Порески календар

јул 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Нерезиденти    ПДВ    Повраћај ПДВ страном купцу - путнику

Повраћај ПДВ страном купцу - путнику

Услови и начин остваривања права на рефундацију ПДВ путнику, који у Републици Србији нема пребивалиште ни боравиште (у даљем тексту: путник), за добра купљена у Републици Србији која отпрема у иностранство, прописани су Законом о ПДВ и Правилником о порезу на додату вредност.

Путник који купљена добра у Републици Србији отпрема у иностранство у личном пртљагу, за некомерцијалне сврхе, има право на повраћај ПДВ, ако:

1) се добра отпремају пре истека три календарска месеца по истеку календарског месеца у којем је извршен промет добара;

2) је укупна вредност испоручених добара једнака или већа од 6.000 динара, укључујући ПДВ;

3) поседује доказе да их је отпремио у иностранство.

Личним пртљагом сматра се пртљаг у којем путник отпрема у иностранство купљена добра. Врста и количина добара не смеју бити такви да указују да је реч о добрима за комерцијалне сврхе.

Укупна вредност испоручених добара је вредност добара исказана у једном рачуну или у више рачуна истог продавца издатих у временском периоду почев од дана издавања првог рачуна закључно са истеком три календарска месеца који следе календарском месецу у којем је издат први рачун.

Путник има право на повраћај ПДВ ако је добра купио у објекту продавца у којем продавац обавља делатност продаје добара.

Доказима да је путник отпремио добра у иностранство сматрају се:

1) захтев путника за повраћај ПДВ у папирном или електронском облику издат у складу са Правилником, који је оверио царински орган;

2) рачун за испоручена добра.

Рачуном се сматра документ издат у складу са Законом о ПДВ, као и фискални исечак, односно фискални рачун издат у складу са законом којим се уређујe евидентирање промета.

Продавац наплаћује од купца укупну вредност испоручених добара са ПДВ.

Издавање захтева за повраћај ПДВ

На захтев путника који купује добра продавац добара у Републици попуњава и издаје, односно израђује (у даљем тексту: издаје) захтев за повраћај ПДВ, у папирном облику на обрасцу ЗПППДВ или у електронском облику, на документу оператора којег је продавац пре продаје добара овластио за повраћај ПДВ путнику.

Издавање захтева за повраћај ПДВ у папирном облику

Захтев путника за повраћај ПДВ у папирном облику (ЗПППДВ) издаје се у три примерка, од којих оригинал и једну копију продавац даје купцу, а другу копију задржава у својој документацији. У том случају, рачун и захтев путника за повраћај ПДВ морају бити потписани од стране продавца.

Приликом напуштања царинске територије Републике Србије, путник даје на увид царинском органу купљена добра, као и рачун, односно рачуне и оригинал и копију захтева путника за повраћај ПДВ који је издат у папирном облику.

Пре потврђивања испуњености услова за повраћај ПДВ путнику, царински орган врши проверу података прописаних Правилником и уколико су услови испуњени царински орган оверава оригинал захтева путника за повраћај ПДВ и приложене рачуне потписом и печатом. Оригинал, односно оригинале рачуна и захтева путника за повраћај ПДВ царински орган враћа путнику, а копију захтева путника за повраћај ПДВ задржава за своје потребе.

Издавање захтева за повраћај ПДВ у електронском облику

Продавац може и у електронском облику да изда захтев путника за повраћај ПДВ, на документу оператора којег је продавац пре продаје добара овластио за повраћај ПДВ путнику. Примерак захтева који је издат у електронском облику продавац штампа и предаје купцу, у ком случају захтев и рачун не морају да садрже потпис продавца.

Приликом напуштања царинске територије Републике Србије, царински орган врши увид у захтев у свом информационом систему, односно увид у одштампани примерак захтева путника за повраћај ПДВ ако је у том моменту дошло до прекида у функционисању информационог система и проверава податке у циљу потврђивања испуњености услова за повраћај ПДВ.

Уколико су услови за поврћај ПДВ испуњени, царински орган оверава захтев путника за повраћај ПДВ електронским печатом у информационом систему, односно оверава одштампани примерак захтева путника за повраћај ПДВ потписом и печатом, ако постоји прекид у функционисању информационог система. Након тога царински орган враћа путнику рачун, односно рачуне, а ако је у моменту провере испуњености услова, услед прекида функционисања информационог система, оверио потписом и печатом одштампани примерак захтева путника за повраћај ПДВ, царински орган поред рачуна враћа путнику и оверени примерак одштампаног захтева путника за повраћај ПДВ.

У случају да царински орган утврди да нису испуњени услови прописани Правилником, у захтев путника за повраћај ПДВ уноси датум и разлоге за одбијање захтева и исти потписује.

            Подношење захтева за повраћај ПДВ

Путнику или другом подносиоцу захтева плаћени ПДВ се враћа ако у року од 12 месеци од дана отпремања добара у иностранство достави продавцу од којег су купљена добра или оператору документацију на којој је царински орган потврдио да су испуњени услови за повраћај ПДВ.

Достављањем документације сматра се да је поднет захтев путника за повраћај ПДВ.

Захтев путника за повраћај ПДВ може да се поднесе лично, поштом или преко другог лица. Ако се захтев путника за повраћај ПДВ подноси поштом, путник мора да наведе рачун на који ће му се извршити повраћај ПДВ.

Ако је захтев путника за повраћај ПДВ поднет продавцу, продавац враћа путнику укупан износ ПДВ који је плаћен као део накнаде за купљена добра у Републици Србији (у даљем тексту: укупан износ ПДВ), умањен или без умањења за накнаду (провизију) продавца.

Ако је захтев путника за повраћај ПДВ поднет оператору, оператор има право да по том основу од путника наплати накнаду (провизију), тако да путнику враћа укупан износ ПДВ умањен за износ накнаде (провизију) оператора.

Повраћај ПДВ путнику врши се у динарима, готовинском исплатом или уплатом на рачун који је наведен у захтеву путника за повраћај ПДВ поднетог поштом.

Исплата у готовини врши се одмах, а исплата на рачун у року од 15 дана од дана пријема захтева путника за повраћај ПДВ.

Путник, односно друго лице преко којег је путник поднео продавцу или оператору захтев путника за повраћај ПДВ, на оригиналу захтева путника за повраћај ПДВ потписом потврђује да му је враћен ПДВ у готовини, а ако је захтев путника за повраћај ПДВ издат у електронском облику одговарајућом потврдом у информационом систему.

Примери:

Пример1: Ако  је путник купио одређену робу дана 17. маја 2021. године,  имаће право на повраћај ПДВ-а уколико:

1) робу отпреми у иностранство најкасније 31. августа 2021. године,

2) је вредност робе једнака или већа од 6.000 динара, укључујући и ПДВ

3) поседује доказе да је робу отпремио у иностранство (доказима се сматрају: захтев путника за повраћај ПДВ-а у папирном или електронском облику, као и  рачун)

Уколико путник отпреми робу у иностранство нпр. дана 15. августа 2021. године, право на повраћај ће остварити уколико поднесе документацију за повраћај најкасније до 14. августа 2022. године. Документацију у папирном облику подноси продавцу (директно, путем поште или преко другог лица), а у електронском облику подноси оператеру.

Пример 2: Ако  је путник куповао више пута одређену робу од истог продавца и уколико је први рачун добио дана 17. маја 2021. године, а последњи дана 25. августа,  имаће право на повраћај ПДВ-а уколико:

1) целокупну робу купљену од истог продавца отпреми у иностранство најкасније 31. августа 2021. године,

2) је укупна вредност робе купљене код истог продавца једнака или већа од 6.000 динара, укључујући и ПДВ

3) поседује доказе да је сву робу купљену у периоду од 17. маја до 25. августа 2021. године отпремио у иностранство (доказима се сматрају: захтев путника за повраћај ПДВ-а у папирном или електронском облику, као и  рачун)

Уколико путник отпреми целокупну робу у иностранство нпр. дана 15. августа 2021. године, право на повраћај ће остварити уколико поднесе документацију за повраћај најкасније до 14. августа 2022. године. Документацију у папирном облику подноси продавцу (директно, путем поште или преко другог лица), а у електронском облику подноси оператеру.

Захтев путника за повраћај ПДВ - Образац ЗПППДВ-ZPPPDV Form