Порески календар

окт 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица

Правна лица

ИЗРАЧУНАВАЊЕ КОНТРОЛНОГ БРОЈА

Основ за контролу податка позив на број одобрења се налази у Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (Сл.гласник РС 88/2002), у даљем тексту Правилник, у тачки 4.

Конструкција рачуна за уплату јавних прихода је:

840 – РРРРРР 843 – КК – директни рачуни за уплату јавних прихода

840 - 1557 845 – 53 - рачун за уплату јав. прих. Центра за велике пореске обвезнике

840 - Р 846 – КК – рачун за уплату јавних прихода физичких лица и предузетника

РРРРРР – представља партију рачуна за уплату јавних прихода, колона 2 из прилога 1 Правилника (нпр. 711111 – Порез на зараде за уплатни рачун 840 – 711111843 – 52),

Р – представља ознаку врсте јавног прихода (нпр. 1 – Пролазни рачун за уплату пореза, такси и самодоприноса на доходак грађана за уплатни рачун 840 – 1846 – 22)

Контрола позива на број одобрења се врши код свих уплата на наведене рачуне (843, 845 и 846).

Код уплата које се врше на рачуне 843 и 846, обавезни модел позива на број је 22 или 97.

 

Структура позива на број за модел 22 је:

ООО – ШИФРА ОБВЕЗНИКА (до 7 нумеричких места) К

ООО – ознака општине из прилога 3 Правилника, са водећим нулама

ШИФРА ОБВЕЗНИКА - ознака под којом се обвезник водио у РУЈП-у, која има до 7 нумеричких места без водећих нула, са додатком контролне цифре К

К – контролни број израчунат по модулу 11 СУБ за шифру обвезника (пондерисање с лева у десно, у итерацијама од 7 до 2, ознака општине не улази у израчунавање контролног броја). Збир производа дели се бројем 11, остатак дељења одузима од броја 11 и добијени резултат је контролни број. Када је резултат 10 контролни број је нула, односно када је резултат 11 контролни број је 1.

 

Структура позива на број за модел 97 је:

КК - ООО – ИД ОБВЕЗНИКА (до 14 алфанумеричких места са водећим нулама)

КК – контролни број за низ цифара који представљају општину и ИД ОБВЕЗНИКА, израчунат по модулу 97, контролни број се уписује са водећом нулом

ООО – ознака општине из прилога 3 Правилника, са водећим нулама

ИД ОБВЕЗНИКА - ознака под којом се обвезник води у Пореској управи (порески идентификациони број, шифра обвезника, ЈМБГ или друго)

 

Код уплата које се врше на рачун 840-1557845-53 – Центар за велике пореске обвезнике, обавезни модел позива на број је 97.

 

Структура позива на број за модел 97 је:

КК - ООО – ПИБ (9 нумеричких места) – ШИФРА ЈАВНОГ ПРИХОДА (од 5 до 6 нумеричих цифара)

КК – контролни број за низ цифара који представљају општину и порески идентификациони број – ПИБ и ШИФРА ЈАВНОГ ПРИХОДА, израчунат по модулу 97, контролни број се уписује са водећом нулом

ООО – ознака општине из прилога 3 Правилника, са водећим нулама

ПИБ - ознака под којом се обвезник води у Пореској управи (Порески Идентификациони Број)

ШИФРА ЈАВНОГ ПРИХОДА – ознака врсте јавног прихода из прилога 1 Правилника, с тим што се уписују ознаке прихода из колоне 2, прилога 1 Правилника, без прве цифре «7» (5 нумеричих цифара) и, евентуално, још једна цифра ознаке начина извршења тог јавног прихода

Контрола шифре општине се врши у зависности од ГФС рачуна колона 2 прилога 1 Правилника и ознаке у колони 9, прилога 1 Правилника.

Ознака 1 за све општине 001-004,006-046,048-063,065-070, 072-089,091-105,107-123, 201-224,301,302-322,324-331, Ознака 2 за градове 501,511,521,531,541, Ознака 3 за аутономне покрајине 581,591,Ознака 4 за републику 601,701, Ознака 5 за СРЈ 928,933,901.

Шифре основа плаћања се користе, из колоне 7 прилога 1, Правилника, са додатком шифре облика плаћања, како је објашњено у тачки 4., подтачка 4. Правилника, за попуњавање шифре плаћања на налогу.

 

НАПОМЕНА ВАЖНО !

Број модела 22 у електронском облику задржава структуру унетог записа тј. први део позива на број је раздвојен цртицом од другог дела који је јединствен заједно са контролним бројем и тако се преноси у електронском запису.

Позив на број означен бројем модела 97 се у електронском запису исказује у низу без цртица односно размака, а према Одлуци о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета Службени лист број 29.

У поступку контроле Позива на број водити рачуна о вези ГФС рачуна (кол 2 Прилога 1 Правилника) и нивоа уплате ( кол 9 Прилога 1 Правилника) да ли се уписује шифра општине за ниво 1, шифра одговарајућег града за ниво 2, покрајине за за ниво 3, републике за ниво 4 и савезне државе за ниво 5. Исто тако проверити да ли је за одређени ГФС обавезан податак из колоне 10 Прилога 1 Правилника ( ово се односи само за модел 97).

Број

У поље 'Број' се уноси нумерички податак (без размака, цртица и сл.).