Порески календар

мај 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Jавне набавке    Остале набавке

Остале набавке

Датум објављивања: 21.05.2024. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - закуп пословног простора за потребе Пореске управе филијале Ужице

Набавка број: 000-404-01-00257/2024-2200

21.05.2024.год. Позив за подношење понуда закуп Ужице [PDF | 174,7 KB]

21.05.2024. Конкурсна документација закуп Ужице [PDF | 238,6 KB]

Рок за достављање понуда: 28.05.2024. године до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 06.02.2024. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Закуп простора Пореске управе у Београду-Земун, ул.Цара Душана бр.145

06.02.2024.год. Јавни оглас [PDF | 145,9 KB]

06.02.2024.год. Образац понуде [PDF | 57,8 KB]

Рок за полагање депозита: 14.02.2024. године

Рок за достављање понуда: 19.02.2024. године до 15.30 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 18.12.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - Закуп затвореног магацинског простора у Шапцу за потребе Пореске управе, филијале Шабац

Набавка број: 000-404-01-01167/2023-2200

18.12.2023.год. Позив за подношење понуда закуп Шабац [PDF | 130,9 KB]

18.12.2023.год. Конкурсна документација закуп Шабац [PDF | 227,7 KB]

Рок за достављање понуда: 25.12.2023. године до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 15.12.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - Закуп затвореног магацинског простора у Београду за потребе Пореске управе

Набавка број: 000-404-01-01168/2023-2200

15.12.2023. Позив за подношење понуда

15.12.2023. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 22.12.2023. године до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 14.12.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - Закуп пословног простора у Чачку за потребе Пореске управе,

Сектор Пореске полиције, Одсек за оперативни рад Чачак

Набавка број: 000-404-01-01078/2023-2200

14.12.2023.год. Позив за подношење понуда закуп ПП Чачак [PDF | 130,2 KB]

14.12.2023.год. Конкурсна документација закуп ПП Чачак [PDF | 252,5 KB]

Рок за достављање понуда: 21.12.2023. године до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 07.12.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - Закуп пословног простора у Крагујевцу за потребе Пореске управе,

Сектор Пореске полиције, Одсек за оперативни рад Крагујевац

Набавка број: 000-404-01-01112/2023-2200

07.12.2023.год. Позив за подношење понуда закуп ПП Крагујевац [PDF | 121,5 KB]

07.12.2023.год. Конкурсна документација закуп ПП Крагујевац [PDF | 267,5 KB]

Рок за достављање понуда: 14.12.2023. године до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 04.12.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - Закуп архивског простора у Александровцу

за потребе Пореске управе - филијале Крушевац

Набавка број: 000-404-01-01030/2023-2200

04.12.2023.год. Позив за подношење понуда закуп Александровац [PDF | 144,1 KB]

04.12.2023.год. Конкурсна документација закуп Александровац [PDF | 225,9 KB]

Рок за достављање понуда: 11.12.2023. године до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 28.11.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - Закуп магацинског простора (затвореног и отвореног)

за потребе Пореске управе, регион Ниш

Набавка број: 000-404-01-00938/2023-2200

28.11.2023.год. Позив за подношење понуда закуп магацин Ниш [PDF | 133,9 KB]

28.11.2023. Конкурсна документација закуп магацин Ниш [PDF | 215,6 KB]

Рок за достављање понуда: 05.12.2023. године до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 06.11.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - Закуп архивског простора у Београду

Набавка број:  000-361-00-00046/2023-0000

06.11.2023. Позив за подношење понуда

06.11.2023. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 13.11.2023. године до 12.00 часова

_____________________________________________

Датум објављивања: 25.10.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - Закуп магацинског простора (затвореног) за потребе Пореске управе, Регион Крагујевац

Набавка број: 000-404-01-01042/2023-2200

25.10.2023.год. Позив за подношење понуда закуп магацинa Крагујевац [PDF | 132,9 KB]

25.10.2023. Конкурсна документација закуп магацинa Крагујевац [PDF | 218,3 KB]

Рок за достављање понуда: 01.11.2023. године до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 05.10.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - Закуп пословног простора у Ранилугу

Набавка број: 000-404-01-00848/2023-2200

05.10.2023.год. Позив за подношење понуда закуп Ранилуг [PDF | 126,6 KB]

05.10.2023. Конкурсна документација закуп Ранилуг [PDF | 224,9 KB]

Рок за достављање понуда: 13.10.2023. године до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 05.10.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - Закуп пословног простора у Шилову

Набавка број: 000-404-01-00847/2023-2200

05.10.2023.год. Позив за подношење понуда закуп Шилово [PDF | 126,9 KB]

05.10.2023. Конкурсна документација закуп Шилово [PDF | 224,8 KB]

Рок за достављање понуда: 13.10.2023. године до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 05.10.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - Закуп пословног простора у Грачаници

Набавка број: 000-404-01-00846/2023-2200

05.10.2023.год. Позив за подношење понуда закуп Грачаница [PDF | 127,1 KB]

05.10.2023. Конкурсна документација закуп Грачаница [PDF | 225,0 KB]

Рок за достављање понуда: 13.10.2023. године до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 03.10.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Закуп магацинског простора (отвореног) за потребе Пореске управе, Регион Крагујевац

03.10.2023.год. Позив за подношење понуда закуп магацинског простора (отвореног) Регион Крагујевац [DOCX | 38,6 KB]

03.10.2023. Конкурсна документација закуп магацинског простора (отвореног) Регион Крагујевац [DOCX | 62,6 KB]

Рок за достављање понуда: 10.10.2023. године до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 14.09.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Закуп пословног простора за потребе Пореске управе Филијале Ниш

14.09.2023.год. Позив за подношење понуда закуп Ниш [DOCX | 39,0 KB]

14.09.2023.год. Конкурсна документација закуп Ниш [DOCX | 56,3 KB]

Рок за достављање понуда: 22.09.2023. године до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 18.08.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Закуп простора Пореске уптаве у Београду-Земун, ул-Цара Душана бр.145

18.08.2023.год. Јавни оглас ради давања у закуп непокретности у својини Републике Србије путем прикупљања писмених понуда [PDF | 141,2 KB]

18.08.2023.год. Понуда -образац [PDF | 58,3 KB]

Рок за достављање понуда: 28.08.2023. године до 15.30 часова.

_____________________________________________

 

Датум објављивања: 10.08.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара - Закуп затвореног магацинског простора за заплењену робу на територији Војводине, са припадајућим отвореним простором

10.08.2023. Позив за подношење понуда

10.08.2023. Конкурсна документација

Набавка број: НЗНП 000-404-01-00712/2023-2400

Рок за достављање понуда: 17.08.2023. године до 11.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 09.08.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

ЗАКУП ПРОСТОРА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ У БЕОГРАДУ - ЗЕМУНУ, У УЛ. ЦАРА ДУШАНА БР. 145

09.08. Јавни позив

Рок за достављање понуда: 15.08.2023. године, до 15.30 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 02.08.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара - Закуп архивског простора за потребе Пореске управе - Филијале Ниш

02.08.2023.год. Позив за подношење понуде арх. простор Ниш

02.08.2023.год. Конкурсна документација арх. простор Ниш

Набавка број: НЗНП 000-404-01-00677-3/2023-0000

Рок за достављање понуда: 10.08.2023. године до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 20.07.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара - Закуп магацинског простора за Пореску управу, Регион Крагујевац (затворени и отворени простор)

20.07.2023.год. Позив за подношење понуда закуп магацин

20.07.2023. Конкурсна документација закуп магацин

Набавка број: НЗНП 000-404-01-00618/2023-2200

Рок за достављање понуда: 27.07.2023. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 18.07.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - Закуп пословног простора за потребе Пореске управе – Филијале Земун

17.07.2023. Позив за подношење понуда

17.07.2023. Конкурсна документација

Набавка број: 000-404-01-00593/2023-2200

Рок за достављање понуда: 25.07.2023. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 23.06.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - Закуп затвореног магацинског простора за заплењену робу на територији Војводине, са припадајућим отвореним простором

22.06.2023. Позив за подношење понуда

22.06.2023. Конкурсна документација

Набавка број: НЗНП 000-404-01-00511/2023-2200

Рок за достављање понуда: 30.06.2023. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

 

Датум објављивања: 08.06.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У КИКИНДИ

Позив за подношење понуда закуп пословног простора Кикинда [DOCX | 44,8 KB]

Конкурсна документација закуп пословног простора Кикинда [DOCX | 54,2 KB]

Набавка број: НЗНП 000-404-01-00525/2023-2200

Рок за достављање понуда: 14.06.2023. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 29.05.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - закуп пословног простора у Нишу

29.05.2023.год. Позив за подношење понуда закуп Ниш [DOCX | 39,8 KB]

29.05.2023.год. Конкурсна документација закуп Ниш [DOCX | 55,2 KB]

Набавка број: НЗНП 000-404-01-00463/2023-2200

Рок за достављање понуда: 05.06.2023. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 26.05.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - закуп пословног простора у Кикинди

Позив за подношење понуда закуп Кикинда [PDF | 36,1 KB]

Конкурсна документација закуп Кикинда [PDF | 129,8 KB]

Набавка број: НЗНП 000-404-01-00221/2023-2200

Рок за достављање понуда: 01.06.2023. године, до 11.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 26.05.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - закуп пословног простора у Врању

26.05.2023.год. Позив за подношење понуда закуп Врање [DOCX | 39,2 KB]

26.05.2023.год. Конкурсна документација закуп Врање [DOCX | 55,5 KB]

Набавка број: НЗНП 000-404-01-00461/2023-2200

Рок за достављање понуда: 02.06.2023. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 25.05.2023. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - закуп пословног простора у Тутину

25.05.2023.год. Позив за подношење понуда закуп Тутин [DOCX | 41,0 KB]

25.05.2023.год. Конкурсна документација закуп Тутин [DOCX | 55,4 KB]

Набавка број: НЗНП 000-404-01-00460/2023-2200

Рок за достављање понуда: 01.06.2023. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 07.11.2022. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - закуп пословног простора у Новом Саду, за потребе Пореске управе: Филијала Нови Сад 2, Оперативног одељења Пореске полиције Нови Сад...

Позив за подношење понуда [PDF | 59,4 KB]

Конкурсна документација [PDF | 134,3 KB]

Набавка број: НЗНП 3/2022

Рок за достављање понуда: 15.11.2022. године, до 11 часова

 _____________________________________________

Датум објављивања: 07.11.2022. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - закуп пословног простора у Новом Саду, за потребе Пореске управе - Филијала Нови Сад 1

Позив за подношење понуда [PDF | 52,6 KB]

Конкурсна документација [PDF | 122,6 KB]

Набавка број: НЗНП 2/2022

Рок за достављање понуда: 15.11.2022. године, до 11 часова

 _____________________________________________

Датум објављивања: 07.11.2022. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - закуп три гаражна места у затвореној гаражи за потребе Пореске управе - Нови Сад

Позив за подношење понуда [PDF | 42,7 KB]

Конкурсна документација [PDF | 120,9 KB]

Набавка број: НЗНП 1/2022

Рок за достављање понуда: 15.11.2022. године, до 11 часова

 _____________________________________________

Датум објављивања: 29.07.2022. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка - Закуп пословног простора за потребе Пореске управе у Београду - Земун

29.07.2022. Позив за подношење понуда [PDF | 131,6 KB]

29.07.2022. Конкурсна документација [PDF | 233,9 KB]

Набавка број: НЗНП 00-404-01-00550/2022-0000

Рок за достављање понуда: 05.08.2022.године до 12,00 часова

 _____________________________________________

Датум објављивања: 11.05.2022. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка закупа пословног простора - Ужице

11.05.2022. Позив за подношење понуда закуп Ужице [DOCX | 42,6 KB]

11.05.2022. Конкурсна документација закуп Ужице [DOCX | 65,3 KB]

Набавка број: НЗНП 000-404-01-00290/2022-2200

Рок за достављање понуда: 20.05.2022. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

 

Датум објављивања: 10.05.2022. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка закупа пословног простора - Чачак

10.05.2022. Позив за подношење понуда закуп Чачак [DOCX | 41,7 KB]

10.05.2022. Конкурсна документација закуп Чачак [DOCX | 64,2 KB]

Набавка број: НЗНП 000-404-01-00291/2022-2200

Рок за достављање понуда: 19.05.2022. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 27.12.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка закупа магацинског простора - Шабац

Позив за подношење понуда - Шабац

Конкурсна документација - Шабац

Набавка број: НЗНП 000-404-01-01223/2021-2200

Рок за достављање понуда: 04.01.2022. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 15.12.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка закупа пословног простора у Чачку за потребе Одсека за оперативни рад Чачак

Набавка број: НЗНП 000-404-01-01231/2021-2200

15.12.2021. Позив за подношење понуда закуп Чачак [PDF | 202,5 KB]

15.12.2021. Конкурсна документација закуп Чачак [PDF | 311,8 KB]

Рок за достављање понуда: 23.12.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 14.12.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка закупа магацинског простора - Лештане

Позив за подношење понуда - Лештане

Конкурсна документација - Лештане

Набавка број: НЗНП 000-404-01-01224/2021-2200

Рок за достављање понуда: 21.12.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 14.12.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка закупа пословног простора у Крагујевцу

Набавка број: НЗНП 000-404-01-01229/2021-2200

14.12.2021.год. Позив закуп ПП КГ [PDF | 161,0 KB]

14.12.2021.год. конкурсна документација ПП КГ [PDF | 311,1 KB]

Рок за достављање понуда: 22.12.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 22.11.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка закупа архивског простора у Александровцу

Набавка број: НЗНП 000-404-01-01119/2021-2200

22.11.2021. Позив за подношење понуда закуп Александровац [PDF | 238,4 KB]

22.11.2021. Конкурсна документација закуп Александровац [PDF | 304,9 KB]

Рок за достављање понуда: 30.11.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 19.11.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка отвореног и затвореног магацинског простора за регион Ниш

Набавка број: НЗНП 000-404-01-01120/2021-2200

19.11.2021. Позив за подношење понуда закуп магацин Ниш [PDF | 202,5 KB]

19.11.2021. Конкурсна документација закуп магацин Ниш [PDF | 370,8 KB]

Рок за достављање понуда: 29.11.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

 

Датум објављивања: 16.11.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара –  Закуп отвореног и затвореног магацинског простора за регион Нови Сад

Набавка број: НЗНП 000-404-01-01046/2021-2400

16.11.2021. Poziv magacin Novi Sad [PDF | 515,3 KB]

16.11.2021. Konkursna dokumentacija magacin Novi Sad [PDF | 378,8 KB]

Рок за достављање понуда: 24.11.2021. године, до 11.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 16.11.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – Закуп пословног простора у Новом Саду

Набавка број: НЗНП 000-404-01-00411/2021-2200

16.11.2021. Poziv poslovni prostor [PDF | 393,8 KB]

16.11.2021. Konkursna dokumentacija poslovni prostor [PDF | 429,1 KB]

Рок за достављање понуда: 24.11.2021. године, до 11.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 21.10.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора Шилово

Набавка број: НЗНП 000-361-00-00046/2021-0000

21.10.2021. Позив за подношење понуда

21.10.2021. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 01.11.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 21.10.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора Ранилуг

Набавка број: НЗНП 000-361-00-00047/2021-0000

21.10.2021. Позив за подношење понуда

21.10.2021. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 01.11.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 21.10.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора Грачаница

Набавка број: НЗНП 000-361-00-00048/2021-0000

21.10.2021. Позив за подношење понуда

21.10.2021. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 01.11.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 21.10.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора Крагујевац

Набавка број: 000-404-01-01206/2021-2200

21.10.2021.год. Позив за подношење понуда Крагујевац ИКТ [PDF | 157,6 KB]

21.10.2021.год. Конкурсна документација Крагујевац ИКТ [PDF | 308,1 KB]

Рок за достављање понуда: 28.10.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 20.10.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп отвореног магацинског простора за територију Крагујевца

Набавка број: 000-404-00-000981/2021-2200

20.10.2021.год. Позив за подношење понуда отворени Крагујевац [PDF | 234,2 KB]

20.10.2021. Конкурсна документација закуп отворени Крагујевац [PDF | 327,8 KB]

Рок за достављање понуда: 25.10.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 17.09.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора за потребе Пореске управе Филијале Ниш

Набавка број: 000-404-01-00842/2021-2200

17.09.2021. Позив за подношење понуда закуп Ниш [PDF | 161,4 KB]

17.09.2021. Конкурсна документација закуп Ниш [PDF | 336,3 KB]

Рок за достављање понуда: 24.09.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 16.08.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп архивског простора у површини  на територији града Ниша за потребе Пореске управе – Филијале Ниш

Набавка број: 000-404-01-00656/2021-2200

16.08.2021.год. Позив за подношење понуда закуп Ниш [PDF | 236,4 KB]

16.08.2021.год. Конкурсна документација закуп Ниш [PDF | 432,7 KB]

Рок за достављање понуда: 26.08.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

 

Датум објављивања: 29.07.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закупа магцинског  простора за територију Крагујевац

Набавка број: 000-404-01-00655/2021-2200

29.07.2021.год. Позив за подношење понуда магацин Крагујевац [PDF | 3.900,4 KB]

29.07.2021.год. Конкурсна документација закуп Крагујевац [PDF | 338,9 KB]

02.08.2021.год. Измена позива закуп магацина Крагујевац [PDF | 368,3 KB]

02.08.2021.год. Измена Конкурсне документације закуп магацина Крагујевац [PDF | 595,3 KB]

Рок за достављање понуда: 05.08.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 28.07.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора Земун

Набавка број: 000-404-01-00586/2021-2200

28.07.2021. Poziv za podnošenja ponuda Zemun [PDF | 199,4 KB]

28.07.2021. Konkursna dokumentacija Zemun [PDF | 516,6 KB]

Рок за достављање понуда: 03.08.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 01.06.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у Кикинди

Набавка број: 000-404-01-00410/2021-2200

01.06.2021. Poziv za podnošenje ponuda Kikinda [PDF | 123,9 KB]

01.06.2021. Konkursna dokumentacija Kikinda [PDF | 343,8 KB]

Рок за достављање понуда: 09.06.2021. године, до 11.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 01.06.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у Нишу

Набавка број: 000-361-00-00023-5/2021-2200

01.06.2021.год. Позив за подношење понуда закуп Ниш [PDF | 157,3 KB]

01.06.2021.год. Конкурсна документација закуп Ниш [PDF | 370,6 KB]

Рок за достављање понуда: 08.06.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 31.05.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у Врању

Набавка број: 000-361-00-00024/2021-2200

31.05.2021.год. Позив за подношење понуда закуп Врање [PDF | 156,5 KB]

31.05.2021.год. Конкурсна документација закуп Врање [PDF | 312,4 KB]

Рок за достављање понуда: 07.06.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 28.05.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у Тутину

Набавка број: 000-361-00-00022-5/2021-2200

28.05.2021.год. Позив за подношење понуа закуп Тутин [PDF | 156,2 KB]

28.05.2021.год. Конкурсна документација закуп Тутин [PDF | 336,8 KB]

Рок за достављање понуда: 03.06.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 15.12.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп магацинског простора, за потребе Пореске управе у Београду, Лештане

Набавка број: 000-404-00-01655/2020

15.12.2020. Позив за подношење понуда

15.12.2020. Конкурсна докуметација

Рок за достављање понуда: 21.12.2020. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 15.12.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп магацинског простора за потребе Пореске управе у Шапцу

Набавка број: 000-404-00-01654/2020

15.12.2020. Позив за подношење понуда

15.12.2020. Конкурсна докуметација

 Рок за достављање понуда: 21.12.2020. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 27.11.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп затвореног магацинског простора у површини од 4000 до 4500 метара квадратних и 4800 - 5500 метара квадратних отвореног простора на теритирији града Ниша за потребе Пореске управе у Нишу на период од 12 месеци.

Набавка број: 000-404-00-01615/2020-4

27.11.2020. Конкурсна документација

27.11.2020. Позив за подношење понуда

Рок за достављање понуда: 14.12.2020. године, до 12.30 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 06.11.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

ЗАКУП ПРОСТОРА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ У БЕОГРАДУ, У УЛ. САВЕ МАШКОВИЋА БР. 3-5

06.11.2020. Јавни оглас

06.11.2020. Образац понуде и изјава

Рок за достављање понуда: 20.11.2020. године, до 14.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 23.10.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

НАБАВКА ДОБАРА-ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ШИЛОВО, ЗА ПОТРЕБЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ, ФИЛИЈАЛЕ КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Набавка број: 000-404-01-01426/2020-0000

23.10.2020. Позив за подношење понуда

23.10.2020. Конкурсна докуметација

Рок за достављање понуда: 06.11.2020. године, до 11.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 23.10.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

НАБАВКА ДОБАРА-ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ГРАЧАНИЦИ, ЗА ПОТРЕБЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ, ФИЛИЈАЛЕ КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Набавка број: 000-404-01-01428/2020-0000

23.10.2020. Позив за подношење понуда

23.10.2020. Конкурсна докуметација

Рок за достављање понуда: 06.11.2020. године, до 11.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 23.10.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

НАБАВКА ДОБАРА-ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У РАНИЛУГУ, ЗА ПОТРЕБЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ, ФИЛИЈАЛЕ КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Набавка број: 000-404-01-01427/2020-0000

23.10.2020. Позив за подношење понуда

23.10.2020. Конкурсна докуметација

Рок за достављање понуда: 06.11.2020. године, до 11.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 22.10.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

НАБАВКА ДОБАРА-ЗАКУП ПАРКИНГ МЕСТА У ЗАТВОРЕНОЈ ГАРАЖИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Набавка број: 000-404-01-01419/2020-2200

poziv za podnošenje ponuda

konkursna dokumentacija

Рок за достављање понуда: 06.11.2020. године, до 11.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 22.10.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

НАБАВКА ДОБАРА-ЗАКУП ЗАТВОРЕНОГ И ОТВОРЕНОГ МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Набавка број: 000-404-01-01418/2020-2200

poziv za podnošenje ponuda magacin NS

konkursna dokumentacija magacin [PDF | 346,3 KB]

Рок за достављање понуда: 05.11.2020. године, до 11.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 22.10.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра – Закупа отвореног магцинског  простора за територију Крагујевац.

Набавка број: 000-404-01-00970/2020-2200

22.10.2020.год. Позив за подношење понуда магацин Крагујевац

22.10.2020.год. Конкурсна документација магацин Крагујевац

Рок за достављање понуда: 28.10.2020. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 21.10.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра-закуп пос.простора у центру Н.Сада, за потребе Фил.Нови Сад 2.

Набавка број: 000-404-01-01434/2020-2200

21.10.2020. Позив за подношење понуда

konkursna dokumentacija [PDF | 487,5 KB]

Рок за достављање понуда: 02.11.2020. године, до 13.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 08.09.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у површини од 450 метара квадратних у ужем центру Ниша за потребе Пореске управе Филијале Ниш – Одељења за пореску контролу, на период од 12 месеци.

Набавка број: 000-404-01-00963/2020

08.09.2020. Позив за подношење понуда

08.09.2020. Конкурсна докуметација

Рок за достављање понуда: 15.09.2020. године, до 12.30 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 20.07.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп затвореног магацинског простора у површини  од 400 до 450 метара квадратних на територији града Ниша а за потребе Пореске управе филијале Ниш на период од 12 месеци.

Набавка број: 000-404-00-00961/2020

 20.07.2020. Позив за подношење понуда

20.07.2020. Конкурсна докуметација

  Рок за достављање понуда: 30.07.2020. године, до 12.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 13.07.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у Београду, за потребе Пореске управе, Филијале Земун.

Набавка број: НЗНП 000-404-01-00973/2020-0000

13.07.2020. Позив за подношење понуда

13.07.2020. Конкурсна докуметација

Рок за достављање понуда: 24.07.2020. године, до 11.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 15.06.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у површини  од 120 до 150 метара квадратних у ширем центру Врања за потребе Пореске управе филијале Врање на период од 12 месеци.

Набавка број: 000-404-01-00669/2020

15.06.2020 Позив за подношење понуда

15.06.2020 Конкурсна документација

 Рок за достављање понуда: 22.06.2020. године, до 12.30 часова.

_____________________________________________

 Датум објављивања: 15.06.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у површини  од 70 до 90 метара квадратних у Трговинско пословном центру „Амбасадор“ у Нишу, на период од 12 месеци.

Набавка број: 000-404-01-00670/2020

15.06.2020 Позив за подношење понуда

15.06.2020 Конкурсна документација

 Рок за достављање понуда: 22.06.2020. године, до 13.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 11.06.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара - закупа пословног простора у Новом Саду

Набавка број: 2/2020

Позив за подношење понуда [PDF | 477,8 KB]

Конкурсна документација [PDF | 464,1 KB]

Рок за достављање понуда: 22.06.2020. године, до 11.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 02.06.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара - закупа пословног простора у Кикинди

Набавка број: НЗНП 1/2020

Конкурсна документација [PDF | 347,0 KB]

Образац понуде [PDF | 19,9 KB]

Рок за достављање понуда: 12.06.2020. године, до 13.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 26.05.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Закупа пословног простора за потребе Пореске управе Филијале Чачак.

Набавка број: 000-404-01-00462-5/2020-2200

26.05.2020.год. Позив за подношење понуда Чачак [PDF | 306,4 KB]

26.05.2020.год. Конкурсна документација Чачак [PDF | 957,0 KB]

Рок за достављање понуда: 01.06.2020. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 26.05.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Закупа пословног простора за потребе Пореске управе Филијале Ужице.

Набавка број: 000-404-01-00464-5/2020-2200

26.05.2020.год. Позив за подношење понуда Ужице [PDF | 279,7 KB]

26.05.2020.год. Конкурсна документација Ужице [PDF | 982,5 KB]

Рок за достављање понуда: 01.06.2020. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 04.03.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп сефа, за потребе Пореске управе, на територији града Ниша.

Набавка број: 000-404-00-00264/2020

04.03.2020. Позив за подношење понуда сеф и образац понуде

Рок за достављање понуда: 09.03.2020. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 16.12.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп магацинског простора у Шапцу, за потребе Пореске управе, Филијале Шабац

Набавка број: НЗНП 000-404-01-05247/2019-0000

16.12.2019. Позив за подношење понуда

16.12.2019. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 23.12.2019. године, до 11.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 09.12.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп магацинског простора у Београду, за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе, Одељења за поступање са робом

Набавка број: НЗНП 000-404-01-05140/2019-0000

09.12.2019. Позив за подношење понуда

09.12.2019. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 16.12.2019. године, до 11.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 06.12.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у Крагујевцу за потребе Пореске управе, Сектора пореске полиције, Оперативног одељењае Крагујевац, Одсека за оперативни рад Крагујевац

Набавка број: НЗНП 000-404-01-05120/2019-2200

06.12.2019. Позив за подношење понуда

06.12.2019. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 11.12.2019. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 06.12.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у Чачку за потребе Пореске управе, Сектора пореске полиције, Оперативног одељења Крагујевац, Одсека за оперативни рад Чачак

Набавка број: НЗНП 000-404-01-05121/2019-2200

06.12.2019. Позив за подношење понуда

06.12.2019. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 11.12.2019. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 06.12.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп архивског простора у Александровцу за потребе Пореске управе, Филијала Крушевац

Набавка број: НЗНП 000-404-01-05130/2019-2200

06.12.2019. Позив за подношење понуда

06.12.2019. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 11.12.2019. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 28.11.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп затвореног и отвореног  магацинског простора, за потребе Пореске управе, на територији града Ниша.

Набавка број: 000-404-00-05155/2019

28.11.2019. Позив за подношење понуда

28.11.2019. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 13.12.2019. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 23.10.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у Шилову, за потребе Пореске управе

Набавка број: 000-404-00-04912/2019-0000

23.10.2019. Позив за подношење понуда-Шилово

23.10.2019. Конкурсна документација-Шилово

Рок за достављање понуда: 31.10.2019. године, до 11.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 23.10.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у Ранилугу, за потребе Пореске управе

Набавка број: 000-404-00-04913/2019-0000

23.10.2019. Позив за подношење понуда-Ранилуг

23.10.2019. Конкурсна документација-Ранилуг

Рок за достављање понуда: 31.10.2019. године, до 11.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 23.10.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у Грачаници, за потребе Пореске управе

Набавка број: 000-404-00-04914/2019-0000

23.10.2019. Позив за подношење понуда-Грачаница

23.10.2019. Конкурсна документација-Грачаница

Рок за достављање понуда: 31.10.2019. године, до 11.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 11.09.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у површини од 450 метара квадратних у ужем центру Ниша за потребе Пореске управе Филијале Ниш – Одељења за пореску контролу, на период од 12 месеци.

Набавка број: 000-404-01-04685/2019

 11.07.2019.год. Позив за подношење понуда

11.09.2019. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 19.09.2019. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 12.07.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара - закуп магацинског простора ра потребе - Одсека за магацинско пословање (Магацин Крагујевац)

Набавка број: 400-404-01-00108/2019-К0140

12.07.2019.год. Позив за подношење понуда [PDF | 156,0 KB]

12.07.2019.год. Конкурсна документација [PDF | 1.211,8 KB]

Рок за достављање понуда: 18.07.2019. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 02.07.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара - закупа пословног простора У Београду - Земун

Набавка број: НЗНП 000-361-00-000701/2019-0000

02.07.2019. Позив за подношење понуда

02.07.2019. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 08.07.2019. године, до 11.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 14.06.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Нови Сад

Набавка добара - закупа пословног простора за потребе Филијале Нови Сад 1

Набавка број: 2/2019

14.06.2019.год. Позив за подношење понуда

14.06.2019.год. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 21.06.2019. године.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 05.06.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора  за потребе Филијале Нови Пазар - Одсек Турин

Набавка број: 400-404-01-00103/2019-К0138

12.06.2019.год. Позив за подношење понуда

12.06.2019.год. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 18.06.2019. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

 Датум објављивања: 12.06.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп пословног простора у површини  од 70 до 90 метара квадратних у Трговинско пословном центру „Амбасадор“ у Нишу, за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш, на период од 12 месеци.

Набавка број: 500/1/2019

 12.06.2019. Позив за подношење понуда

 12.06.2019. Конкурсна документација 

 Рок за достављање понуда: 17.06.2019. године, до 12.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 07.06.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп затвореног магацинског простора у површини  од 400 до 450 метара квадратних на територији града Ниша а за потребе Пореске управе филијале Ниш на период од 12 месеци.

Набавка број: 500/3/2019

07.06.2019. Позив за подношење понуда

07.06.2019. Конкурсна документација

 Рок за достављање понуда: 17.06.2019. године, до 12.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 06.06.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Нови Сад

Набавка добара – закуп пословног простора у Кикинди, за потребе Пореске управе, Филијала Кикинда.

Набавка број: НЗНП 1/2019

06.06.2019 Позив за подношење понуда

06.06.2019. Конкурсна документација 

Рок за достављање понуда: 13.06.2019. године, до 11.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 05.06.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп пословног простора у површини  од 120 до 150 метара квадратних у ширем центру Врања за потребе Пореске управе филијале Врање на период од 12 месеци.

Набавка број: 500/2/2019

 05.06.2019 Позив за подношење понуда

05.06.2019. Конкурсна документација

 Рок за достављање понуда: 10.06.2019. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 05.06.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора  за потребе Филијале Ужице

Набавка број: 400-404-01-00099/2019-К0138

05.06.2019.год. Позив за подношење понуда

05.06.2019.год. Конкурсна документација

  Датум објављивања: 05.06.2019. године

 ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора  за потребе Филијале Чачак

Набавка број: 400-404-01-00098/2019-К0138

05.06.2019.год. Конкурсна документација

05.06.2019.год. Позив за подношење понуда

Рок за достављање понуда: 11.06.2019. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 16.05.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА - ЦЕНТРАЛА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп гаражног места у затвореној гаражи у Београду.

16.05.2019. Позив за подношење понуда

16.05.2019. Конкурсна документација

31.05.2019. Одлука о обустави поступка

Рок за достављање понуда: 31.05.2019. године, до 11.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 26.11.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп затвореног и отвореног  магацинског простора, за потребе Пореске управе РO Ниш  на период од 12 месеци.

Набавка број: 500/4/2018

26.11.2018. Оглас за подношење понуда

26.11.2018. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 11.12.2018. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 22.10.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад 2

Набавка добара – закуп пословног простора у Новом Саду, за потребе Пореске управе, Филијала Нови Сад 2.

Набавка број: НЗНП 200/11/2018

22.10.2018. Позив за подношење понуда

22.10.2018. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 08.11.2018. године, до 11.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 22.10.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара – закуп магацина за дуван у Новом Саду, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад.

Набавка број: НЗНП 200/13/2018

22.10.2018. Позив за подношење понуда

22.10.2018. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 08.11.2018. године, до 11.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 22.10.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара – закуп магацина у Зрењанину, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад.

Набавка број: НЗНП 200/14/2018

22.10.2018. Позив за подношење понуда

22.10.2018. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 08.11.2018. године, до 11.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 22.10.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара – закуп магацинa у Новом Саду за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад.

Набавка број: НЗНП 200/12/2018

22.10.2018. Позив за подношење понуда

22.10.2018. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 08.11.2018. године, до 11.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 06.09.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп пословног простора, за потребе Пореске управе Филијале Ниш – Одељења за теренску контролу, на период од 12 месеци.

Набавка број: НЗНП 500/3/2018

06.09.2018 Оглас за подношење понуда

06.09.2018 Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 21.09.2018. године, до 12.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 02.08.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп затвореног магацинског простора у површини  од 400 до 450 метара квадратних на територији града Ниша за потребе Пореске управе РО Ниш – Филијале Ниш на период од 12 месеци.

Набавка број: НЗНП 500/2/2018

02.08.2018 Оглас за подношење понуда

02.08.2018 Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 17.08.2018. године, до 12.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 02.07.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Нови Сад

Набавка  добара – закуп гаражних места у Новом Саду за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Нови Сад.

Набавка број: НЗНП 200/7/2018

02.07.2018. Позив за подношење понуда

02.07.2018. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 18.07.2018. године, до 11.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 17.05.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп пословног простора у површини од 70 до 90 метара квадратних у ТПЦ ,,Амбасадор", за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш, на период од 12 месеци.

Набавка број: НЗНП 500/1/2018

 17.05.2018. Оглас пословни простор закуп

17.05.2018. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 01.06.2018. године, до 12,00 часова.

__________________________________________________

Датум објављивања: 29.12.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора (архива) за потребе Експозитуре Александровац

Набавка број: 400-404-01-00267/2017-Ј4006

29.12.2017.год. Позив закуп Александровац

29.12.2017.год. Конкурсна закуп Александровац

Рок за достављање понуда: 15.01.2018. године. 

 __________________________________________________

Датум објављивања: 27.12.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора за потребе Одсека Пореске полиције Чачак

Набавка број: 400-404-01-00260/2017-Ј4006

27.12.2017.год. Позив закуп ПП Чачак

27.12.2017.год. Конкурсна закуп ПП Чачак

Рок за достављање понуда: 12.01.2018. године. 

 __________________________________________________

 

Датум објављивања: 27.12.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора за потребе Одсека Пореске полиције Крагујевац

Набавка број: 400-404-01-00259/2017-Ј4006

27.12.2017.год. Позив закуп ПП Крагујевац

27.12.2017.год. Конкурсна закуп ПП Крагујевац

Рок за достављање понуда: 12.01.2018. године. 

 __________________________________________________

Датум објављивања 27.12.2017.године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Набвака добара- закуп магацинског простора за потребе РО Београд филијале Шабац

Набавка број 300-404-01-00229/2017-Ј1005

27.12.2017. Конкурсна документација

27.12.2017. Позив за подношење понуде

Рок за достављање понуде 11.01.2018. године.

___________________________________________________

Датум објављивања: 18.12.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора (архиве) за потребе Пореске управе Филијале Параћин

Набавка број: 400-404-01-00214/2017-Ј4006

18.12.2017.ГОД. Позив за подношење понуда

18.12.2017.ГОД. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 29.12.2017. године. 

_____________________________________________

Датум објављивања: 13.12.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп затвореног и отвореног  магацинског простора, за потребе Пореске управе РO Ниш  на период од 12 месеци.

Набавка број: 8/2017

13.12.2017. Оглас за подношење понуда

13.12.2017. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 28.12.2017. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 23.11.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп магацина за смештај ствари одузетих у поступку пореске контроле за потребе Пореске управе.

Набавка број: 14/2017

23.11.2017. Позив за подношење понуда

23.11.2017. Конкурсна Документација

Рок за достављање понуда: 08.12.2017. године, до 11.00 часова.

_______________________________________________________________

Датум објављивања: 04.09.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара –закуп пословног простора, за потребе Пореске управе Филијале Ниш – Одељења за теренску контролу на период од 12 месеци.

Набавка број: 7/2017

04.09.2017. Oглас за подношење понуда

04.09.2017. Конкурсна документација

 Рок за достављање понуда: 19.09.2017. године, до 12,00 часова 

________________________________________

Датум објављивања: 14.08.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора (архиве) за потребе Пореске управе Филијале Трстеник

Набавка број: 7Д/2017

17.08.2017.год. Позив за подношење понуда 7Д

14.08.2017.год Конкурсна документација 7Д

Рок за достављање понуда: 29.08.2017. године, до 12,00 часова 

________________________________________

Датум објављивања: 23.06.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара –закуп затвореног магацинског простора у површини  од 400 до 450 метара квадратних на територији града Ниша за потребе Пореске управе РО Ниш – Филијале Ниш на период од 12 месеци.

Набавка број: 2/2017

23.06.2017. Oглас за подношење понуда

23.06.2017. Конкурсна документација

 Рок за достављање понуда: 10.07.2017. године, до 12,00 часова 

________________________________________

Датум објављивања: 22.06.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора за потребе Пореске управе Експозитуре Тутин

Набавка број: 6Д/2017

22.06.2017.год. Позив за подношење понуда 6Д

22.06.2017.год. Конкурсна документација 6Д

Рок за достављање понуда: 07.07.2017. године, до 12,00 часова 

____________________________________

Датум објављивања: 21.06.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора за потребе Пореске управе Филијале Свилајнац

Набавка број: 5Д/2017

21.06.2017.год. Позив за подношење понуда 5Д

21.06.2017.год. Конкурсна документација 5Д

Рок за достављање понуда: 06.07.2017. године, до 12,00 часова 

____________________________________

Датум објављивања: 20.06.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп магацинског простора, за потребе Пореске управе РО Крагујевац

Набавка број: 4Д/2017

20.06.2017.год. Позив за подношење понуда 4Д

20.06.2017.год. Конкурсна документација 4Д

Рок за достављање понуда: 05.07.2017. године, до 12,00 часова

___________________________________

Датум објављивања: 12.06.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара - закуп магацинског простора, за потребе Пореске управе, Филијала Темерин

Набавка број: 20/17

12.06.2017. Конкурсна документација

12.06.2017. Позив за подношење понуда

Рок за достављање понуда: 28.06.2017. године, до 11,00 часова

________________________________________

Датум објављивања: 01.06.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара - закуп пословног простора у Инђији, за потребе Пореске управе, Филијала Инђија

Набавка број: 19/17

01.06.2017. Конкурсна документација

01.06.2017. Позив за подношење понуде

Рок за достављање понуда: 16.06.2017. године, до 11,00 часова

____________________________________

Датум објављивања: 29.05.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара - закуп пословног простора у Инђији, за потребе Пореске управе, Филијала Инђија

Набавка број: 18/17

18 Конкурсна документација

18 Позив за подношење понуде

Рок за достављање понуда: 13.06.2017. године, до 11,00 часова

_____________________________________

Датум објављивања: 18.05.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп пословног простора у површини од 70 до 90 метара квадратних у ТПЦ ,,Амбасадор", за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш, на период од 12 месеци.

Набавка број: 1/2017

18.05.2017. Оглас за подношење понуда

18.05.2017. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 02.06.2017. године, до 12,00 часова.

__________________________________________________

Датум објављивања: 31.03.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара – закуп пословног простора за потребе Пореске управе Филијале Ћуприја, редни број: 2Д/2017

31.03.2017.год. Позив за закуп Ћуприја 2Д/2017

31.03.2017.год. Конкурсна за закуп Ћуприја 2Д/2017 

15.05.2017.год. Одлука о обустави поступка 2Д

_______________________________________________________

Датум објављивања: 03.02.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА-Централа

ПОЗИВ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА - консултације на тему израде техничких спецификација за набавку услуге израде дизајна службених униформи за инспекторе Пореске полиције

03.02.2017. Позив потенцијалним понуђачима

________________________________________________________

Датум објављивања: 23.11.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп пословног простора у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 14, за потребе Пореске управе Филијала Нови Сад 2.

Набавка број: 21/2016

23.11.2016. Позив за подношење понуда

23.11.2016. Конкурсна Документација

Рок за достављање понуда: 08.12.2016. године, до 11,00 часова.

________________________________________________________

Датум објављивања: 07.11.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка услуга – уништење прехрамбених производа са истеклим роком трајања( пшеница, кукуруз, сунцекретова сачма) одузетих у поступку пореске контроле за потребе Пореске управе РО Ниш на период од 12 месеци.

Набавка број: 05/2016

07.11.2016. Позив за подношење понуда

07.11.2016. Конкурсна документација

15.11.2016. Измена конкурсне документације

Рок за достављање понуда: 22.11.2016. године, до 12:00 часова.

________________________________________________________

Датум објављивања: 26.10.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп магацинског простора за смештај ствари одузетих у поступку пореске контроле за потребе Пореске управе.

Набавка број: 21/2016

26.10.2016. Позив за подношење понуда

26.10.2016. Конкурсна Документација

Рок за достављање понуда: 10.11.2016. године, до 11.00 часова.

_______________________________________________________________

Датум објављивања: 24.10.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп гаражног простора у Новом Саду, за потребе Пореске управе.

Набавка број: 24/2016

24.10.2016. Позив за подношење понуда

24.10.2016. Конкурсна Документација

Рок за достављање понуда: 08.11.2016. године, до 11.00 часова.

_______________________________________________________________

Датум објављивања: 19.10.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп магацинског простора у Зрењанину, за смештај ствари одузетих у поступку пореске контроле за потребе Пореске управе.

Набавка број: 22/2016

19.10.2016. Позив за подношење понуда

19.10.2016. Конкурсна Документација

Рок за достављање понуда: 03.11.2016. године, до 11.00 часова.

_______________________________________________________________

Датум објављивања: 18.10.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп складишта за смештај ствари одузетих у поступку пореске контроле за потребе Пореске управе.

Набавка број: 25/2016

18.10.2016. Позив за подношење понуда

18.10.2016. Конкурсна Документација

Рок за достављање понуда: 02.11.2016. године, до 11.00 часова.

_______________________________________________________________

Датум објављивања: 05.10.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка добара – закуп затвореног магацинског простора, за потребе Пореске управе РО Ниш - Филијале Ниш, на период од девет(9) месеци.

Набавка број: 04/2016

05.10.2016. Позив за подношење понуда

05.10.2016. Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 20.10.2016. године до 12,00 часова

______________________________________________________________

Датум објављивања: 28.06.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка добара – закуп простора на коме могу бити  смештене 2 цистерне запремине од најмање 15 тона за смештај нафтних деривата, на период до једне године.

Набавка број: 03/2016

28.06.2016. Позив за подношење понуда

28.06.2016. Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 13.07.2016. године до 12,00 часова.

_______________________________________________________________

Датум објављивања: 30.03.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка добара – закуп складишног простора за смештај до 20 тона нафтних деривата, на период од једне године.

Набавка број: 02/2016

30.03.2016 Позив за подношење понуда

30.03.2016 Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 14.04.2016. године до 12,00 часова.

_________________________________________________________________

Датум објављивања: 30.03.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка добара – закуп складишног простора за смештај до 20 тона нафтних деривата, на период од једне године.

Набавка број: 02/2016

30.03.2016 Позив за подношење понуда

30.03.2016 Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 14.04.2016. године до 12,00 часова.

_____________________________________________________________________

Датум објављивања: 22.03.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп складишта за смештај архивског материјала за потребе Пореске управе, Филијала Стара Пазова.

Набавка број: 02/2016

 22.03.2016. Позив за подношење понуда

22.03.2016. Конкурсна документација

07.04.2016. Одлука о обустави поступка

Рок за доставу понуда: 06.04.2016. године до 11,00 часова.

_____________________________________________________________________

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка добара – закуп пословног простора у површини  од 250 до 300 метара квадратних у центру Града Ниша за потребе Регионалног одељења Пореске полиције Ниш на период од 12 месеци.

Набавка број: 1/2016

03.03.2016 Позив за подношење понуда

03.03.2016 Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 18.03.2016. године до 12.00 часова.

_____________________________________________________________________

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Jавна набавка добара – пословног простора, за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд, Филијала Младеновац, на период од 12 месеца.

Набавка број: 01/2016

25.01.2016. Позив за подношење понуда

25.01.2016. Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 09.02.2016. године до 11.00 часова.

_____________________________________________________________________

Датум објављивања: 30.12.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп складишта за смештај архивског материјала за потребе Пореске управе, Филијала Стара Пазова.

Набавка број: 62/2015

30.12.2015. Позив за подношење понуда

30.12.2015. Конкурсна документација

05.02.2016.Одлука о обустави С. Пазова

Рок за доставу понуда: 14.01.2016. године до 11,00 часова.

_____________________________________________________________________

 

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Jавна набавка добара – закуп магацина, за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд, Филијала Шабац, на период од 24 месеца.

Набавка број: 33/2015

30.12.2015. Позив за подношење понуда

30.12.2015. Конкурсна документација

 Рок за доставу понуда: 14.01.2016. године до 11.00 часова.

_____________________________________________________________________

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка добара – закуп пословног простора у површини од 70 до 90 метара квадратних у ТПЦ ,,Амбасадор", за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш, на период од 18 месеци.

Набавка број: 3/2015

07.12.2015 Позив за подношење понуда

07.12.2015 Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 22.12.2015. године до 12.00 часова.

_____________________________________________________________________

Датум објављивања: 27.11.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац
Jавна набавка  добара – закуп архивског  простора за потребе Пореске управе Филијале Параћин.

Набавка број: 12Д/2015

27.11.2015. Позив за подношење понуда

27.11.2015. Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 07.12.2015. године до 12.00 часова.

_____________________________________________________________________

Датум објављивања: 27.11.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац
Jавна набавка  добара – закуп пословног простора за потребе Одсека Пореске полиције Чачак.

Набавка број: 10Д/2015

27.11.2015. Позив за подношење понуда

27.11.2015. Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 07.12.2015. године до 12.00 часова.

_____________________________________________________________________

Датум објављивања: 24.11.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац
Jавна набавка  добара – закуп архивског простора за потребе Пореске управе
Експозитуре Александровац.

Набавка број: 13Д/2015

24.11.2015. Позив за подношење понуда 13д

24.11.2015. Конкурсна документација 13Д

Рок за доставу понуда: 03.12.2015. године до 12.00 часова. ________________________________________________________________________________

Датум објављивања: 23.11.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка добара – закуп магацинског простора затвореног и отвореног, који мора бити на једном месту, тј. истој локацији, за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш са припадајућим филијалама и експозитурама, на период од две године.

Набавка број: 2/2015

23.11.2015. Позив за подношење понуда

23.11.2015. Конкурсна документација

 Рок за доставу понуда: 08.12.2015. године до 12.00 часова.

________________________________________________________________________________

 Датум објављивања: 23.11.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавна набавка  добара – закуп пословног простора за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Крагујевац.

Набавка број: 11Д/2015

 23.11.2015.год. Позив закуп ПП Крагујевац

23.11.2015.год. Конкурсна закуп ПП Крагујевац

Рок за доставу понуда: 03.12.2015. године до 12.00 часова.

_____________________________________________________________________

Датум објављивања: 19.11.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка  добара – закуп пословног простора за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш за потребе експозитуре Нишка Бања на период од 18 месеци.

Набавка број: 1/2015

19.11.2015 Позив за подношење понуда

19.11.2015 Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 04.12.2015. године до 12.00 часова.

_____________________________________________________________________

Датум објављивања: 16.10.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп складишта за смештај ствари одузетих у поступку пореске контроле за потребе Пореске управе.

Набавка број: 58/2015

16.10.2015. Позив за подношење понуда-закуп складишта

Конкурсна Документација

Рок за доставу понуда: 23.10.2015. године до 11.00 часова.

23.06.2017. Конкурсна документација [PDF | 1.089,6 KB]

_____________________________________________________________________