Порески календар

нов 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Нерезиденти    ПДВ    Повраћај ПДВ страном купцу - путнику

Повраћај ПДВ страном купцу - путнику

Услови и начин остваривања права на рефундацију ПДВ путнику, који у Републици Србији нема пребивалиште ни боравиште (у даљем тексту: путник), за добра купљена у Републици Србији која отпрема у иностранство, прописани су Законом о ПДВ и чл. 83 – 86. Правилника о порезу на додату вредност (''Сл. гласник РС'' бр. 37/21, 64/21, у даљем тексту: Правилник).

Путник који купљена добра у Републици Србији отпрема у иностранство у личном пртљагу, за некомерцијалне сврхе, има право на повраћај ПДВ, ако:

1) се добра отпремају пре истека три календарска месеца по истеку календарског месеца у којем је извршен промет добара;

2) је укупна вредност испоручених добара једнака или већа од 6.000 динара, укључујући ПДВ;

3) поседује доказе да их је отпремио у иностранство.

Личним пртљагом сматра се пртљаг у којем путник отпрема у иностранство купљена добра. Врста и количина добара не смеју бити такви да указују да је реч о добрима за комерцијалне сврхе.

Укупна вредност испоручених добара је вредност добара исказана у једном рачуну или у више рачуна истог продавца издатих у временском периоду почев од дана издавања првог рачуна закључно са истеком три календарска месеца који следе календарском месецу у којем је издат први рачун.

Путник има право на повраћај ПДВ ако је добра купио у објекту продавца у којем продавац обавља делатност продаје добара.

Доказима да је путник отпремио добра у иностранство сматрају се:

1) захтев путника за повраћај ПДВ у папирном или електронском облику издат у складу са Правилником, који је оверио царински орган;

2) рачун за испоручена добра.

Рачуном се сматра документ издат у складу са Законом о ПДВ, као и фискални исечак, односно фискални рачун издат у складу са законом којим се уређујe евидентирање промета.

Продавац наплаћује од купца укупну вредност испоручених добара са ПДВ.

Издавање захтева за повраћај ПДВ

На захтев путника који купује добра продавац добара у Републици попуњава и издаје, односно израђује (у даљем тексту: издаје) захтев за повраћај ПДВ, у папирном облику на обрасцу ЗПППДВ или у електронском облику, на документу оператора којег је продавац пре продаје добара овластио за повраћај ПДВ путнику.

Издавање захтева за повраћај ПДВ у папирном облику

Захтев путника за повраћај ПДВ у папирном облику (ЗПППДВ) издаје се у три примерка, од којих оригинал и једну копију продавац даје купцу, а другу копију задржава у својој документацији. У том случају, рачун и захтев путника за повраћај ПДВ морају бити потписани од стране продавца.

Приликом напуштања царинске територије Републике Србије, путник даје на увид царинском органу купљена добра, као и рачун, односно рачуне и оригинал и копију захтева путника за повраћај ПДВ који је издат у папирном облику.

Пре потврђивања испуњености услова за повраћај ПДВ путнику, царински орган врши проверу података прописаних Правилником и уколико су услови испуњени царински орган оверава оригинал захтева путника за повраћај ПДВ и приложене рачуне потписом и печатом. Оригинал, односно оригинале рачуна и захтева путника за повраћај ПДВ царински орган враћа путнику, а копију захтева путника за повраћај ПДВ задржава за своје потребе.

Издавање захтева за повраћај ПДВ у електронском облику

Продавац може и у електронском облику да изда захтев путника за повраћај ПДВ, на документу оператора којег је продавац пре продаје добара овластио за повраћај ПДВ путнику. Примерак захтева који је издат у електронском облику продавац штампа и предаје купцу, у ком случају захтев и рачун не морају да садрже потпис продавца.

Приликом напуштања царинске територије Републике Србије, царински орган врши увид у захтев у свом информационом систему, односно увид у одштампани примерак захтева путника за повраћај ПДВ ако је у том моменту дошло до прекида у функционисању информационог система и проверава податке у циљу потврђивања испуњености услова за повраћај ПДВ.

Уколико су услови за поврћај ПДВ испуњени, царински орган оверава захтев путника за повраћај ПДВ електронским печатом у информационом систему, односно оверава одштампани примерак захтева путника за повраћај ПДВ потписом и печатом, ако постоји прекид у функционисању информационог система. Након тога царински орган враћа путнику рачун, односно рачуне, а ако је у моменту провере испуњености услова, услед прекида функционисања информационог система, оверио потписом и печатом одштампани примерак захтева путника за повраћај ПДВ, царински орган поред рачуна враћа путнику и оверени примерак одштампаног захтева путника за повраћај ПДВ.

У случају да царински орган утврди да нису испуњени услови прописани Правилником, у захтев путника за повраћај ПДВ уноси датум и разлоге за одбијање захтева и исти потписује.

            Подношење захтева за повраћај ПДВ

Путнику или другом подносиоцу захтева плаћени ПДВ се враћа ако у року од 12 месеци од дана отпремања добара у иностранство достави продавцу од којег су купљена добра или оператору документацију на којој је царински орган потврдио да су испуњени услови за повраћај ПДВ.

Достављањем документације сматра се да је поднет захтев путника за повраћај ПДВ.

Захтев путника за повраћај ПДВ може да се поднесе лично, поштом или преко другог лица. Ако се захтев путника за повраћај ПДВ подноси поштом, путник мора да наведе рачун на који ће му се извршити повраћај ПДВ.

Ако је захтев путника за повраћај ПДВ поднет продавцу, продавац враћа путнику укупан износ ПДВ који је плаћен као део накнаде за купљена добра у Републици Србији (у даљем тексту: укупан износ ПДВ), умањен или без умањења за накнаду (провизију) продавца.

Ако је захтев путника за повраћај ПДВ поднет оператору, оператор има право да по том основу од путника наплати накнаду (провизију), тако да путнику враћа укупан износ ПДВ умањен за износ накнаде (провизију) оператора.

Повраћај ПДВ путнику врши се у динарима, готовинском исплатом или уплатом на рачун који је наведен у захтеву путника за повраћај ПДВ поднетог поштом.

Исплата у готовини врши се одмах, а исплата на рачун у року од 15 дана од дана пријема захтева путника за повраћај ПДВ.

Путник, односно друго лице преко којег је путник поднео продавцу или оператору захтев путника за повраћај ПДВ, на оригиналу захтева путника за повраћај ПДВ потписом потврђује да му је враћен ПДВ у готовини, а ако је захтев путника за повраћај ПДВ издат у електронском облику одговарајућом потврдом у информационом систему.

Примери:

Пример1: Ако  је путник купио одређену робу дана 17. маја 2021. године,  имаће право на повраћај ПДВ-а уколико:

1) робу отпреми у иностранство најкасније 31. августа 2021. године,

2) је вредност робе једнака или већа од 6.000 динара, укључујући и ПДВ

3) поседује доказе да је робу отпремио у иностранство (доказима се сматрају: захтев путника за повраћај ПДВ-а у папирном или електронском облику, као и  рачун)

Уколико путник отпреми робу у иностранство нпр. дана 15. августа 2021. године, право на повраћај ће остварити уколико поднесе документацију за повраћај најкасније до 14. августа 2022. године. Документацију у папирном облику подноси продавцу (директно, путем поште или преко другог лица), а у електронском облику подноси оператеру.

Пример 2: Ако  је путник куповао више пута одређену робу од истог продавца и уколико је први рачун добио дана 17. маја 2021. године, а последњи дана 25. августа,  имаће право на повраћај ПДВ-а уколико:

1) целокупну робу купљену од истог продавца отпреми у иностранство најкасније 31. августа 2021. године,

2) је укупна вредност робе купљене код истог продавца једнака или већа од 6.000 динара, укључујући и ПДВ

3) поседује доказе да је сву робу купљену у периоду од 17. маја до 25. августа 2021. године отпремио у иностранство (доказима се сматрају: захтев путника за повраћај ПДВ-а у папирном или електронском облику, као и  рачун)

Уколико путник отпреми целокупну робу у иностранство нпр. дана 15. августа 2021. године, право на повраћај ће остварити уколико поднесе документацију за повраћај најкасније до 14. августа 2022. године. Документацију у папирном облику подноси продавцу (директно, путем поште или преко другог лица), а у електронском облику подноси оператеру.

Захтев путника за повраћај ПДВ - Образац ЗПППДВ-ZPPPDV Form

Правилник о порезу на додату вредност