Порески календар

јун 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Контакт    Контакт центар    Одговори на најчешће постављена питања

Одговори на најчешће постављена питања

Одговори на најчешће постављена питања
58. Издајем стан на дан, коју пореску пријаву подносим и у ком року плаћам порез?

Приходима од угоститељских услуга сматрају се приходи које физичко лице сагласно законима којима се уређују угоститељство и туризам оствари од пружања угоститељских услуга у угоститељском објекту домаће радиности и објекту сеоског туристичког домаћинства у периоду до 30 дана.

Угоститељски објекат домаће радиности је објекат врсте: кућа, апартман и соба. Објекат сеоског туристичког домаћинства је објекат или група објеката у којем се пружају услуге смештаја, који се налази у руралном (сеоском) окружењу са елементима локалног обележја и наслеђа.

Опорезиви приход за календарску годину чини износ 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици у години која претходи години за коју се утврђује порез, помножен бројем појединачних лежајева, односно камп парцела и одговарајућим коефицијентом према категорији туристичког места сагласно законима којима се уређују угоститељство и туризам.  Пореска стопа износи 20%.

Обвезник пореза је физичко лице које остварује приходе.

Физичко лице које остварује приходе пружањем угоститељских услуга дужно је да Пореској управи поднесе пореску пријаву на обрасцу ППДГ- 4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство.

Пореска пријава ППДГ-4Р може се поднети у електронском облику или у писменом (папирном) облику. Пореска пријава у електронском облику подноси се преко портала Пореске управе еПорези, и у том случају је неопоходно поседовати квалификовани електронски сертификат. У исту сврху могу се користити и интернет киосци који постоје у свим филијалама Пореске управе. Пореска пријава ППДГ-4Р у писменом облику подноси се непосредно или путем поште филијали Пореске управе надлежној за територију на којој се налази угоститељски објекат.

По решењу надлежног пореског органа утврђује се порез на приход по основу пружања угоститељских услуга и плаћа у року од 15 дана од дана истека квартала.

Више информација можете наћи у информатору под називом „Опорезивање прихода физичких лица остварених пружањем угоститељских услуга“ који се налази на сајту Пореске управе, www.purs.gov.rs у делу Ваш порезник / Порески информатори (линк https://www.purs.gov.rs/vas-poreznik/Poreskiinformatori.html).

57. Који је рок за подношење пореске пријаве за порез на добит правних лица?

Пореска пријава за порез на добит правних лица (Образац ПДП) подноси се електронским путем преко портала ePorezi у року од 180 дана од дана истека периода за који се утврђује порез. Обвезник је дужан да поднесе пријаву у којој је обрачунат порез. Уз пореску пријаву обвезник подноси порески биланс и потребну документацију.

За 2023. годину пореска пријава ПДП подноси се до 28. јуна 2024. године.

Уколико је обвезник у виду аконтације платио мање пореза него што је био дужан да плати по обавези обрачунатој у пријави, дужан је да разлику уплати најкасније до подношења пореске пријаве. Ако је обвезник у виду аконтације платио више пореза него што је био дужан да плати по обавези обрачунатој у пореској пријави, више плаћени порез урачунава се као аконтација за наредни период или се обвезнику враћа на његов захтев.

Подношење пореске пријаве за порез на добит правних лица објашњено је у Корисничком упутству за примену правилника о садржају и начину подношења пореске пријаве пореза на добит правних лица, које се налази на сајту Пореске управе у делу Правана лица / Порез на добит / Упутства.

56. Ко је обвезник годишњег пореза на доходак грађана за 2023. годину и у обавези је да поднесе пореску пријаву ПП ГПДГ?

Порез на доходак грађана на приходе остварене у 2023. години, у 2024. години обрачунава се и плаћа по систему самоопорезивања.

Пореска управа ће на основу података из службених евиденција, на порталу еПорези поставити попуњену пореску пријаву за годишњи порез на доходак грађана за 2023. годину (ПП ГПДГ), физичким лицима који су у 2023. години остварила доходак који је предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана, а који умањен за плаћене порезе и доприносе прелази износ 4.269.564 динара, као радну верзију пријаве (статус ''у припреми'').

У случајевима у којима Пореска управа није припремила унапред попуњену пореску пријаву и поставила је на портал Пореске управе (ако је идентификатор физичког лица број пасоша, или ако порески орган не располаже потребним подацима), порески обвезници, који су у календарској 2023. години остварили доходак за опорезивање годишњим порезом на доходак грађана виши од 4.269.564 динара, у обавези су да сами попуне и поднесу пореску пријаву за годишњи порез на доходак грађана за 2023. годину у електронском облику преко портала Пореске управе, најкасније до 15. маја 2024. године.

Доходак за опорезивање годишњим порезом на доходак грађана исказује се на пољу 3.12 ПП ГПДГ и утврђује се као разлика између:

- годишњег збира опорезивих прихода (умањених за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање плаћене на те приходе и додатно умањен лицима млађим од 40 година), увећаних за износ исплаћен по основу повраћаја више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање и

- неопорезивог износа, који за 2023. годину износи 4.269.564 динара.

Рок за проверу података исказаних у постављеној пријави, измену истих, подношење пореске пријаве и уплату пореза је 15. мај 2024. године.

55. Ко нема обавезу да поднесе пореску пријаву ПП ГПДГ?

Она физичка лица којима је доходак за опорезивање годишњим порезом на доходак грађана 0 динара (поље 3.12 Обрасца ПП ГПДГ) немају обавезу подношења пореске пријаве ПП ГПДГ.

Напомињемо да физичка лица која су 31.12.2023. године имала мање од навршених 40 година живота годишњи збир зарада и опорезивих прихода од самосталне делатности и прихода од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине, претходно умањених за плаћене порезе и доприносе, додатно се умањују за 4.269.564, а највише до износа збира зарада и наведених опорезивих прихода. И ова физичка лица, код којих је након посебног умањења за обвезнике млађе од 40 година,  на пољу 3.12 пореске пријаве (доходак за опорезивање) 0 динара немају обавeзу подношења пореске пријаве ПП ГПДГ.

54. Да ли су у пореској пријави ПП ГПДГ аутоматски попуњени износи личних одбитака за пореског обвезника и за издржаване чланове породице?

У пореској пријави ПП ГПДГ износ личног одбитка за пореског обвезника у пољу 3.13.1  аутоматски се уноси.

Износ личног одбитка за издржаване чланове породице у пољу 3.13.2 не уноси се аутоматски већ је обвезник у обавези да сам унесе податак. Износ личног одбитка за издржаване чланове породице утврђује се као производ броја издржаваних чланова породице из дела 2 пореске пријаве и износа који представља 15% од просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији у години за коју се утврђује порез.

У случају да обвезник у поље 3.13.2 унесе већи износ од износа који се добије као производ броја издржаваних чланова породице из дела 2 пореске пријаве и износа који представља 15% од просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији у години за коју се утврђује порез, унети износ у овом пољу аутоматски се исправља.

У поље 3.13 Лични одбици аутоматски се уноси збир износа са поља 3.13.1 и 3.13.2.

53. Уколико обвезник заборави да уз пореску пријаву ПП ГПДГ приложи све неопходне доказе, да ли исте може да преда накнадно надлежној филијали Пореске управе?

Када порески обвезник након подношења пореске пријаве ПП ГПДГ утврди да уз пријаву није приложио неопходне доказе исти је у обавези да поднесе измењену пореску пријаву са прилозима, у складу са чланом 40. Закона о пореском поступку и пореској администрацији,  којом ће отклонити пропуст.

У наведеној ситуацији докази се не достављају у папирном облику надлежној филијали Пореске управе.

52. До када је рок да се уплати пореска обавеза по основу годишњег пореза на доходак грађана?

Порез који се утврђује самоопорезивањем плаћа се најкасније до истека рока за подношење пореске пријаве. Дакле, годишњи порез на доходак грађана порески обвезник је дужан да плати најкасније до 15. маја године која следи години за коју је утврђена пореска обавеза.

Уколико то жели порески обвезник своју пореску обавезу може измирити и пре наведеног датума.

Када обвезник поднесе пореску пријаву и иста добије статус ''Прокњижена'', подносилац пријаве добија податке о налогу за плаћање, а након што се сачува налог за плаћање, на екрану ће бити приказан QR код, који се може користити за плаћање пореске обавезе.

Пореским обвезницима који своју пореску обавезу не измире у прописаном року, износ обавезе се увећава за припадајућу камату, обрачунату у складу са одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

 

51. Како да активирам налог на порталу еПорези у циљу подношења ПП ГПДГ пријаве?

Физичка лица за које Пореска управа поднесе унапред попуњену пореску пријаву ПП ГПДГ, аутоматски имају активиран налог на порталу Пореске управе еПорези.

Лица којима није активиран налог на порталу Пореске управе еПорези, а остварила су доходак за опорезивање годишњим порезом на доходак грађана, који умањен за плаћене порезе и доприносе прелази износ од 4.269.564 динара, у обавези су да сами попуне и поднесу пореску пријаву за годишњи порез на доходак грађана за 2023. годину у електронском облику најкасније до 15. маја 2024. године. Да би исти могли поднети пореску пријаву ПП ГПДГ претходно је потребно да се региструју као порески обвезници.

Први корак у поступку регистрације је попуњавање основних података о пореском обвезнику преко форме за регистрацију на порталу еПорези (део – Регистрација физичког лица као пореског обвезника) којем се приступа помоћу квалификованог електронског сертификата. Након 24 сата од извршене регистрације, од стране Пореске управе, овим обвезницима биће омогућено да у делу „Избор пријаве“ одаберу пореску пријаву ПП ГПДГ, и попуне избором опције „Текстуални унос“.

Они порески обвезници који не виде форму за регистрацију на порталу, потребно је да податке - име, презиме, јединствени матични број грађана и контакт телефон - пошаљу преко адресе електронске поште evidentiranje.stranci@purs.gov.rs. После добијене потврде о извршеној регистрацији, која се обвезнику шаље на адресу његове електронске поште, налог на порталу еПорези биће активан истог дана после 17 часова, након чега ће бити могуће поднети пореску пријаву на напред наведен начин.

50. Шта је потребно од документације за доделу ПИБ нерезидентном правном и физичком лицу?

Потребна документација за доделу ПИБ нерезидентном правном лицу:

       1. Пријава за регистрацију правног лица и пословних јединица - Образац ПР-1;

       2. Пореско пуномоћје - оверен превод од стране судског преводиоца и фотокопија пуномоћја на изворном језику (уколико је порески пуномоћник адвокат, пуномоћје на српском језику се оверава његовим печатом);

       3. Оригинал овереног превода акта о регистрацији као и фотокопија истог на изворном језику;

       4. Доказ - изјава због чега је неопходан ПИБ.

Потребна документација за доделу ПИБ нерезидентном физичком лицу:

       1. Пријава за регистрацију физичког лица нерезидента - Образац ПР-3;

       2. Пореско пуномоћје оверено код нотара (уколико је порески пуномоћник адвокат, пуномоћје на српском језику се оверава његовим печатом). Уколико је пуномоћје дато на изворном језику прилаже се фотокопија истог и превод оверен од стране судског преводиоца.

       3. Оверена копија пасоша или личне карте;

       4. Доказ - изјава због чега је неопходан ПИБ.

49. Да ли могу да остварим право на рефундацију ПДВ као купац првог стана?

Право на рефундацију ПДВ за куповину првог стана, на основу поднетог захтева, има физичко лице - пунолетни држављанин Републике, са пребивалиштем на територији Републике, који купује први стан (у даљем тексту: купац првог стана). Купац првог стана може да оствари рефундацију ПДВ, под следећим условима:

      1) да од 1. јула 2006. године до дана овере уговора о купопродаји на основу којег стиче први стан није имао у својини, заједничкој својини, односно сусвојини стан на територији Републике;

      2) да је уговорена цена стана са ПДВ у потпуности исплаћена продавцу уплатом на текући рачун продавца, односно на одговарајуће рачуне у складу са законом у случају продаје стана као хипотековане непокретности, односно у извршном поступку када се уплата цене стана са ПДВ врши уплатом на одговарајуће рачуне у складу са законом.

Право на рефундацију ПДВ може се остварити за стан чија површина за купца првог стана износи до 40 m², а за чланове његовог породичног домаћинства до 15 m² по сваком члану који није имао у својини, заједничкој својини, односно сусвојини стан на територији Републике у периоду од 1. јула 2006. године до дана овере уговора о купопродаји, а за власнички удео на стану до површине сразмерне власничком уделу уодносу на површину до 40 m², односно до 15 m².

Право на рефундацију ПДВ нема:

     1) купац стана који је остварио рефундацију ПДВ по основу куповине првог стана;

     2) члан породичног домаћинства купца првог стана за којег је купац првог стана остварио рефундацију ПДВ, у случају када тај члан породичног домаћинства купује стан;

     3) купац стана који је стекао први стан без обавезе продавца да за промет тог стана плати порез на пренос апсолутних права по основу куповине првог стана у складу са законом којим се уређују порези на имовину;

     4) члан породичног домаћинства купца стана који је стекао први стан без обавезе продавца да за промет тог стана плати порез на пренос апсолутних права по основу куповине првог стана у складу са законом којим се уређују порези на имовину, а за кога је остварено то пореско ослобођење.

Надлежни порески орган доноси решење о рефундацији ПДВ купцу првог стана по спроведеном поступку контроле испуњености услова за остваривање права који морају да буду испуњени на дан овере уговора о купопродаји, осим услова који се односи на исплаћену цену стана са ПДВ који мора да буде испуњен на дан подношења захтева.

 

48. Који је рок за подношење пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана?

Годишњи порез на доходак грађана на приходе остварене у 2023. години, у 2024. години обрачунава се и плаћа по систему самоопорезивања. Пореска управа ће најкасније до 1. априла године која следи години за коју се утврђује годишњи порез на доходак грађана, на основу расположивих података из службених евиденција унапред попунити пореску  пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2023. годину и поставити је као радну верзију пријаве (статус ''у припреми'') на портал еПорези. Порески обвезник је у обавези да изврши измену, односно допуну пореске пријаве, у делу у коме нису исказани тачни и одговарајући подаци и након тога поднесе пореску пријаву искључиво у електронском облику преко портала Пореске управе.  Најчешћи пример допунског уноса података односи се на број издржаваних чланова домаћинства пореског обвезника као улазни елемент за обрачун годишњег пореза на доходак грађана. У ситуацији у којој се порески обвезници слажу са подацима исказаним у њиховој унапред попуњеној пореској пријави (не врше никакве исправке и допуне), такође су дужни да на истом том месту пријаву поднесу одабиром опције „Потпиши и поднеси“.

Уколико порески обвезник до 15. маја не поднесе пореску пријаву Пореска управа ће то учинити уместо њега. Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана подноси се искључиво у електронском облику преко портала Пореске управе еПорези. У случајевима у којима Пореска управа није припремила унапред попуњену пореску пријаву и поставила је на портал Пореске управе (ако је идентификатор физичког лица број пасоша, или ако порески орган не располаже потребним подацима), порески обвезници су у обавези да сами попуне и поднесу пореску пријаву за годишњи порез на доходак грађана у електронском облику преко портала Пореске управе, најкасније до 15. маја.

За приступ порталу Пореске управе неопходно да порески обвезник поседује квалификовани електронски сертификат. У случају да порески обвезник не поседује квалификовани електронски сертификат, може овластити друго лице, резидента Републике Србије које поседује квалификовани електронски сертификат, подношењем ПЕП обрасца надлежној филијали Пореске управе према месту свог пребивалишта/боравишта. Рок за подношење пореске пријаве је најкасније 15. мај године која следи години за коју се утврђује годишњи порез на доходак грађана. Порез се плаћа најкасније до истека рока за подношење пореске пријаве до 15. маја.

 

46. Предузетник паушалац који се не региструје код АПР да ли је потребно да поднесе ППДГ-1Р пријаву приликом оснивања?

Лице које у току године започне обављање делатности, а које се не региструје код организације која води регистар привредних субјеката (нпр. уписују се код Адвокатске коморе у именик адвоката), почев од 2023. године, није у обавези да подноси пореску пријаву ППДГ-1Р.

Наведени обвезници захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала еПорези, у року од 5 дана од дана регистрације у Пореској управи, тј. од дана доделе ПИБ, а најкасније до 31. децембра текуће године, након чега ће Пореска управа донети решење о утврђивању пореских обавеза.

45. У којим случајевима предузетник - паушалац не подноси пореску пријаву ППДГ-1Р?

Почев од 2023. године пореска пријава ППДГ-1Р не подноси се у следећим ситуацијама:

- почетак обављања самосталне делатности (ознака 2);

- престанак обављања самосталне делатности (ознака 3);

- прекид обављања самосталне делатности (ознака 4);

- наставак обављања самосталне делатности након прекида обављања делатности (ознака 16);

- прелазак из опорезивања на стварни приход у паушално опорезивање (ознака 17).

У наведеним случајевима, предузетник паушалац више нема обавезу да подноси ППДГ-1Р пријаву уколико се наведена промена односи на период после 01.01.2023. године.

Решење о утврђивању пореске обавезе доноси се аутоматским путем.

За промене које су извршене пре наведеног датума и даље постоји обавеза подношења пореских пријава са одговарајућим основом за подношење пријаве.

44. Да ли је могуће да једна књиговодствена агенција врши пријаву за више обвезника?

Могуће је да једна књиговодствена агенција врши пријаву за више различитих пореских обвезника. Потребно је да од сваког обвезника појединачно добије овлашћење за електронско пословање предајом попуњеног ПЕП обрасца надлежној филијали Пореске управе. Уколико законски заступник пореског обвезника поседује квалификовани електронски сертификат, он може доделити овлашћење лицу из књиговодствене агенције на самом порталу еПорези у делу за доделу овлашћења.

43. Правно лице у систему ПДВ-а пружа грађевинске услуге другом обвезнику ПДВ-а, ко је у обавези да обрачуна ПДВ?

Предмет опорезивања ПДВ-ом су испорука добара и пружање услуга које порески обвезник изврши у Републици уз накнаду, у оквиру обављања делатности као и увоз добара у Републику.

Порески дужник је обвезник који врши опорезиви промет добара и услуга, осим када обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о порезу на додату вредност има друго лице.

Изузетно, порески дужник је - прималац добара и услуга из области грађевинарства, обвезник ПДВ,  за промет извршен од стране обвезника ПДВ, ако је вредност тог промета већа од 500.000 динара, без ПДВ.

У складу са наведеним, када правно лице обвезник ПДВ-а пружа услуге из области грађевинарства обвезнику ПДВ-а, прималац добара и услуга је у обавези да обрачуна ПДВ.

42. Поднео сам захтев за ослобађање од пореза на пренос апсолутних права . Недавно ми је стигло и решење о износу поменутог пореза и очигледно је да захтев није уважен или узет у обзир (опорезована је укупна површина некретнине). Да ли могу да поднесем жалбу?

Порески обвезник коме је од стране надлежног Пореског органа донето решење о утвршеној пореској обавези, према поуци о правном леку, има право да у законском року изјави жалбу на донето решење.
Жалба се подноси у року од 15 дана од дана пријема пореског управног акта, осим ако законом није друкчије прописано.
Жалба се подноси надлежном другостепеном органу, а предаје се непосредно или препорученом поштом писарници првостепеног органа. У жалби се наводе порески управни акт против којег се подноси жалба, жалбени разлози и докази за поништење, измену или укидање тог акта.

Подносилац жалбе дужан је да жалбу потпише. У поступку по жалби терет доказивања је на жалиоцу.

41. На који начин се подноси захтев за доделу ПИБ-а адвокату који започиње делатност?

Пореским обвезницима, за чију регистрацију није надлежна Агенција за привредне регистре, ПИБ се одређује и додељује на основу пријаве за регистрацију, која се подноси Пореској управи, односно по службеној дужности, у случајевима прописаним Законом о пореском поступку и пореској администрацији.

Централа Пореске управе пореским обвезницима за чију регистрацију није надлежна Агенција одређује и додељује ПИБ и врши регистрацију пореских обвезника на основу пријаве за регистрацију или по службеној дужности на Обрасцу ПР-1 - Пријава за регистрацију правног лица и пословних јединица, Обрасцу ПР-2 - Пријава за регистрацију предузетника и Обрасцу ПР-3 - Пријава за регистрацију физичког лица нерезидента.

Пријава за регистрацију се подноси филијали Пореске управе према седишту у папирном облику.

40. Да ли се предузетник који током боловања настави да делатност обавља преко овлашћеног пословође задужује по основу пореза и доприноса од обављања самосталне делатности?

Предузетници који остварују право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад, а делатност обављају преко овлашћеног пословође нису ослобођени обавезе утвђивања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање на приход од обављања самосталне делатности, за период у ком остварују право на накнаду зараде.

Одредбом чл. 65б ст. 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/04 ... 86/19), која је у примени од 1. јула 2018. године, прописано је да је за предузетника који наставља да обавља предузетничку делатност за време остваривања права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета у складу са законом којим се уређује финансијска подршка породици са децом, основица доприноса лична зарада, односно опорезива добит, односно паушално утврђени приход.

Обвезник плаћања пореза и доприноса за време остваривања права на остале накнаде је предузетник.

 

 

39. У ком року се подноси ПДПО/С пријава?

Исплатилац прихода, односно накнаде - резидентно правно лице обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку у року од три дана од дана исплате прихода нерезидентном правном лицу у складу са чланом 40. Закона о порезу на добит правних лица, односно у року од три дана од дана исплате накнаде нерезидентном и резидентном правном лицу.

38. Планирам да отворим предузетничку радњу која ће бити паушално опорезована. Како могу да знам колико ће износити моје месечне обавезе?

Једна од новина је калкулатор паушалног пореза и доприноса који је на порталу Пореске управе (www.purs.gov.rs) свима доступан. Уносом задатих параметара обвезници могу сами израчунати износ месечног паушалног пореза.

37. Како се предузетници опредељују за паушално опорезивање?

Предузетници се опредељују за паушално опорезивање подношењем захтева за паушално опрезивање.

Обвезници који воде пословне књиге, а који желе да од следеће године пређу на паушално опорезивање, подносе захтев за паушалним опорезивањем искључиво електронским путем преко портала Пореске управе до 31. октобра текуће године.

Захтев за паушално опорезивање може се поднети у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе.

Лица која се обришу из евиденције обвезника ПДВ, нпр. 20. децембра текуће године крајњи рок за подношење захтева за паушално опорезивање је 31. децембар текуће године.

Новоосновани предузетници који се региструју у Агенцији за привредне регистре (АПР) опредељују се за паушално опорезивање искључиво приликом регистрације.

Предузетници који се не региструју у АПР (адвокати), захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од 5 дана од дана регистрације у Пореској управи, тј. од дана доделе ПИБ, а најкасније до 31. децембра текуће године.

36. Како предузетници-паушалци добијају решења о утврђеним обавезама?

Од 13. јануара 2020. године, достављaње решења о утврђеним обавезама за предузетнике-паушалце је искључиво у електронској форми посредством портала Пореске управе (еПорези). Новоосновани предузетници-паушалци ће у року од 48 сати од дана регистрације привредног субјекта у Агенцији за привредне регистре добити решење о утврђеној обавези у електронској форми посредством портала Пореске управе.

Сваки обвезник паушалног опорезивања има приступ пореском сандучету на порталу Пореске управе, кроз које ће им бити достављана решења о утврђеној обавези. За приступ порталу еПорези неопходан је квалификовани електронски сертификат. Уколико приступ пореском сандучету у име обвезника врши друго лице,  порески обвезник је дужан да то лице овласти. Квалификовани електронски серитификат издају овлашћена Сертификациона тела: МУП, Привредна комора Србије, ПТТ, Halcom i E-Smart Systems. Све информације о набавци и коришћењу сертификата могу се наћи на њиховим сајтовима.

35. Ко плаћа и подноси пореску пријаву код продаје моторног возила између два правна лица или између правног и физичког лица?

У случају преноса права на употребљаваном моторном возилу који се врши између правног и физичког лица, односно између два правна лица, обвезник пореза на пренос апсолутних права је КУПАЦ.

Обвезник пореза на пренос апсолутних права подноси пореску пријаву на обрасцу ППИ-4 - Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права,  осим на непокретности.

Пореска пријава ППИ-4 подноси се у електронском облику преко портала Пореске управе еПорези, у ком случају је неопходно да подносилац поседује квалификовани електронски сертификат са чипом издатим од стране једног од сертификационог тела у Републици Србији. У исту сврху се могу користити и интернет киосци који постоје у свим филијалама Пореске управе. Приликом подношења пријаве у електронском облику пратећа документација се скенира и доставља уз пријаву електронским путем. Пореска пријава се подноси у електронском облику када је порески обвезник – купац правно лице.

У случају преноса права на употребљаваном моторном возилу између правног и физичког лица, када је порески обвезник – купац физичко лице, пореска пријава се може поднети у електронском облику и у папирном облику непосредно или путем поште надлежној филијали Пореске управе према пребивалишту купца.

34. Како се предузетник опредељује за исплату личне зараде?

Предузетник и предузетник пољопривредник може да се определи за исплату личне зараде. У том случају дужан је да у електронском облику, преко портала Пореске управе достави обавештење најкасније до 15. децембра текуће године за период од 1. јануара наредне године.

Лице које започне обављање делатности, обавештење о опредељењу да врши исплату личне зараде подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи.

Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, определење да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ, а најкасније до 31. децембра текуће године (односи се на обвезнике којима је ПИБ додељен након 26.12.).

Опредељење не може да се мења током пореског периода. Ако се предузетник определи да престане са исплатом личне зараде, дужан је да о томе у електронском облику, преко портала Пореске управе достави обавештење до 15. децембра текуће године.

33. Да ли тече камата за време одложеног плаћања дуговног пореза?

Ако је плаћање дугованог пореза одложено, камата се обрачунава и за време док траје одлагање по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије.

Пореском обвезнику који редовно измирује рате доспелих обавеза које су одложене, укључујући и текуће обавезе, отписује се 50% камате која се односи на тај дуг плаћен у том периоду, по истеку сваких 12 месеци, до измирења тог дуга у потпуности. Када порески обвезник и пре истека рока плаћања дугованог пореза на рате исплати дуговани порез у потпуности, пореском обвезнику се отписује 50% камате на тај дуг.

32. Шта се дешава ако пропустим да уплатим рату за репрограм?

Ако се порески обвезник не придржава рокова из решења о одлагању плаћања дугованог пореза, или уколико у периоду за који је одложено плаћање дугованог пореза не измири текућу обавезу, осим у случају ако је поднео захтев за одлагање плаћања те текуће обавезе, Пореска управа ће по службеној дужности укинути решење и доспели, а неплаћени порески дуг, наплатити:

1) из средстава обезбеђења;

2) у поступку принудне наплате пореског дуга.

31. Да ли су потребна средства обезбеђења наплате приликом одлагања плаћања дуговног пореза на рате?

Oд пореског обвезника не захтева се давање средстава обезбеђења наплате - ако дуговани порез на дан подношења захтева за одлагање његовог плаћања, износи:

1) за правно лице, предузетника и фонд - до 1.500.000 динара;

2) за физичко лице - до 200.000 динара.

У поступку одлучивања о одлагању плаћања дугованог пореза од пореског обвезника се захтева давање средстава обезбеђења наплате, која не могу бити мања од висине дугованог пореза чије се плаћање одлаже. Средства обезбеђења наплате су:

1) хипотека на непокретности пореског обвезника;

2) залога на покретним стварима пореског обвезника;

3) неопозива банкарска гаранција;

4) јемство другог лица које је власник имовине;

5) трасирана меница, акцептирана од стране два жиранта, из чијих се зарада, на којима се

установљава административна забрана, порески дуг може наплатити;

6) меница авалирана од стране пословне банке.

Ако се дуговани порез обезбеђује средствима  тач. 1), 2) и 4), средства обезбеђења не могу бити мања од 120% висине дугованог пореза чија се наплата обезбеђује.

 

30. Да ли се акциза на алкохол обрачунава у односу на проценат алкохола који садржи или у односу на количину производа у литрима?

Акциза на алкохолна пића се не плаћа према проценту алкохола који садржи у себи, већ се плаћа по литри алкохолног пића, у законом одређеним износима. На алкохолна пића која су у паковању различитом од једног литра, акциза се плаћа сразмерно паковању.

29. Ко издаје контролне акцизне маркице?

Издавање контролних акцизних маркица врши Народна банка Србије - Завод за израду новчаница и кованог новца Топчидер, по претходном одобрењу Министарства финансија. Захтев за издавање контролних акцизних маркица подноси се на Обрасцу ЗАМ/ЦА - Захтев за издавање контролних акцизних маркица за цигарете и алкохолна пића, односно Обрасцу ЗАМ/К - Захтев за издавање контролних акцизних маркица за кафу Министарству финансија које издаје одобрење и води евиденцију о издатим контролним акцизним маркицама.

28. Желим да отворим предузетничку радњу (са шифром делатности...), да ли сам дужан да издајем фискалне рачуне?

Oбвезник фискализације према Закону о фискализацији („Службени гласник РС“, број 153/20, 96/21) je сваки обвезник пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана и сваки обвезник пореза на добит правних лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, који врши промет на мало.

Обвезник фискализације је у обавези да евидентира сваки појединачно остварени промет на мало и то независно од начина плаћања (готовином, инстант трансфером одобрења, чеком, платном картицом, на други безготовински начин и сл.), укључујући и примљене авансе за будући промет на мало, преко електронског фискалног уређаја.

Промет на мало је сваки извршен промет добара и пружање услуга физичким лицима, као и сваки промет добара и услуга у малопродајним објектима, независно од тога да ли је корисник физичко лице, правно лице или предузетник, укључујући и промет извршен путем самонаплатних уређаја - аутомата.
Издавање фискалних рачуна ће бити обавеза свих обвезника фискализације који врше промет на мало, изузев обвезника који обављају делатности наведене Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС“ број 32/21), која је у примени од 01/01/2022.

Све информације у вези фискализације можете наћи на сајту Пореске управе https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija.html,  као и сајту  http://budiefiskalizovan.gov.rs/.

 

 

 

27. Наследио сам стан од оца, да ли имам обавезу да платим порез на наслеђе?

Порез на наслеђе и поклон не плаћа наследник првог наследног реда (први наследни ред чине оставиочеви потомци и његов брачни друг), супружник и родитељ оставиоца, односно поклонопримац првог наследног реда и супружник поклонодавца.

Пореска пријава се не подноси за утврђивање пореза на наслеђе и поклон, по основу исправе коју је саставио, оверио или потврдио јавни бележник, односно правоснажне одлуке коју је јавни бележник донео у вршењу законом поверених јавних овлашћења, у случају кад пореска обавеза настаје даном састављања, овере или потврђивања исправе, односно даном правоснажности одлуке коју је донео јавни бележник, и то за:

- наслеђе ствари и права остварено по основу правоснажног решења о наслеђивању које је донео јавни бележник у вршењу законом поверених јавних овлашћења.

Јавни бележник дужан је да исправу, у року од 24 сата од тренутка извршења радње, односно правоснажну одлуку коју је донео у оквиру законом поверених јавних овлашћења, у року од 24 сата од дана правоснажности, по службеној дужности, кроз е-шалтер, односно кроз е-шалтер и преко СМО, достави органу надлежном за послове катастра.

Орган надлежан за послове катастра дужан је да примљену исправу и изјашњења, доказе, изјаву и податке, одмах по пријему, по службеној дужности, кроз е-шалтер, достави пореском органу.

Обвезник пореза на наслеђе и поклон (наследник) дужан је да поднесе пореску пријаву са одговарајућом документацијом потребном за утврђивање пореза у року од 30 дана од дана настанка пореске обавезе, осим у случају када обавезу подношења пријаве има јавни бележник.

У случају да обавезу подношења пријаве има наследник обавештавамо Вас да се пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон (ППИ-3) подноси у електронском облику - од 1. јануара 2018. године. С тим да, физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву која није у вези са обављањем делатности, могу ту пријаву да поднесу у електронском облику или у писменом облику - непосредно или путем поште.

26. Купио сам моторно возило од физичког лица, да ли пореску пријаву подносим ја или продавац, у ком року и где се подноси?

Од 01.01.2022. године обвезник пореза на пренос апсолутних права  на употребљаваном моторном возилу је купац, односно стицалац апсолутног права.

Измене у вези пореза на пренос апсолутних права, употребљаваних моторних возила који се врши између физичких лица која нису обвезници пореза на додату вредност, примењују се од 31. марта 2022. године.

Порез на пренос апсолутних права утврђује се самоопорезивањем - на пренос права својине на употребљаваном моторном возилу који се врши између физичких лица која нису обвезници пореза на додату вредност.

Порез на пренос апсолутних права на пренос права својине на употребљаваном моторном возилу који се утврђује самоопорезивањем плаћа се у износу који је једнак производу пореске основице и пореске стопе, на прописани рачун за уплату јавних прихода, до подношења захтева за промену саобраћајне дозволе, а доказ о плаћеном порезу подноси се уз захтев за промену саобраћајне дозволе.

На порталу „Плати“ од 31. марта 2022. године  је доступна електронска услуга за  грађане који купују половно моторно возило да сами обрачунавају и плаћају порез на пренос апсолутних права.   

У четири једноставна корака, након уноса личних података и података са саобраћајне дозволе, добићете износ пореза, који можете одмах да платите на порталу путем картице, или можете генерисати уплатницу за плаћање е-банкингом односно скенирањем QР кода или одштампати уплатницу и обавезу измирити на шалтеру поште или банке.

Након овере потписа на уговору код јавних бележника, купац може отићи право на шалтер МУП-а, како би поднео захтев за нову саобраћајну дозволу.

За плаћање пореза није потребно регистровати се на Порталу еУправа, већ је довољно само унети податке као што ЈМБГ, адреса и три податка са саобраћајне дозволе. Грађани који још нису почели да користе електронске услуге и портал Плати, попуњене уплатнице могу да добију на шалтерима МУП-а, Пореске управе и Поште.

Електронска услуга плаћања пореза на пренос апсолутних права налази се на адреси https://plati.euprava.gov.rs/#/.

Промена саобраћајне дозволе због преноса права својине на моторном возилу врши се уз доказ о плаћеном порезу у прописаном износу. Орган надлежан за промену саобраћајне дозволе дужан је да на захтев пореског органа, у року од 30 дана од дана промене саобраћајне дозволе, том органу достави уговор или други акт који је основ преноса права својине на употребљаваном моторном возилу који се врши између физичких лица која нису обвезници пореза на додату вредност, као и доказ о плаћеном порезу у прописаном износу.

На сајту Пореске управе, у делу Физичка лица/ Пренос власништва над половним возилом/ Пренос власништва над половним возилом између два физичка лица, налази се Упутство за електронски обрачун и електронско плаћање пореза на пренос апсолутних права приликом преноса власништва над употребљаваним моторним возилом.

25. Која су документа потребна и у ком року треба да поднесем пореску пријаву за порез на пренос апсолутних права приликом куповине првог стана?

Обвезник пореза на пренос апсолутних права, за сврху остваривања права на пореско ослобођење, пореском органу доставља оверену изјаву купца да купује први стан за себе, односно за себе и одређене чланове његовог породичног домаћинства на обрасцу ИКПС-ПАП, као и друге доказе из којих произлази да су испуњени услови за ослобођење по том основу које му је пружио купац првог стана.

Такође је неопходно доставити оригинал или оверену копију уговора о купопродаји стана.

За документацију потребну за пореско ослобођење упућујемо Вас на Објашњење у вези ослобођења од плаћања пореза на пренос права својине на стану при куповини првог стана, а које се налази на сајту Пореске управе www.purs.gov.rs у делу Физичка лица/ПДВ/Објашњења.

Како је Објашњење у вези ослобођења од плаћања пореза на пренос права својине на стану при куповини првог стана постављено на сајт Пореске управе пре 08.06.2016. године, (односно пре ступања на снагу одредаба Закона о општем управном поступку које се односе на  размену података о чињеницама о којима се води службена евиденција) за одређене доказе о којима се води службена евиденција у другим органима наведено је да их доставља сам порески обвезник.

Пореска управа је дужна да по службеној дужности врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује, а ако службену евиденцију води други државни орган (нпр. извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и др.) ПУ ће хитно да затражи податке, а замољени орган да уступи податке у року од 15 дана.

Странка има право да и сама прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање у поступку који се покреће по захтеву странке, ако се ради о личним подацима и ако постоји изричита изјава странке дата у писаној форми. С тим што, може изјавити да ће прибавити само поједине (не све) личне податке, у ком случају и даље постоји обавеза ПУ да прикупи податке који недостају, а нису обухваћени изручитом изјавом странке.

24. Власник сам стана који желим да продам, у којим случајевима сам ослобођен плаћања пореза на капитални добитак?

Капитални добитак представља позитивну разлику између продајне цене стана и набавне цене остварене преносом стварних права на непокретностима уз новчану или неновчану накнаду.

Порез на капитални добитак не плаћа се на разлику насталу преносом права на непокретности када су оне стечене наслеђем у првом наследном реду или када се се пренос врши између брачних другова и крвних сродника у правој линији, затим када се пренос врши између разведених брачних другова, а у непосредној је вези са разводом брака или када се продаје непокретност коју је власник пре преноса имао у свом власништву непрекидно најмање десет година.

Уколико средства остварена продајом непокретности у року од 90 дана од дана продаје уложите у решавање свог стамбеног питања и стамбеног питања чланова своје породице, односно домаћинства, ослобођени сте пореза на остварени капитални добитак. Такође, ако у року од 12 месеци од дана продаје непокретности, средства остварена продајом уложите у решавање свог стамбеног питања или чланова своје породице, домаћинства, остварићете право на повраћај плаћеног пореза. Уколико у решавање стамбеног питања уложите само део средстава остварених продајом непокретности, пореска обавеза се сразмерно умањује.

Пореска пријава за утврђивање пореза на капиталне добитке (физичких лица, укључујући и предузетнике) подноси се искључиво у електронском облику од 1. јануара 2018. године.

За подношење пореске пријаве ППДГ-3Р у електронском облику потребно је да подносилац пријаве поседује дигитални сертификат на основу којег се пријављује на сајт Пореске управе, а затим у делу е-Порези бира акцију ''Поднеси пријаву''.

Изузетно, порески обвезници - физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву која није у вези са обављањем делатности, могу пореску пријаву ППДГ-3Р да поднесу у електронском облику или у писменом облику – непосредно или путем поште.

Пореска пријава се подноси пореском органу у општини на чијој територији обвезник – продавац - физичко лице има пребивалиште, односно боравиште.

 

 

23. Које су пореске обавезе физичких лица при продаји непокретности?

При продаји непокретности бићете у обавези да платите порез на пренос апсолутних права. Уколико је продајом остварен приход, као разлика између продајне и набавне цене непокретности, платићете и порез на капитални добитак.

Обвезник пореза на пренос апсолутних права при продаји непокретности је продавац. Стопа пореза на пренос апсолутних права износи 2,5%.

Од 1. јануара 2020. године пореска пријава не подноси се за утврђивање  пореза на пренос апсолутних права, по основу исправе коју је саставио, оверио или потврдио јавни бележник за пренос апсолутних права на непокретности.

Јавни бележник дужан је да исправу у року од 24 сата од тренутка извршења радње, по службеној дужности, кроз е-шалтер, односно кроз е-шалтер и преко СМО, достави органу надлежном за послове катастра.

Уколико је продајом непокретности остварена позитивна разлика између продајне и набавне цене непокретности, остварен је приход на који се плаћа порез на капитални добитак. Стопа пореза на капитални добитак износи 15%. Пореска пријава коју је потребно поднети како би се утврдио порез на капиталне добитке подноси се на обрасцу ППДГ-3Р надлежној организационој јединици ПУ на чијој територији имате пребивалиште.

22. Да ли правно лице, које је обвезник ПДВ, обрачунава и плаћа ПДВ приликом продаје половног моторног возила, за који је при набавци плаћен порез на пренос апсолутних права?

Правно лице не oбрачунава и не плаћа ПДВ приликом продаје половног путничког возила за које је при набавци плаћен порез на пренос апсолутних права. За тај промет купац подноси пореску пријаву за порез на пренос апсолутних права ППИ-4 и плаћа порез.

21. Да ли купац првог стана има право на рефундацију ПДВ за чланове своје породице, ако на дан овере уговора о купопродаји стана нису имали исто пребивалиште?

Ако на дан овере уговора о купопродаји на основу којег купац првог стана стиче стан, чланови његове породице немају исто пребивалиште као купац првог стана, у том случају за чланове његове породице купац првог стана нема право на рефундацију ПДВ.
Физичко лице - пунолетни држављанин Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије, који купује први стан, има право на рефундацију ПДВ по основу куповине првог стана за себе и чланове свог породичног домаћинства, ако су испуњени сви услови за остваривање предметног права.
Један од услова да купац првог стана оствари право на рефундацију ПДВ за чланове своје породице јесте да су чланови његове породице истовремено и чланови његовог породичног домаћинства, при чему је породично домаћинство купца првог стана дефинисано као заједница живота, привређивања и трошења прихода купца првог стана, његовог супружника, купчеве деце, купчевих усвојеника, деце његовог супружника, усвојеника његовог супружника, купчевих родитеља, његових усвојитеља, родитеља његовог супружника, усвојитеља купчевог супружника, са истим пребивалиштем као купац првог стана.
Објашњење у вези права на рефундацију ПДВ купцу првог стана можете прочитати на интернет страници Пореске управе www.purs.gov.rs , одељак Физичка лица /ПДВ/ Објашњења.

20. Да ли се подноси пореска пријава ПДПО/С када нерезидентно правно лице плаћа порез по одбитку у држави чији је резидент?

Резидентна правна лица која исплаћују приходе на које се сагласно одредби члана 40. Закона о порезу на добит правних лица обрачунава и плаћа порез по одбитку, подносе по том основу пореску пријаву на Обрасцу ПДПО/С.

Међутим, исплатилац не подноси пријаву у случају када се применом одредаба уговора о избегавању двоструког опорезивања порез плаћа у другој држави, под условом да у моменту настанка опорезивог догађаја исплатилац поседује доказе да је нерезидентно правно лице резидент државе са којом је закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања и да је стварни власник прихода. Нерезидент доказује статус резидента државе са којом је закључен УИДО потврдом о резидентности овереном од стране надлежног органа друге државе уговорнице чији је резидент на обрасцу (ПОР-2) или овереном преводу потврде на обрасцу који прописује надлежни орган државе са којом је закључен УИДО. Упуство за подношење ове пореске пријаве можете прочитати на интернет страници Пореске управе, www. purs.gov.rs, у делу Правна лица/Порез на добит-ПДП/Упутства.

19. Да ли правно лице које је АПР поднело Изјаву о неактивности подноси пореску пријаву пореза на добит?

Пореска пријава за порез на добит правних лица услед неактивности на Обрасцу ПДП  се подноси уколико је обвезник предао Агенцији за привредне регистре Изјаву о неактивности. Пореска пријава се подноси преко портала Е-порези уласком у избор пријаве ПДП, и бирањем опције - Услед неактивности.

18. Да ли недобитне организације имају обавезу подношења пореске пријаве пореза на добит правних лица, ако нису оствариле приходе на тржишту?

Недобитне организације које нису оствариле приходе на тржишту у претходној години, нису обвезници пореза на добит правних лица и немају обавезу подношења пореске пријаве пореза на добит за ту годину.
Недобитне организације ако остварују приходе продајом производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду,  обвезници су пореза на добит правних лица и у обавези су да поднесу пореску пријаву пореза на добит за ту годину на Обрасцу ПДП.

17. Када физичко лице издаје непокретност правном лицу, ко је у обавези да поднесе пореску пријаву и плати порез?

У случају када физичко лице издаје у закуп непокретност правном лицу или предузетнику, пореску пријаву не подноси закуподавац - физичко лице, већ закупац -правно лице или предузетник на обрасцу ППП ПД. У овом случају су правно лице или предузетник у обавези да обрачунају и плате порез по одбитку на приходе од непокретности.
Корисничко упутство за примену правилника о пореској пријави за порез по одбитку можете прочитати на интернет страници Пореске управе www.purs.gov.rs, у одељку Обједињена наплата пореза и доприноса/Порески прописи.

16. Приликом попуњавања ПП ОПО у случају издавања у закуп непокретности физичком лицу која је шифра врсте прихода, шта је бруто приход а шта основица за порез?

Физичко лице (закуподавац) које остварује приходе од издавања у закуп сопствених непокретности другом физичком лицу, обвезник је пореза на приходе од непокретности и подноси пореску пријаву на Обрасцу ПП ОПО. Стопа пореза на приходе од непокретности износи 20%. Пореску основицу чини бруто приход умањен за нормиране трошкове у висини од 25%, или за стварне трошкове које је обвезник имао при остваривању и очувању прихода.

У поље 4.2 - шифра врсте прихода уноси се шифра 1 11 405 00 0, за приход од издавања сопствених непокретности уз признавање нормираних трошкова од 25%.

У поље 4.6 - бруто приход (остварени приход) уноси се уговорени бруто износ по основу закупнине, односно износ закупнине коју закуподавац прима од закупца који у себи садржи и износ пореза.

У поље 4.7 - основица за порез, уноси се износ који се добија тако што се бруто приход (из поља 4.6) умањи за нормиране трошкове од 25%.

На сајту Пореске управе у делу Физичка лица/Преглед приписа/Корисничка упутства/ Корисничко упутство за подношење пореске пријаве о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника - ПП ОПО -  на страни 22. и 23. можете погледати пример попуњавања пријаве ПП ОПО.

15. Да ли физичка лица могу пореску пријаву ПП ОПО (издавање сопствених непокретности другим физичким лицима) да предају у папирном облику или само електронски?

Пореска пријава на обрасцу ПП ОПО подноси се у електронском облику или у писменом облику непосредно надлежној организационој јединици ПУ на чијој територији се налази непокретност. Изузетно, ПП ОПО можете поднети путем поште уколико не постоји могућност за електронско или непосредно подношење пријаве.

Пореска пријава се подноси у року од 30 дана од дана остваривања прихода, и у том року се врши и  плаћање исказаног пореза и припадајућих доприноса.

Надлежна организациона јединица којој је непосредно предата пореска пријава у писменом облику истог дана врши унос података у информациони систем ПУ, уз присуство подносиоца пријаве и обавештава га о додељеном броју пријаве, броју одобрења за плаћање пореске обавезе и јединственом уплатном рачуну за уплату.

Корисничко упутство за подношење ПП ОПО можете прочитати на интернет страници Пореске управе www.purs.gov.rs, одељак Физичка лица/Преглед прописа/ Корисничка упутства.

14. Да ли су предузетници-паушалци у обавези да сваке године подносе ППДГ-1Р?

Предузетници који порез на доходак грађана и доприносе по основу обављања самосталне делатности плаћају на паушални приход и закључно са 31. децембром текуће године немају измене услова и обима пословања, односно промета и других услова од утицаја на висину пореске обавезе код паушалног опорезивања, немају обавезу да подносе ППДГ-1Р, почев од 1. јануара следеће године.

Предузетник  коме се у години која претходи години за коју се врши утврђивање пореза значајније измени обим пословања, односно промета и други услови од утицаја на остваривање права на паушално опорезивање и висину пореске обавезе, дужан је да поднесе пореску пријаву најкасније до 31. јануара године за коју се утврђује порез.

13. Да ли су предузетници-паушалци у обавези да сваке године до 31. октобра текуће године за наредну годину подносе захтев за паушално опорезивање Пореској управи?

Предузетник коме је утврђено право на паушално опорезивање, овај начин опорезивања користи док се не утврди да су престали разлози за паушално опорезивање, односно да измењени услови искључују право на паушално опорезивање и нема обавезу да до 31. октобра текуће године за наредну годину поднесе захтев за паушално опорезивање надлежном пореском органу.

Уколико су престали разлози за паушално опорезивање, односно уколико је дошло до измењених услова који би искључивали право на паушално опорезивање, надлежни порески орган ће решењем наложити предузетнику вођење пословних књига од половине текуће године или од почетка наредне године.

 

12. Како могу пореско уверење да преузмем електронским путем и како се врши провера веродостојности уверења?

Од 01. марта 2019. године, порески обвезници могу да добију пореска уверења електронским путем. Пореско уверење о измиреним обавезама у електронском облику преузимају преко портала Пореске управе (портал еПорези).

За приступ порталу Е-порези неопходан је електронски дигитални сертификат, док је провера веродостојности електронског уверења могућа без електронског сертификата.

Пореска управа Републике Србије је омогућила издавање електронских уверења о плаћеним обавезама на свим уплатним рачунима јавних прихода, уверења о плаћеним доприносима за здравствено осигурање, уверења о плаћеном порезу на додату вредност и уверења о плаћеним порезима и доприносима по одбитку без потребе одласка у филијале Пореске управе.

Након измене Закона о републичким административним таксама, почев од 14.12.2019. године, не плаћа се такса за издавање уверења Пореске управе електронским путем, аутоматским преузимањем података из евиденције Пореске управе путем средстава електронске комуникације.

Провера веродостојност пореског уверења издатог на овај начин врши се помоћу „кода за проверу“, на сајту Пореске управе (http://www.purs.gov.rs/). За проверу веродостојности издатог еУверења није потребан Квалификовани електронски сертификат.

11. Како можемо пријавити Пореској управи лице које не издаје фискалне рачуне и не плаћа порезе?

Примедбе у вези са неиздавањем фискалних рачуна могу се пријавити сваког радног дана у периоду од 7:30 до 15:30 часова на бројеве телефона: 011/361 99 00 или 011/347 90 61.

Можете пријавити и путем сајта Пореске управе, https://www.purs.gov.rs/ Контакт центар / Пријавите неправилности у вези са издавањем фискалних рачуна или путем линка https://www.purs.gov.rs/kontakt/kontakt-centar/nepravilnosti-fiskalni-racuni.html.

Неправилности у раду пореских обвезника - обављање нерегистроване делатности, ангажовање непријављених радника и др. можете пријавити сваког радног дана у периоду од 8:00 до 18:00 часова, позивањем Контакт центра на бројеве телефона 0700-700-007 и 011-6969-069 и избором опције 3 говорног апарата.

Пријаве можете поднети и путем сајта Пореске управе, / https://www.purs.gov.rs/ Контакт центар / Пријавите пореске неправилности или путем линка https://www.purs.gov.rs/kontakt/kontakt-centar/prijavite-poreske-nepravilnosti-forma.html.

Грађани уочене неправилности у раду пореских обвезника могу пријавити и  путем  бесплатне апликације за паметне телефоне (андроид и iPhone уређаје) – „порески аларм“. Апликација омогућава брзо и лако подношење пријаве - уношењем података или слике привредног субјекта односно уочене неправилности. Корисник пријаву може поднети анонимно или се идентификовати у зависности од тога за коју се опцију определи. Корисници апликације аутоматски добијају електронско обавештење о успешном подношењу пријаве, која је одмах по подношењу видљива и у систему Пореске управе.

Све оне који не поштују закон и избегавају плаћање пореза и других јавних прихода можете пријавити подношењем захтева за контролу надлежној филијали Пореске управе према пребивалишту физичког лица, односно према седишту правног лица. Захтев за контролу се може предати и Централи Пореске управе на адреси Цара Душана 145, Земун.

10. Да ли лице које је овлашћено да подноси пореске пријаве електронским путем може само себи да одузме то овлашћење или то може једино да уради законски заступник?

За повлачење добијеног овлашћења потребно је да се обратите лицу које је дало овлашћење, с обзиром да једино сам порески обвезник, односно законски заступник пореског обвезника правног лица може да даје и одузима овлашћење за подношење пореске пријаве електронским путем. Давање, односно одузимање овлашћења се може вршити на два начина:
- употребом електронског сервиса Пореске управе, ако давалац овлашћења поседује важећи квалификовани електронски сертификат;
- подношењем пријаве за давање, односно одузимање овлашћења на Обрасцу ПЕП - Овлашћење за употребу електронских сервиса надлежној организационој јединици ПУ.

9. Како могу да добијем пореске картице рачуна јавних прихода Пореске управе?

Информације о стању на појединачним пореским рачунима (упит стања) порески обвезник може добити на два начина: преко портала еПорези (за текућу годину) и од Контакт центра.

Преко портала еПорези порески обвезник може преузети упит стања за текућу годину уколико поседује квалификовани електронски сертификат. Бира опцију „Упит стања“, изабере синтетику или аналитику. Уноси мејл адресу и иде на опцију „Пошаљи захтев за проверу стања“. Након тога добија обавештење на унету мејл адресу, а картице се преузимају искључиво преко портала еПорези.

Преко Контакт центра порески обвезник може добити картице из текуће године као и картице из ранијих година, односно од 2003. године.

Позивом Контакт центра на телефоне 0700-700-007 или 011/6969-069, избором опције 2 – упит стања, достављате захтев за добијање појединачних информација о стању на пореским рачунима које ће бити прослеђене наредног дана на мејл адресу.

За услугу добијања информација о стању на појединачним пореским рачунима преко Контакт центра порески обвезник прво мора да се региструје подношењем ЕКПЛ/ЕКФЛ обрасца Пореској управи. ЕКПЛ/ЕКФЛ обрасци за регистрацију се налазе на веб сајту Пореске управе на страници http://www.purs.gov.rs/kontakt/kontakt-centar/pojedinacne-informacije.html

Попуњен, потписан и скениран образац можете доставити електронским путем на мејл адресу kc-ekpl@purs.gov.rs или поштом на адресу: Пореска управа, Поштански фах 93, Цара Душана 145, Земун.

 

8. Да ли могу да сазнам колики је мој дуг за годишњи порез на имовину?

Јединице локалне самоуправе од 01.01.2007. године у целости утврђују, наплаћују и контролишу порез на имовину (осим пореза на пренос апсолутних права, пореза на наслеђе и поклон).
С тога, све информације у вези са порезом на имовину као и могућност провере стања на том рачуну можете добити од Управе јавних прихода при Јединицама локалне самоуправе (општине) где се непокретност налази.

7. Приликом подношења ПДПО/С резидентно правно лице није поседовало ПОР2 и плаћен је порез. Накнадно је прибављена потврда. Да ли је потребно да се поднесе измењена ПП, да би се остварило право на повраћај више плаћеног пореза?

Исплатилац прихода-резидентно правно лице нема законски основ за подношење измењене пореске пријаве ПДПО/С, уколико нерезидентно правно лице које је остварило приходе који се опорезују по одбитку накнадно достави потврду о резидентности, с обзиром да првобитно поднета пореска пријава, на основу које је обрачунат и плаћен порез на добит по одбитку у складу са одредбама чл. 40 ЗПДПЛ не садржи „грешку или пропуст".
Нерезидентно правно лице има право да, преко исплатиоца прихода, поднесе захтев за повраћај више плаћеног пореза, с обзиром да разлика између износа плаћеног пореза и износа пореза за који би постојала обавеза плаћања да је исплатилац прихода у моменту исплате прихода располагао потврдом о резидентности, сматра се више плаћеним порезом у складу са чланом 40а ЗПДПЛ.
Исплатилац прихода подноси Пореској управи накнадно достављену потврду о резидентности истовремено са захтевом за повраћај више плаћеног пореза, на основу ког Пореска управа има обавезу да најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, уколико утврди да се у конкретном случају ради о више плаћеном порезу по одбитку, донесе решење којим се одобрава повраћај.

6. Да ли постоји могућност да се дуговани порез плати на рате и отпише камата?

У складу са одредбама ЗПППА, почев од 04. марта 2016. године можете надлежној организационој јединици Пореске управе да поднесете захтев за одлагање плаћања укупног износа дугованог пореза, независно од дана доспелости, најдуже до 60 месеци и остварите право на отпис 50% камате на тај дуг.

Одлагање плаћања дугованог пореза врши се потписивањем споразума између Пореске управе и пореског обвезника, односно решењем Пореске управе.

5. Који је рок за подношење захтева за повраћај више или погрешно плаћеног пореза?

Када подносите захтев за повраћај више или погрешно плаћеног пореза и споредних пореских давања потребно је да водите рачуна о року застарелости, јер уколико се у поступку по захтеву утврди да је наступила застарелост, Пореска управа ће донети решење којим се захтев одбија.
 
Право на повраћај застарева у року од пет година и тај рок почиње да тече од првог дана наредне године од године у којој је порески обвезник стекао право на повраћај. Рок застарелости можете прекинути сваком радњом предузетом у циљу остваривања права на повраћај и после прекида застарелост почиње тећи изнова, а време које је протекло пре прекида не рачуна се у рок за застарелост.
 
Да ли је било прекида застарелости и да ли је, у вези са тим, дошло до застарелости права на повраћај или не, у сваком конкретном случају утврђује надлежна организациона јединица Пореске управе.
 
Право пореског обвезника на повраћај независно од тога да ли је било прекида рока застарелости, увек застарева у року од десет година од истека године у којој је порески обвезник стекао то право (апсолутна застарелост).
 
Право на повраћај доприноса за обавезно социјално осигурање не застарева.

4. Како остварити право на повраћај више или погрешно плаћеног пореза?

Захтев порески обвезник може поднети у електронском облику преко портала Пореске управе или у писменом облику - непосредно или путем поште.

Израдом посебне електронске апликације пореским обвезницима је омогућено подношење захтева за повраћај/прекњижавање више или погрешно плаћених јавних прихода у електронској форми преко портала Пореске управе од 04.01.2021. године.

Решење о повраћају и прекњижавању достављаће се пореским обвезницима у електронској форми у пореско сандуче.

Пореским обвезницима је омогућено да захтев за повраћај и прекњижавање више или погрешно плаћеног пореза Пореској управи и даље могу поднети у писменом облику - непосредно или путем поште.

Пореска управа има обавезу да по захтеву донесе решење без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, ако пореским законом није друкчије уређено.

Пореска управа ће одлучити по захтеву најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева и по спроведеном поступку, уколико је захтев основан, донеће решење којим се одобрава повраћај средстава. Уколико се у року од 30 дана од дана пријема захтева не изврши повраћај, имате право и на камату која се обрачунава на износ више плаћеног пореза. Изузетно, ако је основ за повраћај поништено односно измењено решење или други акт о задужењу, камата се обрачунава од дана уплате пореза.

3. Шта урадити ако је два или више пута поднета иста пореска пријава?

Грешка у евидентирању пореске обавезе може настати и у ситуацијама када сте два или више пута поднели исту пореску пријаву, или сте пореску обавезу једног пореског обвезника евидентирали као пореску обавезу другог пореског обвезника, или сте приликом евидентирања пореске обавезе унели погрешан износ, када не подносите измењену пореску пријаву већ Захтев за исправку грешке на Обрасцу ЗИГ, који се у папирном облику подноси надлежној организационој јединици Пореске управе.
Образац ЗИГ – захтев за исправку грешке можете наћи на сајту Пореске управе у делу Правна лица/Пореске пријаве и обрасци.

2. У којим случајевима не могу да поднесем измењену пријаву ППП-ПД?

Уколико установите да пореска пријава коју сте поднели Пореској управи, садржи грешку која за последицу има погрешно утврђену висину пореске обавезе, односно пропуст друге врсте (нпр. зато што сте изоставили једног или више прималаца прихода, или унели погрешне шифре прихода, погрешили основицу...), потребно је да одмах поднесете измењену пореску пријаву у којој ћете грешку или пропуст отклонити. Подношењем измењене пореске пријаве избећи ћете евентуално постојање кривичног дела или прекршаја.

Могућност подношења измењене пореске пријаве прописана је чланом 40. ЗПППА, као и ситуације у којима није могуће поднети измењену пореску пријаву и то:

- ако је наступила застарелост обавезе исказане у пореској пријави коју желите да измените;

- ако сте већ два пута поднели измењену пореску пријаву за конкретну пријаву;

- ако је покренут поступак пореске контроле за контролисани порески период и

- ако је Пореска управа донела решење о утврђивању пореза,

- након покретања радњи пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних дела.

У наведеним ситуацијама обавезе које су исказане у пореској пријави у којој сте начинили грешку или пропуст, дужни сте да платите.

За подношење измењене ППП-ПД упућујемо Вас да на сајту Пореске управе у делу Правна лица/Обједињена наплата/Одговори на питања/ прочитате Питање брoj 35 које детаљно објашњава поступак подношења измењене пореске пријаве ППП-ПД.

1. Како се подноси и попуњава ППДГ-1С?

Од 01. јануара 2017. године пореска пријава ППДГ-1С подноси се искључиво у електронском облику преко портала Пореске управе.

Предузетник који води пословне књиге дужан је да пореску пријаву и порески биланс поднесе надлежном пореском органу најкасније до 15. априла године која следи години за коју се утврђује порез.

Уз пријаву се подноси порески биланс на Обрасцу ПБ 2 за порески период за који се подноси и пореска пријава ППДГ-1С.

Датум доспелости за плаћање разлике износа коначно утврђене обавезе и плаћених аконтација за порески период је најкасније до 15. априла године која следи години за коју се утврђује порез, односно дан подношења пријаве у случају када се пријава подноси пре 15. април године која следи години за коју се утврђује порез.

Корисничко упутство за подношење у електронском облику пореске пријаве за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности на обрасцу ППДГ-1С можете пронаћи на интернет страни Пореске управе https://www.purs.gov.rs/preduzetnici/pregled-propisa/korisnicka-uputstva.html

Уколико је пријава попуњена у складу са Корисничким упутством, а и даље постоји проблем са подношењем ове пријаве, можете се обратити Контакт центру на телефон 0700-700-007, за позиве са мобилног телефона  011/6969-069, како би Вам пружили помоћ при подношењу и попуњавању пореске пријаве.