Порески календар

мај 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    ЦВПО    Актуелно у ЦВПО

Актуелно у ЦВПО

Пријем нових великих пореских обвезника

У просторијама Центра за велике пореске обвезнике одржани су састанци са представницима 38 обвезника који су статус великих пореских обвезника стекли 20. децембра 2023. године.

Нове велике пореске обвезнике, у име Пореске управе, поздравила је Нада Коњевић, координатор и руководилац ЦВПО са сарадницима. Она је истакла да Центар настоји да у потпуности афирмише добровољно извршавање пореских обавеза и изгради висок степен међусобног поверења и поштовања.

Након поздравног обраћања, порески обвезници су путем презентације упознати са делокругом рада Центра, врстама јавних прихода за чије је администрирање надлежан, врстама услуга које се пружају, као и другим значајним информацијама неопходним за добровољно извршавање пореских обавеза.

Од 20. децембра 2023. године, Центар за велике пореске обвезнике надлежан је за администрирање 469 великих пореских обвезника, који чине 0,33 одсто од укупног броја активних правних лица и чије учешће, износи око 40 одсто у наплати јавних прихода.

 Састанак са члановима Одбора за пословне процесе и процедуре Форума ВПО

 ЦВПО

У циљу реализације активности дефинисаних Протоколом о сарадњи између ЦВПО и великих пореских обвезника, Центар је дана 19.05.2022. године одржао састанак са члановима Одбора за пословне процесе и процедуре Форума ВПО.

Помоћник директора Пореске управе, директор ЦВПО Мирослав Ђиновић је подсетио чланове Одбора на могући значај Форума ВПО, нарочито у циљу решавања системских проблема које обвезници имају у примени пореских прописа, а што ће у крајњем случају допринети повећавању степена добровољног поштовања прописа.

Чланова Одбора су се сагласили да је комуникација  између ЦВПО и ВПО веома важна, посебно у делу који се односи на правилну и једнообразну примену пореских прописа, као и на могуће подношење иницијатива за измену исте надлежном министарству.

Састанак је одржан у атмосфери међусобне сарадње и партнерског односа.
 

Основан Форум великих пореских обвезника

Центар за велике пореске обвезнике (ЦВПО) Пореске управе Републике Србије одржао је 25. октобра 2019. године састанак са представницима великих пореских обвезника на којем је основан Форум који ће унапредити њихову сарадњу.

Форум великих пореских обвезника предвиђен  Програмом развоја Центра за велике пореске обвезнике 2018-2023, који је усвојен на Одбору за трансформацију ПУ. Једна од главних реформских иницијатива је да се услуге великим пореским обвезницима унапреде конституисањем Форума чији ће председник бити директор ЦВПО, а заменик координатор у ЦВПО. Представници и консултанти великих пореских обвезника налазиће се на челу органа, односно одбора Форума.

Састанку су присуствовали представници више од 60 највећих привредних субјеката који послују на територији Републике Србије.

Помоћник директора - директор Центра за велике пореске обвезнике Мирослав Ђиновић истакао је да је циљ Форума великих пореских обвезника унапређење дијалога са привредним субјектима размењивањем идеја и информација, јачање међусобне сарадње и повећање степена добровољног поштовања прописа.

Форум ће се одржавати два пута годишње, а моћи ће да се сазове на иницијативу председника, његовог заменика или на иницијативу најмање 30% чланова.

Сваки будући Форум имаће дневни ред, тако да ће пре одржавања сви чланови моћи да предложе теме.  

Центар за велике пореске обвезнике администрира укупно 434 привредна субјекта, који чине свега 0,17 одсто од укупног броја регистрованих пореских обвезника, а учествују у наплати пореских прихода са чак 42%. Наведене чињенице говоре о значају ЦВПО у систему Пореске упрaве Републике Србије, као и о значају конституисања Форума великих пореских обвезника.

Договорено је да Форум омогући идентификацију пореско-правних ситуација које доводе до различитог тумачења закона и пореских прописа. Представници великих пореских обвезника сматрају да треба размотрити њихове предлоге за измену прописа, као и да треба смањити број подзаконских аката и мишљења Министарства финансија.

Учесници Форума сагласили су се да је нови вид сарадње важан за обвезнике како би на лакши, непосреднији начин исказали своје идеје и сугестије које се тичу боље пословне сарадње са порезницима.  

- И мимо Форума врата ЦВПО су вам увек отворена. Можете да нас контактирате имејлом, телефоном или да дођете лично. Питања која вас муче у примени пореских прописа нећемо протумачити као сигнал за контролу – истакао је директор Ђиновић. 

Већина великих пореских обвезника су део мултинационалних компанија. Више од 50% пореских обвезника које администрира ЦВПО су у страном власништву што намеће теме транферних цена и повезаних лица.

Закон о Пореском поступку и пореској администрацији не предвиђа формирање Форума великих пореских обвезника. Конститусање Форума је препорука Међународног монетарног фонда (ММФ), а Министарство финансија Републике Србије дало је сагласност за оснивање.

У извештају ММФ наведено је да је ЦВПО један од кључних делова Пореске управе Републике Србије.

Поред координатора Центра за велике пореске обвезнике, Љиљане Ковачевић и Милована Бабића, оснивању Форума су присуствовали и сви руководиоци надлежних одељења.

 Пријем нових пореских обвезника у Центар за велике пореске обвезнике

Поводом стицања статуса великих пореских обвезника од  05. децембра 2018. године, у просторијама Центра за велике пореске обвезнике 20.11.2018. године, одржан је састанак са представницима 72 новопримљена обвезника. У име Пореске управе нове пореске обвезнике је поздравио директор Центра г-дин Мирослав Ђиновић, са својим сарадницима. Том приликом је истакао да Центар настоји да у потпуности афирмише добровољно извршавање пореских обавеза и изгради висок степен међусобног поверења и поштовања, као и да  се испуњавање пореских обавеза учини што једноставнијим за пореске обвезнике.

Након уводног обраћања, порески обвезници су путем презентације упознати са делокругом рада и надлежностима Центра. Између осталог, предочено им је да Центар за велике пореске обвезнике администрира фискално најиздашније пореске обвезнике, са пословним седиштем на територији целе Републике. Кроз савремен начин пословања, уз  максималну ефикасност у администрирању и кроз пружање услуга на једном месту, великим пореским обвезницима се омогућава да, уз минимум трошкова и времена, извршавају своје пореске обавезе.

Порески обвезници су информисани о специфичностима Центра, врстама јавних прихода за које је надлежан, врстама услуга које се пружају  пореским обвезницима и другим значајним информацијама о раду Центра. Посебно је истакнуто да је Центар отворен и приступачан у свом раду, да је основни циљ Центра пружање квалитетних и благовремених информација како би се створили услови да обвезници, без евентуалних дилема у вези примене прописа, добровољно извршавају своје пореске обавезе.

Од 05. децембра 2018. године Центар за велике пореске обвезнике је надлежан за админстрирање 439 пореских обвезника који чине око 0,20 % од укупног броја активних правних лица, чији ће проценат учешћа  у наплати у буџету Републике Србије износити 43,44%. 

                                                                                                                                              

Обавештење

Обавештавамо вас да је рок за подношење тромесечног обрачуна акцизе за период 01.01.-30.06.2017. године до 20.07.2017. године, у складу са Законом о акцизама („Сл. гласник РС“ бр. 22/01,...,108/16) и Правилником о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и састављања обрачуна акцизе („Сл. гласник РС“ бр. 3/05,...,101/16)

Такође, обавештавамо вас да је, у складу са Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на  деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3), 5) и 7) Закона о акцизама који се користе за транспортне сврхе и за грејање („Сл.гласник РС“ бр.112/12,...,111/15), као и Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тачка 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе („Сл.гласник РС“, бр. 38/13,....,101/16), рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности за период 01.01.-30.06.2017. године најраније 20.07.2017. године. Изузетно, за грејање пословног, односно стамбеног простора, захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона, подноси се најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте  који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора, тј. за јуни месец 2017. године најраније 20.07.2017. године.

 

Обавештење

Обавештавамо вас да је ове године рок за предају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица, пореског биланса и пратећих образаца за 2016. годину као и плаћање разлике између коначно обрачунатог пореза на добит за 2016. годину и плаћених аконтација је 29. јун 2017. године.

Препорука је да пре уплате разлике пореза на добит по пореској пријави за коначну обавезу за 2016.годину, извршите још једном проверу на порталу "е-ПОРЕЗИ" позива на број одобрења увидом у Обавештење о успешном пријему пореске пријаве (ПП ПДП) електронским путем коју сте поднели у 2016. години.

Обавештење

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику РС“ бр.61/2017 од 23.06.2017. године, објављени усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси који  се примењују од 01.07.2017. године.

- У тарифном броју 1. такса на захтев износи 310 динара;

- У тарифном броју 6. такса на жалбу износи 460 динара;

- У тарифном броју 11. такса на уверење износи 310 динара.

 

Обавештење

Одредбама члана 91. ст. 1. тачка 2) Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр.30/97...18/16) прописано је да ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана.

Како се предстојећи Празник рада празнује 1. и 2. маја, рок за  плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за март 2017. године је 3. мај 2017. године.

Напомињемо да је рок за  плаћање обрачунате акцизе за прву половину текућег месеца 28. април 2017. године.

 

Обавештење

Обавештавамо вас да је рок за подношење тромесечног обрачуна акцизе за период 01.01.-31.03.2017. године до 20.04.2017. године, у складу са Законом о акцизама („Сл.гласник РС“ бр. 22/01,...,108/16) и Правилником о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и састављања обрачуна акцизе („Сл.гласник РС“ бр.3/05,...,101/16).

Такође, обавештавамо вас да је, у складу са Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на  деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3), 5) и 7) Закона о акцизама који се користе за транспортне сврхе и за грејање („Сл.гласник РС“ бр.112/12,...,111/15), као и Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тачка 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе („Сл.гласник РС“, бр. 38/13,....,101/16), рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности за период 01.01.-31.03.2017. године најраније 20.04.2017. године. Изузетно, за грејање пословног, односно стамбеног простора, захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона, подноси се најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте  који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора, тј. за март месец 2017. године најраније 20.04.2017. године.

 

 Oбавештење

Београд, 10.04.2017. године - Одредбама члана 91. ст. 1. тачка 2) Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр.30/97...18/16) прописано је да ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана.

Одредбом члана 2. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“ бр. 43/01...92/11) прописано је да се празнују Васкршњи верски празници почев од Великог петка закључно са другим даном Васкрса. Ове године се  празнује од 14. априла закључно са  17. априлом.

У складу са наведеним, рок за подношење пореских пријава и измирење пореских обавеза je 18. април 2017. године за:

- Подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец;

- Подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за март месец ако је у марту месецу испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство;

- Подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за први квартал 2017. године;

- Подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за први квартал ако је обвезник у првом кварталу испунио један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство;

- Плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец;

- Плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца;

- Подношење пореске пријаве и плаћање акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец.       

                                                                   

Oбавештење

Београд, 10.04.2017. године - Услед уочених грешака приликом плаћања месечних аконтација пореза на добит за 2017. годину, напомињемо да је неоходно да пре уплате месечне аконтације, извршите још једном проверу на порталу "е-ПОРЕЗИ" позива на број одобрења увидом у Обавештење о успешном пријему пореске пријаве (ПП ПДП) електронским путем коју сте поднели у 2016. години.

Овим путем вас још једном подсећамо да је рок за уплату месечне аконтације пореза на добит за март месец - 18. април 2017. године.

 

Oбавештење

Београд, 6.04.2017. године - Обавештавамо вас да је Министарство финансија Републике Србије издало следећа Објашњења:

- Објашњење у вези са одређивањем места промета услуга изнајмљивања превозних средстава и других покретних ствари, од 01. априла 2017.године и

- Објашњење у вези са одређивањем места промета услуга превоза добара које се пружају пореском обвезнику, од 01. априла 2017. године.

Објашњења можете наћи на адреси Министарства финансија, www.mfin.gov.rs, у делу ново на сајту.

 

Oбавештење

Београд, 14.02.2017. године - Одредбама члана 91. ст. 1. тачка 2) Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр.30/97...18/16) прописано је да ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана.

Одредбом члана 1.Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“ бр. 43/01...92/11) прописано је да се Сретење - Дан државности Србије празнује 15. и 16. фебруара.

У складу са цитираним законским одредбама обавештавамо вас да је рок за подношење пореских пријава и измирење пореских обавеза 17.фебруар 2017.године за:

- Подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец

- Подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за јануар месец ако је у јануару месецу испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство

- Плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец

- Плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца

- Подношење пореске пријаве и плаћање акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец        

                                                                          

                                                                             Обавештење 

Београд, 28.12.2016. године - У циљу унапређења постојећих услуга које  Центар за велике пореске обвезнике пружа пореским обвезницима, у току је спровођење анкете-упитника помоћу које порески обвезници треба да идентификују области из пореских закона као и процедуре са чијом применом имају највише проблема у пракси. Анкетирање траје до 31.12.2016. године.

Након анализе упитника, Центар ће спровести активности које имају за циљ отклањање  недоумица и дилема у примени пореских прописа.

Резултати анкета великих пореских обвезника које смо спровели током ранијих година, искоришћени су за боље разумевање потреба, као и за унапређење међусобне сарадње и побољшавање процеса рада ЦВПО и унапређење нивоа услуга које пружамо.

У том смислу, анкета коју тренутно спроводимо има за циљ побољшање постојећих услуга уз истовремено повећање степена добровољног поштовања прописа.

 

            Пријем нових пореских обвезника у Центар за велике пореске обвезнике

Београд, 07.11.2016. године - Поводом стицања статуса великих пореских обвезника од  1. новембра 2016. године, у просторијама Центра за велике пореске обвезнике 24.10.2016. године, одржан је састанак са представницима 57 новопримљених обвезника. У име Пореске управе нове пореске обвезнике је поздравио в.д. директор Центра г-дин Мирослав Ђиновић, са својим сарадницима. Том приликом је истакао да Центар настоји да у потпуности афирмише добровољно извршавање пореских обавеза и изгради висок степен међусобног поверења и поштовања, као и да  се испуњавање пореских обавеза учини што једноставнијим за пореске обвезнике.

Након уводног обраћања, порески обвезници су путем презентације упознати са делокругом рада и надлежностима Центра. Између осталог, предочено им је да Центар за велике пореске обвезнике администрира фискално најиздашније пореске обвезнике, са пословним седиштем на територији целе Републике. Кроз савремен начин пословања, уз  максималну ефикасност у администрирању и кроз пружање услуга на једном месту, великим пореским обвезницима се омогућава да, уз минимум трошкова и времена, обављају своје пореске обавезе.

Порески обвезници су информисани о специфичностима Центра, врстама јавних прихода за које је надлежан, услугама које се нуде пореским обвезницима и другим значајним информацијама о раду Центра. Посебно је истакнуто да је Центар отворен и приступачан у свом раду, да је основни циљ Центра унапређење услуга пореским обвезницима кроз пружање квалитетних и благовремених информација, чиме ће се  створити услови да обвезници, без евентуалних дилема у вези примене прописа, добровољно извршавају своје пореске обавезе.

Од 1. новембра 2016. године Центар за велике пореске обвезнике ће админстрирати 414 пореских обвезника који чине 0,17 % од укупног броја активних правних лица, чији ће проценат учешћа  у наплати у буџету Републике Србије износити око 41,55%.