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у условима повећане опасности за живот и здравље, да по налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног радног времена, у неправилним временским циклусима, у дане државних и других празника и нерадним данима. По налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке у складу са законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља  друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 године, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

8. Радно место: млађи инспектор за оперативни рад, у звању млађи порески саветник – приправник*, Централа Пореске управе, Сектор пореске полиције, Оперативно одељење Београд, Одсек Београд 3 за спровођење оперативних акција у оперативном одељењу, са седиштем Београд - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове у вези са мање сложеним оперативним предметима, непосредно учествује у раду по оперативним предметима по којима поступају инспектори у вишим звањима, непосредно учествује у предметима који се односе на сузбијање сиве економије, а раде се у сарадњи са пореском контролом и другим државним органима. У складу са законима и овлашћењима пореске полиције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ прикупљање информација оперативног и доказног значаја о мање сложеним пореским кривичним делима и откривању њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези са пореским кривичним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објектима, криминалним активностима, појавама и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених извора. Оперативну информацију сачињава одмах по сазнању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садржини захтева проверавање и примену оперативних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре почетка обављања непосредног оперативног рада сачињава оперативни план рада. Ради расветљавања пореских кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, документује и врши провере веродостојности података до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз примену принципа криминалистике и коришћење оперативно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и метода рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед одређених објеката и просторија, превозних средстава, путника и пртљага када се основано може претпоставити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и оптичка снимања одређених објеката и транспортних средстава као и безбедоносно интересантних пунктова где се основано може очекивати документовање података од значаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује увид у документацију државних органа, предузећа, радњи и других правних лица;  врши претрес стана пословних и других просторија, превозних средстава и лица на основу претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправдани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица или ствари разјаснити спорне околности; привремено одузме предмете који могу послужити као доказ у кривичном поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кривичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиченог захтевајући његово принудно довођење; обавља друге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну пријаву са доказима проистеклим из оперативног поступања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околности које могу бити од интереса за кривични поступак, без довољно елемената за постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са службеном белешком о предузетим мерама у складу са законом. У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му поверени, дужан је да прати измене и праксу примене прописа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да се придржава начела законитости, истинитости, тајности, објективности, ефикасности и рационалности у раду, заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у условима повећане опасности за живот и здравље, да по налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног радног времена, у неправилним временским циклусима, у дане државних и других празника и нерадним данима. По налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке у складу са законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља  друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

9. Радно место: млађи инспектор за оперативни рад, у звању млађи порески саветник – приправник*, Централа Пореске управе, Сектор пореске полиције, Оперативно одељење Нови Сад, Одсек Нови Сад за спровођење оперативних акција у оперативном одељењу, са седиштем Нови Сад - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове у вези са мање сложеним оперативним предметима, непосредно учествује у раду по оперативним предметима по којима поступају инспектори у вишим звањима, непосредно учествује у предметима који се односе на сузбијање сиве економије, а раде се у сарадњи са пореском контролом и другим државним органима. У складу са законима и овлашћењима пореске полиције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ прикупљање информација оперативног и доказног значаја о мање сложеним пореским кривичним делима и откривању њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези са пореским кривичним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објектима, криминалним активностима, појавама и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених извора. Оперативну информацију сачињава одмах по сазнању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садржини захтева проверавање и примену оперативних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре почетка обављања непосредног оперативног рада сачињава оперативни план рада. Ради расветљавања пореских кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, документује и врши провере веродостојности података до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз примену принципа криминалистике и коришћење оперативно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и метода рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед одређених објеката и просторија, превозних средстава, путника и пртљага када се основано може претпоставити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и оптичка снимања одређених објеката и транспортних средстава као и безбедоносно интересантних пунктова где се основано може очекивати документовање података од значаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује увид у документацију државних органа, предузећа, радњи и других правних лица;  врши претрес стана пословних и других просторија, превозних средстава и лица на основу претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправдани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица или ствари разјаснити спорне околности; привремено одузме предмете који могу послужити као доказ у кривичном поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кривичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиченог захтевајући његово принудно довођење; обавља друге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну пријаву са доказима проистеклим из оперативног поступања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околности које могу бити од интереса за кривични поступак, без довољно елемената за постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са службеном белешком о предузетим мерама у складу са законом. У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му поверени, дужан је да прати измене и праксу примене прописа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да се придржава начела законитости, истинитости, тајности, објективности, ефикасности и рационалности у раду, заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у условима повећане опасности за живот и здравље, да по налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног радног времена, у неправилним временским циклусима, у дане државних и других празника и нерадним данима. По налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке у складу са законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад

10. Радно место: самостални инспектор за оперативни рад, у звању виши порески саветник, Централа Пореске управе, Сектор пореске полиције, Оперативно одељење Нови Сад, Одсек за оперативни рад Зрењанин, са седиштем Зрењанин - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове у вези са најсложенијим оперативним предметима, као и у предметима по којима радње предузима више одсека из оперативног одељења, такође и у предметима који се раде у сарадњи са пореском контролом и другим државниим органима, непосредно учествује у сталним и повременим акцијама у циљу сузбијања и праћења одређене криминалне делатности које се предузимају на локалном и републичком нивоу. У складу са законима и овлашћењима пореске полиције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ прикупљање информација оперативног и доказног значаја о сложенијим пореским кривичним делима и откривању њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези са пореским кривичним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објектима, криминалним активностима, појавама и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених извора. Оперативну информацију сачињава одмах по сазнању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садржини захтева проверавање и примену оперативних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре почетка обављања непосредног оперативног рада сачињава оперативни план рада. Ради расветљавања пореских кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, документује и врши провере веродостојности података до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз примену принципа криминалистике и коришћење оперативно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и метода рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед одређених објеката и просторија, превозних средстава, путника и пртљага када се основано може претпоставити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и оптичка снимања одређених објеката и транспортних средстава као и безбедоносно интересантних пунктова где се основано може очекивати документовање података од значаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује увид у документацију државних органа, предузећа, радњи и других правних лица;  врши претрес стана пословних и других просторија, превозних средстава и лица на основу претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправдани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица или ствари разјаснити спорне околности; привремено одузме предмете који могу послужити као доказ у кривичном поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кривичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиченог захтевајући његово принудно довођење; обавља друге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну пријаву са доказима проистеклим из оперативног поступања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околности које могу бити од интереса за кривични поступак, без довољно елемената за постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са службеном белешком о предузетим мерама у складу са законом. У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му поверени, дужан је да прати измене и праксу примене прописа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да се придржава начела законитости, истинитости, тајности, објективности, ефикасности и рационалности у раду, заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у условима повећане опасности за живот и здравље, да по налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног радног времена, у неправилним временским циклусима, у дане државних и других празника и нерадним данима. По налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке у складу са законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање  7 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Зрењанин

11. Радно место: самостални инспектор за оперативни рад, у звању виши порески саветник, Централа Пореске управе, Сектор пореске полиције, Оперативно одељење Нови Сад, Одсек за оперативни рад Зрењанин, са седиштем Кикинда - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове у вези са најсложенијим оперативним предметима, као и у предметима по којима радње предузима више одсека из оперативног одељења, такође и у предметима који се раде у сарадњи са пореском контролом и другим државниим органима, непосредно учествује у сталним и повременим акцијама у циљу сузбијања и праћења одређене криминалне делатности које се предузимају на локалном и републичком нивоу. У складу са законима и овлашћењима пореске полиције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ прикупљање информација оперативног и доказног значаја о сложенијим пореским кривичним делима и откривању њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези са пореским кривичним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објектима, криминалним активностима, појавама и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених извора. Оперативну информацију сачињава одмах по сазнању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садржини захтева проверавање и примену оперативних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре почетка обављања непосредног оперативног рада сачињава оперативни план рада. Ради расветљавања пореских кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, документује и врши провере веродостојности података до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз примену принципа криминалистике и коришћење оперативно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и метода рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед одређених објеката и просторија, превозних средстава, путника и пртљага када се основано може претпоставити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и оптичка снимања одређених објеката и транспортних средстава као и безбедоносно интересантних пунктова где се основано може очекивати документовање података од значаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује увид у документацију државних органа, предузећа, радњи и других правних лица;  врши претрес стана пословних и других просторија, превозних средстава и лица на основу претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправдани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица или ствари разјаснити спорне околности; привремено одузме предмете који могу послужити као доказ у кривичном поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кривичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиченог захтевајући његово принудно довођење; обавља друге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. На основу прикупљених обавештења, саставља кривичну пријаву са доказима проистеклим из оперативног поступања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околности које могу бити од интереса за кривични поступак, без довољно елемената за постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са службеном белешком о предузетим мерама у складу са законом. У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му поверени, дужан је да прати измене и праксу примене прописа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да се придржава начела законитости, истинитости, тајности, објективности, ефикасности и рационалности у раду, заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у условима повећане опасности за живот и здравље, да по налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног радног времена, у неправилним временским циклусима, у дане државних и других празника и нерадним данима. По налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке у складу са законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање  7 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Кикинда

12. Радно место: самостални инспектор за оперативни рад, у звању виши порески саветник, Централа Пореске управе, Сектор пореске полиције, Оперативно одељење Крагујевац, Одсек Крагујевац за спровођење оперативних акција у оперативном одељењу, са седиштем Крагујевац - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове у вези са најсложенијим оперативним предметима, као и у предметима по којима радње предузима више одсека из оперативног одељења, такође и у предметима који се раде у сарадњи са пореском контролом и другим државниим органима, непосредно учествује у сталним и повременим акцијама у циљу сузбијања и праћења одређене криминалне делатности које се предузимају на локалном и републичком нивоу. У складу са законима и овлашћењима пореске полиције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ прикупљање информација оперативног и доказног значаја о сложенијим пореским кривичним делима и откривању њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези са пореским кривичним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објектима, криминалним активностима, појавама и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених извора. Оперативну информацију сачињава одмах по сазнању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садржини захтева проверавање и примену оперативних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре почетка обављања непосредног оперативног рада сачињава оперативни план рада. Ради расветљавања пореских кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, документује и врши провере веродостојности података до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз примену прин­ципа криминалистикеи коришћење оперативно-тактичких, техничких и до­казних мера и радњи и метода рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед одређених објеката и просторија, превозних средстава, путника и пртљага када се основано може претпоставити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и оптичка снимања одређених објеката и транспортних средстава као и безбедоносно интересантних пунктова где се основано може очекивати документовање података од значаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује увид у документацију државних органа, предузећа, радњи и дру­гих правних лица;  врши претрес стана пословних и других просторија, превозних средстава и лица на основу претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправдани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица или ствари разјаснити спорне околности; привремено одузме предмете који могу послужити као доказ у кривичном поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кривичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиченог захтевајући његово принудно довођење; обавља друге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. На основу прикупљених обавештења, сас­тавља кривичну пријаву са доказима проистеклим из оперативног поступања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околности које могу бити од интереса за кривични поступак, без довољно елемената за постојање основасумње да је извршено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са службеном белешком о предузетим мерама у складу са законом. У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му поверени, дужан је да прати измене и праксу примене прописа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да се придржава начела законитости, истинитости, тајности, објективности, ефикасности и рационалности у раду, заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у условима повећане опасности за живот и здравље, да по налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног радног времена, у неправилним временским циклусима, у дане државних и других празника и нерадним данима. По налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке у складу са законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Крагујевац

13. Радно место: виши инспектор за оперативни рад, у звању порески саветник I, Централа Пореске управе, Сектор пореске полиције, Оперативно одељење Крагујевац, Одсек Крагујевац за спровођење оперативних акција у оперативном одељењу, са седиштем Крагујевац - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове у вези са сложеним оперативним предметима, као и предметима који се односе на сузбијање сиве економије, који се раде у сарадњи са пореском контролом и другим државниим органима, непосредно учествује у  повременим и сталним акцијама у циљу сузбијања и праћења одређене криминалне делатности која се предузимају на локалном нивоу. У складу са законима и овлашћењима пореске полиције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ прикупљање информација оперативног и доказног значаја о сложенијим пореским кривичним делима и откривању њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези са пореским кривичним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објектима, криминалним активностима, појавама и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених извора. Оперативну информацију сачињава одмах по сазнању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садржини захтева проверавање и примену оперативних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре почетка обављања непосредног оперативног рада сачињава оперативни план рада. Ради расветљавања пореских кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, документује и врши провере веродостојности података до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз примену прин­ципа криминалистикеи коришћење оперативно-тактичких, техничких и до­казних мера и радњи и метода рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед одређених објеката и просторија, превозних средстава, путника и пртљага када се основано може претпоставити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и оптичка снимања одређених објеката и транспортних средстава као и безбедоносно интересантних пунктова где се основано може очекивати документовање података од значаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује увид у документацију државних органа, предузећа, радњи и дру­гих правних лица;  врши претрес стана пословних и других просторија, превозних средстава и лица на основу претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправдани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица или ствари разјаснити спорне околности; привремено одузме предмете који могу послужити као доказ у кривичном поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кривичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиченог захтевајући његово принудно довођење; обавља друге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. На основу прикупљених обавештења, сас­тавља кривичну пријаву са доказима проистеклим из оперативног поступања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околности које могу бити од интереса за кривични поступак, без довољно елемената за постојање основасумње да је извршено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са службеном белешком о предузетим мерама у складу са законом. У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му поверени, дужан је да прати измене и праксу примене прописа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да се придржава начела законитости, истинитости, тајности, објективности, ефикасности и рационалности у раду, заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у условима повећане опасности за живот и здравље, да по налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног радног времена, у неправилним временским циклусима, у дане државних и других празника и нерадним данима. По налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке у складу са законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Крагујевац

14. Радно место: млађи инспектор за оперативни рад, у звању млађи порески саветник – приправник*, Централа Пореске управе, Сектор пореске полиције, Оперативно одељење Крагујевац, Одсек Крагујевац за спровођење оперативних акција у оперативном одељењу, са седиштем Крагујевац - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове у вези са мање сложеним оперативним предметима, непосредно учествује у раду по оперативним предметима по којима поступају инспектори у вишим звањима, непосредно учествује у предметима који се односе на сузбијање сиве економије, а раде се у сарадњи са пореском контролом и другим државниим органима. У складу са законима и овлашћењима пореске полиције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ прикупљање информација оперативног и доказног значаја о мање сложеним пореским кривичним делима и откривању њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези са пореским кривичним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објектима, криминалним активностима, појавама и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених извора. Оперативну информацију сачињава одмах по сазнању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садржини захтева проверавање и примену оперативних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре почетка обављања непосредног оперативног рада сачињава оперативни план рада. Ради расветљавања пореских кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, документује и врши провере веродостојности података до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз примену прин­ципа криминалистикеи коришћење оперативно-тактичких, техничких и до­казних мера и радњи и метода рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед одређених објеката и просторија, превозних средстава, путника и пртљага када се основано може претпоставити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и оптичка снимања одређених објеката и транспортних средстава као и безбедоносно интересантних пунктова где се основано може очекивати документовање података од значаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује увид у документацију државних органа, предузећа, радњи и дру­гих правних лица;  врши претрес стана пословних и других просторија, превозних средстава и лица на основу претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправдани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица или ствари разјаснити спорне околности; привремено одузме предмете који могу послужити као доказ у кривичном поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кривичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиченог захтевајући његово принудно довођење; обавља друге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. На основу прикупљених обавештења, сас­тавља кривичну пријаву са доказима проистеклим из оперативног поступања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околности које могу бити од интереса за кривични поступак, без довољно елемената за постојање основасумње да је извршено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са службеном белешком о предузетим мерама у складу са законом. У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му поверени, дужан је да прати измене и праксу примене прописа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да се придржава начела законитости, истинитости, тајности, објективности, ефикасности и рационалности у раду, заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у условима повећане опасности за живот и здравље, да по налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног радног времена, у неправилним временским циклусима, у дане државних и других празника и нерадним данима. По налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке у складу са законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља  друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Крагујевац

15. Радно место: виши инспектор за оперативни рад, у звању порески саветник I, Централа Пореске управе, Сектор пореске полиције, Оперативно одељење Крагујевац, Одсек за оперативни рад Краљево, са седиштем Нови Пазар - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове у вези са сложеним оперативним предметима, као и предметима који се односе на сузбијање сиве економије, који се раде у сарадњи са пореском контролом и другим државниим органима, непосредно учествује у  повременим и сталним акцијама у циљу сузбијања и праћења одређене криминалне делатности која се предузимају на локалном нивоу. У складу са законима и овлашћењима пореске полиције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ прикупљање информација оперативног и доказног значаја о сложенијим пореским кривичним делима и откривању њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези са пореским кривичним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објектима, криминалним активностима, појавама и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених извора. Оперативну информацију сачињава одмах по сазнању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садржини захтева проверавање и примену оперативних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре почетка обављања непосредног оперативног рада сачињава оперативни план рада. Ради расветљавања пореских кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, документује и врши провере веродостојности података до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз примену прин­ципа криминалистикеи коришћење оперативно-тактичких, техничких и до­казних мера и радњи и метода рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед одређених објеката и просторија, превозних средстава, путника и пртљага када се основано може претпоставити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и оптичка снимања одређених објеката и транспортних средстава као и безбедоносно интересантних пунктова где се основано може очекивати документовање података од значаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује увид у документацију државних органа, предузећа, радњи и дру­гих правних лица;  врши претрес стана пословних и других просторија, превозних средстава и лица на основу претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправдани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица или ствари разјаснити спорне околности; привремено одузме предмете који могу послужити као доказ у кривичном поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кривичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиченог захтевајући његово принудно довођење; обавља друге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. На основу прикупљених обавештења, сас­тавља кривичну пријаву са доказима проистеклим из оперативног поступања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околности које могу бити од интереса за кривични поступак, без довољно елемената за постојање основасумње да је извршено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са службеном белешком о предузетим мерама у складу са законом. У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му поверени, дужан је да прати измене и праксу примене прописа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да се придржава начела законитости, истинитости, тајности, објективности, ефикасности и рационалности у раду, заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у условима повећане опасности за живот и здравље, да по налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног радног времена, у неправилним временским циклусима, у дане државних и других празника и нерадним данима. По налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке у складу са законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Пазар

16. Радно место: самостални инспектор за оперативни рад, у звању виши порески саветник, Централа Пореске управе, Сектор пореске полиције, Оперативно одељење Крагујевац, Одсек за оперативни рад Ужице, са седиштем Ужице - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове у вези са најсложенијим оперативним предметима, као и у предметима по којима радње предузима више одсека из оперативног одељења, такође и у предметима који се раде у сарадњи са пореском контролом и другим државниим органима, непосредно учествује у сталним и повременим акцијама у циљу сузбијања и праћења одређене криминалне делатности које се предузимају на локалном и републичком нивоу. У складу са законима и овлашћењима пореске полиције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ прикупљање информација оперативног и доказног значаја о сложенијим пореским кривичним делима и откривању њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези са пореским кривичним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објектима, криминалним активностима, појавама и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених извора. Оперативну информацију сачињава одмах по сазнању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садржини захтева проверавање и примену оперативних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре почетка обављања непосредног оперативног рада сачињава оперативни план рада. Ради расветљавања пореских кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, документује и врши провере веродостојности података до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз примену прин­ципа криминалистикеи коришћење оперативно-тактичких, техничких и до­казних мера и радњи и метода рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед одређених објеката и просторија, превозних средстава, путника и пртљага када се основано може претпоставити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и оптичка снимања одређених објеката и транспортних средстава као и безбедоносно интересантних пунктова где се основано може очекивати документовање података од значаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује увид у документацију државних органа, предузећа, радњи и дру­гих правних лица;  врши претрес стана пословних и других просторија, превозних средстава и лица на основу претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправдани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица или ствари разјаснити спорне околности; привремено одузме предмете који могу послужити као доказ у кривичном поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кривичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиченог захтевајући његово принудно довођење; обавља друге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. На основу прикупљених обавештења, сас­тавља кривичну пријаву са доказима проистеклим из оперативног поступања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околности које могу бити од интереса за кривични поступак, без довољно елемената за постојање основасумње да је извршено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са службеном белешком о предузетим мерама у складу са законом. У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му поверени, дужан је да прати измене и праксу примене прописа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да се придржава начела законитости, истинитости, тајности, објективности, ефикасности и рационалности у раду, заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у условима повећане опасности за живот и здравље, да по налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног радног времена, у неправилним временским циклусима, у дане државних и других празника и нерадним данима. По налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке у складу са законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ужице

17. Радно место: инспектор за оперативни рад, у звању порески саветник, Централа Пореске управе, Сектор пореске полиције, Оперативно одељење Крагујевац, Одсек за оперативни рад Чачак, са седиштем Чачак - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове у вези са мање сложеним оперативним предметима, као и предметима који се односе на сузбијање сиве економије, а раде се у сарадњи са пореском контролом и другим државниим органима, непосредно учествује у сталним акцијама у циљу сузбијања и праћења одређене криминалне делатности која се предузимају на локалном нивоу. У складу са законима и овлашћењима пореске полиције, непосредно примењује мере и радње чији је циљ прикупљање информација оперативног и доказног значаја о мање сложеним  пореским кривичним делима и откривању њихових извршилаца, као и интересантним појавама у вези са пореским кривичним делима. Сачињава писани оперативни извештај, који садржи оперативна сазнања о лицима, групама, објектима, криминалним активностима, појавама и догађајима прикупуљеним из отворених и затворених извора. Оперативну информацију сачињава одмах по сазнању везаном за кривично дело или учиниоца или сазнању за конкретан догађај, али не располаже са довољно доказа о извршеном кривичном делу или његовом учиниоцу, која по својој садржини захтева проверавање и примену оперативних средстава и мера. По задужењу са предметом а пре почетка обављања непосредног оперативног рада сачињава оперативни план рада. Ради расветљавања пореских кривичних дела и прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, документује и врши провере веродостојности података до којих је дошао, коришћењем законских овлашћења, уз примену прин­ципа криминалистикеи коришћење оперативно-тактичких, техничких и до­казних мера и радњи и метода рада: позива и саслушава грађане ради прикупљања обавештења о чињеницама и околностима; врши преглед одређених објеката и просторија, превозних средстава, путника и пртљага када се основано може претпоставити да се могу пронаћи предмети који могу послужити као доказ у откривању пореских кривичних дела, опсервацију и оптичка снимања одређених објеката и транспортних средстава као и безбедоносно интересантних пунктова где се основано може очекивати документовање података од значаја за расветљавање пореских кривичних дела; остварује увид у документацију државних органа, предузећа, радњи и дру­гих правних лица;  врши претрес стана пословних и других просторија, превозних средстава и лица на основу претходно прибављене наредбе суда; даје предлог да се распише потрага за лицима и стварима, када постоје оправдани разлози да ће се проналаском тачно одређених лица или ствари разјаснити спорне околности; привремено одузме предмете који могу послужити као доказ у кривичном поступку; ради саслушања осумњиченог, на околности кривичног дела које му се ставља на терет, позива осумњиченог захтевајући његово принудно довођење; обавља друге потражне и доказне радње, осим ограничења кретања. На основу прикупљених обавештења, сас­тавља кривичну пријаву са доказима проистеклим из оперативног поступања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико предузимањем појединих радњи, утврди да одређене чињенице и околности које могу бити од интереса за кривични поступак, без довољно елемената за постојање основасумње да је извршено пореско кривично дело, дужан је да сачини извештај и достави надлежном јавном тужилаштву заједно са службеном белешком о предузетим мерама у складу са законом. У циљу што квалитетнијег обављања послова који су му поверени, дужан је да прати измене и праксу примене прописа од значаја за оперативни рад пореске прописе, као и да се стручно усавршава за област откривања и сузбијања пореског криминала. У извршавању послова, дужан је да се придржава начела законитости, истинитости, тајности, објективности, ефикасности и рационалности у раду, заштите извора и сазнања, као и других начела и принципа криминалистике. Дужан је да полицијске послове врши у условима повећане опасности за живот и здравље, да по налогу непосредног руководиоца ради дуже од утврђеног радног времена, у неправилним временским циклусима, у дане државних и других празника и нерадним данима. По налогу шефа одсека, извршава и друге послове и задатке у складу са законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 године, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Чачак

18. Радно место: водећи администратор одржавања рачунарске опреме, у звању виши порески саветник, Централа Пореске управе, Сектор за информационе и комуникационе технологије, Одељење за рачунарску подршку, Одсек за одржавање рачунарске опреме, са седиштем Централа - 1 извршилац.

Опис послова: Организује сервисирање опреме, учествује у изради стандарда за опрему, учествује у набавци и дистрибуцији опреме, координира са овлашћеним сервисима у случају тежих отказа. Учествује у изради упутстава за инсталирање, конфигурисање, превентивно и редовно одржавање опреме, софтвера и стара се о њиховом спровођењу, помаже при инсталирању, конфигурисању и одржавању опреме и инсталирању софтвера. Обједињује евиденције о стању опреме, инсталираног софтвера, отказима, застојима и другим интервенцијама у сарадњи са организационим јединицама. Обједињује евиденције о извршеним интервенцијама сервиса и времену одзива сервиса у сарадњи са организационим јединицама. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у овиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;радно искуство у струци од најмање 7 година, положен државни стручни испит, као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд

19. Радно место: млађи администратор за штампу, у звању млађи порески саветник, Централа Пореске управе, Сектор за информационе и комуникационе технологије, Одељење за ИКТ инфраструктуру, Одсек за масовну штампу и магацинско пословање, са седиштем Централа - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља најједноставније послове одржавања, интервенције код техничких застоја и отказа, организује сервис опреме, спроводи упутства за инсталацију, конфигурацију, превентивно и редовно одржавање опреме и софтвера, води евиденције о стању опреме, отказима, застојима и другим интервенцијама, води еведенције о извршеним интервенцијама сервиса и времену одзива сервиса. Спроводи упутства за припрему, штампање и дистрибуцију штампе, надгледа и прати рад техничара за штампање и води просту магацинску евиденцију Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд

20. Радно место: виши инжењер ИТ подршке, у звању порески саветник I, Централа Пореске управе, Сектор за информационе и комуникационе технологије, Одељење за ИТ подршку на терену, Одсек за ИТ подршку Београд, са седиштем Београд - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове одржавања и коришћења Интегрисаног информационог система Пореске управе у организационим јединицама за које је надлежан, даје стручну помоћ корисницима у процесу експлоатације; учествује у процесу увођења нових функционалнсти и апликација у продукцију. Обавља послове одржавања рачунарске опреме у  организационим јединицама као и правилном коришћењу исте; врши перманентну основну обуку запослених у организационим јединицама за коришћење информаицоне технологије, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд

21. Радно место: руководилац групе, у звању порески саветник I, Централа Пореске управе, Сектор за информационе и комуникационе технологије, Одељење за ИТ подршку на терену, Група за ИТ подршку Суботица, са седиштем Суботица - 1 извршилац.

Опис послова: Обезбеђује услове за несметани рад Интегрисаног информационог система Пореске управе у организационим јединицама за које је надлежан. Врши инсталацију, конфигурацију и пуштање у рад рачунарске опреме, дијагностикује застоје и отказе, одржава рачунарску опрему у гарантном и вангарантном периоду и води евиденцију о стању опреме. Планира, организује и управља радом Групе. Дефинише задатке и распоређује их на извршиоце унутар Групе. Припрема анализе, извештаје и информације о раду Групе. Стара се о исправном коришћењу апликативних решења и експлоатацији информационо комуникационе инфраструктуре. Пружа стручну помоћ у раду запослених.  Извршава и друге послове по налогу начелника одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Суботица

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција (не проверава се за пријем приправника), провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције и то:

  • „Организација и рад државних органа Републике Србије“ - провераваће се путем  теста, на рачунару;
  • „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака практичним радом на рачунару;
  • „Пословна комуникација“ – провераваће се писаном симулацијом на рачунару.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовањa знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „Дигитална писменост“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општихфункционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровимаwww.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних компетенција (не проверава се за пријем приправника, већ само за извршилачка радна места под редним бројевима 1., 2., 3., 4., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20. и 21. из става II текста конкурса):

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција врши се провера посебних функционалних компетенција и то:

За радно место под редним бројем 1. инспектор за оперативни рад, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – послови отривања пореских кивичних дела и њихових извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни поступак, основи кривичног права) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – стручно- оперативни послови (поступак израде стручних анализа) провераваће се путем симулације у писаном облику;

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације у писаном облику. 

За радно место под редним бројем 2. самостални инспектор за оперативни рад, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – послови отривања пореских кивичних дела и њихових извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни поступак, основи кривичног права, принципи криминалистике и коришћење оперативно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и метода рада) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – стручно- оперативни послови (поступак израде стручних анализа) провераваће се путем симулације у писаном облику;

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит правних лица) провераваће се путем симулације у писаном облику. 

За радно место под редним бројем 3. виши инспектор за оперативни рад, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – послови отривања пореских кивичних дела и њихових извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни поступак, основи кривичног права) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – стручно- оперативни послови (поступак израде стручних анализа) провераваће се путем симулације у писаном облику;

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о ПДВ-у) провераваће се путем симулације у писаном облику. 

За радно место под редним бројем 4. млађи инспектор за оперативни рад, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – послови отривања пореских кивичних дела и њихових извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни поступак, основи кривичног права) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – стручно- оперативни послови (поступак израде стручних анализа) провераваће се путем симулације у писаном облику;

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације у писаном облику. 

За радно место под редним бројем 6. самостални инспектор за оперативни рад, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – послови отривања пореских кивичних дела и њихових извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни поступак, основи кривичног права, принципи криминалистике и коришћење оперативно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и метода рада) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – стручно- оперативни послови (поступак израде стручних анализа) провераваће се путем симулације у писаном облику;

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит правних лица) провераваће се путем симулације у писаном облику. 

За радно место под редним бројем 7. инспектор за оперативни рад, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – послови отривања пореских кивичних дела и њихових извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни поступак, основи кривичног права) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – стручно- оперативни послови (поступак израде стручних анализа) провераваће се путем симулације у писаном облику;

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације у писаном облику. 

За радно место под редним бројем 10. самостални инспектор за оперативни рад, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – послови отривања пореских кивичних дела и њихових извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни поступак, основи

кривичног права, принципи криминалистике и коришћење оперативно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и метода рада) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – стручно- оперативни послови (поступак израде стручних анализа) провераваће се путем симулације у писаном облику;

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит правних лица) провераваће се путем симулације у писаном облику. 

За радно место под редним бројем 11. самостални инспектор за оперативни рад, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – послови отривања пореских кивичних дела и њихових извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни поступак, основи кривичног права, принципи криминалистике и коришћење оперативно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и метода рада) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – стручно- оперативни послови (поступак израде стручних анализа) провераваће се путем симулације у писаном облику;

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит правних лица) провераваће се путем симулације у писаном облику. 

За радно место под редним бројем 12. самостални инспектор за оперативни рад, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – послови отривања пореских кивичних дела и њихових извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни поступак, основи кривичног права, принципи криминалистике и коришћење оперативно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и метода рада) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – стручно- оперативни послови (поступак израде стручних анализа) провераваће се путем симулације у писаном облику;

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит правних лица) провераваће се путем симулације у писаном облику. 

За радно место под редним бројем 13. виши инспектор за оперативни рад, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – послови отривања пореских кивичних дела и њихових извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни поступак, основи кривичног права) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – стручно- оперативни послови (поступак израде стручних анализа) провераваће се путем симулације у писаном облику;

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о  ПДВ-у) провераваће се путем симулације у писаном облику. 

За радно место под редним бројем 15. виши инспектор за оперативни рад, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – послови отривања пореских кивичних дела и њихових извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни поступак, основи кривичног права) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – стручно- оперативни послови (поступак израде стручних анализа) провераваће се путем симулације у писаном облику;

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о ПДВ-у) провераваће се путем симулације у писаном облику. 

За радно место под редним бројем 16. самостални инспектор за оперативни рад, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – послови отривања пореских кивичних дела и њихових извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни поступак, основи кривичног права, принципи криминалистике и коришћење оперативно-тактичких, техничких и доказних мера и радњи и метода рада) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – стручно- оперативни послови (поступак израде стручних анализа) провераваће се путем симулације у писаном облику;

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит правних лица) провераваће се путем симулације у писаном облику. 

За радно место под редним бројем 17. инспектор за оперативни рад, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – послови отривања пореских кивичних дела и њихових извршилаца (основи кривичног поступка и предистражни поступак, основи кривичног права) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – стручно- оперативни послови (поступак израде стручних анализа) провераваће се путем симулације у писаном облику;

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације у писаном облику. 

За радно место под редним бројем 18. водећи администратор одржавања рачунарске опреме, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада стручно-оперативни послови  (методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција) провераваће се путем симулације у писаном облику;      

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – информатички послови (серверски и оперативни системи (MS Windows, Linux)) провераваће се путем симулације у писаном облику;

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 19. млађи администратор за штампу, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – информатички послови (серверски и оперативни системи (MS Windows, Linux)) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада - стручно-оперативни послови  (методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција) провераваће се путем симулације у писаном облику;      

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације у писаном облику. 

За радно место под редним бројем 20. виши инжењер ИТ подршке, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – информатички послови (серверски и оперативни системи (MS Windows, Linux)) провераваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације у писаном облику;

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о електронској управи) провераваће се путем симулације у писаном облику. 

За радно место под редним бројем 21. руководилац групе, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада - послови руковођења (управљање пројектима) провераваће се путем симулације у писаном облику;               

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – информатички послови (серверски и оперативни системи (MS Windows, Linux)) провераваће се путем симулације у писаном облику;

3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације у писаном облику.

3. Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције за радна места под редним бројевима 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. и 20. из става II текста конкурса (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се путем: психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

Понашајне компетенције за радно место под редним бројем 21. из става II текста конкурса (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) провераваће се путем: психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

4. Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

IV   Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс:

Попуњен Образац пријаве на конкурс шаље се поштом на адресу Министарства финансија- Пореска управа, 11080 Београд- Земун, Улица цара Душана бр. 145 или се предаје непосредно на писарницу Министарства финансија–Пореска управа, 11080 Београд - Земун, Улица цара Душана бр. 145, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија – Пореској управи ”.

V  Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу у периоду од 08 до 15 сати:

Министарство финансија, Пореска управа:

Милица Тодоровић , 011/6969-426;

Никола Голубовић, 011/6969-343;

Милена Кашиковић, 011/6969-678.

VI   Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII   Рок за подношење пријава: рок за подношење пријаваје 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII   Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управаљање кадровима и Пореске управе. Штампана верзија обрасца пријаве доступна је на адреси Министарства финансија – Пореска управа, 11080 Београд - Земун, Улица цара Душана бр. 145.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.

IX  Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:

1. За радна места из става II текста конкурса под редним бројем: 5., 8., 9. и 14. (приправничка радна места) прилаже се:

оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству и оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема (уколико кандидат има више диплома са стеченим високим образовањем потребно је да достави све дипломе); уколико је кандидат био радно ангажован у струци, односно ако је био радно ангажован на радном месту или пословима за чије обављање се захтевало високо образовање студија другог степена (дипломске академске студија – мастер, специјалистичке академска студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, прилаже оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); уколико поседује, оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

2. За радна места из става II текста конкурса под редним бројем:  1., 2., 3., 4., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20.. и 21. (извршилачка радна места) прилаже се:

оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема (уколико кандидат има више диплома са стеченим високим образовањем потребно је да достави све дипломе); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

X  Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: оригинал или оверен извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверено уверење о држављанству и оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном држаном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење и 2/23) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3).

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XI   Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарство финансија – Пореска управа, 11080 Београд - Земун, Улица цара Душана бр. 145.

XII   Трајање радног односа:

За радна места из става II текста конкурса под редним бројем: 5., 8., 9.и 14., (приправничка радна места) заснива се радни однос на одређено време ради оспособљавања приправника за самосталан рад и траје једну годину.

За радна места из става II текста конкурса под редним бројем: 1., 2., 3., 4., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20. и 21. (извршилачка радна места) заснива се радни однос на неодређено време.

Напомена: Чланом 9. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци - државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

*Приправник је лице које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад. Изузетно радни однос у статусу приправника може се засновати и са лицем које је код другог послодавца било у радном односу, односно обављало рад ван радног односа на пословима у својој струци краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену образовања који је услов за рад на тим пословима. Време проведено у радном односу, односно на раду ван радног односа код другог послодавца не урачунава се у приправнички стаж. Приправник заснива радни однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса. Приправнички стаж на радним местима са високим образовањем студија другог степена (дипломске академске студија – мастер, специјалистичке академска студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године траје једну годину. Приправник полаже државни стручни испит до окончања приправничког стажа. Кандидати са положеним држаним стручним испитом немају предност за заснивање радног односа.

За радна места под редним бројем: 9. са седиштем Нови Сад; 21. са седиштем Суботица; 10. са седиштем Зрењанин; 15. са седиштем Нови Пазар, из става II текста конкурса, кандидати који су се добровољно изјаснили о припадности националној мањини у пријави у смислу члана 11. став 4. и 5. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима, рангира се први у односу на другог кандидата који има исти број бодова. Ако више кандидата који имају исти број бодова припада националној мањини, предност на ранг листи у односу на друге једнако вредноване кандидате припаднике националне мањине има кандидат коме су са више бодова вредноване понашајне компетенције, у случају једнаког бодовања понашајних компетенција предност има кандидат који је са више бодова вреднован на интервјуу са Комисијом.

XIII  Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 19.02.2024. године,  о чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.

Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијамаМинистарства финансија – Пореска управа, 11080 Београд - Земун, Улица цара Душана бр. 145.

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте е-mail адресе и бројеве телефона, које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Пореске управе.

Овај конкурс објављује се на интернет страни Пореске управе, на порталу e-управе, у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање и  на интернет страни Службе за управљање кадровима.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.