Порески календар

сеп 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Актуелности

Обавештење, 17. септембар 2019. године

„Поштовани порески обвезници,

Обавештавамо вас да је на порталу Пореске управе у делу апликације за електронско подношење пореске пријаве пореза на добит, у складу са чланом 64. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица  ("Сл. гласник РС" бр. 113/17) са применом од 01.08.2018. године, омогућено подношење пореских  пријава са следећим ознакама врсте и основа подношења пријава:

- 3/44 -  Пореска пријава за утврђивање месечне аконтације за порески период након обуставе поступка ликвидације;

- 3/56 - Пореска пријава за утврђивање месечне аконтације за порески период након обуставе поступка стечаја.“

 

Обавештење, 19. фебруар 2016. године

У случају промене пословног седишта пореског обвезника, плаћање аконтација пореза на добит за текући порески период врши се према нивоу уплате са троцифреним бројем општине из колоне 4 Прилога 3 Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл. гласник РС" бр. 104/11,...,105/15), и то ако је промена седишта извршена до 15-ог у месецу почев од уплате аконтације за месец у којем је извршена промена са шифром нове општине (у којој је ново седиште), а ако је промена седишта извршена после 16-ог у месецу уплата аконтација са новом шифром општине (шифра општине после промене седишта) почиње од дана доспећа аконтације за наредни месец у односу на месец у којем је извршена промена седишта.

Позив на број одобрења плаћања додељен у Обавештењу о успешном пријему пореске пријаве електронским путем за претходни порески период је следеће структуре: контролни број по моделу 97 (две цифре), шифра општине (три цифре) и број додељен од стране Пореске управе (четрнаест цифара).

Порески обвезници који у току пословне године промене пословно седиште са територије једне општине на другу, приликом плаћања аконтација користе исти број одобрења за плаћање аконтација уз израчунавање новог контролног броја по моделу 97 и то уносом нове шифре општине (три цифре) и претходно додељеног броја од стране Пореске управе (четрнаест цифара).

 

Обавештење, 28. јануар 2016. године

Порески обвезници који су до 31.03.2015. години поднели пореску пријаву пореза на добит правних лица у папирном облику, уколико до сада поштом нису добили писано обавештење са позивом на број одобрења плаћањa (БОП) за уплату привремених месечних аконтација у 2016. години, треба да се обрате надлежној организационој јединици Пореске управе.

Плаћање привремених месечних аконтација у 2016.  години, почев од аконтације која се односи на јануар месец 2016. године и доспева за плаћање 17.02.2016. године, врши се по позиву на број одобрења за плаћање (БОП) добијеном у Обавештењу о успешном пријему пореске пријаве електронским путем за период 01.01. – 31.12.2014. године.

 

Обавештење, 05. јануар 2016. године

Месечна аконтација пореза на добит која се односи на децембар месец 2015. године и доспева за плаћање 15.01.2016. године плаћа се на исти број рачуна и по истом позиву на број као и раније доспеле аконтације пореза на добит.

Плаћање привремених месечних аконтација у 2016.  години, почев од аконтације која се односи на јануар месец 2016. године и доспева за плаћање 15.02.2016. године, врши се по позиву на број одобрења за плаћање (БОП) добијеном у Обавештењу о успешном пријему пореске пријаве електронским путем за период 01.01. – 31.12.2014. године.

 

Обавештење, 10. септембар 2015. године

Од 10.09.2015. године на порталу Пореске управе у делу апликације за електронско подношење пореске пријаве пореза на добит, омогућено је електронско подношење измењене пореске пријаве за 2013. годину у складу са чланом 40. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, за пријаве које су поднете електронским путем за 2013. годину.

Измењена пореска пријава за 2013. годину подносиће се у папирном облику надлежној органозационој јединици Пореске управе за пореске пријаве које су поднете у папирном облику за 2013. годину. 

Измењене пореске пријаве у складу са чланом 40. Закона о пореском поступку и пореској администрацији за 2009, 2010, 2011 и 2012 годину, због неусклађености образаца пореских пријава подносиће се искључиво у папирном облику надлежној органозационој јединици Пореске управе.