Порески календар

јун 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    еФискализација    Одговори на најчешћa питања

Одговори на најчешћa питања

slika

 НОВИ МОДЕЛ ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ

1. Шта подразумева нови модел фискализације?

Нови модел фискализације подразумева коришћење електронског фискалног уређаја, путем којег ће обвезник фискализације у тренутку промета на мало, укључујући и примљени аванс за будући промет на мало, издавати фискални рачун са QР кодом. Електронски фискални уређај осим касе, може да буде и рачунар, таблет, мобилни телефон. Такође, QR код на сваком рачуну подразумева да купци производа, односно корисници услуга, могу да провере да ли је њихов рачун издат у складу са законом.

Сваки фискални уређај ће се састојати од елеманата чију употребу мора да одобри Пореска управа. Ти елементи су процесор фискалних рачуна и електронски систем за издавање фискалних рачуна. Обвезнику фискализације остављена је могућност да, уколико има капацитета, самостално развија и имплементира уређај за потребе свог пословања, који Пореска управа одобрава пре почетка коришћења.

Нови модел подразумева и коришћење дигиталних сертификата и безбедносног елемента, као и поједностављени поступак сертификације фискалних уређаја.

2. Када почиње транзициони период и до када морам у потпуности да пређем на нови модел?

Транцизиони период ће почети 1. новембра 2021. године. У том периоду ће порески обвезници моћи постепено да прелазе на нови модел фискализације, уз обавезу да сви фискални уређаји по продајном објекту морају да буду у транзицији.  У складу са Законом о фискализацији, обвезници фискализације ће бити у обавези да у потпуности пређу на нови модел фискализације до 30. априла 2022. године.

3. Како се пријављујем/фискализујем у новом моделу?

Обвезник фискализације је у обавези да од 1.октобра 2021. године путем портала Пореске управе еПорези пријави податке о својим пословним просторима, односно пословним просторијама. Од 1. новембра путем електронског сервиса за фискализацију, којем се приступа директно са портала еПорези, ауторизоване особе обвезника фискализације траже израду безбедносних елемената за одређени ПИБ и одређени пословни простор/пословну просторију који су пријавили. Ауторизована особа такође може да назначи име, презиме и број личне карте или пасоша особе коју овлашћује за преузимање безбедносних елемената. Пријава се аутоматски одобрава, али у одређеним случајевима неопходно је да га прегледа и одобри службеник за увођење обвезника у фискализацију. Важно је да обвезник наручи безбедносни елемент када је спреман за еФискализацију, односно када зна који фискални уређај ће користити. Неопходан је највише један безбедносни елемент по фискалном уређају. У тренутку пријаве, важно је да обвезник напомене да ли жели картицу на којој се налази безбедносни елемент у пуној величини или перфорирану, што зависи од тога какав има фискални уређај. Након преузимања безбедносног елемента, и повезивања са електронским фискалним уређајем, завршава се процес еФискализације.

4. Који фискални уређај да изаберем?

У складу са усвојеним законом, подзаконским актима и техничким упутством, порески обвезници имају на располагању широк дијапазон могућих уређаја. У складу са својим пословним потребама, порески обезник се може определити како за хардверски фискални уређај - каса, таблет, мобилни телефон, тако и за комбинацију хардверских и софтверских компоненти уређаја.

Порески обвезници са малом фреквенцијом издавања фискалних рачуна по дану, се могу определити за једноставно решење које подразумева таблет, у који ће бити убачен софтверски процесор фискалних рачуна у складу са техничким упутством, картицу која представља безбедносни елемент, а поред тога и обичан или термални штампач.

Напомињемо да обвезник фискализације може да користи постојећи фискални уређај, уколико он испуњава техничке услове, као и штампач, али да је неопходно да има нови софтверски процесор који ће бити убачен у уређај, као и картицу са безбедносним елементом, коју издаје Пореска управа. Уколико обвезник набави потпуно нови уређај, у коме се већ налази софтверски процесор, онда му је неопходна још само картица са безбедносним елементом.

5. Да ли ћу имати трошкове при преласку на нови модел фискализације?

Не, држава ће у потпуности преузети трошкове обвезника фискализације.

Сви заинтересовани могу да се пријаве преко портала Пореске управе еПорези, у периоду од 15. октобра 2021. години до 31. јануара 2022. године.

Обвезник фискализације за финансијску подршку може да се пријави само једном  током трајања Јавног позива, који је објављен на сајту Министартва привреде, те је неопходно да пре аплицирања изврши пријаву својих пословних простора, односно пословних просторија што може да учини преко портала еПорези.

Постојећи обвезници фискализације могу да по сваком пријављеном пословном простору и пословној просторији добију финансијску подршку у износу од 100 евра, као и по свакој пријављеној активној фискализованој фискалној каси у износу од 100 евра. Нови обвезници фискализације могу да добију финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра, као и за један електронски фискални уређај у износу од 100 евра по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији. Обвезници који нису евидентирани у систем ПДВ-а финансијску подршку остварују у износу увећаном за 20%.

6. Да ли је неопходно дефискализовати стари фискални уређај?

Дефискализација старих фискалних уређаја неће бити неопходна. Дефискализација ће бити аутоматски извршена повезивањем нових фискалних уређаја са сервером у Пореској управи.

7. Који су бенефити новог модела фискализације?

Нови модел фискализације ће резултирати смањењу оперативних трошкова пореских обвезника, укинуће непотребно администрирање, и самим тим створити бољи пословни амбијент. Трошкови ће бити смањени у делу издатака за ГПРС пренос података дневног извештаја, штампање контролних трака за фискалне рачуне, чување контролних трака, укидања обавезног годишњег сервиса фискалних уређаја, поступак фискализације/дефискализације фискалних уређаја, итд. Такође, нови модел фискализације допринеће смањењу сиве економије и смањиће могућност злоупотребе, што значи више новца у буџету за изградњу ауто-путева, болница, школа, вртића.

ОБВЕЗНИК ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ

1. Ко је обвезник фискализације?

Обвезник фискализације је према Закону о фискализацији („Службени гласник РС“, брoj 153/20 и и 96/2021) сваки обвезник пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана и сваки обвезник пореза на добит правних лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, који врши промет на мало.

Промет на мало је сваки извршен промет добара и пружање услуга физичким лицима, као и сваки промет добара и услуга у малопродајним објектима, независно од тога да ли је корисник физичко лице, правно лице или предузетник, укључујући и промет извршен путем самонаплатних уређаја - аутомата.

Обвезник фискализације је у обавези да евидентира сваки појединачно остварени промет на мало и то независно од начина плаћања (готовином, инстант трансфером одобрења, чеком, платном картицом, на други безготовински начин и сл.), укључујући и примљене авансе за будући промет на мало, преко електронског фискалног уређаја.

Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС“ број 32/21 и 117/2021) одређене су делатности код чијег обављања не постоји обавеза евиднетирања промета преко електронског фискалног уређаја.

2. Послујем више година као предузетник паушалац са шифром делатности 6202 (консалтинг у ИТ) и радим искључиво са фирмама. Никада нисам имао, нити ћу имати промет на мало тј. пословање са физичким лицима. Да ли сам у обавези да набављам опрему по новом закону?

Обвезник фискализације је према Закону о фискализацији („Службени гласник РС“, број 153/20 и и 96/2021) сваки обвезник пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана и сваки обвезник пореза на добит правних лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, који врши промет на мало. Такође, обвезник фискализације дужан је да у тренутку промета на мало, укључујући и примљени аванс за будући промет на мало, изда фискални рачун коришћењем електронског фискалног уређаја. Промет на мало је сваки извршен промет добара и пружање услуга физичким лицима, као и сваки промет добара и услуга у малопродајним објектима, независно од тога да ли је корисник физичко лице, правно лице или предузетник, укључујући и промет извршен путем самонаплатних уређаја - аутомата. Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја, која је у примени од 1.1.2022.године, наведене су делатности на које се не односи обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја. С обзиром да шифра делатности 6202 није изузета од обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја Законом о фискализацији, као ни наведеном Уредбом, промет који привредни субјект оствари пружањем услуга физичким лицима дужан је да евидентира преко електронског фискалног уређаја. Сходно наведеном, промет који привредни субјект оствари пружањем услуга правним лицима и предузетницима у оквиру делатности коју обавља (осим малопродаје) није дужан да евидентира преко електронског фискалног уређаја.

3. Да ли је обвезник са шифром делатности 41.20 – изградња стамбених и нестамбених објеката приликом продаје станова физичким лицима дужан да издаје фискалне рачуне ?

Обвезник који је уписан у одговарајући регистар и који обавља промет добара на мало, односно пружа услуге физичким лицима, дужан је да врши евидентирање сваког појединачно оствареног промета преко фискалне касе. Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе наведене су делатности на које се не односи обавеза евидентирања промета преко фискалне касе. Поменута Уредба се може наћи на сајту Пореске управе у делу Фискалне касе/Уредбе. С обзиром да шифра 41.20 није изузета од обавезе евидентирања промета преко фискалне касе Законом о фискалним касама, као ни наведеном Уредбом, промет који привредни субјект оствари пружањем услуга физичким лицима дужан је да евидентира преко фискалне касе. Такође, упућујемо на мишљење Министарства финансија које се односи на евидентирање промета преко фискалне касе који оствари привредни субјект који се бави изградњом и продајом станова физичким лицима, број 430-00-00301/2007-04 од 26/11/2007. године чији део цитирамо: „ Према томе, с обзиром да продаја станова и локала физичким лицима, не спада у делатности које су изузете од обавезе евидентирања промета преко фискалне касе наведеним чланом Закона, као и наведеном Уредбом, промет који оствари привредни субјект прометом добара, у конкретном случају станова и локала физичким лицима, дужан је да евидентира преко фискалне касе.“

4. Ако обављам делатност која јесте ослобођена од обавезе евидентирања промета преко фискалне касе, али истовремено обављам и делатност која није ослобођена, да ли морам да имам електронски фискални уређај?

Обвезник фискализације који обавља делатности ослобођене од обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја у складу са Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС“ број 32/21 и 117/2021), а истовремено обавља и делатности које нису изузете, односно ослобођене од обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја, дужан је да сваки појединачни промет на мало код обављања делатности које нису обухваћене Уредбом, евидентира преко електронског фискалног уређаја.

5. Да ли продаја преко аутомата шифра делатности 47.99 треба да се фискализује? Пробали смо према корисничком упуству да се пријавимо и стално избацује системска грешка.

Издавање фискалних рачуна ће бити обавеза свих обвезника фискализације који врше промет на мало, изузев обвезника који обављају делатности наведене Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС“ број 32/21 и 117/2021).

Шифра делатности 47.99 – остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца – продаја преко путујућих продаваца – улична продаја сладоледа, лозова, кокица и штампе – колпортери -  у складу са Уредбом, ослобођена је обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја. Уколико, у складу са Уредбом, обављате неку од наведених делатности у оквиру шифре делатности 47.99, у том случају немате обавезу евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја.

6. Да ли аутошкола за обуку возача, са шифром делатности 8553 - делатности школа за возаче по новом Закону о фискализацији мора да има фискалну касу?

Издавање фискалних рачуна ће бити обавеза свих обвезника фискализације који врше промет на мало, изузев обвезника који обављају делатности наведене Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС“ број 32/21 и 117/21).

У складу са Уредбом, група делатности са шифром 85 - образовање, ослобођена је евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја, осим делатности из гране 85.5 - Остало образовање.

Имајући у виду да у оквиру гране 85.5 – остало образовање, која није ослобођена евидентирања промета преко фискалног уређаја, спада и шифра делатности 85.53 - Делатност школа за возаче, у обавези сте да сваки појединачно остварени промет на мало евидентирате у складу са Законом о фискализацији („Службени гласник РС“ број 153/20, 96/21).

ПРИЈАВА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА/ПРОСТОРИЈА

1. Где да пријавим или ажурирам податке о пословним просторима?

Обвезник фискализације дужан је да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи електронским путем достави податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај, и то за сваки пословни простор и пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање јединствене ознаке пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе и садржи следеће податке: - ПИБ пореског обвезника; - Назив, односно име и презиме обвезника фискализације; - Назив пословног простора и пословне просторије; - Тип пословног простора и пословне просторије; - Геолокацију пословног простора и пословне просторије (просторне координате); - Адресу пословног простора и пословне просторије; - Врсте делатности које се обављају у пословном простору и пословној просторији; - Датум почетка обављања делатности у пословном простору и пословној просторији за коју је поднета пријава; - Датум привременог затварања/отварања пословног простора и пословне просторије; - Датум престанка обављања делатности у пословном простору и пословној просторији; - Квадратуру пословног простора и пословне просторије; - Статус пословног простора и пословне просторије (активан/неактиван). У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

2. Приликом попуњавања пријаве ПГЈО о достављању података о пословном простору и пословним просторијама који тип "врсте пријаве" бирамо, с обзиром да имамо три продајна места у којима постоји фискална каса, а остала четири која ћемо имати су нова продајна места и за њих претпостављамо да користимо прву опцију-упис у регистар. Који тип врсте пријаве изабрати за већ постојећа продајна места?

У пријави ПГЈО (Пријава са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије) из падајућег менија "Врста пријаве" могуће је изабрати једну од три опције:

1. Упис у регистар

- користи се за прво пријављивање пословног простора и пословне просторије,

2. Брисање из регистра

- користи се за трајну одјаву пословног простора и пословне просторије

3. Промена података из регистра

- користи се за привремену одјаву пословног простора и пословне просторије или измену претходно пријављених података.

Без обзира што у неким пословним просторима већ обављате делатност, приликом првог пријављивања тих простора и просторија у Регистар пословних простора, бира се опција 1. Упис у регистар, исто као и за нове пословне просторе у којима тек планирате да започнете обављање делатности.

3. Ми смо књиговодствена агенција, имамо као клијента ауто кућу која се бави продајом половних аутомобила. До 2018. године фирма је била на адреси регистрације из АПР и ту је била фискална каса. Године 2018. узет је у закуп плац за излагање и продају возила и фискална каса је пренета ту и у каси је измењена адреса. Фирма је и даље остала на старој адреси, а ми смо у пореској пријави ПЕП-ИПЈ пријавили издвојену пословну јединицу-поменути плац у закупу на који такође уредно плаћамо порез на исплаћене закупе. Наше питање је шта ми пријављујемо у пријави ПГЈО, само издвојену јединицу на којој се налази фискална каса, или и седиште фирме и издвојену пословну јединицу, и како их категоришемо у типу пословног простора, да ли оба као фиксне?

Обвезник фискализације дужан је да пријави сваки пословни простор, односно пословну просторију у којој ће користити електронски фискални уређај.

Сваки пословни простор, односно пословна просторија, у којој се врши промет на мало, мора бити појединачно пријављен преко портала еПорези, како би обвезник могао да добије јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије, која ће се користити у електронском фискалном уређају.

У пријави ПГЈО треба да пријавите пословни простор/ просторију у којој ће се налазити електронски фискални уређај (уколико вршите промет на мало само на плацу који сте узели у закуп, онда пријвљујете само ту локацију).

У складу са  Правилником о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора („Службени гласник РС“ број 31/21, 93/21 ) у пријави ПГЈО као тип пословног простора унеси се податак да се ради о  Фиксном пословном простору, и у том случају потребно је унети податке о адреси тог пословног простора (а не податак о адреси седишта пореског обвезника).

4. Приликом попуњавања пријаве ПГЈО наилазим на недоумицу за поље ТИП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА од понуђених где сврстати делатности које раде на терену нпр. хидроизолатери, водоинсталатери...

Као податак о типу пословног простора и пословне просторије у пријави ПГЈО, обвезник фискализације у случају обављања делатности на преносивим продајним објектима, покретним средствима или на терену, у пољу ТИП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА треба да унесе да се ради о ПОКРЕТНОМ простору, у складу са Правилником о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора („Службени гласник РС“ број 31/21, 93/21 ).

5. Радим ПГЈО пријаву за теренску касу и систем ми тражи да обавезно унесем квадратуру, занима ме шта уносим квадратуру седишта? Ја сам пробала да унесем нулу и не дозвољава ми, са јединицом пролази, али нисам сигурна да ли смем тако?

У складу са Правилником о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора („Службени гласник РС“ број 31/21, 93/21 ), приликом попуњавања пријаве ПГЈО уносите као тип пословног простора ПОКРЕТНИ, у случају обављања делатности на преносивим продајним објектима, покретним средствима или на терену.

Када се ради о покретном пословном простору/просторији, избором овог типа, адресни подаци ће бити аутоматски попуњени седиштем пореског обвезника, док се остали подаци попуњавају ручним уносом – у поље "Додатно" је потребно унети јединствену ознаку пословног простора (нпр. регистарска ознака возила и сл.).

Поље 2.11 Квадратура се попуњава бројчаним податком о површини пословног простора (у m2).

У пријави ПГЈО потребно је да као података о квадратури седишта унесете стварну квадратуру у m2.

6. Како да попуним поље назив пословног простора у пријави ПГЈО ? У питању је фризерски салон који је регистрован у АПР-у и садржи име и презиме предузетника, опис делатности и назив а то је више од 50 знакова. Може ли само да се уписе Објекат или фризерски салон бр.1 ?

У називу пословног простора и пословне просторије (поље 2.1) потребно је унети ИСКЉУЧИВО НАЗИВ пријављеног малопродајног објекта у коме ће бити инсталиран електронски фискални уређај и нема потребе понаваљати назив, односно име и презиме обвезника фискализације, осим ако то није и назив пословног простора и пословне просторије. Такође се у ово поље не уноси адреса, тип објекта или назив делатности.

Податак о називу пословног простора и пословне просторије састоји се од Јединствене ознаке коју додељује Пореска управа и: НАЗИВА пословног простора и пословне просторије.

Податак о НАЗИВУ пословног простора и пословне просторије ће бити уписан у безбедносни елемент и не може се самостално мењати, без промене безбедносног елемента.

На сајту Пореске управе можете пронаћи објашење са примером, на линку 

7. Наша фирма се бави производњом робе широке потрошње. У оквиру просторија наше фирме, на адреси седишта имамо и регистровану малопродају, ради продаје наших производа директно физичким лицима. Такође, нудимо и могућност наручивања наших производа путем интернета, тј интернет трговину. Да ли приликом пријаве пословног простора у складу са новим законом о фискализацији морамо извршити две пријаве, при чему први пут за тип објекта бирамо фиксни објекат, а други пут бирамо даљинска трговина? И да ли у том случају морамо имати два фискална уређаја?

У складу са Правилником о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора („Службени гласник РС“ број 31/21, 93/21 ) и Корисничким упутством за достављање података и генерисање јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама електронским путем, када је у истој пословној просторији и малопродаја (продаја директно физичким лицима) и интернет продаја, можете евидентирати сав остварени промет преко једног електронског фискалног уређаја, и у том случају пријављује се 1 пословни простор/просторија.

8. Молим Вас за одговор на који начин се подаци уносе у образац ПГЈО (Пријава са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије) у део 2. Подаци о пословном простору за лице које има регистровану адресу у АПР на следећи начин: *"Улица, број и слово: Хајдук Вељкова 11, локал ОБ-60"*? Није могуће унети словне ознаке у пољима предвиђеним за улаз, спрат и ознаку стана у обрасцу ПГЈО.

Унос података о адреси пословног простора у пријави ПГЈО могуће је избором из предефинасаног адресног регистра до нивоа кућног броја (поља 2.3 – 2.6 користе падајући мени); поља 2.7 – 2.9 могу се попунити ручним уносом уколико је потребно.

* Уколико су подаци о адреси изабрани из адресног регистра (коришћењем падајућег менија) подаци о географској ширини и дужини ће бити аутоматски попуњени.

* Уколико подаци о адреси нису доступни путем адресног регистра, потребно је означити/чекирати поље "Слободан унос" и ручно попунити податке у пољимљ 2.5 "Назив улице" и 2.6 "Кућни број".

На сајту Пореске управе можете погледати КОРИСНИЧКО УПУТСТВО за достављање података и генерисање јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама електронским путем, путем линка

9. Приликом попуњавања пријаве ПГЈО десила се грешка у попуњавању, у колони - шифра делатности. Уписана је шифра 4520 - поправка и одржавање моторних возила, а требало је уписати шифру делатности 9602 - делатност фризерских и козметичких салона. Молим Вас да нам исправите грешку.

Промена података пословног простора и пословне просторије у регистру врши се избором "Текстуалног уноса", а затим се у оквиру секције "Подаци о подносиоцу" у пољу 1.1 "Врста пријаве" изабере опција 3 Промена података у регистру и попуне се остали подаци у форми. Након тога треба кликнути на дугме "Сачувај". Кликом на „Унос пословног простора“ приступа се форми "Пословни простор", а затим се из падајућег менија у пољу "Јединствени ид" бира ознака пословног простора код којег се врши промена података у регистру. У оквиру ове форме могуће је изменити податке у пољима 2.10 Шифра делатности која се обавља у пословном простору/просторији, 2.11 "Квадратура" и "Додатно", као и у пољима 2.12 Датум почетка привременог престанка и 2.13 Датум завршетка привременог престанка – у зависности на шта се односи промена. Поље 2.14. "Датум настанка промене" је обавезно поље.

Даљи поступак је идентичан као и код подношења пријаве – потребно је кликнути на дугме „Потпиши и поднеси“. Коначан статус пријаве је „Поднета“.

Упућујемо на Корисничко упутству за достављање података и генерисање јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама електронским путем које се налази на сајту Пореске управе, www.purs.gov.rs у делу Фискализација/еФискализација/Корисничка упутства.

10.  Како у ПГЈО пријави да извршимо промену адресе малопродајног објекта?

Када се врши промена адресе малопродајног објекта, потребно је да поднесете пријаву ПГЈО - врста пријаве 1, са новом адресом и након 24 сата да поднесете захтев за издавање новог безбедносног елемента. Када преузмете безбедносни елемент потребно је да извршити брисање старе ПГЈО пријаве и опозив старог безбедносног елемента. 

Све у вези попуњавања ПГЈО пријаве можете пронаћи у Корисничком упутству за достављање података и генерисање јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама електронским путем које се налази на сајту Пореске управе, www.purs.gov.rs, у делу еФискализација / Корисничка упутства.

ПРОЦЕСОР ФИСКАЛНИХ РАЧУНА

1. Шта је процесор фискалних рачуна?

Процесор фискалних рачун (ПФР), је елемент електронског фискалног уређаја, који може бити хардверски и/или софтверски према конструкцији, а према локацији на којој функционише може бити :

- локални процесор фискалних рачуна (Л-ПФР) ако је на локацији издавања рачуна (у оквиру ког имамо и развојни Л-ПФР); или

- виртуални (В-ПФР) ако је у мрежи Пореске управе.

Oбвезник фискализације, који се определи за коришћење електронског фискалног уређаја који користи процесор фискалних рачуна у Систему за управљање фискализацијом (у мрежи Пореске управе) и који омогућава издавање фискалних рачуна искључиво кроз сталну интернет везу у реалном времену, дужан је да у сваком свом пословном простору и пословној просторији, обезбеди несметан рад и најмање један електронски фискални уређај који користи сопствени процесор фискалних рачуна (ЛПФР) и који омогућава издавање фискалних рачуна чак и у случају привременог или трајног прекида интернет везе.

2. Када треба да користим виртуелни ПФР?

Виртуелни ПФР је софтвер који се налази на серверу Пореске управе и који је бесплатан за коришћење. Порески обвезник има могућност да користи виртуелни ПФР самостално искључиво у онлајн продаји, док у малопродаји у објекту има могућност да користи виртуелни ПФР уз обавезу да има минимално један ЛПФР по продајном објекту. За виртуелни ПФР безбедносни елемент је фајл који се добија преко портала Пореске управе еПорези и који је јединствен за сваки виртуелни ПФР.

3. Да ли могу да издајем рачуне и приликом прекида интернет везе?

Да, рачуне је могуће издавати и када постоји прекид интернет везе. У складу са усвојеним законом, изузев у случају онлајн продаје, порески обвезници су у обавези да имају локални процесор фискалних рачуна који ће бележити и потписивати све обављене трансакције до момента поновног успостављања интернет везе. На тај начин, предвиђена је обавеза чувања података у интерној меморији електронског фискалног уређаја до момента преноса података Пореској управи.

БЕЗБЕДНОСНИ ЕЛЕМЕНТ

1. Шта је безбедносни елемент, да ли морам то да имам?

Безбедносни елемент је хардварски или софтверски елемент који Пореска управа издаје обвезнику фискализације. Обвезник фискализације мора имати безбедносни елемент јер је дужан да користи безбедносни елемент за потписивање фискалних рачуна за потребе спровођења поступка фискализације и потврде идентитета приликом размене података и информација са Пореском управом. Рачун који је издат без коришћења безбедносног елемента не може се сматрати фискалним рачуном. Безбедносни елемент садржи електронски сертификат који служи да репродукује дигитални потпис обвезника фискализације приликом издавања сваког фискалног рачуна, као и да репродукује заштићену лозинку обвезника приликом повезивања са Системом за управљање фискализацијом (СУФ). Безбедносни елемент је персонализован за обвезника фискализације, за конкретан пословни простор и пословну просторију. Неовлашћено лице не може користити безбедносни елемент, у другом пословном простору и пословној просторији, тј. у оквиру неодговарајућег електронског фискалног уређаја.

2. Како да набавим безбедносни елемент?

Од 01. новембра 2021. године, ауторизоване особе обвезника фискализације се пријављују на портал еПорези помоћу квалификованог сертификата, бирају ПИБ обвезника за којег желе да виде позивну поруку за даљи поступак фискализације и  директно са портала еПорези се пријављују на електронски сервис за фискализацију (ЕСФ).

Преко електронског сервиса за фискализацију, ауторизоване особе траже израду безбедносних елемената за одређени ПИБ и одређени пословни простор/пословну просторију који су пријавили. Ауторизована особа такође може да назначи име, презиме и број личне карте или пасоша особе коју овлашћује за преузимање безбедносних елемената. Пријава се аутоматски одобрава, али у одређеним случајевима неопходно је да га прегледа и одобри службеник за увођење обвезника у фискализацију. Важно је да обвезник наручи безбедносни елемент када је спреман за ефискализацију, односно када зна који фискални уређај ће користити.Безбедносни елементи у виду паметне картице се персонализују и ауторизована особа у своје пореско сандуче добија обавештење  о преузимању безбедносног елемента. Безбедносни елемент се преузима на шалтеру „Ваш порезник“ у надлежној филијали Пореске управе, осим за обвезнике ЦВПО који безбедносни елемент преузимају у Центру за велике пореске обвезнике. Приликом преузимања безбедносног елемента/ безбедносних елемената ауторизованој особи пореског обвезника лично се уручује и потврда/ потврде о преузимању. Уколико је безбедносни елемент у виду фајла, он се аутоматски шаљe у пореско сандуче где ће обвезник имати инструкције за њeгово преузимање.

3. Да ли безбедносни елемент има неки рок трајања?

Безбедносни елемент садржи електронски сертификат који служи да репродукује дигитални потпис обвезника фискализације приликом издавања сваког фискалног рачуна, као и да репродукује заштићену лозинку обвезника приликом повезивања са Системом за управљање фискализацијом (СУФ). Електронски сертификат је временски ограничен, и то са роком трајања од најмање годину дана, а највише 4 године. Након истека рока трајања електронског сертификата, безбедносни елемент се више не може користити. Пријава за издавање новог безбедносног елемента може се поднети у року од 30 дана пре истека рока важења важећег безбедносног елемента.

4. Шта да радим ако изгубим или оштетим безбедносни елемент?

Обвезник фискализације је дужан да у случају крађе, оштећења или уништења безбедносног елемента услед више силе (поплаве, пожар и сл.) или услед других околности, у року од 3 дана од настанка тих околности обавести Пореску управу ради деактивације. Обавештење се врши електронским путем преко портала Пореске управе.

5. Како поступити уколико се блокира безбедносни елемент?

Електронски сервиси за фискализацију – ЕСФ, нуде могућност да захтевате опозив сертификата на безбедносном елементу. Можете користити ову опцију ако се догоди један од следећих сценарија:

• заборавили сте ПИН (за паметну картицу) или ПАК (за PFX датотеку),

• Ваш сертификат се блокирао због превише погрешних ПИН уноса,

• изгубили сте паметну картицу или Вам је украдена,

• сумњате да је приватност Ваше PFX датотеке угрожена или да је запослени злоупотребљавају,

• затварате предузеће или неки од пословних простора.

Да бисте поднели захтев, потребно је да отворите страницу са детаљима о пословном простору за који желите да затражите опозив сертификата.

Отвориће се нова страница на којој ће бити приказани различити детаљи пословног простора, укључујући списак издатих сертификата за овај простор (одељак Листа ЈИД-ова). Пронађите сертификат који желите да опозовете и кликните на Захтевај опозив (сваки сертификат је идентификован јединственим ЈИД-ом).

Појавиће се оквир за потврду у коме можете навести разлог за подношење захтева за опозив. Када завршите, само се кликне Потврди. Привремена потврдна порука ће се појавити на врху екрана. Када освежите страницу, видећете још једну потврду Захтев за опозив је послат у колони Акције.

Ваш захтев ће бити прослеђен Пореској управи где ће бити одобрен или одбијен. Ако службеници Пореске управе одобре Ваш захтев, добићете потврду у пореско сандуче на порталу еПорези. Такође, статус сертификата ће се променити у Опозван.

ИЗГЛЕД, САДРЖИНА И ВРСТА ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

1. Које податке мора да садржи фискални рачун?

Фискални рачун обавезно садржи следеће податке: 1) врсту рачуна (промет или аванс); 2) тип трансакције (продаја или рефундација); 3) назив обвезника фискализације и јединствену ознаку пословног простора; 4) порески идентификациони број (ПИБ) обвезника фискализације; 5) ПИБ правног лица, односно обвезника пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана, ако је корисник испоручених добара и пружених услуга, односно добара и услуга које ће бити испоручене или пружене у случају примљених аванса, правно лице, односно обвезник пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана; 6) назив, шифру уколико је обвезник фискализације користи за означавање добра, односно услуге, количину, јединицу мере, цену по јединици мере, ознаку пореске стопе и вредност евидентираног промета добра, односно услуге; 7) спецификацију пореских стопа; 8) износ пореза по пореским стопама; 9) укупан износ пореза; 10) вредност промета по пореским стопама; 11) укупну вредност евидентираног промета, укупан износ за уплату (уз напомену ако је плаћање извршено путем аванса), начин плаћања (готовином, инстант трансфером одобрења, чеком, платном картицом, на други безготовински начин и сл.), уплаћен износ и износ разлике за повраћај купцу добара, односно кориснику услуга; 12) дан, месец, годину, сат, минут и секунд сачињавања фискалног рачуна; 13) јединствени редни број фискалног рачуна; 14) јединствени редни број фискалног рачуна по врсти рачуна и типу трансакције; 15) Дводимензионални бар-кôд (енг. QR - Quick Response) за верификацију који садржи све елементе електронског потписа када се штампа фискални рачун или хиперлинк за верификацију када се фискални рачун издаје у електронској форми; 16) позив на број другог фискалног рачуна, односно другог релевантног документа, уколико постоји потреба.

2. Да ли могу да на фискални рачун ставим и неке рекламне поруке?

Фискални рачун може садржати рекламне поруке у складу са законом. На фискалном рачуну могу да се исказују и бројеви телефона, и други подаци у текстуалном формату који су значајни обвезнику фискализације и/или купцу добара, односно кориснику услуга. Ови подаци (рекламне поруке, бројеви телефона...) не смеју бити приказани истим фонтом као и остали подаци на фискалном рачуну - величина фонта мора бити мања од текста осталих података на фискалном рачуну.

3. Да ли при сваком промету морам да издам и предрачун?

Предрачун је фискални докумет који се издаје пре оствареног промета на мало и пре примљеног аванса за будући промет на мало. Сврха предрачуна је да обавести купца добара, односно корисника услиуга о подацима од значаја за будући промет на мало, тј. будући примљени аванс за промет на мало. Предрачун не сме да има карактеристике продајног рачуна и не утиче на пореску обавезу.

4. Да ли на фискалном рачуну морам да упишем и ПИБ купца ако је он правно лице?

Свака врста рачуна (промет или аванс) и тип трансакције (продаја или рефундација) подржава и издавање фискалних рачуна правним лицима. У том случају се на рачуну обавезно уписује ПИБ купца.

5. Уколико купац испоручену робу или услуге плаћа користећи више од једног начина плаћања (нпр. део готовином, а део чеком) да ли то мора да се искаже на фискалном рачуну?

Преко електронског фискалног уређаја, у оквиру података о начину плаћања, на фискалном рачуну се наводи један од следећих података, зависно од средства плаћања којим купац, односно корисник услуга плаћа испоручена добра и ли пружене услуге: 1. „готовина“, 2. „инстант плаћање“, 3. „платна картица“, 4. „чек“, 5. „пренос на рачун“, 6. „ваучер“, 7. „друго безготовинско плаћање“. У случају да купац, односно корисник услуга, плаћа испоручена добра или пружене услуге, користећи више од једног начина плаћања, обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, у оквиру података о начину плаћања, на фискалном рачуну може навести и више података о начину плаћања, при чему је у обавези да искаже и плаћене износе подељене по појединачним начинима плаћања.

6. Колико дуго се може вршити провера фискалних рачуна преко система за проверу?

Провера фискалног рачуна преко система за проверу је могућа 10 година након датума издавања фискалног рачуна. Проверу је могуће спровести више од једном и на више од једног начина. За проверу фискалног рачуна неопходна је интернет веза и одговарајући уређај који омогућава скенирање QR кода и/или приступање хиперлинку.

7. Када купац дође да купи телевизор на 5 рата, да ли се за сваку рату посебно купцу издаје по један фискални рачун (Колико рата толико рачуна)?

Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, као податак о врсти фискалног рачуна, на фискалном рачуну, наводи један од следећих података: 1) промет; 2) аванс. Рачуном за промет, сматра се фискални рачун који се издаје ради евидентирања оствареног промета добара и услуга на мало (у даљем тексту: промет на мало). Рачуном за аванс, сматра се фискални рачун који се издаје ради евидентирања примљеног аванса за будући промет на мало. Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, као податак о типу трансакције, на фискалном рачуну наводи један од следећих података: 1) продаја; 2) рефундација, односно поништавање рачуна. Продајом се сматра тип трансакције који подразумева промет на мало, укључујући и примљени аванс за будући промет на мало. Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, у оквиру податка о начину плаћања, на фискалном рачуну наводи један од следећих података, зависно од средства плаћања којим купац, односно корисник услуга плаћа испоручена добра, односно пружене услуге: 1) "готовина" - ако се плаћање врши готовим новцем (новчаницама и кованим новцем); 2) "инстант плаћање" - ако се плаћање врши инстант трансфером одобрења на продајном месту"; 3) "платна картица" - ако се плаћање врши платном картицом; 4) "чек" - ако се плаћање врши чеком; 5) "пренос на рачун" - ако се плаћање врши налогом за уплату или налогом за пренос; 6) "ваучер" - ако се плаћање врши ваучером, новчаним боновима, интерним картицама или сличним средством плаћања; 7) "друго безготовинско плаћање" - ако се плаћање врши безготовински другим средством плаћања које се сматра дозвољеним у Републици Србији, у складу са законом. Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, на фискалном рачуну исказује позив на број другог фискалног рачуна, односно релевантног документа у случајевима наведеним у чл. 11 Правилник о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС“ бр. 31/21, 99/21, 10/22), односно у случају издавања рачуна за промет на мало, у смислу члана 2. став 1. тачка 1) овог правилника, у оквиру кога је плаћање извршено путем аванса, у целости или делимично, када се исказује позив на јединствени редни број једног или више рачуна за аванс, у смислу члана 2. став 1. тачка 2) наведеног Правилника. Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, на фискалном рачуну исказује позив на број другог релевантног документа, у случају да поред фискалног рачуна купцу добара, односно кориснику услуга издаје и други рачун или сличан документ, а који се не сматра фискалним рачуном у смислу члана 5. став 1. Закона. Напомињемо да пореска обавеза настаје у моменту промета, односно у моменту издавања авансног рачуна који се издаје за будући промет на мало (сам фискални рачун, као и пореска обавеза, не може се делити на рате).

8. Да ли могу да издајем рачуне и приликом прекида интернет везе?

Да, рачуне је могуће издавати и када постоји прекид интернет везе, што је и законска обавеза. У складу са законом, изузев у случају онлајн продаје, порески обвезници су у обавези да имају најмање један локални процесор фискалних рачуна по продајном објекту. Он ће бележити и електронски потписивати све обављене трансакције до момента поновног успостављања интернет везе.

9. Ако обављам промет на мало искључиво путем интернета да ли морам да издајем фискални рачун у папирној форми?

Обвезник фискализације који обавља промет на мало искључиво путем интернета, фискални рачун издаје купцу, односно кориснику услуга у електронској форми. Када се фискални рачун издаје у електронској форми, обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, на фискалном рачуну исказује хиперлинк за верификацију, којем се може приступити преко свих уређаја који имају приступ интернету.

10. Молим Вас за одговор на питање у вези са издавањем рачуна преко фискалног уређаја, а који се издају дипломатским и конзуларним представништвима (СНПДВ и ЛНПДВ). Да ли такви рачуни који се издају преко фискалног уређаја требају да садрже пдв који се накнадно коригује, или се издају без ПДВ? Ако се издају без пдв-а, како се то може технички спровести, с обзиром да сви артикли имају стопе 20% или 10% пдва, а не могу се отварати дупле шифре за исте артикле?

У случају продаје Дипломатско-конзуларном представништву (ДКП) и међународним организацијама (МО), у фискални рачун ће се уносити ПИБ када је купац амбасада или међународна организација за службене потребе (СНПДВ), као и број обрасца СНПДВ- Службеног налога за набавку добара и услуга и увоз добара, без пдв. За куповину за личне потребе (ЛНПДВ) Дипломатско-конзуларног представника (ДКП) и међународне организације (МО) представника уносиће се ИД дипломатске личне карте (ЛК) и број обрасца ЛНПДВ – Налога за набавку добара и услуга и увоз добара, без пдв.

Фискални рачун је могуће издати са стопом пореза 0 у случају када је промет добара и услуга ослобођен плаћања ПДВ-а у складу са чланом 24. Закона о порезу на додату вредност.

Обвезници фискализације ће морати да сваком артиклу доделе ознаку пореске стопе (општа, посебна, ослобођено).

11. Да ли је баш у свим ситуацијама рада обавезно штампање папирног рачуна када говоримо о типу радње који је фиксни (стационарна радња)?

У складу са Правилником о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС“ број 31/21, 99/21, 10/22) обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, фискални рачун идаје купцу добара, односно кориснику услуга у штампаној форми, а која омогућава проверу фискалног рачуна, у складу са чланом 10. став 1. Закона о фискализацији.

Обвезник фискализације може фискални рачун  доставити електронским путем, искључиво уз сагласност купца добара, односно корисника услуге.

Изузетно од наведеног, обвезник фискализације који обавља промет на мало искључиво путем интернета, преко електронског фискалног уређаја, фискални рачун издаје купцу добара, односно кориснику услуга у електронској форми, а која омогућава проверу фискалног рачуна, у складу са чланом 10. став 1. Закона.

12. У случају када је купац производа пољопривредно газдинство, на издатом рачуну је потребно да буде исказан број пољопривредног газдинства (БПГ). Будући да БПГ није предвиђен у шифарнику идентификације купца, да ли је у том случају исправно навести ЈМБГ (шифра 11) власника пољопривредног газдинства? Или је ипак неопходно поред фискалног рачуна одштампати и „готовински“ рачун са исказаним БПГ?

У е-фискализацији рачун са идентификацијом купца се сматра оним рачуном који садржи идентитет купца. У поље ”buyerId” ткз. ПИБ купца, касир уписује јединствени идентификациони број који може бити порески или било које друге легитимације према понуђеном шифрарнику.

У поље ”buyerCostCenterId” ткз Опционо поље купца, касир уписује алфанумеричку ознаку документа који ближе одређује намену за коју рачун служи.

Шифрарник се користи уносом наменског броја из описа и броја после двотачке.

У конкретном случају у наведено поље уноси се шифра 11: ЈМБГ - домаће физичко лице које обавља самосталну делатност идентификовано ЈМБГ-ом.

13. Пољопривредник код продавца набавља ђубриво и препарате за заштиту биља, а касније истом продавцу испоручује пољопривредне производе. На крају сезоне откупа, сачињава се компензациони лист којим пољопривредник затвара своја дуговања према продавцу. Да ли у том случају као начин плаћања треба навести друго безготовинско?

У складу са Правилником о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС“ број 31/21, 99/21, 10/22) зависно од средства плаћања којим купац, односно корисник услуга плаћа испоручена добра, односно пружене услуге, обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, у оквиру податка о начину плаћања наводи "друго безготовинско плаћање" - ако се плаћање врши безготовински другим средством плаћања које се сматра дозвољеним у Републици Србији, у складу са законом. У конкретном случају можете навести као начин плаћања „друго безготовинско плаћање“.

14. Како ће се евидентирати вирманска уплата која је старија од издавања фискалног рачуна Аванс Продаја?

У случајевима када је купац вирмански уплатио робу или услугу, а продавац није добио евидентирану уплату на банковном рачуну истог тог дана, обвезник фискализације дужан је следећег радног дана издати фискални рачун Аванс Продаја (АП) који садржи датум уплате.

ЕСИР Време је обавезан податак у случају да је обвезник фискализације евидентирао уплату аванса која је била раније. ЕСИР може преименовати ово поље у Уплаћено на дан или слично.

15. Како се кроз фискални уређај евиднтира враћање новца купцу, приликом враћања робе?

Повраћај новца купцу за већ купљену робу или услугу, обвезник фискализације евидентира издавањем фискалног рачуна Промет Рефундација (ПР), при чему уноси:

 • Идентификацију купца (број личне карте или други документ у складу са шифрарником за идентификацијом купца)
 • Референцу на Промет Продаје или други референтни рачун

Уместо Налога за Исправку, обвезник фискализације после ПР издаје КР (копију рефундације) на коме се купац који прима назад новац својеручно потписује.

Копија Рефундације се издаје одмах после Промета Рефундације и остаје касиру као доказ да је повраћај новца извршен купцу.

16. Неки обвезници дају предрачун физичким лицима. Ако физичко лице уплати целокупну суму рачуна преко банке или поште, или готовином преко благајне, да ли се физичком лицу исто издаје Авансни рачун или се може одмах правити Коначни рачун? Ако се прави коначни да ли је онда референца предрачун ?

Уколико физичко лице уплати целокупну суму исказану у предрачуну, у моменту промета може се издати коначни рачун Промет Продаја.

Што се тиче референтног броја овај податак је обавезан само у рачунима Копија и Рефундација, као и на рачуну Промет Продаја уколико се надовезује на рачун Аванс Продаја. У том случају Реф. број мора бити приказан на рачуну и садржати ПФР број оригиналног рачуна на који се позива, у формату ЈИДЗахтева - ЈИДПотписа - РедниБрој.

У свим осталим случајевима (нпр. Промет Продаја се позива на Предрачун Продаје) ово поље је опционо.

17. Којој тарифној групи припада роба обвезника који није у систему пдв-а?

Обвезник фискализације који није уписан у регистар обвезника за ПДВ означава добра, односно услуге у бази података фискалног уређаја, искључиво ознаком пореске стопе "А".

Систем за управљање фискализацијом дефинише ознаке за пореске стопе које се користе, администрира претходно дефинисане пореске стопе, одређује датуме за промену пореских стопа и примењује измене пореских стопа.

18. Пошто се у хотелијерству на рачунима приказују ставке са три пореске стопе: смештај Е 10%, доручак Ђ 20% и боравишна такса Г 0%, како би требало да гласи авансни рачун ако гост уплати аванс од 30% за доњи пример предрачуна:

Предрачун:

1. Смештај 5,000.00 Дин (10%)

2. Доручак 200.00 Дин (20%)

3. Боравишна такса 160.00 Дин (0%)

----------------------------------------

Укупни износ предрачуна: 5,360.00 Дин

Обвезник фискализације издаје Аванси рачун у којем се позива на број из предрачуна.

АР садржи ставке које се налазе на предрачуну умањене за 70% у оквиру којих су урачунате прописане пореске стопе ПДВ-а, с обзиром на напомену да је гост уплатио аванс од 30%.

19. Молим вас за појашњење за ситуацију када се издаје рачун дипломатама или страним држављанима који немају боравиште у Србији.

Да ли се тим купцима издаје нормалан рачун (промет продаја) са идентификацијом купца? Идентификација купца се наводи према класификацији из Техничког упутства, в1.7?

У случају продаје дипломатско конзуларном представништву (ДКП) и међународној организацији (МО), у фискални рачун Промет Продаја (ПП) ће се уносити ПИБ када је купац амбасада или међународна организација за службене потребе (СНПДВ), као и број СНПДВ обрасца.

За куповину за личне потребе (ЛНПДВ) ДКП и МО представника уносиће се ИД дипломатске ЛК и број ЛНПДВ обрасца.

Идентификација купца се користи само у случају рефундације.

20.  Како урадити исправку у случају погрешно издатог рачуна?

У случају да се уочи грешка у рачуну након издавања рачуна (Аванс-Продаја или Промет- Продаја), можете рачун да поништите тиме што ћете издати рачун (Аванс- Рефундација или Промет-Рефундација), при чему уносите:

 • У пољу Идентификација купца свој ПИБ (ПИБ обвезника фискализације - продавца),
 • Референцу на рачун са грешком (Аванс-Продаја или Промет-Продаја),
 • Све артикле, количине и цене које су садржане у погрешном рачуну (комплетан рачун).

У случају да се изда погрешан рачун Аванс-Рефундација или Промет-Рефундација, на описани начин (са уносом свог ПИБ у пољу ИД купца и референтним бројем неисправног рачуна) издајете нови рачун Аванс-Рефундација или Промет-Рефундација. Након тога издајете исправне рачуне Аванс-Рефундација или Промет-Рефундација са референцом на рачун Аванс-Продаја или Промет-Продаја.

Описани случај се односи на купца - физичко лице које није обвезник прихода на самосталне делатности.

Уколико се ради о купцу који је обвезник пореза на добит правних лица или пореза на приходе од самосталне делатности, морате имати доказ да сте купца обавестили о томе да сте му издали погрешан рачун и да сте исти поништили. Имате право да умањите своју ПДВ обавезу за износ ПДВ исказан на поништеном рачуну под условима прописаним Законом о ПДВ.

Након поништавања рачуна на описани начин, издајете нови исправан рачун.

На сајту Пореске управе, www.purs.gov.rs, у делу еФискализација / Технички водич, налази се Техничко упутство за административни и технички преглед функционалности ЕСИР-а или Л-ПФР-а, верзија 1.13.

У поглављу 9.3 - Поништавање рачуна у случају грешке, на страни 42. налази се објашњење.

21.  Како нови рачун типа - аванс да повежемо са авансима који су издати пре нове ефискализације?

Када се издаје авансни рачун који треба да се надовеже на последњи авансни рачун издат пре 01.05.2022. године, мора се унети референтни број.

Овај податак је обавезан само у рачунима Копија и Рефундација, као и на рачуну Промет Продаја уколико се надовезује на рачун Аванс Рефундација. У том случају Реф. број мора бити приказан на рачуну и садржати ПФР број оригиналног рачуна на који се позива, у формату ЈИДЗахтева-ЈИДПотписа-РедниБрој. У свим осталим случајевима (нпр. Промет Продаја се позива на Предрачун Продаје) ово поље је опционо. Пример Реф.број:7AF4D9BC-E3B30A1A-143133.

У случају непостојања оригиналног фискалног рачуна, ако је промет настао пре увођења ЕФУ, позив на број се може односити на број рачуна под којим је промет књиговодствено заведен, нпр. 121: Реф.број: XXXXXXXX-XXXXXXXX-121 -Где је ”ХХХХХХХХ-ХХХХХХХХ” предефинисани део

- Где је ”121” – Број рачуна на који се референцира, а који обвезник води у евиденцији рачуна или књиговодству.

У случају броја рачуна из старе фискалне касе:

Реф.број:XXXXXXXX-АБ123456-159.

-Где је ”ХХХХХХХХ” предефинисани део,

-Где је ”АБ123456” – ИБФМ (идентификациони број фискалног модула),

- Где је ”159” – БИ (број исечка).

На сајту Пореске управе, www.purs.gov.rs , у делу еФискализација / Технички водич налази се Техничко упутство за административни и технички преглед функционалности ЕСИР-а или Л-ПФР-а, верзија 1.13, у коме је на страни 25.  дат пример број 6.

Такође, упућујемо и на стране 39.-40. истог Техничког упутства, где је објашњен поступак издавања рачуна Аванс-Продаја, Аванс-Рефундација, Промет-Продаја.

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКA ОБВЕЗНИЦИМА ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ

1. Приликом попуњавања пријаве за финанасијску подрску ФИП ЕФУ за куповину новог фискалног уређаја,молимо Вас да нам одговорите који број ИБФМ уписујемо од постојеће (старе) фискалне касе или од новог е-фискалног уређаја?

Постојећи обвезник фискализације уноси у ФИП ЕФУ (Изјава о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију) податке о броју активних фискализованих фискалних каса и податке о идентификационим бројевима фискалних модула фискалних каса (ИБФМ).

Када је у питању ИБФМ, постојећи обвезници уносе податка о тренутно активним фискализоваим фискалним касама (овај број може се видети на последњем одштампаном фискалном исечку).

За унос ИБФМ ознаке користе се велика латинична слова.

Поред ручног/текстуалног уноса ИБФМ ознака, ови подаци се могу импортовати уколико постоји унапред припремљен XML фајл – кликом на дугме "XML унос"2.

Током уноса ИБФМ ознака могуће је обрисати или изменити погрешно унете податке.

Укупан број фискалних уређаја треба да одговара броју унетих ИБФМ ознака.

У случају да је укупан број пријављених пословних простора и просторија постојећег обвезника већи од броја пријављених активних фискализованих фискалних каса, висина финансијске подршке која се додељује на основу броја пословних простора и просторија биће обрачуната у односу на број пријављених активних фискализованих фискалних каса.

2. Поднели смо пријаву 15.10.2021. године, али нам још нису одобрена средства, а пријава није одбијена, па нас интересује који је ток исплате?

Након провере испуњености услова, Пореска управа сачињава спискове корисника фискализације који су остварили право на финансијску подршку са износом додељених средстава и доставља Министарству привреде и Управи за трезор, једном недељно.

Министарство привреде објављује спискове обвезника фискализације који су остварили право на финансијску подршку на својој интернет страници.

Управа за трезор врши пренос средстава корисницима финансијске подршке на пословне рачуне наведене у изјави за доделу финансијске подршке.

Исплата финансијске подршке обвезницима фискализације који су остварили право на исту, врши се једном недељно.

3. Када се сматра да је истекао рок од шест месеци у ком пореске обвезници морају да евидентираају промет преко електронског фискалног уређаја како не би изгубили право на субвенције? Да ли је тај датум истека рока датум: 30.04.2022. године или је то датум који истиче 6 месеци након 1. јануара 2022. године?

Имајући у виду да је Уредбом о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација („Службени гласник РС“, бр. 95/2021), дефинисано да “обвезник фискализације губи право на финансијску подршку уколико у року од шест месеци од почетка примене закона којим се уређује фискализација не почне да евидентира промет на мало преко електронског фискалног уређаја у пословном простору и просторији за коју је додељена финансијска подршка за фискализацију, и то у износу који се односи на финансијску подршку која је добијена у вези са пословним простором и пословном просторијом у коме није евидентирао промет на мало“, и да се Закон о фискализацији („Службени гласник РС”, број 135/20 и 96/2021) примењује од 1. новембра 2021. године, прописани рок од шест месеци почиње да тече од 01. новембра 2021. године.

4. У смислу Уредбе која регулише субвенције, сматра ли се сваки аутомат као засебан пословни простор за који се може добити субвенција у висини од по 100 ЕУР по пословном простору + 100 ЕУР по фискалном уређају, тј. укупно 200 ЕУР по аутомату - без обзира ако на некој локацији, нпр. некој школи, постоји више од једног аутомата?

Пословни простор и пословне просторије у смислу закона којим се уређује фискализација су затворени или отворени простор, сваки самонаплатни уређај – аутомат, али и свако покретно место (возило, пловни објекат и сл.) које служи за обављање делатности (укључујући и део или више делова једног пословног простора и/или пословних просторија), као и простор који обвезник фискализације, ради обављања делатности, користи само повремено или привремено.

Имајући у виду да се сваки аутомат сматра пословном просторијом за себе, обвезник фискализације има право да добије субвенцију од 200 еура по сваком аутомату, уколико су испуњени сви услови просписани Уредбом о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација („Службени гласник РС“, бр. 95/2021).

5. Да ли уколико поднесемо пријаву у АПР и добијемо решење из АПР-а до 29. октобра 2021 године, а наведемо почетак рада 01.12.2021. године остварујемо право на финансијску подршку за фискализацаију?

Право на финансијску подршку имају обвезници фискализације који су основани и уписани код надлежног регистра, закључно са 29. октобром 2021. године.

Постојећи обвезник фискализације (трговина на мало) који је основан и уписан у регистар (29.10.2021. године) и пријавио почетак обављања делатности 01.12.2021. године, остварује право на финансијску подршку искључиво ако је фискализовао фискалну касу у складу са одредбама Закона о фискалним касама ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 93/12), и поднесе Пријаву ПГЈО и Изјаву у прописаном року (до 31.01.2022. године).

6. Да ли се финансијска подршка односи и на надоградњу постојећих фискалних уређаја, или само за куповину нових?

Обвезник фискализације може да користи постојећи, али надограђен фискални уређај, уколико је као такав добио одобрење Пореске управе. На такав уређај је неопходно инсталирати нови хардверски или софтверски локални процесор фискалних рачуна, као и безбедносни елемент у виду картице или фајла.

Право на финансијску подршку обвезник фискализације може да оствари само по основу пословних простора и пословних просторија за које је поднео пријаву, а у складу са Правилником о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора („Сл. гласник РС“, бр. 31/21, 93/21) и за које је Пореска управа доделила јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије.

Уредбом о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација (,,Службени гласник РС", бр. 95/21) није прописано да обвезник фискализације може остварити право на финансијску подршку искључиво само за куповину нових електронских фискалних уређаја.

7. Послала сам пријаву за помоћ око фискализације и у тој брзини погрешила да се ради о већ постојећим касама, написала да су касе нове јер смо их скоро мењали, због истрошености и старости. Ми смо фирма која постоји још од 1999 године и наравно да смо имали и касе али у пријави је погрешно наведено. Молим вас да ми објасните шта да радим даље.

Обвезник фискализације може поднети само једну Изјаву о заинтересованости за финансијску подршку у складу са Уредбом о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација („Службени гласник РС", бр. 95/21).

Поднету Изјаву није могуће изменити.

Пореска управа проверава испуњеност услова за доделу финансијске подршке и утврђује висину износа финансијске подршке за обвезнике фискализације који су поднели Изјаву.

8. На који уплатни рачун треба да вратим субвенције, пошто затварам радњу? И да ли се повраћај новца може извршити редовним налогом за пренос?

Обвезник фискализaције који изгуби право на коришћење финансијске подршке, дужан је да изврши повраћај средстава на наменски рачун отворен за ту намену код Управе за трезор у износу који му је додељен по том основу са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза почев од дана када је исплаћена финансијска подршка, најкасније у року од пет дана од дана губитка права на финансијску подршку.

Отворен је посебан наменски рачун Број: 840- 4035721-20 – Мф - Управа за трезор - Фискализација, на који је потребно да обвезник фискализације који изгуби право на коришћење финансијске подршке изврши повраћај средстава.

За детаљније информације о начину на који је потребно извштити поврћаја новчаних средстава на наменски рачун (да ли се повраћај може извршити редовним налогом за пренос) потребно је да се обратитите Управи за трезор, имајући у виду да платни промет није у надлежности Пореске управе.

ОСТАЛО

1. Како да доставим Пореској управи податке о издатим фискалним рачунима када нестане интернет (када је у прекиду)?

Обвезник фискализације дужан је да у моменту промета на мало сваки рачун обради посредством процесора фискалних рачуна и безбедносног елемента (у даљем тексту: фискализује рачун), као и да Пореској управи доставља податке о издатим фискалним рачунима путем сталне интернет везе у реалном времену у тренутку промета на мало. Изузетно, уколико постоји прекид интернет везе или она није доступна на месту промета, обвезник фискализације доставља Пореској управи податке о издатим фискалним рачунима периодично, одмах по успостављању интернет везе, а најкасније у року од 5 дана од дана издавања појединачног фискалног рачуна. Уколико се подаци не достављају Пореској управи у реалном времену, у тренутку промета на мало, обвезник фискализације је дужан да податке чува у интерној меморији електронског фискалног уређаја до момента преноса ових података Пореској управи, након чега нема обавезу даљег чувања података о издатим фискалним рачунима у интерној меморији електронског фискалног уређаја.

2. Како да изменим пореску стопу у систему?

Електронски фискални уређај добија податке о пореским стопама из Система за управљање фискализацијом (СУФ). СУФ дефинише ознаке пореске стопе које се користе, администрира претходно дефинисане пореске стопе, одређује датуме за промену пореских стопа и примењује измењене пореске стопе.

3. Имајући у виду нови Закон о фискализацији да ли ће и даље бити обавезно водити КЕП књигу (Књигу о евиденцији промета)?

Закон о фискализацији („Службени гласник РС“, брoj 153/20 и и 96/2021) који се примењује од 1. јануара 2022. године не прописује вођење КЕП књиге. Обавеза вођења КЕП књиге је регулисана Правилником о евиденцији промета ("Сл. гласник РС", бр. 99/2015 и 44/2018 - др. закон) који је у надлежности Министарства трговине, туризма и телекомуникација, и који је на снази и даље. Напомињемо да према чл. 3 Правилника КЕП књига води се посебно за свако велепродајно место, продајни објекат и друго продајно место на којем се обавља трговина на мало, пружају комисионе услуге и врши откуп пољопривредних производа и домаћих животиња.

4. Да ли аутоматски дефискализован уређај, који је и даље технички исправан, представља опасност у погледу издавања невалидних фискалних рачуна?

Према усвојеном Закону о фискализацији преласком на нови модел фискализације и техничка решења која су одобрена од стране Пореске управе, стара фискална каса је аутоматски дефискализована. Сваки рачун који би евентуално био издат из тог продајног објекта са старе фискалне касе, није фискализован и представља порески прекршај. Одредбе усвојеног Закона о фискализацији на овај начин суспендују одредбе Закона о фискалним касама.

5. Да ли ће обвезници фискализације, сагласно потписаним вишегодишњим уговорима са мобилним оператерима за пренос података путем ГПРС, имати непотребне трошкове за ту услугу и у новом моделу фискализације?

Одредбе усвојеног Закона о фискализацији дужни су да поштују како порески обвезници, тако и пружаоци услуга у вези са фискализацијом. У том контексту не може се тарифирати услуга која сагласно новом моделу фискализације не постоји.

6. Да ли ће постојати обавеза чувања старих фискалних модула и у новом моделу фискализације?

Неће, обвезници фискализације ће бити у обавези да чувају контролне траке и дневне извештаје по одредбама Закона о фискалним касама. Стари фискални модули који се тренутно чувају у сервисима могу бити уништени уз поштовање прописа који се односе на уништавање опасног електронског отпада.

7. Да ли аутоматски дефискализован уређај, који је и даље технички исправан, преставља опасност у погледу издавања невалидних фискалних рачуна?

Према усвојеном Закону о фискализацији преласком на нови модел фискализације и техничка решења која су одобрена од стране Пореске управе, стара фискална каса је аутоматски дефискалиазована. Сваки рачун који би евентуално био издат из тог продајног објекта са старе фискалне касе, није фискализован и представља порески прекршај. Одредбе усвојеног Закона о фискализацији на овај начин суспендују одредбе Закона о фискалним касама.

8. Да ли ће обвезници фискализације, сагласно потписаним вишегодишњим уговорима са мобилним оператерима за пренос података путем ГПРС, имати непотребне трошкове за ту услугу и у новом моделу фискализације?

Одредбе усвојеног Закона о фискализацији дужни су да поштују како порески обвезници, тако и пружаоци услуга у вези са фискализацијом. У том контексту не може се тарифирати услуга која сагласно новом моделу фискализације не постоји.

9.  Да ли ја као књиговођа могу са пореске управе својим електронским сертификатом да изаберем ЕСФ за изабрани ПИБ (за свог клијента) или мора то лично власник одређене фирме?

Електронски сервиси за фискализацију (ЕСФ) представљају портал преко кога обвезници фискализације могу да управљају свим значајним активностима везаним за еФискализацију.

Приступ ЕСФ осим законских заступника имају и ауторизиване особе обвезника фискализације. Уколико Вам је законски заступник одређене фирме преко ПЕП обрасца доделио овлашћење за све електронске сервисе под тачком 4.1 до дана 30.10.2021. године, не постоји обавеза подношења новог ПЕП обрасца да би Вам било дедељено овлашћење и за обим под тачком 4.6. фискализација.

Као нови корисник, пре него што се пријавите на Електронске сервисе за фискализацију (ЕСФ), морате проћи процес увођења у еФискализацију. За иницајални приступ сервисима, као и за накнадни приступ свим административним функцијама ЕСФ, користи се портал еПорези. Након увођења у еФискализацију, моћи ћете да захтевате издавање безбедносних елемената на паметној картици. 

10. Да ли је дозвољена накнадна штампа рачуна из позадинског ЕРП система? Да ли смемо да овакву опцију дозволимо или оваква штампа представља копију рачуна, па се мора и та штампа фискализовати као копија продаје?

У складу са чл. 14. Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС“ број 31/21, 99/21, 10/22) фискални рачун се купцу добара, односно кориснику услуга издаје у једном примерку.

У случају да након издавања фискалног рачуна, обвезник фискализације поново штампа исти фискални рачун, то може урадити издавањем копије рачуна.

Копијом рачуна, сматра се копија рачуна за промет или копија рачуна за аванс, а која се издаје истовремено са издавањем рачуна за промет, односно рачуна за аванс или се издаје, односно преузима накнадно, за потребе обвезника фискализације или купца добара, односно корисника услуга.

11. Како обезбедити издавање рачуна купцу у малопродајном објкету када се поквари каса (фискални уређај)?

Што се тиче рада у малопродајном објекту у којем је дошло до квара фискалног уређаја, обвезник фискализације може поседовати и један фискални уређај који ће користити као резервни (додатни), односно који може да користи уколико дође до квара „редовног“ фискалног уређаја. У том случају је неопходно у резервни фискални уређај ставити безбедносни елемент који је обвезник користио у фискалном уређају који се покварио.

Такође, као додатна опција, да би се обезбедио несметани рад у малопродајном објекту, обвезник може да користи и Виртуелни процесор фискалних раћуна (ВПФР).  Виртуелни ПФР је софтвер који се налази на серверу Пореске управе и који је бесплатан за коришћење. У малопродајном објекту обвезник има могућност да користи виртуелни ПФР уз обавезу да има минимално један ЛПФР по продајном објекту. За виртуелни ПФР безбедносни елемент је фајл који се добија преко портала Пореске управе еПорези и који је јединствен за сваки виртуелни ПФР.

12. Да ли школица спорта на сваком месту где је у закупу мора имати фискални уређај или може организовати да наплату врши само са једног места и да фискални уређај веже за ту адресу?

Електронски фискални уређај за издавање фискалних рачуна мора да стоји у пословном простору и пословној просторији где се врши наплата (плаћање) пружених услуга, ради евидентирања сваког појединачно оствареног промета на мало.

Уколико се обвезник фискализације одлучи да наплату врши само у једној пословној просторији, у обавези је да на том месту евидентира сваки појединачно остварени промет на мало преко елекронског фискалног уређаја.

13. Да ли ПФР враћа ЕСИР-у дневни и периодични извештај који се доставља књиговођи?

Увођењем новог модела фискализације не постоји обавеза штампања дневних и периодичних извештаја, већ се сви подаци о промету могу претражити у Електронском сервису за фискализацију. Електронски сервиси за фискализацију представљају портал преко кога обвезници фискализације могу да управљају свим значајним активностима везаним за еФискализацију.

Електронски сервиси за фискализацију служи за обављање административних послова и помоћу овог сервиса моћи ћете да пратите своју основну пословну администрацију:

 • прегледате све издате фискалне рачуне
 • прегледате укупне износе по пословном простору и сваком безбедносном елементу
 • надгледате ниво активности сваког пословног простора и безбедносног елемента.

14. Да ли се транзитни период до 30.04.2022. године односи и на нас који први пут уводимо фискализацију или не? Да ли ми који тек сада имамо обавезу издавања фискалног рачуна (шифра делатности 9311), морамо да уведемо е-фискализацију од 01.01.2022. године, а они који су већ имали фискалне касе, могу да их замене до 30.04.2022. године или и ми можемо тек 01.05.2022. године?

Транзициони период (до 01.05.2022. године) се односи на све обвезнике фискализације, без обзира да ли су до сада имали обавезу или нису. Конкретно, уколико по Закону о фискалним касама и Уредби о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе („Службени гласник РС“, бр. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12,59/13, 100/14) нисте у обавези да евидентирате промет преко фискалних каса, а по Закону о фискализацији и Уредби о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС“ број 32/21, 117/21) имате обавезу, имате рок да до 01.05.2022. године ускладите своје пословање са Законом о фискализацији, и почнете да евидентирате промет у складу са наведеним Законом. То значи да најкасније до 01.05.2022. године морате да почнете са евидентирањем промета преко фискалних уређаја.

15. У техничком упутству за административни и технички преглед функционалности ЕСИР-а и Л-ПФР-а на страни 44, објашњен је начин евидентирања промета на фискалном уређају када је купац страни држављанин који захтева рефакцију ПДВ. С обзиром на чињеницу да се број (који је предвидјен за унос у опционом пољу купца) било ЗПППДВ било број оператера за рефакцију ПДВ добија тек након издавања фискалног рачуна, поставља се питање да ли је неопходно уносити овај број?

Оператер за рефакцију ПДВ који послује у Републици Србији је већ упозорио на проблем и у том смислу део који се односи на унос података о пасошу/ЛК путника и броју обрасца предвидјених Упутством није обавезујући. Техничко упутство ће у најкраћем року бити усаглашано са овим одговором.

16. Како да пријавим да нећу обављати делатност и издавати фискалне рачуне за време коришћења годишњег одмора?

Уколико у време коришћења годишњег одмора нећете обављати делатност и издавати фискалне рачуне, треба да о томе обавестите Пореску управу подношењем пријаве са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије. Пријаву ПГЈО подносите електронски посредством портала еПорези, на следећи начин:

Пријављивање датума почетка коришћења годишњег одмора:

•          Одабиром "Текстуалног уноса", након чега се у оквиру секције "Подаци о подносиоцу" у пољу 1.1 - "Врста пријаве" бира опција 3. - Промена података из регистра, која се користи за привремену одјаву пословног простора и пословне просторије или измену претходно пријављених података;

•          Потом се приступа одређеном пословном простору одабиром ознаке пословног простора код којег се врши промена података у регистру;

•          У поље 2.12 - Датум почетка привременог престанка – уноси се податак о датуму почетка годишњег одмора.

Пријављивање датума завршетка коришћења годишњег одмора:

•          Одабиром "Текстуалног уноса", након чега се у оквиру секције "Подаци о подносиоцу" у пољу 1.1 - "Врста пријаве" бира опција 3. - Промена података из регистра, која се користи за привремену одјаву пословног простора и пословне просторије или измену претходно пријављених података;

•          Потом се приступа одређеном пословном простору одабиром ознаке пословног простора код којег се врши промена података у регистру;

•          У поље 2.13 - Датум завршетка привременог престанка – уноси се податак о датуму завршетка годишњег одмора.

Подаци о наведеним променама (датуму почетка и датуму завршетка годишњег одмора) пријављују се Пореској управи најкасније 24 сата пре настанка промене.

17.  Да ли смо у обавези да евидентирамо промет преко електронског фискалног уређаја ако продајемо робу или пружамо услуге на сајму?

Порески обвезници који продају робу или пружају услуге на сајамским манифестацијама у обавези су да евидентирају сваки појединачно остварени промет на мало преко електронског фискалног уређаја.

За учешће на сајму потребно је да обвезник фискализације има пријављен покретни пословни простор кроз пријаву са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије (у даљем тексту: ПГЈО пријава), која се подноси електронским путем преко портала еПорези и за који је преузео безбедносни елемент.

Након пријаве наведеног покретног простора, потребно је поднети нову ПГЈО пријаву са опцијом 3 - Промена података из регистра (одабиром "Текстуалног уноса", након чега се у оквиру секције "Подаци о подносиоцу" у пољу "Врста пријаве" бира опција 3 - Промена података из регистра), која се користи за привремену одјаву пословног простора и пословне просторије или измену претходно пријављених података, у којој се уноси почетак привременог прекида.

С обзиром да се ради о повременом покретном пословном простору, пре почетка обављања делатности на сајму потребно је да се поднесе нова пријава са опцијом 3 - Промена података из регистра, у којој се уписује датум почетка сајма у поље датум завршетка које заправо представља крај привременог прекида за тај пословни простор, а у поље „Додатно“ потребно је уписати податке о сајму - назив и адресу.

По завршетку манифестације подноси се нова пријава са опцијом 3 - Промена података из регистра и уписује датум почетка привременог прекида.

Подаци о наведеним променама пријављују се Пореској управи најкасније 24 сата пре настанка промене.

Безбедносни елемент коришћен за промет добара и услуга у малопродајном покретном пословном простору на једној сајамској манифестацији, може бити коришћен и на другим сајмовима, при чему је приликом сваког следећег сајма напред наведени поступак потребно поновити.

Све информације у вези са попуњавањем пријаве за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије налазе се у Корисничком упутству, на сајту Пореске управе у делу еФискализација.

18.  Да ли на фискалном рачуну треба да стоји податак да је роба купљена на сајму?

Поред обавезних података који се налазе на фискалном рачуну, у поље за рекламу које је део фискалног рачуна, обвезник може унети податак да је роба купљена на сајму, како би купац у рачуну имао информацију о томе где је роба купљена.

Нови модел фискализације пружа могућност обвезнику да преко електронског фискалног уређаја, на фискалном рачуну исказује и рекламне поруке, бројеве телефона и друге податке од значаја за обвезника и/или купца добара, односно корисника услуга.

19. Уколико малопродајни објекат из неког разлога неће радити за време трајања сајма, да ли у том случају може да се користи исти фискални уређај или је потребан други уређај за продају на сајму?

Уколико за време трајања сајма обвезник неће обављати делатност у фиксном малопродајном објекту, у том случају може користити фискални уређај из малопродајног објекта, само уколико има пријављен покретни пословни простор и безбедносни елемент који је издат за тај покретни простор.

То значи да је обвезник фискализације у обавези да на сајму користи безбедносни елемент који се односи на пријављени покретни пословни простор.

Обвезник који у малопродајном објекту за време одржавања сајма неће обављати делатност и издавати фискалне рачуне, треба о томе да обавести Пореску управу подношењем пријаве са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије (у даљем тексту: ПГЈО пријава), електронски, преко портала еПорези, на следећи начин:

Пријављивање датума за привремену одјаву пословног простора  и пословне просторије:

 • Одабиром "Текстуалног уноса", након чега се у оквиру секције "Подаци о подносиоцу" у пољу 1.1 - "Врста пријаве" бира опција 3. - Промена података из регистра, која се користи за привремену одјаву пословног простора и пословне просторије или измену претходно пријављених података;
 • Потом се приступа одређеном пословном простору одабиром ознаке пословног простора код којег се врши промена података у регистру;
 • У поље 2.12 - Датум почетка привременог престанка – уноси се податак о датуму почетка привременог прекида рада малопродајног објекта.

Када обвезник наставља да обавља делатност у малопродајном објекту у којем није обављао делатност за време одржавања сајма, треба о томе да обавести Пореску управу подношењем пријаве са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије (у даљем тексту: ПГЈО пријава), електронски, преко портала еПорези, на следећи начин:

Пријављивање датума завршетка привременог престанка:

 • Одабиром "Текстуалног уноса", након чега се у оквиру секције "Подаци о подносиоцу" у пољу 1.1 - "Врста пријаве" бира опција 3. - Промена података из регистра, која се користи за привремену одјаву пословног простора и пословне просторије или измену претходно пријављених података;
 • Потом се приступа одређеном пословном простору одабиром ознаке пословног простора код којег се врши промена података у регистру;
 • У поље 2.13 - Датум завршетка привременог престанка – уноси се податак о датуму завршетка привременог прекида.

Подаци о наведеним променама (датуму почетка и датуму завршетка привременог прекида) пријављују се Пореској управи најкасније 24 сата пре настанка промене.