Порески календар

дец 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Порески прописи

Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима (Образац ППП ПД) за новонастањеног обвезника (ОЛ 24)

Обавештење о шифрама врста прихода са олакшицом ОЛ 37 и ОЛ 38, које су у примени од 01.03.2022. године

Обавештење о начину подношења пореске пријаве са исказаном олакшицом ОЛ 23 и ОЛ 25, у примени од 01.10.2021. године

Обавештење о шифрама врста прихода са олакшицом ОЛ 25, у примени од 01.03.2020. године

Обавештење о новим шифрама врсте прихода код подношења пореске пријаве за порез по одбитку

Обавештење о начину плаћања пореских обавеза по основу пореске пријаве о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника - ПП ОПО и плаћање пореских обавеза обвезника који су престали са обављањем делатности

Корисничко упутствo за подношење електронске пореске пријаве пореза на премије неживотних осигурања

Корисничко упутство за подношење електронске пореске пријаве о обрачунатим доприносима за осниваче, односно чланове привредног друштва

Правилник о пореској пријави за порез по одбитку

Правилник о начину утврђивања, плаћања и подношења пореске пријаве за порез по одбитку на друге приходе физичких лица по основу продаје добара када се исплата прихода врши у готовом новцу у моменту предаје добара

Корисничко упутство за примену Правилника о пореској пријави за порез по одбитку 13.01.2014. године

Примери за Корисничко упутство 24.01.2014. године

Примери за обрачун 12.12.2013. године

Упутство о шифрама плаћања за које се у налог којим се налаже плаћање пореза по одбитку, односно плаћање прихода на које се плаћају порези по одбитку, уноси број одобрења за плаћање који додељује Пореска управа

Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима ППП ПД

Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку ППП ПО

Шифре врсте прихода ван радног односа - пореска пријава ППП-ПД од 01.01.2016. године

Шифре врсте прихода из радног односа - пореска пријава ППП-ПД од 01.01.02016. године

Пример обрачун зарада 01.03.2014. године

Обавештење о замени оверених ПП-ОД и ПП-ОПЈ изводом из ППП-ПД као доказ о плаћеним обавезама за порез и доприносе по одбитку

Упутство о Изводу из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОВРАЋАЈ ДЕЛА ПЛАЋЕНИХ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ РАДНИКЕ

Упутство о подношењу ППП-ПД за ОВП 112, 152, 210 и 627

Обавештење о подношењу ППП-ПД за ОВП 106 када је предузетник који се определио за личну зараду истовремено прималац прихода по другом основу (запослење, пензија)