Порески календар

нов 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Контакт    Контакт центар    Одговори на најчешће постављена питања

Одговори на најчешће постављена питања

Најчешћа питања и одговори из члана 25. став 1. ЗПППА
1. Имајући у виду да је ЗПППА уредио само почетак примене наведене одредбе (од 27.08.2018. године), отворено је питање у ком року је порески обвезник дужан да Пореској управи пријави податке, почев од 27.08.2018. године?

Рок није уређен и то је датум почетка примене овог члана ЗПППА - 27.08.2018. године. Mеђутим, имајући у виду да je одредбама члана 176a ЗПППА (Недозвољено складиштење робе), између осталог, прописано да ће се казном затвора од три месеца до три године и новчаном казном казнити и лице које складишти, односно смешта добра у просторијама о којима није обавестио Пореску управу, указујемо да су порески обвезници, у циљу избегавања кривичне одговорности, у обавези да:

1) У што краћем року, односно чим Пореска управа обезбеди техничке услове, пријави све просторије у којима складишти добра,  уколико те просторије користи за складиштење добара у периоду који почиње пре 27. августа 2018. године;

2) Обавести Пореску управу о просторијама у којима намерава да складишти добра пре почетка складиштења, у осталим случајевима.

2. Имајући у виду да ЗПППА у конкретном случају није уредио начин достављања података о пословним просторијама/складиштима, отворено је питање како порески обвезник пријављује складиште /пословне просторије?

Порески обвезници ове податке могу достављати Пореској управи електронским путем, као и у писменом облику.

3. Да ли се обавеза пријављивања података о пословним просторијама у којима се обавља регистрована делатност односи на пословне просторије у којима се обавља претежна делатност регистрована у Агенцији за привредне регистре или се односи на све делатности које обавља порески обвезник, а не само на претежну делатност?

Порески обвезник има обавезу да пријави податке  о пословним просторијама у којима се обавља регистрована делатност - претежна делатност.

4. Да ли се под појмом „пословна просторија“ подразумева и отворен пословни простор, као нпр. градилиште, парцела, као и возило из кога се врши промет добара и слично?

Појам „пословна просторија“ подразумева затворену  пословну просторију, те да се у овом случају не може користити појам „пословни простор“ (обавеза  пријављивања се односи на „затворене“ пословне просторије, а не и на  отворен пословни простор, као нпр. градилиште, парцела, као и возило из кога се врши промет добара и слично).

Одговори на најчешће постављена питања
1. Како се подноси и попуњава ППДГ-1С?

Од 1. јануара 2017. године пореска пријава ППДГ-1С укључујући и пореску пријаву за утврђивање коначне пореске обавезе за 2016. годину, односно коначне пореске обавезе за 2016. годину и аконтација за 2017. годину, као и за утврђивање доспелих аконтационих/коначних пореских обавеза закључно са 31. децембром 2016. године, а за које није поднета пореска пријава, већ се иста подноси од 1. јануара 2017. године подноси се Пореској управи искључиво у електронском облику као јединствени запис исказан XML језиком преко портала Пореске управе или попуњавањем пријаве у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе.
Правилник о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности („Сл.гласник РС“, бр.101/16) који је у примени од 01.01.2017. године којим је прописан начин подношења и садржина ППДГ-1С можете пронаћи на интернет страни Пореске управе: www.purs.gov.rs, у делу Предузетници/Преглед прописа/Правилници.
Уколико је пријава попуњена у складу са поменутим Правилником а и даље постоји проблем са подношењем ове пријаве, можете се обратити Контакт центру на телефон 0700-700-007, за позиве са мобилног телефона  011-33-10-111, како би Вам прижили помоћ при подношењу и попуњавању пореске пријаве.

2. Зашто не могу да изменим поднету ППП-ПД?

Уколико установите да пореска пријава коју сте поднели Пореској управи, садржи грешку која за последицу има погрешно утврђену висину пореске обавезе, односно пропуст друге врсте (нпр. зато што сте изоставили једног или више прималаца прихода, или унели погрешне шифре прихода, погрешили основицу...), потребно је да одмах поднесете измењену пореску пријаву у којој ћете грешку или пропуст отклонити. Подношењем измењене пореске пријаве избећи ћете евентуално постојање кривичног дела или прекршаја.
Могућност подношења измењене пореске пријаве прописана је чланом 40. ЗПППА, као и ситуације у којима није могуће поднети измењену пореску пријаву и то:
- ако је наступила застарелост обавезе исказане у пореској пријави коју желите да измените;
- ако сте већ два пута поднели измењену пореску пријаву за конкретну пријаву;
- ако је покренут поступак пореске контроле за контролисани порески период и
- ако је Пореска управа донела решење о утврђивању пореза.
У наведеним ситуацијама обавезе које су исказане у пореској пријави у којој сте начинили грешку или пропуст, дужни сте да платите.
За подношење измењене ППП-ПД упућујемо Вас да на сајту Пореске управе у делу Правна лица/Обједињена наплата/Одговори на питања/ прочитате Питање брoj 35 које детаљно објашњава поступак подношења измењене пореске пријаве ППП-ПД.

3. Шта урадити ако је два или више пута поднета иста пореска пријава?

Грешка у евидентирању пореске обавезе може настати и у ситуацијама када сте два или више пута поднели исту пореску пријаву, или сте пореску обавезу једног пореског обвезника евидентирали као пореску обавезу другог пореског обвезника, или сте приликом евидентирања пореске обавезе унели погрешан износ, када не подносите измењену пореску пријаву већ Захтев за исправку грешке на Обрасцу ЗИГ, који се у папирном облику подноси надлежној организационој јединици Пореске управе.
Образац ЗИГ – захтев за исправку грешке можете наћи на сајту Пореске управе у делу Правна лица/Пореске пријаве и обрасци.

4. Како остварити право на повраћај више или погрешно плаћеног пореза?

Право на повраћај више или погрешно плаћеног пореза можете остварити подношењем захтева надлежној организационој јединици Пореске управе према седишту правног лица/предузетника, односно пребивалишту физичког лица.

Поред идентификационих података у захтеву је потребно да наведете рачун јавних прихода са којег треба извршити повраћај, односно БОП уколико је исти додељен пореској пријави и текући рачун на који се врши повраћај средстава. Захтев мора да буде потписан од стране одговорног лица или лица овлашћеног за заступање.

Пореска управа ће одлучити по захтеву најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева и по спроведеном поступку, уколико је захтев основан, донеће решење којим се одобрава повраћај средстава. Уколико се у року од 30 дана од дана пријема захтева не изврши повраћај, имате право и на камату која се обрачунава на износ више плаћеног пореза. Изузетно, ако је основ за повраћај поништено односно измењено решење или други акт о задужењу, камата се обрачунава од дана уплате пореза.

5. Који је рок за подношење захтева за повраћај више или погрешно плаћеног пореза?

Када подносите захтев за повраћај више или погрешно плаћеног пореза и споредних пореских давања потребно је да водите рачуна о року застарелости, јер уколико се у поступку по захтеву утврди да је наступила застарелост, Пореска управа ће донети решење којим се захтев одбија.
 
Право на повраћај застарева у року од пет година и тај рок почиње да тече од првог дана наредне године од године у којој је порески обвезник стекао право на повраћај. Рок застарелости можете прекинути сваком радњом предузетом у циљу остваривања права на повраћај и после прекида застарелост почиње тећи изнова, а време које је протекло пре прекида не рачуна се у рок за застарелост.
 
Да ли је било прекида застарелости и да ли је, у вези са тим, дошло до застарелости права на повраћај или не, у сваком конкретном случају утврђује надлежна организациона јединица Пореске управе.
 
Право пореског обвезника на повраћај независно од тога да ли је било прекида рока застарелости, увек застарева у року од десет година од истека године у којој је порески обвезник стекао то право (апсолутна застарелост).
 
Право на повраћај доприноса за обавезно социјално осигурање не застарева.

6. Да ли постоји могућност да се дуговани порез плати на рате и отпише камата?

У складу са одредбама ЗПППА, почев од 04. марта 2016. године можете надлежној организационој јединици Пореске управе да поднесете захтев за одлагање плаћања укупног износа дугованог пореза, независно од дана доспелости, најдуже до 60 месеци и остварите право на отпис 50% камате на тај дуг.

7. Приликом подношења ПДПО/С резидентно правно лице није поседовало ПОР2 и плаћен је порез. Накнадно је прибављена потврда. Да ли је потребно да се поднесе измењена ПП, да би се остварило право на повраћај више плаћеног пореза?

Исплатилац прихода-резидентно правно лице нема законски основ за подношење измењене пореске пријаве ПДПО/С, уколико нерезидентно правно лице које је остварило приходе који се опорезују по одбитку накнадно достави потврду о резидентности, с обзиром да првобитно поднета пореска пријава, на основу које је обрачунат и плаћен порез на добит по одбитку у складу са одредбама чл. 40 ЗПДПЛ не садржи „грешку или пропуст".
Нерезидентно правно лице има право да, преко исплатиоца прихода, поднесе захтев за повраћај више плаћеног пореза, с обзиром да разлика између износа плаћеног пореза и износа пореза за који би постојала обавеза плаћања да је исплатилац прихода у моменту исплате прихода располагао потврдом о резидентности, сматра се више плаћеним порезом у складу са чланом 40а ЗПДПЛ.
Исплатилац прихода подноси Пореској управи накнадно достављену потврду о резидентности истовремено са захтевом за повраћај више плаћеног пореза, на основу ког Пореска управа има обавезу да најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, уколико утврди да се у конкретном случају ради о више плаћеном порезу по одбитку, донесе решење којим се одобрава повраћај.

8. Да ли могу да сазнам колики је мој дуг за годишњи порез на имовину?

Јединице локалне самоуправе од 01.01.2007. године у целости утврђују, наплаћују и контролишу порез на имовину (осим пореза на пренос апсолутних права, пореза на наслеђе и поклон).
С тога, све информације у вези са порезом на имовину као и могућност провере стања на том рачуну можете добити од Управе јавних прихода при Јединицама локалне самоуправе (општине) где се непокретност налази.

9. Како могу да добијем пореске картице рачуна јавних прихода Пореске управе?

За проверу стања на рачунима јавних прихода које наплаћује Пореска управа картице по ПИБ пореског обвезника за текућу годину, можете преузети преко портала е-ПОРЕЗИ уколико поседујете електронски сертификат. У овом случају идете на „Поднеси пријаву", потом бирате опцију „Упит стања“, изаберете синтетику или аналитику. Уколико изаберете опцију аналитике отвара се нови падајући мени „Група“, из кога се врши одабир групе рачуна за које се тражи упит стања. Потом унесете е-маил адресу на коју желите да вам буду послате картице и кликнете на стрелицу.
Уколико желите картице из ранијих година, односно од 2011. године, треба да попуњен ЕКПЛ образац, пошаљете путем поште на адресу: Пореска управа, Поштански фах 107, 11050 Београд 22. Образац ЕКПЛ можете наћи на сајту Пореске управе, www.purs.gov.rs, у делу Контакт центар/Пружање појединачних информацаји о стању на пореским рачунима. 
Позивом Контакт центра на телефоне 0700-700-007 или са мобилног на 011-33-10-111, након извршене провере, можете поручити картице рачуна јавних прихода, које ће бити прослеђене наредног дана на Вашу е-маил адресу.

10. Да ли лице које је овлашћено да подноси пореске пријаве електронским путем може само себи да одузме то овлашћење или то може једино да уради законски заступник?

За повлачење добијеног овлашћења потребно је да се обратите лицу које је дало овлашћење, с обзиром да једино сам порески обвезник, односно законски заступник пореског обвезника правног лица може да даје и одузима овлашћење за подношење пореске пријаве електронским путем. Давање, односно одузимање овлашћења се може вршити на два начина:
- употребом електронског сервиса Пореске управе, ако давалац овлашћења поседује важећи квалификовани електронски сертификат;
- подношењем пријаве за давање, односно одузимање овлашћења на Обрасцу ПЕП - Овлашћење за употребу електронских сервиса надлежној организационој јединици ПУ.

11. Како можемо пријавити Пореској управи лице које не издаје фискалне рачуне и не плаћа порезе?

Све оне који не поштују закон и избегавају плаћање пореза и других јавних прихода можете пријавити подношењем захтева за контролу надлежној филијали Пореске управе према пребивалишту физичког лица, односно према седишту правног лица. Захтев за контролу се може предати и Централи Пореске управе у Београду, улица Саве Машковића 3-5. Регистрована је и адреса на интернету са називом – порески аларм (http://poreskialarm.gov.rs ), на којој грађани могу да пријаве уочене неправилности у раду пореских обвезника.
Све неправилности у вези са неиздавањем фискалних исечака, грађани могу пријавити и телефоном на бројеве: 011/361 99 00 или 011/347 90 61.
Пријава коју поднесете може бити анонимна али је у захтеву потребно навести бар основне податке о том лицу: име и презиме, адреса пребивалишта пореског обвезника, односно назив правног лица и његово седиште.

12. Плаћам порез на паушално утврђени приход и нисам добио решење за ову годину, како да знам колику аконтацију треба да плаћам?

До доношења решења о утврђивању пореза за текућу годину, предузетници који плаћају порез на паушално утврђени приход дужни су да плаћају порез у висини обавезе која одговара износу пореза утврђеног решењем за претходну годину.

Провера веродостојности уверења
14. Да ли су предузетници-паушалци у обавези да сваке године до 30. новембра текуће године за наредну годину подносе захтев за паушално опорезивање Пореској управи?

Предузетник коме је утврђено право на паушално опорезивање, овај начин опорезивања користи док се не утврди да су престали разлози за паушално опорезивање, односно да измењени услови искључују право на паушално опорезивање и нема обавезу да до 30. новембра текуће године за наредну годину поднесе захтев за паушално опорезивање надлежном пореском органу.

Уколико су престали разлози за паушално опорезивање, односно уколико је дошло до измењених услова који би искључивали право на паушално опорезивање, надлежни порески орган ће решењем наложити предузетнику вођење пословних књига од половине текуће године или од почетка наредне године.

15. Да ли су предузетници-паушалци у обавези да сваке године  подносе  ППДГ-1Р?

Предузетници који порез на доходак грађана и доприносе по основу обављања самосталне делатности плаћају на паушални приход и закључно са 31. децембром текуће године немају измене услова и обима пословања, односно промета и других услова од утицаја на висину пореске обавезе код паушалног опорезивања,  немају обавезу да подносе ППДГ-1Р, почев од 1. јануара следеће године.

16. Да ли физичка лица могу пореску пријаву ПП ОПО (издавање сопствених непокретности другим физичким лицима) да предају у папирном облику или само електронски?

Пореска пријава на обрасцу ПП ОПО подноси се у електронском облику или у писменом облику непосредно надлежној организационој јединици ПУ на чијој територији се налази непокретност. Изузетно, ПП ОПО можете поднети путем поште уколико не постоји могућност за електронско или непосредно подношење пријаве.

Надлежна организациона јединица којој је непосредно предата пореска пријава у писменом облику истог дана врши унос података у информациони систем ПУ, уз присуство подносиоца пријаве и обавештава га о додељеном броју пријаве, броју одобрења за плаћање пореске обавезе и јединственом уплатном рачуну за уплату.

Корисничко упутство за подношење ПП ОПО можете прочитати на интернет страници Пореске управе www.purs.gov.rs , одељак Физичка лица/Преглед прописа/ Корисничка упутства.

17. Приликом попуњавања ПП ОПО у случају издавања у закуп непокретности физичком лицу која је шифра врсте прихода, шта је бруто приход а шта основица за порез?

Физичко лице (закуподавац) које остварује приходе од издавања у закуп сопствених непокретности другом физичком лицу, обвезник је пореза на приходе од непокретности и подноси пореску пријаву на Обрасцу ПП ОПО. Стопа пореза на приходе од непокретности износи 20%. Пореску основицу чини бруто приход умањен за нормиране трошкове у висини од 25%, или за стварне трошкове које је обвезник имао при остваривању и очувању прихода.

У поље 4.2 - шифра врсте прихода уноси се шифра 1 11 405 00 0, за приход од издавања сопствених непокретности уз признавање нормираних трошкова од 25%.

У поље 4.6 - бруто приход (остварени приход) уноси се уговорени бруто износ по основу закупнине, односно износ закупнине коју закуподавац прима од закупца који у себи садржи и износ пореза.

У поље 4.7 - основица за порез, уноси се износ који се добија тако што се бруто приход (из поља 4.6) умањи за нормиране трошкове од 25%.

На сајту Пореске управе у делу Физичка лица/Преглед приписа/Корисничка упутства/ Корисничко упутство за подношење пореске пријаве о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника - ПП ОПО -  на страни 22. и 23. можете погледати пример попуњавања пријаве ПП ОПО.

18. Када физичко лице издаје непокретност правном лицу, ко је у обавези да поднесе пореску пријаву и плати порез?

У случају када физичко лице издаје у закуп непокретност правном лицу или предузетнику, пореску пријаву не подноси закуподавац - физичко лице, већ закупац -правно лице или предузетник на обрасцу ППП ПД. У овом случају су правно лице или предузетник у обавези да обрачунају и плате порез по одбитку на приходе од непокретности.
Корисничко упутство за примену правилника о пореској пријави за порез по одбитку можете прочитати на интернет страници Пореске управе www.purs.gov.rs, у одељку Обједињена наплата пореза и доприноса/Порески прописи.

19.Да ли недобитне организације имају обавезу подношења пореске пријаве пореза на добит правних лица, ако нису оствариле приходе на тржишту?

Недобитне организације које нису оствариле приходе на тржишту у претходној години, нису обвезници пореза на добит правних лица и немају обавезу подношења пореске пријаве пореза на добит за ту годину.
Недобитне организације ако остварују приходе продајом производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду,  обвезници су пореза на добит правних лица и у обавези су да поднесу пореску пријаву пореза на добит за ту годину на Обрасцу ПДП.

20. Да ли правно лице које је АПР поднело Изјаву о неактивности подноси пореску пријаву пореза на добит?

Пореска пријава за порез на добит правних лица услед неактивности на Обрасцу ПДП  се подноси уколико је обвезник предао Агенцији за привредне регистре Изјаву о неактивности. Пореска пријава се подноси преко портала Е-порези уласком у избор пријаве ПДП, и бирањем опције - Услед неактивности.

21. Да ли се подноси пореска пријава ПДПО/С када нерезидентно правно лице плаћа порез по одбитку у држави чији је резидент?

Резидентна правна лица која исплаћују приходе на које се сагласно одредби члана 40. Закона о порезу на добит правних лица обрачунава и плаћа порез по одбитку, подносе по том основу пореску пријаву на Обрасцу ПДПО/С.

Међутим, исплатилац не подноси пријаву у случају када се применом одредаба уговора о избегавању двоструког опорезивања порез плаћа у другој држави, под условом да у моменту настанка опорезивог догађаја исплатилац поседује доказе да је нерезидентно правно лице резидент државе са којом је закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања и да је стварни власник прихода. Нерезидент доказује статус резидента државе са којом је закључен УИДО потврдом о резидентности овереном од стране надлежног органа друге државе уговорнице чији је резидент на обрасцу (ПОР-2) или овереном преводу потврде на обрасцу који прописује надлежни орган државе са којом је закључен УИДО. Упуство за подношење ове пореске пријаве можете прочитати на интернет страници Пореске управе, www. purs.gov.rs, у делу Правна лица/Порез на добит-ПДП/Упутства.

22. Да ли купац првог стана има право на рефундацију ПДВ за чланове своје породице, ако на дан овере уговора о купопродаји стана нису имали исто пребивалиште?

Ако на дан овере уговора о купопродаји на основу којег купац првог стана стиче стан, чланови његове породице немају исто пребивалиште као купац првог стана, у том случају за чланове његове породице купац првог стана нема право на рефундацију ПДВ.
Физичко лице - пунолетни држављанин Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије, који купује први стан, има право на рефундацију ПДВ по основу куповине првог стана за себе и чланове свог породичног домаћинства, ако су испуњени сви услови за остваривање предметног права.
Један од услова да купац првог стана оствари право на рефундацију ПДВ за чланове своје породице јесте да су чланови његове породице истовремено и чланови његовог породичног домаћинства, при чему је породично домаћинство купца првог стана дефинисано као заједница живота, привређивања и трошења прихода купца првог стана, његовог супружника, купчеве деце, купчевих усвојеника, деце његовог супружника, усвојеника његовог супружника, купчевих родитеља, његових усвојитеља, родитеља његовог супружника, усвојитеља купчевог супружника, са истим пребивалиштем као купац првог стана.
Објашњење у вези права на рефундацију ПДВ купцу првог стана можете прочитати на интернет страници Пореске управе www.purs.gov.rs , одељак Физичка лица /ПДВ/ Објашњења.

23. До када се врши рефундација ПДВ за купљену храну и опрему за бебе?

Надлежне организационе јединице Пoрeске упрaве ће и даље, примати захтеве за рефундацију ПДВ за храну и опрему за бебе родитеља, односно старатеља деце до друге године живота која су рођена закључно са 30. јуном 2018. године.

Купац хране и опреме за бебе може да поднесе захтев за рефундацију ПДВ организационој јединици Пореске управе према пребивалишту подносиоца захтева у периоду од 01. до 15. фебруара, односно од 01. до 15. јула текуће године.

Детаљније о рефундацији ПДВ можете прочитати на сајту Пореске управе у делу Физичка лица/ Преглед прописа/Корисничка упутства/ Корисничко упутство у вези са рефундацијом ПДВ за куповину хране и опреме за бебе.

24. Да ли правно лице, које је обвезник ПДВ, обрачунава и плаћа ПДВ приликом продаје половног моторног возила, за који је при набавци плаћен порез на пренос апсолутних права?

Правно лице не oбрачунава и не плаћа ПДВ приликом продаје половног путничког возила за које је при набавци плаћен порез на пренос апсолутних права. За тај промет плаћа се порез на пренос апсолутних права и подноси се пореска пријава ППИ-4, пореском органу у општини на чијој територији обвезник правно лице има седиште.

25. Да ли власник пред. радње-нерезидент који је осигуран у матичној земљи, има обавезу плаћања доприноса за соц. осигурање по основу сам.делатности, уколико РС са његовом матичном државом нема закључен Споразум о социјалном осигурању?

Предузетник, нерезидентно физичко лице које обавља самосталну делатност преко предузетничке радње на територији Србије, а социјално је осигуран у својој матичној држави са којом Република Србија нема закључен Споразум о социјалном осигурању, има својство осигураника према прописима о пензијском и инвалидском осигурању Републике Србије, односно обавезно је осигурано лице у Републици Србији и има обавезу плаћања доприноса.

26. Да ли је привредно друштво у обавези да плати доприносе за социјално осигурање за оснивача нерезидентно физичко лице, који је осигуран у матичној земљи са којом РС има закључен Споразум о социјалном осугурању?

Уколико је Споразумом о социјалном осугурању који је Република Србија потписала са другом државом предвиђено да се за физичка лица осниваче привредног друштва у Србији резиденте друге државе неће плаћати доприноси за обавезно социјално осигурање (јер су социјално осигурани по прописима друге државе тј. матичне државе), у том случају привредно друштво са седиштем у Србији, неће обрачунавати и плаћати доприносе за социјално осигурање за ове осниваче. Услов за примену одредаба Споразума јесте достављање потврде надлежног органа матичне државе осигураника да је оснивач обавезно социјално осигуран по прописима матичне државе.

27. Да ли привредно друштво треба да подносе Образац ПП ОД-О за чланове привредног друштва-осниваче, који нису радно ангажовани и осигурани су по другом основу, а има законског заступника-директора?

Оснивач, односно члан привредног друштва који у њему не ради и не остварује накнаду (уговорену накнаду), и нема својство осигураника самосталних делатности, при чему се подразумева да у привредном друштву постоји лице које је у радном односу или се бави пословима заступања тог привредног друштва, односно овлашћено је за пословођење, није обвезник доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање и привредно друштво не подноси ПП ОД-О. Под радом се сматра представљање и заступање привредног друштва од стране његових оснивача, односно чланова на основу уписа у регистар надлежне организације, као и обављање пословодствених овлашћења и послова управљања у складу са законом којим се уређује положај привредних друштава.

28. Које су пореске обавезе физичких лица при продаји непокретности?

При продаји непокретности бићете у обавези да платите или порез на додату вредност или порез на пренос апсолутних права, што значи да обавеза плаћања једног пореза искључује обавезу плаћања другог пореза. Уколико је продајом остварен приход, као разлика између продајне и набавне цене непокретности, платићете и порез на капитални добитак.

Порез на додату вредност се плаћа код првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката. Изузетно, ПДВ се плаћа и код другог и сваког наредног преноса и то ако су кумулативно испуњени следећи услови: да су и купац и продавац ПДВ обвезници; да је уговором између два ПДВ обвезника предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ и да стицалац добра обрачунати ПДВ може у потпуности одбити као претходни порез. На пренос права располагања на грађевинским објектима пореска стопа је 20%, осим на стамбеним објектима где је прописана посебна стопа од 10%.

Кад пренос уз накнаду права својине на непокретности не подлеже плаћању пореза на додату вредност, тај пренос је предмет опорезивања порезом на пренос апсолутних права. Обвезник пореза на пренос апсолутних права при продаји непокретности је продавац. Стопа пореза на пренос апсолутних права износи 2,5%. Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права подноси се на обрасцу ППИ-4 надлежној организационој јединици ПУ где се налази непокретност.

Уколико је продајом непокретности остварена позитивна разлика између продајне и набавне цене непокретности, остварен је приход на који се плаћа порез на капитални добитак. Стопа пореза на капитални добитак износи 15%. Пореска пријава коју је потребно поднети како би се утврдио порез на капиталне добитке подноси се на обрасцу ППДГ-3Р надлежној организационој јединици ПУ на чијој територији имате пребивалиште.

29. Власник сам стана који желим да продам, у којим случајевима сам ослобођен плаћања пореза на капитални добитак?

Капитални добитак представља позитивну разлику између продајне цене стана и набавне цене остварене преносом стварних права на непокретностима уз новчану или неновчану накнаду.

Порез на капитални добитак не плаћа се на разлику насталу преносом права на непокретности када су оне стечене наслеђем у првом наследном реду или када се се пренос врши између брачних другова и крвних сродника у правој линији, затим када се пренос врши између разведених брачних другова, а у непосредној је вези са разводом брака или када се продаје непокретност које је власник пре преноса имао у свом власништву непрекидно најмање десет година.

Уколико средства остварена продајом непокретности у року од 90 дана од дана продаје уложите у решавање свог стамбеног питања и стамбеног питања чланова своје породице, односно домаћинства, ослобођени сте пореза на остварени капитални добитак. Такође, ако у року од 12 месеци од дана продаје непокретности, средства остварена продајом уложите у решавање свог стамбеног питања или чланова своје породице, домаћинства, остварићете право на повраћај плаћеног пореза. Уколико у решавање стамбеног питања уложите само део средстава остварених продајом непокретности, пореска обавеза се сразмерно умањује.

Дужни сте да поднесете пореску пријаву на Обрасцу ППДГ-3Р надлежном пореском органу на чијој територији имате пребивалиште.

30. Која су документа потребна и у ком року треба да поднесем пореску пријаву за порез на пренос апсолутних права приликом куповине првог стана?

Обвезник пореза на пренос апсолутних права (продавац), дужан је да поднесе пореску пријаву ППИ-4 у року од 30 дана од дана настанка пореске обавезе, са одговарајућом документацијом потребном за утврђивање пореза. Пореска пријава се подноси надлежној организационој јединици ПУ у општини на чијој територији се налази непокретност. Уз пореску пријаву продавац подноси оверену изјаву купца да купује први стан за себе, односно за себе и одређене чланове његовог породичног домаћинства на обрасцу ИКПС-ППАП. Такође је неопходно доставити оригинал или оверену копију уговора о купопродаји стана, оверену фотокопију личне карте и др.

За документацију потребну за пореско ослобођење упућујемо Вас на Објашњење у вези ослобођења од плаћања пореза на пренос права својине на стану при куповини првог стана, а које се налази на сајту Пореске управе www.purs.gov.rs у делу Физичка лица/Пдв/Објашњења.

Како је Објашњење у вези ослобођења од плаћања пореза на пренос права својине на стану при куповини првог стана постављено на сајт Пореске управе пре 08.06.2016. године, (односно пре ступања на снагу одредаба Закона о општем управном поступку које се односе на  размену података о чињеницама о којима се води службена евиденција) за одређене доказе о којима се води службена евиденција у другим органима наведено је да их доставља сам порески обвезник.

Пореска управа је дужна да по службеној дужности врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује, а ако службену евиденцију води други државни орган (нпр. извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и др.) ПУ ће хитно да затражи податке, а замољени орган да уступи податке у року од 15 дана.

Странка има право да и сама прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање у поступку који се покреће по захтеву странке, ако се ради о личним подацима и ако постоји изричита изјава странке дата у писаној форми. С тим што, може изјавити да ће прибавити само поједине (не све) личне податке, у ком случају и даље постоји обавеза ПУ да прикупи податке који недостају, а нису обухваћени изручитом изјавом странке.

31. Купио сам моторно возило од физичког лица, да ли пореску пријаву подносим ја или продавац, у ком року и где се подноси?

Пореску пријаву ППИ-4 подноси продавац као порески обвезник у року од 30 дана од дана закључења уговора о преносу апсолутних права. Купац може поднети пореску пријаву уколико га је продавац овластио да у његово име поднесе пријаву.
Пореска пријава се подноси пореском органу у општини на чијој територији обвезник – продавац - физичко лице има пребивалиште, односно боравиште, односно у општини на чијој територији обвезник - правно лице има седиште.
На интернет страници Пореске управе www.purs.gov.rs , одељак Физичка лица/Преглед прописа/Пренос власништва над моторним возилом можете прочитати Упутство које је издала Пореска управа за пренос власништва над моторним возилом.

32. Наследио сам стан од оца, да ли имам обавезу да платим порез на наслеђе?

Порез на наслеђе и поклон не плаћа наследник првог наследног реда (први наследни ред чине оставиочеви потомци и његов брачни друг), супружник и родитељ оставиоца, односно поклонопримац првог наследног реда и супружник поклонодавца.
Пореска пријава се подноси на обрасцу ППИ-3, у року од 30 дана од правоснажности решења о наслеђивању. Надлежна организациона јединица ПУ на основу података из поднете пореске пријаве и потребне документације, утврђује да ли су испуњени услови за пореско ослобођење и о томе доноси одлуку.

33. Желим да отворим предузетничку радњу (са шифром делатности...), да ли сам дужан да евидентирам промет преко фискалне касе?

Евидентирање сваког појединачно оствареног промета преко фискалне касе дужно је да врши лице које је уписано у одговарајући регистар и обавља промет добара на мало, односно пружа услуге физичким лицима. Ова обавеза постоји и у случају када се услуга пружа физичком лицу, а накнаду за пружене услуге сноси правно лице, односно предузетник, и то независно од начина плаћања (готовина, чек, картица и безготовинско плаћање).
Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе не односи се на пољопривредног произвођача који на пијачним тезгама и сличним објектима продаје пољопривредне производе, укључујући и предузетника који плаћа порез на приходе од самосталне делатности на паушално утврђени приход који се бави производном делатношћу, а у оквиру производне делатности продаје сопствене производе, односно пружа услуге физичким лицима.
Делатности за које не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе прописане су Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе.
Уредба се налази на интернет страни Пореске управе www.purs.gov.rs у делу Фискалне касе/Уредбе.

34. Бавим се такси превозом, где треба да поднесем захтев за повраћај акцизе на нафтне дериватe?

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте врши се на основу писменог захтева на Обрасцу РЕФ – Т који се подноси у два примерка надлежној ОЈ ПУ према седишту правног лица, односно предузетника, односно пребивалишту физичког лица, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су набављени деривати нафте.

35. Ко издаје контролне акцизне маркице?

Издавање контролних акцизних маркица врши Народна банка Србије - Завод за израду новчаница и кованог новца Топчидер, по претходном одобрењу Министарства финансија. Захтев за издавање контролних акцизних маркица подноси се на Обрасцу ЗАМ/ЦА - Захтев за издавање контролних акцизних маркица за цигарете и алкохолна пића, односно Обрасцу ЗАМ/К - Захтев за издавање контролних акцизних маркица за кафу Министарству финансија које издаје одобрење и води евиденцију о издатим контролним акцизним маркицама.

36. Да ли се акциза на алкохол обрачунава у односу на проценат алкохола који садржи или у односу на количину производа у литрима?

Акциза на алкохолна пића се не плаћа према проценту алкохола који садржи у себи, већ се плаћа по литри алкохолног пића, у законом одређеним износима. На алкохолна пића која су у паковању различитом од једног литра, акциза се плаћа сразмерно паковању.