Порески календар

јун 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Jавне набавке    Јавне набавке 2014 - архива

Јавне набавке 2014 - архива

 

    Датум објаве Назив јавне набавке Рок за доставу понуда  
    31.12.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуге сервисирање и одржавање фискалних уређаја, за потребе ПУ-Централе, преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама

Набавка број: ЈН 60/2014

31.12.2014. Обавештење о закљученом уговору

15.12.2014. године до 12,00 часова     
     31.12.2014.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка добара- Природни гас, за потребе филијале Смедерево

Набавка број: ЈН 27/2014

31.12.2014. Позив за подношење понуда

31.12.2014. Конкурсна документација

04.02.2015. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

30.01.2015. године до 12,00 часова    
    30.12.2014.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка добара- закуп пословног простора, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Набавка број: ЈН 25/2014

30.12.2014. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

30.12.2014. Конкурсна документација

20.01.2015. Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива

09.02.2015. Обавештење о закљученом уговору

13.01.2015.  
     30.12.2014

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавне набавке услуга -одржавања и поправке матричних и линијских штампача са обезбеђењем резервних делова и материјала што подразумева текуће одржавање - редован и повремени сервис и све интервенције које се тичу евентуалних кварова (на хабајућим деловима, електроника, електричне инсталације у самом штампачу и сл.) или лошег функционисања штампача,све за потребе Наручиоца, Пореске управе - Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш и организационих јединица у саставу, у отвореном поступку, на период од 12 месеци.

Набавка број: ЈН 24-N/2014

30.12.2014 Позив за подношење понуда

30.12.2014 Конкурсна документација

03.03.2015. Обавештење о обустави поступка

29.01.2015. године до 12,00 часова   
    30.12.2014

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга прања возила, за потребе Пореске управе-Централе и Регионалног одељења Приштина,преговарачки поступак без објављивања позива за   подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама

30.12.2015. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

30.12.2014. Конкурсна документација

09.02.2015. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

16.01.2015. године до 12,00 часова  
    26.12.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара – Развој нових функционалности интегрисаног информационог система за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈН 61/2014

26.12.2014. Позив за подношење понуда

26.12.2014. Конкурсна документација

09.01.2015. Додатна појашњења

14.01.2015. Додатна појашњења

15.01.2015. Додатна појашњења

16.01.2015. Измене конкурсне документације

16.01.2015. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

21.01.2015. Измене конкурсне документације

21.01.2015. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

30.03.2015. Обавештење о закљученом уговору

19.01.2015. године до 12,00 часова  
    26.12.20014

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавне набавке добра – закуп пословног - канцеларијског простора у површини од 250 до 300 метара квадратних у ужем центру града Ниша за потребе Регионалног одељења Пореске полиције Ниш.

Набавка број: ЈН 31-N/2014

26.12.2014 Позив за подношење понуда

26.12.2014 Конкурсна документација

17.03.2015 Обавештење о закљученом уговору

26.01.2015. године до 12,00 часова   
    25.12.2014

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара-канцеларијског намештаја за потребе Пореске управе - Централа

Набавка број: ЈН 62/2014

25.12.2014. Позив за подношење понуда

25.12.2014. Конкурсна документација

21.01.2015. Додатна појашњења

21.01.2015. Измене конкурсне документације

21.01.2015. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

26.01.2015. Додатна појашњења

27.01.2015. Измене конкурсне документације

27.01.2015. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

09.03.2015. Обавештење о закљученом уговору

26.01.2015. године до 12,00 часова    
    24.12.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Предмет јавне набавке је набавкa добара-природног гаса за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе, Регионалног одељења Крагујевац са припадајућим организационим јединицама (Филијалама и Експозитурама).

Набавка број: ЈН 9Д/2014

24.12.2014. Позив ЈН природног гаса 9Д/2014

24.12.2014. Конкурсна ЈН природног гаса 9Д/2014

Обавештење о обустави поступка 9Д

23.01.2015. године до 12,00 часова   
    19.12.2014

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавне набавке услуга - физичког обезбеђења обезбеђења објеката  Пореске управе и то: Филијале Ниш, Врање, Лесковац, Пирот, Зајечар, Књажевац, Бор, Неготин, Прокупље, и Експозитура Бољевац и Кладово, набавка је обликована по партијама, а спроводи се за период од 6 (шест) месеци.

Набавка број: ЈН 27-N/2014

19.12.2014 Позив за подношење понуда

19.12.2014 Конкурсна документација

14.01.2015. Појашњење конкурсне документације

15.01.2015 Појашњење конкурсне документације 1

04.03.2015 Обавештење о закљученом уговору партија 2

04.03.2015 Обавештење о закљученом уговору партија 4

06.03.2015 Обавештење о закљученом уговору партија 1 

06.03.2015 Обавештење о закљученом уговору партија 3

06.03.2015 Обавештење о закљученом уговору партија 5

06.03.2015 Обавештење о закљученом уговору партија 6

19.01.2015. године до 12,00 часова   
    12.12.2014

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавне набавке услуга - одржавања стабилних инсталација за дојаву пожара, апарата за гашење пожара, хидрантске мреже, противпаничне расвете и обука запослених радника,за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Ниш,  као и припадајућих организационих јединица

Набавка број: ЈН 30-N/2014

12.12.2014 Позив за подношење понуда

12.12.2014 Конкурсна документација

09.01.2015 Појашњење конкурсне документације

09.01.2015 Измене и допуне конкурсне документације

09.01.2015 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

16.01.2015 Појашњење конкурсне документације 1

16.01.2015 Измене и допуне конкурсне документације 1

16.01.2015 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1

20.01.2015 Појашњење конкурсне документације 2

05.03.2015 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

05.06.2015. године Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

26.10.2015. Обавештење о закљученом уговору

16.01.2015. године до 12,00 часова  

НОВИ РОК:

23.01.2015. године до 12,00 часова

НОВИ РОК:

28.01.2015. године до 12,00 часова

 
    12.12.2014

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавне набавке услуга - сервисирање и отклањање кварова на апаратима за фотокопирање  Konica minolta и Canon IR 3235N и 3035, у вангарантном року како би исти континуирано били функционално исправни, са обезбеђивањем и заменом оригиналних резервних делова, за потребе Наручиоца, Пореске управе - Регионалног одељења Ниш и његових организационих  јединица,  за период од 12 месеци.

Набавка број: ЈН 29-N/2014

12.12.2014 Позив за подношење понуда

12.12.2014 Конкурсна документација

31.12.2014 Појашњење конкурсне документације

06.01.2015 Појашњење конкурсне документације

04.02.2015 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партију 2

09.02.2015 Решење о усвајању захтева за заштиту права

18.02.2015 Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

06.04.2015 Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

12.01.2015. године до 12,00 часова     
    09.12.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара-апарата за сецкање папира, за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈН 59/2014

09.12.2014. Позив за подношење понуда

09.12.2014. Конкурсна документација

16.01.2015. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

08.01.2015. године до 12,00 часова    
     05.12.2014

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавне набавке услуга - сервисирање и отклањање кварова на апаратима за фотокопирање  Ricoh, у вангарантном року како би исти континуирано били функционално исправни, са обезбеђивањем и заменом оригиналних резервних делова, за потребе Наручиоца, Пореске управе - Регионалног одељења Ниш и његових организационих  јединица,  за период од 12 месеци.

Набавка број: ЈН 28-N/2014

05.12.2014 Позив за подношење понуда

05.12.2014 Конкурсна документација

12.02.2015 Обавештење о обустави поступка јавне набавке

09.01.2015. године до 12,00 часова   
    05.12.2014

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавне набавке услуга - објављивања текстова-огласа, у штампаном медију – дневној новини која се дистрибуира на целој територији Републике Србије, за потребе Наручиоца Пореске управе, Регионалног одељења Ниш и организационих јединица у саставу, отвореном поступку на период од 12 месеци.

Набавка број: ЈН 26-N/2014

05.12.2014 Позив за подношење понуда

05.12.2014 Конкурсна документација

17.12.2014 Додатно појашњење конкурсне документације

24.12.2014 Додатно појашњење конкурсне документације 1

28.01.2015 Обавештење о закљученом уговору

05.01.2015. године до 14,00 часова  
    05.12.2014

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавне набавке услуга - текућег одржавања и отклањања кварова на путничким возилима марке „Опел“ и то једног возила типа „Vectra Confort 1.8.XE“ и једног возила типа „Omega Z 22 XE Base“, теретног возила КIА pregio van 3 дизел и путничких возила FIAT PUNTO-GRANDE 1.4. и 1.2., у вангарантном року са обезбеђивањем резервних делова, уља, мазива, ауто-галантерије и др. у отвореном поступку јавне набавке, а за потребе Наручиоца, Пореске управе Регионалног одељења Ниш са припадајућим организационим јединицама,  на период од 12 месеци.

Набавка број: ЈН 25-N/2014

05,12,2014 Позив за подношење понуда

05,12,2014 Конкурсна документација

30.01.2015 Обавештење о закљученом уговору

05.01.2015. године до 12,00 часова  
    05.12.2014.

Пореска управа Централа

05.12.2014. ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

   
    04.12.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - природног гаса

Набавка број: ЈН 46/2014

04,12,2014 Позив за подношење понуда

04,12,2014 Конкурсна документација

09.02.2015 Обавештење о обустави поступка

 05.01.2015. године до 11,00 часова  
    27.11.2014

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавне набавке услуга - монтаже, демонтаже и отклањања кварова на клима-уређајима сплит-система, са обезбеђивањем потребних резервних делова и материјала, за потребе Наручиоца, Пореске управе - Регионалног одељења Ниш и његових организационих  јединица,  за период од 12 месеци.

Набавка број: ЈН 23-N/2014

27.11.2014 Позив за подношење понуда

27.11.2014 Конкурсна документација

30.01.2015 Обавештење о закљученом уговору

29.12.2014. године до 14,00 часова  
    27.11.2014

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавне набавке услуга - текућег одржавања и отклањања кварова на путничким возилима марке „Застава /југо и З 101/, флорида, шкода фабиа, форд транзит и др., у вангарантном року са обезбеђивањем резервних делова, уља, мазива, ауто-галантерије и др. у отвореном поступку јавне набавке по партијама, а за потребе Наручиоца, Пореске управе Регионалног одељења Ниш са припадајућим организационим јединицама,  на период од 12 месеци.

Набавка број: ЈН 22-N/2014

27.11.2014 Позив за подношење понуда

27.11.2014 Конкурсна документација

02.12.2014 Додатно појашњење конкурсне документације

20.01.2015 Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију 3

30.01.2015 Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију 2

30.01.2015 Обавештење о закљученом уговору за партију 1

29.12.2014. године до 12,00 часова  
    25.11.2014

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавне набавке добразакуп пословног – канцеларијског простора за потребе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш на период од годину дана

Набавка број: ЈН 20-N/2014

25.11.2014. Позив за подношење понуда

25.11.2014. Конкурсна документација

02.02.2015 Обавештење о закљученом уговору

25.12.2014. године до 12,00 часова   
    24.11.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга одржавања хигијене у пословном објекту Пореске управе - Филијала Кикинда

Набавка број: ЈН 47/2014

24.11.2014 Позив за подношење понуда

24.11.2014 Конкурсна документација

19.12.2014. Појашњење Конкурсне документације

12.01.2015. Обавештење о закљученом уговору

24.12.2014. године до 11,00 часова  
    19.11.2014

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуге текућег одржавања објеката Пореске управе по партијама, за потребе Министарстa финансија, Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш, сa припадајућим организационим јединицама (филијалама и експозитурама), за временски период од годину дана

Набавка број: ЈН 19-N/2014

19.11.2014 Позив за подношење понуда

19.11.2014 Конкурсна документација

04.12.2014 Додатно појашњење конкурсне документације

12.02.2015 Обавештење о закљученом уговору партија 1

12.02.2015 Обавештење о закљученом уговору партија 2

12.02.2015 Обавештење о закљученом уговору партија 3

12.02.2015 Обавештење о закљученом уговору партија 4

19.12.2014. године до 12.00 часова    
    14.11.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуге техничког прегледа, вулканизерске услуге и услуге прања возила, за потребе Пореске управе-Централе и Регионалног одељења Приштина.Набавка је обликована по партијама:

Партија 1. Услуге техничког прегледа и вулканизерске услуге

Партија 2. Услуге прања возила

Набавка број: ЈН 57/2014

14.11.2014. Позив за подношење понуда

14.11.2014. Конкурсна документација

28.11.2014. Додатна појашњења

01.12.2014. Измене и допуне конкурсне документације

05.12.2014. Додатна појашњења

05.12.2014. Измене и допуне конкурсне документације

19.12.2014. Обавештење о обустави поступка јавне набавке-Партија 2.

31.12.2014. Обавештење о закљученом уговору-Партија 1.

15.12.2014. године до 12.00 часова     
    14.11.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добра - израда и испорука фискалних пломби, за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈН 58/2014

14.11.2014. Позив за подношење понуда

14.11.2014. Конкурсна документација

16.12.2014. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

15.12.2014. године до 12.00 часова    
    14.11.2014.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка добара средстава за одржавање хигијене

Набавка број 21/2014

14.11.2014. Позив за подношење понуда

14.11.2014. Конкурсна документација

26.11.2014. Измене конкурсне документације

06.01.2015. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

15.12.2014.

до 12.00 часова

 
    14.11.2014.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавке  радова на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту  Пореске управе – филијале Ваљево

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама

Набавка број: 24/2014

14.11.2014. Oбавештење о обустави поступка

28.10.2014.

до 12.00 часова

 
    05.11.2014

Пореска управа Централа

Јавна набавка добра - набавка дневне  штампе и часописа за потребе Пореске управе.

Набавка број: ЈН 56/2014

05.11.2014. Позив за подношење понуда

05.11.2014. Конкурсна документација

15.12.2014. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

05.12.2014. године до 12.00 часова   
    05.11.2014

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Канцеларијски намештај (радни/канцеларијски столови, дактило столице и канцеларијски ормани), са услугом испоруке и монтаже «F-co» службене просторије Наручиоца, као и редовно одржавање и поправка у оквиру понуђеног гарантног рока, све за потребе Пореске управе – Регионалног одељења Ниш и његових организационих јединица

Набавка број: ЈН 17-Н/2014

05.11.2014 Позив за подношење понуда

05.11.2014 Конкурсна документација

14.11.2014 Додатно појашњење конкурсне документације

19.11.2014 Додатно појашњење конкурсне документације - 1

19.11.2014 Додатно појашњење конкурсне документације - 2

20.11.2014 Додатно појашњење конкурсне документације - 3

24.11.2014 Додатно појашњење конкурсне документације - 4

27.11.2014 Додатно појашњење конкурсне документације - 5

01.12.2014 Додатно појашњење конкурсне документације - 6

18.02.2015 Обавештење о закљученом уговору

05.12.2014. године до 12.00 часова

 
    29.10.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга -  физичког обезбеђења објеката, за потребе Пореске управе Филијале Апатин

Набавка број: ЈН 45/2014

29.10.2014. Позив за подношење понуда

29.10.2014. Конкурсна документација

20.11.2014. Додатно појашњење конкурсне документације

31.12.2014 Обавештење о закљученом уговору

28.11.2014. године

до 11.00 часова

 
 
    29.10.2014

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга - сервисирања и одржавања система за вентилацију, електро уређаја и клима уређаја (сплит-систем), са обезбеђењем резервних делова у пословним објектима Пореске управе – Централа

Набавка број: ЈН 54/2014

29.10.2014. Позив за подношење понуда

29.10.2014. Конкурсна документација

25.11.2014. Додатна појашњења

26.12.2014. Обавештење о закљученом уговору

 

28.11.2014. године

до 12.00 часова

 
 
    27.10.2014.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка добара, канцеларијског намештаја- архивске металне полице

Набавка број: ЈН 26/2014

27.10.2014. Позив за подношење понуда

27.10.2014. Конкурсна документација

31.10.2014. Додатно појашњење конкурсне документације

18.12.2014. Обавештење о закљученом уговору

26.11.2014.

до 12.00 часова

 
    27.10.2014

Пореска управа-ЦВПО

Јавна набавка услуга-одржавања хигијене за потребе ПУ-ЦВПО

Набавка број: ЈН 09/2014

27.10.2014. Позив за подношење понуда

27.10.2014. Конкурсна документација

31.10.2014. Измене и допуне конкурсне документације

21.11.2014. Додатна појашњења

31.12.2014. Обавештење о закљученом уговору

 26.11.2014. године до 12.00 часова   
    24.10.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - одржавања хигијене за Филијалу Апатин

Набавка број: ЈН 44/2014

24.10.2014 Позив за подношење понуда

24.10.2014 Koнкурсна документација

31.12.2014 Обавештење о закљученом уговору

24.11.2014. године до 11.00 часова    
    21.10.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга - текуће поправке и одржавање пословних објеката Пореске управе, Централе у Београду: столарске, браварске, лимарске и кровопокривачке, стаклорезачке, молерско-фарбарске, подополагачке и разне услуге.

Набавка број: ЈН 55/2014

21.10.2014. Позив за подношење понуда

21.10.2014. Конкурсна документација

10.12.2014. Обавештење о закљученом уговору

20.11.2014. године до 12.00 часова     
    17.10.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Предмет јавне набавке је набавкa добара- канцеларијске опреме -  намештаја (плакари и архивске металне полице) за потребе Министарства финансија, Порескe управe, Регионалнoг одељења за материјалне ресурсе Крагујевац са припадајућим организационим јединицама (Филијалама и Експозитурама).

Набавка број: ЈН 8Д/2014

17.10.2014 Позив за ЈН 8Д Намештај

17.10.2014 Конкурсна документација 8Д Намештај

31.10.2014. Додатно појашњење 8Д

10.11.2014. Појашњење конкурсне документације (2) 8Д

10.11.2014. Појашњење конкурсне документације (3) 8Д

12.11.2014. Pojasnjenje konursne dokumentacije (4) 8D

 17.12.2014 Обавештење о закљученом Уговору 8Д

17.11.2014. године до 12.00 часова    
    17.10.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга поправке и одржавања моторних возила са набавком и уградњом оригиналних резервних делова и потрошног материјала, за потребе Пореске управе, Централе, Регионалног одељења Приштина и Центра за велике пореске обвезнике

Набавка број: ЈН 53/2014

17.10.2014. Позив за подношење понуда

17.10.2014. Конкурсна документација

12.11.2014. Додатна појашњења

26.12.2014. Обавештење о закљученом уговору

17.11.2014. године до 12.00 часова   
     13.10.2014.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка добара-средства за одржавање хигијене са услугом испоруке "F-co" магацин у Нишу, све то за потребе Наручиоца

Набавка број: ЈН 18Н/2014

13.10.2014 Позив за подношење понуда

13.10.2014 Конкурсна документација

16.12.2014 Обавештење о закљученом уговору

12.11.2014. године до 12.00 часова    
     13.10.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга – одржавање екстерног портала Пореске управе, за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈН 48/2014

13.10.2014. Позив за подношење понуда

13.10.2014. Конкурсна документација

23.10.2014. Додатна појашњења

02.12.2014. Обавештење о закљученом уговору

04.11.2014. године до 12.00 часова   
    10.10.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услугa сервисирање и одржавање фискалних уређаја, за потребе Пореске управе – Централе

Набавка број: ЈН 51/2014

10.10.2014. Позив за подношење понуда

10.10.2014. Конкурсна документација

25.11.2014. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 10.11.2014. године до 12.00 часова   
     10.10.2014

 ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - одржавање и поправка опреме за јавну безбедност за потребе Пореске управе Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: ЈН 43/2014

10.10.2014 Позив за подношење понуде

10.10.2014 Конкурсна документација

12.11.2014. Обавештење о обустави поступка

 10.11.2014. године до 11.00 часова  
    06.10.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - канцеларијског намештаја за потребе Пореске управе Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: ЈН 41/2014

06.10.2014 Позив за подношење понуда

06.11.2014 Конкурсна документација

23.10.2014 Појашњење конкурсне документације 1

30.10.2014. Појашњење конкурсне документације 2

31.10.2014 Појашњење конкурсне документације 3

03.11.2014. Појашњење конкурсне документације 4

11.12.2014 Oбавештење о закљученом уговору

05.11.2014. године до 11.00 часова   
    07.10.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење  Београд

Јавна набавка услуга физичко техничког обезбеђења по партијама, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Београд.

Набавка број: ЈН 23/2014

07.10.2014. Позив за подношење понуда

07.10.2014. Конкурсна документација

28.11.2014. Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права

08.12.2014. Обавештење о закљученом уговору за партије 2 и 3

31.12.2014. Обавештење о закљученом уговору за партију 1

06.11.2014. године до 12.00 часова

 
    06.10.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуге поправке и одржавање фотокопир апарата и факс апарата, са обезбеђењем и уградњом резервних делова, за потребе Пореске управе – Централе и Регионалног одељења Приштина

Набавка број: ЈН 50/2014

06.10.2014. Позив за подношење понуда

06.10.2014. Конкурсна документација

21.11.2014. Обавештење о закљученом уговору

05.11.2014. године до 12.00 часова    
    02.10.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - израде пројектне документације за замену електроинсталације у објектуПореске управе, Филијалa Бачка Топола

Набавка број: ЈН 36/2014

02.10.2014 Позив за подношење понуда

02.10.2014 Конкурсна документација

07.10.2014 Појашњење конкурсне документације 1

14.10.2014 Појашњење конкурсне документације  2

15.10.2014 Појашњење конкурсне документације 3

23.10.2014 Појашњење конкурсне документације 4

28.11.2014 Обавештење о закљученом уговору

03.11.2014. године до 11.00 часова   
    01.10.2014

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуга физичког обезбеђења објекта  Пореске управе и то: Филијале Ниш, Филијале Алексинац, Филијале Власотинце и Регионалног одељења Пореске полиције

Набавка број: ЈН 14Н/2014

01.10.2014 Позив за подношење понуда

01.10.2014 Конкурсна документација

17.10.2014 Измене и допуне конкурсне документације

08.12.2014 Обавештење о закљученом уговору

 31.10.2014. године до 12.00 часова   
    01.10.2014

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка добара закуп пословног - канцеларијског простора у површини од 400 до 450 метара квадратних у ужем центру града Ниша за потребе Пореске управе Филијале Ниш – Одељења за теренску контролу на период од годину дана, преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама

Набавка број: ЈН 15N/2014

01.01.2014 Обавештење о закљученом уговору

16.09.2014. године до 12.00 часова     
    30.09.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - закуп магацинског простора за потребе Пореске управе, Филијале Стара Пазова.

Набавка број: ЈН 42/2014

30.09.2014 Позив за подношење понуда

30.09.2014 Конкурсна документација

23.10.2014 Појашњење конкурсне документације 1

17.11.2014 Oбавештење о обустави поступка

30.10.2014. године до 11.00 часова    
    29.09.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - израде пројектне документације за замену електроинсталације у објектуПореске управе, Филијалa Зрењанин

Набавка број: ЈН 35/2014

29.09.2014 Позив за подношење понуда

29.09.2014 Конкурсна документација

02.10.2014 Појашњење конкурсне документације 1

14.10.2014 Појашњене конкурсне документације 2

15.10.2014 Појашњење конкурсне документације 3

17.11.2014 Обавештење о потписаном уговору

29.10.2014. године до 11.00 часова   
    26.09.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - израде пројектне документације за замену електроинсталације у објектуПореске управе, Филијалa Суботица.

Набавка број: ЈН 37/2014

26.09.2014 Позив за подношење понуда

26.09.2014 Конкурсна документација

02.10.2014 Појашњење Конкурсне документације 1

06.10.2014 Појашњење Конкурсне документације 2

14.10.2014 Појашњење конкурсне документаицје 3

15.10.2014 Појашњење конкурсне документације 4

17.11.2014 Обавестенје о закљученом уговору

27.10.2014. године до 11.00 часова   
    22.09.2014

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка добра – закуп пословног - канцеларијског простора у површини од 70 до 90 метара квадратних у ужем центру Нишке Бање за потребе Пореске управе Експозитуре Нишка Бања на период од годину дана

Набавка број: ЈН 16Н/2014

22.09.2014 Позив за подношење понуда

22.09.2014 Конкурсна документација

12.11.2014 Обавештење о обустави поступка

22.10.2014. године до 12.00 часова   
    19,09,2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - текућег одржавања и поправке клима уређаја за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад.

Набавка број: ЈН 40/2014

19.09.2014 Позив за подношење понуда

19.09.2014 Конкурсна документација

25.09.2014 Додатно појашњење конкурсне документације 1

07.10.2014 Додатно појашњење конкурсне документације 2

10.10.2014 Додатно појашњење конкурсне документације 3

10.10.2014 Измена и допуна конкурсне документације 1

16.10.2014 Додатно појашњење конкурсне документације 4

16.10.2014 Измена конкурсне документације 2

16.10.2014 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

05.12.2014 Обавештење о закљученом уговору

20.10.2014. године до 11.00 часова  

НОВИ РОК:

28.10.2014. године до 11,00 часова

 
    19.09.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуге - израда пројекта за имплементацију Disaster Recovery сајта, за потребе Пореске управе

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама

Набавка број: ЈН 42/2014

19.09.2014. Обавештење о закљученом уговору

08.08.2014. године до 12.00 часова     
    16.09.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуге - поправке и одржавања фотокопир апарата и факс апарата, са обезбеђењем и уградњом резервних делова, за потребе Пореске управе-Централе.

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама

Набавка број: ЈН 41/2014

16.09.2014. Обавештење о обустави поступка

29.08.2014. године до 12.00 часова      
    15.09.2014

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка добара-техничка опрема-факс апарати, са услугом редовно одржавања и сервисирања у гарантном року и испоруком"F-co" магацин Наручиоца у Нишу

Набавка број: ЈН 13Н/2014

15.09.2014. Позив за подношење понуда

15.09.2014. Конкурсна документација

08.10.2014 Измене и допуне конкурсне документације

08.10.2014 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

27.10.2014 Обавештење о обустави поступка

20.10.2014. године до 12.00 часова     
    10.09.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - текућег одржавања и поправке комуникационих уређаја за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад.

Набавка број: ЈН 39/2014

10.09.2014 Позив за подношење понуда

10.09.2014 Конкурсна документација

22.10.2014 Обавештење о потписаном уговору

10.10.2014. године до 11.00 часова    
    09.09.2014

Пореска управа Централа

09.09.2014. Претходно обавештење IV

   
    04.09.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара - средстава за хигијену, дезинфекционих средстава и ПВЦ производа за потребе Пореске управе - Централа

Набавка број: ЈН 46/2014

04.09.2014. Позив за подношење понуда

04.09.2014. Конкурсна документација

03.11.2014. Обавештење о закљученом уговору

04.10.2014. године до 12.00 часова   
    03.09.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга - техничког прегледа, прања возила и вулканизерске услуге за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈН 47/2014

03.09.2014. Позив за подношење понуда

03.09.2014. Конкурсна документација

27.10.2014. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 03.10.2014. године до 12.00 часова    
    02.09.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга – одржавање интегрисаног информационог система Пореске управе, по партијама

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама

Набавка број: ЈН 39/2014

02.09.2014. Обавештење о обустави поступка јавне набавке-Партија 1

12.09.2014. Обавештење о закљученом уговору-Партија 2

   
    28.08.2014.

Пореска управа Централа

28.08.2014. Претходно обавештење III

   
    27.08.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добра – обнављање, надоградња и техничка подршка LINUX, VMWare i EMC лиценци, за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈН 45/2014

27.08.2014. Позив за подношење понуда

27.08.2014. Конкурсна документација

15.09.2014. Измене и допуне конкурсне документације

15.09.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

17.09.2014. Измене и допуне конкурсне документације

17.09.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

31.10.2014. Обавештење о закљученом уговору

18.09.2014. године до 12.00 часова      
    27.08.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добaра – серверске, storage и мрежне инфраструктуре, за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈН 43/2014

27.08.2014. Позив за подношење понуда

27.08.2014. Конкурсна документација

18.11.2014. Обавештење о закљученом уговору

18.09.2014. године до 12.00 часова     
    22.08.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Набавка број: ЈН 20/14

Jавнa набавкa радова на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту  Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2.

22.08.2014. Позив за подношење понуда

22.08.2014. Конкурсна документација

29.08.2014. Додатно појашњење конкурсне документације

18.09.2014. Додатно појашњење конкурсне документације

17.10.2014. Обавештење о обустави поступка

22.09.2014. године до 12.00 часова    
    15.08.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Набавка број: ЈН 19/14

Jавнa набавкa радова на смањењу буке у објектима Пореске управе у ул. Булевар Депота Стефана 122 и у ул. 27. Марта 28-32, у Београду

15.08.2014. Позив за подношење понуда

15.08.2014. Конкурсна документација

19.08.2014. Измене и допуне конкурсне документације

20.08.2014. Измене и допуне конкурсне документацијe

12.09.2014. Измене и допуне конкурсне документације

12.09.2014. Појашњење конкурсне документације

12.09.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

06.10.2014. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

24.09.2014. године до 12.00 часова   
    14.08.2014.

Пореска управа-ЦВПО

Јавна набавка услуга – угоститељске услуге, по партијама
Партија 1. Угоститељске услуге ресторана
Партија 2. Услуге кетеринга

Набавка број: ЈН 08/2014

14.08.2014. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

14.08.2014. Конкурсна документација

04.09.2014. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

28.08.2014. године до 12.00 часова  
    13.08.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуге - поправке и одржавања УПС уређаја, АКУ батерија и дизел електричних агрегата

Набавка број: ЈН 44/2014

13.08.2014. Позив за подношење понуда

13.08.2014. Конкурсна документација

13.10.2014. Обавештење о закљученом уговору

12.09.2014. године до 12.00 часова  
    13.08.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуге - одржавање металдетекторских врата, врата са аутоматским отварањем и капије са даљинским отварањем, за потребе Пореске управе-Централе, у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама

Набавка број: ЈН 40/2014

13.08.2014. Обавештење о закљученом уговору

01.08.2014. године до 12.00 часова  
    11.08.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Набавка број: ЈН 18/14

Jавнa набавкa радова - уградњa лифтова у филијалама Пореске управе – Земун, Вождовац и Савски венац

11.08.2014. Позив за подношење понуда

11.08.2014. Конкурсна документација

22.08.2014. Додатна појашњења конкурсне документације

22.08.2014. Додатна појашњења конкурсне документације

26.08.2014. Додатна појашњења конкурсне документације

29.08.2014. Појашњење конкурсне документације

02.09.2014. Појашњење конкурсне документације

04.09.2014. Појашњење конкурсне документације

06.10.2014. Обавештење о закљученом уговору

10.09.2014. године до 12.00 часова  
    07.08.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка број: ЈН 14У/2014

Предмет јавне набавке је набавкa  услуга - вршење стручног надзора  над извођењем радова у пословном објекту  Пореске управе Филијала Трстеник.

07.08.2014 Позив за подношење понуда

07.08.2014 Конкурсна документација

20.10.2014. Обавештење о закљученом уговору

 

08.09.2014. године до 14.00 часова  
    07.08.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка број: ЈН 1Р/2014

Jавнa набавкa радова – санација објекта  Пореске управе Филијала Трстеник по пројекту Дирекције за планирање и изградњу Трстеник.

07.08.2014 Позив за подношење понуда

07.08.2014 Конкурсна документација

28.08.2014. Допуна конкурсне документације

22.10.2014.год. Обавештење о закљученом уговору 1Р

 

 

08.09.2014. године до 12.00 часова  
    06.08.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - закупа магацинског простора за потребе Пореске управе Филијале Стара Пазова.

Набавка број: ЈН 34/2014

 06.08.2014 Конкурсна документација

06.08.2014 Позив за подношење понуда

05.09.2014 Обавештење о обустави поступка

05.09.2014. године до 11.00 часова  
    31.07.2014

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка добра –  oгревно дрво, «метрено» и то тврди лишћари I класе (буква и /или/ цер) у количини од 212 метара просторних са услугом превоза и истовара, a за потребе организационих јединица Пореске управе РО Ниш и то Филијала Врање, Прокупље, Књажевац и Неготин као и Експозитура Бела Паланка,  Гаџин Хан и Трговиште

Набавка број: ЈН 12Н/2014

31.07.2014 Позив за подношење понуда

31.07.2014 Конкурсна документација

09.10.2014 Обавештење о закљученом уговору

01.09.2014. године до 14.00 часова    
    31.07.2014

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка добра – мрки угаљ мокросепарисан, гранулације «коцка» /величина појединачног комада-грануле од 30,00 до 60,00 мм./, калоричне - топлотне моћи од минимално 19.000 килоџула, врсте «Соко» или еквивалент, у количини од укупно 162 тонe, са услугом превоза и истовара, a за потребе организационих јединица Пореске управе и то Филијала Врање 5 т., Прокупље 60 т., Књажевац 20 т., и Неготин 52 т., као и Експозитура Бела Паланка 10 т., и Гаџин Хан 15 т

Набавка број: ЈН 11Н/2014

31.07.2014 Позив за подношење понуда

31.07.2014 Конкурсна документација

25.08.2014 Додатна појашњења конкурсне документације

01.10.2014 Oбавештење о закљученом уговору

01.09.2014. године до 12.00 часова     
    28.07.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - текућег одржавања и поправке комуникационих уређаја за потребе Пореске управе Регионалног одељења Нови Сад.

Набавка број: ЈН 31/2014

28.07.2014 Конкурсна документација

28.07.2014 Позив за подношење понуда

10.09.2014 Обавештење о обустави поступка

27.08.2014. године до 11.00 часова    
    22.07.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - фотокопир апарата за потребе Пореске управе Регионалног одељења Нови Сад.

Набавка број: ЈН 33/2014

22.07.2014. Конкурсна документација

22.07.2014. Позив за подношење понуда

25.07.2014. Појашњење конкурсне документације 1

28.07.2014 Исправка конкурсне документације

29.09.2014 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

20.01.2015. Oбавештење о закљученом уговору

21.08.2014. године до 11.00 часова   
    21.07.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - текућег одржавања и поправке клима уређаја за потребе Пореске управе Регионалног одељења Нови Сад.

Набавка број: ЈН 30/2014

21.07.2014. Конкурсна документација

21.07.2014. Позив за подношење понуде

29.07.2014 Исправка конкурсне документације

10.09.2014 Обавештење о обустави поступка

20.08.2014. године до 11.00 часова  
    16.07.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - текућег одржавања и поправке рачунарске опреме, за потребе Пореске управе Регионалног одељења Нови Сад.

Набавка број: ЈН 27/2014

16.07.2014. Конкурсна документација

16.07.2014. Позив за подношење понуда

10.11.2014 Обавештење о закљученом уговору

15.08.2014. године до 11.00 часова  
    15.07.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара -  угља и дрвета за грејање за потребе Пореске управе Филијала Оџаци.

Набавка број: ЈН 32/2014

15.07.2014. Конкурсна документација

15.07.2014. Позив за подношење понуда

30.07.2014 Исправка конкурсне документације

29.09.2014 Oбавештење о закљученом уговору

13.08.2014. године до 11.00 часова  
    14.07.2014.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка добразакуп пословног - канцеларијског простора у површини од 400 до 450 метара квадратних у ужем центру града Ниша за потребе Пореске управе Филијале Ниш – Одељења за теренску контролу на период од годину дана

Набавка број: ЈН 9Н/2014

14.07.2014. Позив за подношење понуда

14.07.2014. Конкурсна документација

08.09.2014 Обавештење о обустави поступка јавне набавке

13.08.2014. године до 12:00 часова   
    11.07.2014. 

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка добара- сплит клима уређаја енергетске ознаке "А", расхладног капацитета од 9000 Btu/h (2 клима уређаја), од 12000 Btu/h (2 клима уређаја) и од 18000 Btu/h (1 клима уређај), са испоруком "F-co" службене просторије организационих јединица Наручиоца, услугом уградње/монтаже, као и редовног одржавања и сервисирања у гарантном року и све то за потребе Наручиоца, Пореске управе-РО Ниш у отвореном поступку

Набавка: ЈН 10Н/2014

11.07.2014. Позив за подношење понуда

11.07.2014. Конкурсна документација 

08.08.2014. Појашњење Конкурсне документације

11.09.2014. Обавештење о закљученом уговору

11.08.2014. године до 12:00 часова  
    09.07.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - текућег одржавања и поправки опреме за јавну безбедност, за потребе Пореске управе Регионалног одељења Нови Сад

Набавка број: ЈН 29/2014

09.07.2014 Конкурсна документација

09.07.2014 Позив за подношење понуда

20.08.2014 Обавештење о обустави поступка

11.08.2014. године до 11.00 часова  
    09.07.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - стабилног система за дојаву пожара, за потребе Пореске управе Филијале Зрењанин

Набавка број: ЈН 28/2014

09.07.2014. Позив за подношње понуда

09.07.2014. Конкурсна документација

10.07.2014 Појашњене конкурсне документације 1

14.07.2014 Појашњене конкурсне документације 2

17.07.2014 Појашњене конкурсне документације 3

22.07.2014 Појашњење конкурсне документације 4

23.07.2014 Појашњење конкурсне документације 5

28.07.2014 Појашњење конкурсне документације 6

28.07.2014 Појашњење конкурсне документације 7

31.07.2014 Појашњење конкурсне документације 8

04.08.2014 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

04.08.2014 Измена конкурсне документације 1

07.08.2014 Појашњење конкурсне документације 9

08.08.2014 Појашњење конкурсне документације 10

11.08.2014 Појашњење конкурсне документације 11

08.09.2014 Обавештење о обустави поступка

23.09.2014 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

08.08.2014. године до 11.00 часова

НОВИ РОК:

14.08.2014. године до 11,00 часова

 
    08.07.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка добара - канцеларијски намештај, по партијама

Набавка број: ЈН 17/2014

08.07.2014. Позив за подношење понуда

08.07.2014. Конкурсна документација

09.07.2014. Измена позива за подношење понуда

22.07.2014. Додатна појашњења

23.07.2014. Додатна појашњења

30.07.2014. Измене и допуне конкурсне документације

30.07.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

05.08.2014. Додатна појашњења

06.08.2014. Додатна појашњења

16.09.2014. Обавештење о обустави поступка за партију 2

13.10.2014. Обавештење о закљученом уговору

 07.08.2014.године до 12:00 часова

НОВИ РОК:

14.08.2014. године до 12,00 часова

 
    07.07.2014.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка добара-техничка опрема-факс апарати, са услугом редовно одржавања и сервисирања у гарантном року и испоруком"F-co" магацин Наручиоца у Нишу

Набавка број: ЈН 7Н/2014

07.07.2014. Позив за подношење понуда

07.07.2014. Конкурсна документација

11.08.2014. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

06.08.2014.године до 12:00 часова  
    03.07.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - физичког обезбеђења објеката, по пратијама, за потребе Пореске управе Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: ЈН 24/2014

03.07.2014. Позив за подношење понуда

03.07.2014. Конкурсна документација

18.09.2014 Обавештење о закљученом уговору партија 1

18.09.2014 Обавештење о закљученом уговору партија 2

 04.08.2014. године до 11,00 часова

 
    02.07.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка добара - канцеларијски материјал, по партијама

Набавка број: ЈН 16/2014

02.07.2014. Позив за подношење понуда

02.07.2014. Конкурсна документација

08.07.2014. Измене и допуне конкурсне документације

10.7.2014. Измене и допуне конкурсне документације

26.08.2014. Обавештење о обустави поступка

01.08.2014.године до 12.00 часова   
    30.06.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: ЈН 26/2014

Јавна набавка услуга - текућег одржавања и поправке лифтова

30.06.2014. Позив за подношење понуда

30.06.2014. Конкурсна документација

18.07.2014. Појашњење конкурсне документације

09.09.2014 Обавештење о додели уговора

 30.07.2014. године до 11,00 часова  
    30.06.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара - мултифункцијских уређаја  за  организационе јединице Пореске управе

Набавка број: ЈН 38/2014

30.06.2014. Позив за подношење понуда

30.06.2014. Конкурсна документација

04.07.2014. Додатна појашњења

09.07.2014. Измене и допуне конкурсне документације

11.07.2014. Додатна појашњења

11.07.2014. Измене и допуне конкурсне документације

28.07.2014. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

22.08.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

23.09.2014. Обавештење о закљученом уговору

 30.07.2014.године до 12.00 часова  
    27.06.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: ЈН 23/2014

Јавна набавка услуга - испитивање и текуће одржавање инсталација за грејање на гас и гасних трошила

27.06.2014. Позив за подношење понуда

27.06.2014. Конкурсна документација

18.07.2014 Појашњење конкурсне документације

12.08.2014 Обавештење о закљученом уговору

28.07.2014. године до 11,00 часова

 
    25.06.2014.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка добара-средства за одржавање хигијене са услугом испоруке "F-co" магацин у Нишу, све то за потребе Наручиоца

Набавка број: ЈН 8Н/2014

25.06.2014. Позив за подношење понуда

25.06.2014. Конкурсна документација

18.07.2014. Допуна Конкурсне документације

18.07.2014. Појашњење Конкурсне документације

08.09.2014 Обавештење о обустави поступка јавне набавке

28.07.2014.године

до 12.00 часова

 
    19.06.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка број: ЈН 6Д/2014

Jавнa набавкa  добара – материјала за домаћинство (одржавање хигијене)

19.06.2014 Poziv za podnosenje ponuda

19.06.2014 Konkursna dokumentacija

16.07.2014. Додатна појашњења 1 6Д

08.09.2014 Обавештење о закљученом уговору партија 1

08.09.2014 Обавештење о закљученом уговору партија 2

08.09.2014 Обавештење о закљученом уговору партија 3

 

  21.07.2014. године до 12.00 часова  
    19.06.2014

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга - одржавања система за прећење и контролу девизног пословања за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈН 36/2014

19.06.2014. Позив за подношење понуда

19.06.2014. Конкурсна документација

01.07.2014. Измене и допуне конкурсне документације

17.09.2014. Обавештење о закљученом уговору

 11.07.2014. године до 12.00 часова  
    19.06.2014

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга - израда пројекта за имплементацију Disaster Recovery сајта

Набавка број: ЈН 37/2014

19.06.2014. Позив за подношење понуда

19.06.2014. Конкурсна документација

30.07.2014. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 21.07.2014. године до 12.00 часова   
    18.06.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка услуге - текуће поправке и одржавања пословних објеката

Набавка број: ЈН 14/2014

18.06.2014. Позив за подношење понуда

18.06.2014. Конкурсна документација

27.06.2014. Додатна појашњења

03.07.2014. Измене и допуне конкурсне документације

08.07.2014. Измене и допуне конкурсне документације

17.07.2014. Измене и допуне конкурсне документације

17.07.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

22.07.2014. Додатна појашњења

23.07.2014. Измене и допуне конкурсне документације

23.07.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

25.07.2014. Додатна појашњењa

02.09.2014. Обавештење о закљученом уговору

18.07.2014. године до 12.00 часова 

НОВИ РОК:

31.07.2014. године до 12,00 часова

 

 
    19.06.2014

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга – поправка и одржавање штампача

Набавка број: ЈН 35/2014

19.06.2014. Позив за подношење понуда

19.06.2014. Конкурсна документација

01.07.2014. Измене и допуне конкурсне документације

03.07.2014. Додатна појашњења

07.07.2014. Измене и допуне конкурсне документације

11.07.2014. Додатна појашњења

11.07.2014. Измене и допуне конкурсне документације

18.08.2014. Обавештење о закљученом уговору

21.07.2014. године до 12.00 часова    
    19.06.2014

Пореска управа-ЦВПО

Јавна набавка услуга – угоститељске услуге

Набавка број: ЈН 07/2014

19.06.2014. Позив за подношење понуда

19.06.2014. Конкурсна документација

06.08.2014. Обавештење о обустави поступка

18.07.2014. године до 12.00 часова   
    16.06.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара - канцеларијског намештаја за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад

Набавка број: ЈН 20/2014

16.06.2014. Позив

16.06.2014. Конкурсна документација

09.07.2014 Додатна појашњења

09.07.2014. Исправка конкурсне документације

07.08.2014. Обавештење о обустави поступка

20.08.2014 Обавештење о поднетом ЗЗП

16.07.2014. године до 11,00 часова  
    16.06.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка број: ЈН 13У/2014

Jавнa набавкa  услуга – превоза ствари одузетих у поступку контроле, поступку принудне наплате, контроле пореске полиције, услуге утовара и истовара ствари које се превозе, препакивање ствари у магацину и слично, као attachmentи остале услуге превоза, утовара и истовара. (преговарачки поступак)

16.06.2014. Позив за подношење понуда

16.06.2014. Конкурсна документација

15.08.2014.Обавестење о закљученом уговору

 

 11.07.2014. године до 12,00 часова   
    13.06.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка услуга заштите од пожара

Набавка број: ЈН 21/2014

13.06.2014 Kонкурсна документација за понуђаче

13.06.2014 Позив за подношење понуда

12.08.2014 Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права

27.08.2014 Обавештење о закљученом уговору П1

05.12.2014 Обавештење о закљученом уговору П2

14.07.2014. године до 11,00 часова  
    12.06.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга – одржавање интегрисаног информационог система Пореске управе, по партијама

Набавка број: ЈН 34/2014

12.06.2014. Позив за подношење понуда

12.06.2014. Конкурсна документација

24.06.2014. Измене и допуне конкурсне документације

15.07.2014. Обавештење о обустави поступка - Партија 1. и Партија 3.

14.08.2014. Обавештење о закљученом уговору - Партија 4.

29.08.2014. Обавештење о закљученом уговору - Партија 2.

04.07.2014. године до 12,00 часова   
    11.06.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка услуга - израде пројектне документације и вршења стручног надзора за реконструкцију гасне котларнице у објекту Пореске управе, Филијале Вршац

Набавка број: ЈН 22/2014

11.06.2014. Конкурсна документација

11.06.2014. Позив за подношење понуда

24.06.2014. Додатна појашњења 1

02.07.2014. Додатна појашњења 2

03.07.2014. Додатна појашњења 3

07.07.2014. Додатна појашњења 4

07.07.2014. Измене и допуне конкурсне документације

07.07.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

15.08.2014 Обавештење о закљученом уговору

11.07.2014. године до 11,00 часова

НОВИ РОК:

18.07.2014. године до 11,00 часова

 
    11.06.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара – закуп пословног простора за потребе Пореске управе, Филијала Инђија, преговарачки поступак без објављивања јавног позива

Набавка број: ЈН 25/2014

11.06.2014 Позив за подношење понуда

11.06.2014. Конкурсна документација

04.07.2014. Одлука о додели уговора

07.08.2014 Oбавештење о закљученом уговору

23.06.2014. године до 11,00 часова  
    10.06.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка услуге - стручног  надзора над радовима у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево и генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац, по партијама

Набавка број: ЈН 15/2014

10.06.2014. Позив за подношење понуда

10.06.2014. Конкурсна документација

01.08.2014. Обавештење о закљученом уговору-Партија 1.

01.08.2014. Обавештење о закљученом уговору-Партија 2.

11.07.2014.године до 12,00 часова   
    10.06.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка број: ЈН 12У/2014

Jавнa набавкa  услуга – дезинфекције, дезинсекције, дератизације

10.06.2014 Позив за подношење понуда 

10.06.2014 Конкурсна документација 

22.08.2014 Обавештење о закљученом уговору

10.07.2014.године до 12,00 часова     
    09.06.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка добра - канцеларијски материјал-фасцикле, преговарачки поступак са објављивањем јавног позива у складу са чланом 35.1.1.

Набавка број: ЈН 13/2014

09.06.2014. Oбавештење о закљученом уговору

20.05.2014.године до 12,00 часова      
    09.06.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка добра - рибони, преговарачки поступак са објављивањем јавног позива у складу са чланом 35.1.1.

Набавка број: ЈН 12/2014

09.06.2014. Обавештење о закљученом уговору

20.05.2014.године до 12,00 часова     
    09.06.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка закупа земљишта дела КП 7737/1 ЗКУЛ 5341 КО Београд за  потребе Пореске управе, Централe

Набавка број: ЈН 33/2014

09.06.2014. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

09.06.2014. Конкурсна документација

20.06.2014. Одлука о додели уговора

03.07.2014. Обавештење о закљученом уговору

19.06.2014.године до 12,00 часова    
    05.06.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добaра – активна мрежна опрема за организационе јединице Пореске управе

Набавка број: ЈН 32/2014

05.06.2014. Позив за подношење понуда

05.06.2014. Конкурсна документација

13.06.2014. Додатна појашњења

17.06.2014. Измене и допуне конкурсне документације

23.06.2014. Додатна појашњења

23.06.2014. Измене и допуне конкурсне документације

23.06.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

24.06.2014. Измене и допуне конкурсне документације

24.06.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

27.06.2014. Додатна појашњења

01.07.2014. Додатна појашњења

01.07.2014. Измене и допуне конкурсне документације

01.07.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

03.07.2014. Додатна појашњења

05.08.2014. Обавештење о закљученом уговору

27.06.2014.године до 12,00 часова 

НОВИ РОК:

10.07.2014. године до 12,00 часова

 
    03.06.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка број: ЈН 5Д/2014

Jавнa набавкa  добара – набавка, монтажа и уградња опреме и уређаја за јавну безбедност, за потребе Пореске управе Филијала Чачак и Пореске управе Филијала Нови,  по партијама.

03.06.2014. Позив за подношење

03.06.2014. Конкурсна документација

06.06.2014  Питања и одговори

17.06.2014. Питања и одговори

13.08.2014. Обавештење о обустави поступка

 

 03.07.2014.године до 12,00 часова  
    03.06.2014

Пореска управа Централа

Јавна набавка добaра - обнављање, надоградња и техничка подршка CA IDM лиценце.

Набавка број: ЈН 30/2014

03.06.2014. Позив за подношење понуда

03.06.2014. Конкурсна документација

19.06.2014. Додатна појашњења

18.07.2014. Обавештење о закљученом уговору

 25.06.2014.године до 12,00 часова  
    30.05.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуге - поправка и одржавање фотокопир апарата и факс апарата, са обезбеђењем и уградњом резервних делова

Набавка број: ЈН 28/2014

30.05.2014. Позив за подношење понуда

30.05.2014. Конкурсна документација

25.06.2014. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

26.06.2014. Решење о усвајању захтева за заштиту права

09.07.2014. Измена позива за подношење понуда

09.07.2014. Измене и допуне конкурсне документације

09.07.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

28.07.2014. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

30.06.2014. године до 12,00 часова

НОВИ РОК:

18.07.2014. године до 12,00 часова

 

 
    28.05.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара – закуп магацинског простора за потребе Пореске управе, Филијала Темерин

Набавка број: ЈН 17/2014

28.05.2014. Позив за подношење понуда

28.05.2014. Конкурсна документација

18.08.2014 Обавештење о закљученом уговору

 27.06.2014. године до 11,00 часова   
    27.05.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга текућег одржавања пословних објеката (водовода, канализације и хидрантске инсталсције, електро-инсталација, инсталсција централног грејања, муљних и фекалних пумпи са аутоматиком) Пореске управе Централе

Набавка број: ЈН 15/2014

27.05.2014. Позив за подношење понуда

27.05.2014. Конкурсна документација

30.05.2014. Додатна појашњења

30.07.2014. Обавештење о закљученом уговору

 26.06.2014. године до 12,00 часова   
    26.05.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара - клима уређаји са уградњом

Набавка број: ЈН 29/2014

26.05.2014. Позив за подношење понуда

26.05.2014. Конкурсна документација

29.05.2014. Додатна појашњења

30.07.2014. Обавештење о закљученом уговору

 25.06.2014. године до 12,00 часова  
    26.05.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - одржавања хигијене у пословним објектима Пореске управе, по партијама

Набавка број: ЈН 19/2014

26.05.2014. Позив за подношење понуда

26.05.2014. Конкурсна документација

05.08.2014 Обавештење о закљученом уговору 1

05.08.2014 Обавештење о закљученом уговору 2

05.08.2014 Обавештење о закљученом уговору 3

05.08.2014 Обавештење о закљученом уговору 4

05.08.2014 Обавештење о закљученом уговору 5

05.08.2014 Обавештење о закљученом уговору 6

05.08.2014 Обавештење о закљученом уговору 7

05.08.2014 Обавештење о закљученом уговору 8

05.08.2014 Обавештење о закљученом уговору 9

05.08.2014 Обавештење о закљученом уговору 10

05.08.2014 Обавештење о закљученом уговору 11

05.08.2014 Обавештење о закљученом уговору 12

05.08.2014 Обавештење о закљученом уговору 13

05.08.2014 Обавештење о закљученом уговору 14

 25.06.2014. године до 11,00 часова  
    23.05.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара – закуп магацинског простора за потребе Пореске управе, Филијале Стара Пазова

Набавка број: ЈН 18/2014

23.05.2014. Позив за подношење понуда

23.05.2014. Конкурсна документација

27.06.2014. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 23.06.2014. године до 11,00 часова  
    21.05.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара – закуп пословног простора за потребе Пореске управе, Филијала Инђија, преговарачки поступак без објављивања јавног позива

Набавка број: ЈН 08/2014

21.05.2014. Обавештење о поктретању преговарачког поступка

21.05.2014. Конкурсна документација

11.06.2014. Обавештење о обустави поступка

05.06.2014. године до 11,00 часова  
     13.05.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара - намирнице и пиће за ресторан друштвене исхране и кафе кухиње, за потребе Пореске управе-Централе

Набавка број: ЈН 27/2014

13.05.2014. Позив за подношење понуда

13.05.2014. Конкурсна документација

14.05.2014. Измене и допуне конкурсне документације

03.06.2014. Измене и допуне конкурсне документације

11.07.2014. Обавештење о закљученом уговору

12.06.2014. године до 12,00 часова       
    12.05.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара – закуп пословног простора за потребе Пореске управе, Филијала Инђија, преговарачки поступак без објављивања јавног позива

Набавка број: ЈН 09/2014

12.05.2014. Обавештење о поктретању преговарачког поступка

12.05.2014. Конкурсна документација

27.05.2014. Одлука о додели уговора

15.05.2014. године до 11,00 часова  
    12.05.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуге –поправке и одржавање видео надзора и осталих безбедоносних система са обезбеђеним резервним деловима, Партија 1. Одржавање система видео надзора, система контроле приступа, противпровалног система и аудио-интерфонског система и Партија 2. Одржавање металдетекторских врата, врата са аутоматским отварањем и капије са даљинским отварањем, за потребе Пореске управе-Централе

Набавка број: ЈН 06/2014

12.05.2014. Позив за подношење понуда

12.05.2014. Конкурсна документација

20.06.2014. Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија 2.

11.07.2014. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1.

11.06.2014. године до 12,00 часова      
    08.05.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуге – одржавање ИП телефоније Контакт центра и видеоконференцијског надзора, Партија 1. услуга-поправка и одржавање ИП телефоније и Контакт центра и набавка нових ИП телефона по потреби, Партија 2. услуга-поправка и одржавање видеоконференцијског система, за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈН 26/2014

08.05.2014. Позив за подношење понуда

08.05.2014. Конкурсна документација

22.05.2014. Додатна појашњења

22.05.2014. Измене и допуне конкурсне документације

27.06.2014. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1.

27.06.2014. Обавештење о закљученом уговору - Партија 2.

04.07.2014. Измена обавештења о закљученом уговору-Партија 1.

04.07.2014. Измена обавештења о закљученом уговору-Партија 2.

09.06.2014. године до 12,00 часова     
    06.05.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услугe-стручног надзора  који се врши у реализацији набавке  енергетске, комуникационе, противпожарне и опреме за климатизацију са  пратећим материјалом, уградњом и неопходним грађевинско-занатских радовима сале АОП-а и адаптације система заштите од пожара, непрекидног напајања и дизел агрегата (ФАЗА 2)

Набавка број: ЈН 17/2014

06.05.2014. Позив за подношење понуда

06.05.2014. Конкурсна документација

24.06.2014. Обавештење о закљученом уговору

05.06.2014. године до 12,00 часова    
     06.05.2014.

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш

Јавна набавка - добра – сплит клима уређаја енергетске ознаке „А“, расхладног капацитета од 9000 Btu/h (2 клима уређаја), од 12000 Btu/h (3 клима уређаја) и од 18000 Btu/h (1 клима уређај), са испоруком «F-co» службене просторије организационих јединица Наручиоца, услугом уградње/монтаже, као и редовног одржавања и сервисирања у гарантном року и све то за потребе Наручиоца, Пореске управе – РО Ниш и његових организационих јединица

Набавка број: ЈН 6- Н/2014

06.05.2014. Позив за подношење понуда

06.05.2014. Конкурсна документација

28.05.2014. Додатна појашњења

25.06.2014. Обавештење о обустави поступка

05.06.2014. године до 12,00 часова   
    29.04.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: ЈН 16/2014

Јавна набавка услуга - одржавање рачунарске опреме

29.04.2014. Позив за подношење понуда

29.04.2014. Конкурсна документација

11.06.2014. Обавештење о обустави поступка

29.05.2014. године до 11,00 часова  
    24.04.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: ЈН 10/2014

Јавна набавка добара - фотокопир апаратa

24.04.2014. Позив за подношење понуда

24.04.2014. Конкурсна документација

30,04.2014. Измене и допуне конкурсне документације 1

23.05.2014. Додатна појашњења

26.06.2014. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

26.05.2014. године до 11,00 часова   
    24.04.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка број: ЈН 11У/2014

Jавнa набавкa услуга по партијама –  одржавање возила

24.03.2014. Позив за подношење понуда

24.03.2014. Конкурсна документација

24.03.2014. Конкурсна документација прилог

16.06.2014. Обавештење о обустави поступка

03.07.2014. Обавештење о додели Уговора

26.05.2014. године до 12,00 часова  
    23.04.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: ЈН 14/2014

Јавна набавка услуга - стручног надзора над  испоруком, уградњом и пуштањем у рад стабилног система за дојаву пожара  за потребе  Пореске управе, Филијале Зрењанин

23.04.2014. Позив за подношење понуда

23.04.2014. Конкурсна документација

15.07.2014. Обавештење о закљученом уговору

23.05.2014. године до 11,00 часова   
    23.04.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: ЈН 15/2014

Јавна набавка услуга - текућег одржавања и поправке лифтова за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад

23.04.2014. Позив за подношење понуда

23.04.2014. Конкурсна документација

16.05.2014. Додатна појашњења

23.05.2014. Измене и допуне конкурсне документације

23.05.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

11.06.2014 Обавештење о обустави поступка

27.05.2014. године до 11,00 часова

НОВИ РОК:

02.06.2014. године до 11,00 часова

 
    23.04.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова

Набавка број: ЈН 16/2014

23.04.2014. Позив за подношење понуда

23.04.2014. Конкурсна документација

14.05.2014. Додатна појашњења

14.05.2014. Измене и допуне конкурсне документације

18.06.2014. Обавештење о закљученом уговору

23.05.2014. године до 12,00 часова    
    23.04.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка број: ЈН 10У/2014

Jавнa набавкa услуга по партијама –  текуће поправке и одржавања опреме за јавну безбедност

23.04.2014. Позив за подношење понуда

23.04.2014. Конкурсна документација

15.05.2014. Додатна појашњења

08.07.2014. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1, 2 и 3.

23.05.2014. године до 12,00 часова   
    17.04.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга - одржавање рачунарске опреме Dell произвођача

Набавка број: ЈН 25/2014

17.04.2014. Позив за подношење понуда

17.04.2014. Конкурсна документација

29.04.2014. Измене и допуне конкурсне документације

14.05.2014. Измене и допуне конкурсне документације

14.05.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

20.05.2014. Измене и допуне конкурсне документације

20.05.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

25.06.2014. Обавештење о закљученом уговору

19.05.2014. године до 12,00 часова

НОВИ РОК:

29.05.2014. године до 12,00 часова

    

 
    17.04.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга - одржавање рачунарске опреме HP произвођача

Набавка број: ЈН 24/2014

17.04.2014. Позив за подношење понуда

17.04.2014. Конкурсна документација

29.04.2014. Измене и допуне конкурсне документације

14.05.2014. Додатна појашњења

14.05.2014. Измене и допуне конкурсне документације

14.05.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

15.05.2014. Додатна појашњења

15.05.2014. Измене и допуне конкурсне документације

15.05.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

20.05.2014. Додатна појашњења

20.06.2014. Обавештење о закљученом уговору

19.05.2014. године до 12,00 часова 

НОВИ РОК:

26.05.2014. године до 12,00 часова

 

 
    17.04.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга - одржавање рачунарске опреме EMC произвођача

Набавка број: ЈН 23/2014

17.04.2014. Позив за подношење понуда

17.04.2014. Конкурсна документација

29.04.2014. Измене и допуне конкурсне документације

09.05.2014. Додатна појашњења

09.05.2014. Измене и допуне конкурсне документације

14.05.2014. Измене и допуне конкурсне документације

14.05.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

20.05.2014. Измене и допуне конкурсне документације

20.05.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

20.05.2014. Додатна појашњења

20.05.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

24.06.2014. Обавештење о закљученом уговору

 

НОВИ РОК:

29.05.2014. године до 12,00 часова

 

 
    17.04.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга - одржавање рачунарске опреме Fujitsu произвођача

Набавка број: ЈН 22/2014

17.04.2014. Позив за подношење понуда

17.04.2014. Конкурсна документацијa

29.04.2014. Измене и допуне конкурсне документације

14.05.2014. Измене и допуне конкурсне документације

14.05.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

20.05.2014. Измене и допуне конкурсне документације

20.05.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

25.06.2014. Обавештење о закљученом уговору

19.05.2014. године до 12,00 часова

НОВИ РОК:

29.05.2014. године до 12,00 часова

 

 
    17.04.2014

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара - енергетска, комуникациона, против пожарна и опрема за климатизацију са пратећим материјалом, уградњом и неопходним грађевинско-занатским радовима сале АОП-а и адаптација система заштите од пожара, непрекидног напајања и дизел агрегата (фаза 2), по партијама:

ПАРТИЈА  1 - Набавка енергетске, комуникационе, против пожарне и опреме за климатизацију са пратећим материјалом, уградњом и неопходним грађевинско-занатским радовима

ПАРТИЈА  2 - Адаптација система за дојаву и гашење пожара

ПАРТИЈА  3 - Унапређење система за надзор и контролу приступа

Набавка број: ЈН 21/2014

17.04.2014. Позив за подношење понуда

17.04.2014. Конкурсна документација

10.06.2014. Обавештење о закљученом уговору-Партија 2

11.06.2014. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

17.06.2014. Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

19.05.2014. године до 12,00 часова    
    17.04.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка број: ЈН 4Д/2014

Jавнa набавкa добара - закупа пословног простора

17.04.2014 Позив за подношење понуда

17.04.2014 Конкурсна документација

25.06.2014. Обавештње о закљученом Уговору партија 1

25.06.2014. Обавештње о закљученом Уговору партија 2

 

19.05.2014. године до 12,00 часова   
    15.04.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: ЈН 13/2014

Јавна набавка добара - стабилног система за дојаву пожара  за потребе  Пореске управе Филијала Зрењанин

15.04.2014. Позив за подношење понуда

15.04.2014. Конкурсна документација

25.04.2014. Додатна појашњењa 1

30.04.2014. Додатна појашњењa 2

08.05.2014. Додатна појашњењa 3

18.06.2014. Обавештење о обустави поступка

15.05.2014. године до 11,00 часова  
    15.04.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка број: ЈН 9У/2014

Jавнa набавкa услуге –  техничког прегледа возила

15.04.2014. Позив за подношење понуда

15.04.2014. Конкурсна документација

13.05.2014. Обавештење о закљученом уговору

 

15.05.2014. године до 12,00 часова    
    11.04.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара – пратећи рачунарски уређаји, по партијама

Набавка број: ЈН 09/2014

11.04.2014. Позив за подношење понуда

11.04.2014. Конкурсна документација

25.04.2014. Додатна појашњења

28.04.2014. Додатна појашњења

29.04.2014. Измене и допуне конкурсне документације

30.04.2014. Додатна појашњења

27.05.2014. Обавештење о обустави поступка - Партија 1

25.06.2014. Обавештење о закљученом уговору

11.05.2014. године до 12,00 часова   
    09.04.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - стручног надзора над извођењем радова на уклањању фасадне облоге на објекту, Пореске управе, Филијале Стара Пазова, Светосавска бр. 1

Набавка број: ЈН 07/2014

09.04.2014. Позив за подношење понуда

09.04.2014. Конкурсна документација

18.06.2014. Обавештење о закљученом уговору

09.05.2014. године до 11,00 часова  
    07.04.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара-обнова и надоградња "Oracle" и "Sybase" лиценци са припадајућим услугама техничке подршке

Набавка број: ЈН 18/2014

07.04.2014. Позив за подношење понуда

07.04.2014. Poziv za podnošenje ponuda - engleski jezik

07.04.2014. Конкурсна документација

07.04.2014. Konkursna dokumentacija-engleski jezik

17.04.2014. Измене и допуне конкурсне документације

24.04.2014. Измене и допуне конкурсне документације

24.04.2014. Измена позива за подношење понуда

24.04.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

25.04.2014. Додатна појашњења

28.04.2014. Измене и допуне конкурсне документације

16.05.2014. Обавештење о закљученом уговору

29.04.2014. године до 12,00 часова

НОВИ РОК:

07.05.2014. године до 12,00 часова

 
    04.04.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга одржавање система „Утврђивање и наплата јавних прихода“ за потребе Пореске управе са понуђачем Институт „Михајло Пупин“

Набавка број: ЈН 20/2014

04.04.2014. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

04.04.2014. Конкурсна документација

17.04.2014. Одлука о додели уговора

05.05.2014. Обавештење о закљученом уговору

14.04.2014. године до 12,00 часова   
    03.04.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - штамбиља, факсимила, натписних табли и осталог за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад.

Набавка број: ЈН 12/2014

03.04.2014. Позив за подношење понуда

03.04.2014. Конкурсна документација

28.05.2014. Oбавештење о закљученом уговору

07.05.2014. године до 11,00 часова  
    03.04.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - одржавање фотокопир апарата за потребе Пореске управе, Регионално одељење Нови Сад.

Набавка број: ЈН 11/2014

03.04.2014. Позив за подношење понуда

03.04.2014. Конкурсна документација

30.04.2014. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

08.05.2014. Решење по захтеву за заштиту права

12.05.2014. Измене и допуне конкурсне документације

12.05.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

29.05.2014. Oбавештење о закљученом уговору

 06.05.2014. године до 11,00 часова

 

НОВИ РОК:

19.05.2014. године до 11,00 часова

 
    02.04.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка радова - уклањање фасадне облоге на објекту  Пореске управе Филијала Стара Пазова, Светосавска 1.

Набавка број: ЈН 06/2014

02.04.2014. Позив за подношење понуда

02.04.2014. Конкурсна документација

11.04.2014. Додатна појашњења

18.06.2014. Обавештење о закљученом уговору

05.05.2014. године до 11,00 часова  
    02.04.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавнa набавкa услуге –  превоза ствари одузетих у поступку контроле, поступку принудне наплате, контроле пореске полиције, услуге утовара и истовара ствари које се превозе, препакивање ствари у магацину и слично, као и остале услуге превоза

Набавка број: ЈН 8У/2014

02.04.2014. Позив за подношење понуда

02.04.2014. Конкурсна документација

27.05.2014. Обавештење о обустави поступка

05.05.2014. године до 12,00 часова   
    31.03.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара - рачунарско комуникационе опреме за систем контроле игара на срећу

Набавка број: ЈН 19/2014

31.03.2014. Позив за подношење понуда

31.03.2014. Конкурсна документација

11.04.2014. Измене и допуне конкурсне документације

15.04.2014. Измене и допуне конкурсне документације

15.04.2014. Измене и допуне конкурсне документације-ПРИЛОЗИ

15.04.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

17.04.2014. Додатна појашњења

09.05.2014. Oбавештење о закљученом уговору

22.04.2014. године до 12,00 часова  

НОВИ РОК:

24.04.2014. године до 12,00 часова 

 
    31.03.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавнa набавкa добра –  оригиналних тонера

Набавка број: ЈН 3Д/2014

31.03.2014. Позив за подношење понуде

31.03.2014. Конкурсна документација

29.05.2014. Обавештење о закљученом уговору

 30.04.2014. године до 12,00 часова   
    27.03.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга физичког обезбеђења Пореске управе Централе

Набавка број: ЈН 13/2014

27.03.2014. Позив за подношење понуда

27.03.2014. Конкурсна документација

27.03.2014. Конкурсна документација-прилог

24.04.2014. Измене и допуне конкурсне документације

24.04.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

13.06.2014. Обавештење о закљученом уговору

 28.04.2014. године до 12,00 часова 

НОВИ РОК:

05.05.2014. године до 12,00 часова

 
    26.03.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара: стручне литературе - каталог цена и номенклатура возила 164 и Записник о процени вредности возила

Набавка број: ЈН 10/2014

26.03.2014. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

26.03.2014. Конкурсна документација

25.04.2014. Одлука о додели уговора

13.05.2014. Обавештење о закљученом уговору

07.04.2014. године до 12,00 часова    
    26.03.2014.

Пореска управа-ЦВПО

Јавна набавка услуга – угоститељске услуге, по партијама

Партија 1. Угоститељске услуге ресторана
Партија 2. Услуге кетеринга

Набавка број: ЈН 06/2014

26.03.2014. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

26.03.2014. Конкурсна документација

11.04.2014. Обавештење о обустави поступка

03.04.2014. године до 12,00 часова   
     26.03.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавнa набавкa добра –  рисованог и папира у табулиру

Набавка број: ЈН 2Д/2014

26.03.2014. Позив за подношење понуда

26.03.2014. Конкурсна документација

25.04.2014. године до 12,00 часова    
     24.03.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - материјала за одржавање хигијене за потребе Пореске управе, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: ЈН 05/2014

24.03.2014. Позив за подношење понуда

25.03.2014. Конкурсна документација

22.05.2014. Oбавештење о закљученом уговору

23.04.2014. године до 11,00 часова   
    24.03.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга - одржавање опреме CISCO произвођача

Набавка број: ЈН 14/2014

24.03.2014. Позив за подношење понуда

24.03.2014. Конкурсна документација

07.04.2014. Додатна појашњења

11.04.2014. Додатна појашњења

14.04.2014. Измене и допуне конкурсне документације

16.04.2014. Додатна појашњења

16.04.2014. Измене и допуне конкурсне документације

16.04.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

17.04.2014. Додатна појашњења

29.05.2014. Обавештење о закљученом уговору

23.04.2014. године до 12,00 часова 

НОВИ РОК:

25.04.2014. године до 12,00 часова

 

 
    24.03.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавнa набавкa услуге – текуће поправке, одржавање зграда и објеката 

Набавка број: ЈН 7У/2014

24.03.2014. Позив за подношење понуда

24.03.2014. Конкурсна документација

15.05.2014. Обавештење о додели уговору Партија1

15.05.2014. Обавештење о додели уговору Партија2

15.05.2014. Обавештење о додели уговору Партија3

15.05.2014. Обавештење о додели уговору Партија4

15.05.2014. Обавештење о додели уговору Партија5

23.04.2014. године до 12,00 часова    
     21.03.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добра - стручнa литературa ''Информатор'' и ''ПДВ'' + програм ''ЕКСПЕРТ''

Набавка број: ЈН 11/2014

21.03.2014. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

21.03.2014. Конкурсна документација

25.03.2014. Измене и допуне конкурсне документације

25.03.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

17.04.2014. Одлука о додели уговора

09.05.2014. Oбавештење о закљученом уговору

31.03.2014. године до 12,00 часова 

НОВИ РОК:

03.04.2014. године до 12,00 часова

 
    19.03.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка услуга - сервисирање ласерских штампача

Набавка број: ЈН 08/2014

19.03.2014. Позив за подношење понуда

19.03.2014. Конкурсна документација

21.03.2014. Измене и допуне јавног позива и конкурсне документације

15.04.2014. Додатна појашњења

29.05.2014. Обавештење о закљученом уговору

22.04.2014. године до 12,00 часова     
    19.03.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга -одржавање система за дојаву и гашење пожара

Набавка број: ЈН 08/2014

19.03.2014. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

19.03.2014. Конкурсна документација

10.04.2014. Одлука о додели уговора

16.05.2014. Обавештење о закљученом уговору

31.03.2014. године до 12,00 часова   
     18.03.2014.

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш

Јавна набавка - добра – архивске полице са услугом испоруке и уградње «F-co» организационе јединице Пореске управе РО Ниш, као и одржавање истих у оквиру гарантног рока, а за потребе Наручиоца, Пореске управе - Регионалног одељења Ниш и његових организационих јединица

Набавка број: ЈН 4- Н/2014

18.03.2014. Позив за подношење понуда

18.03.2014. Конкурсна документација

30.05.2014. Обавештење о закљученом уговору

17.04.2014. године до 12,00 часова    
    14.03.2014.

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш

Јавна набавка - услугачишћења пословних просторија за коју понуђач обезбеђује опрему и материјал за пружање услуга, за потребе Министарства финансија, Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш, са припадајућим организационим јединицама

Набавка број: ЈН 5- Н/2014

14.03.2014. Позив за подношење понуда

14.03.2014. Конкурсна документација

20.03.2014. Додатна поајшњења

31.03.2014. Измене и допуне конкурсне документације

04.04.2014. Појашњење Конкурсне документације

07.04.2014 Додатна појашњења конкурсне документације

15.05.2014. Обавештење о закљученом уговору за партију 1

15.05.2014. Обавештење о закљученом уговору за партију 4

16.05.2014. Обавештење о закљученом уговору за партију 2

16.05.2014. Обавештење о закљученом уговору за партију 3

14.04.2014. године до 12,00 часова   
    13.03.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара - тонери, по партијама:

Партија 1. Тонери за ласерске штампаче 

Партија 2. Тонери за штампаче, фотокопир апарате, мултифункцијске уређаје и тонери и филмови за факс апарате

Набавка број: ЈН 12/2014

13.03.2014. Позив за подношење понуда

13.03.2014. Конкурсна документација

21.03.2014. Додатна појашњења

21.03.2014. Измене и допуне конкурсне документације

26.03.2014. Измене и допуне конкурсне документације

28.03.2014. Додатна појашњења

30.04.2014. Обавештење о закљученом уговору

04.04.2014. године до 12,00 часова    
    11.03.2014.

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш

Јавна набавка - добра – оригиналнитонери, и оригинални и/или неоригинални тонери, рибони и фотокондуктори за ласерске и матричне штампаче и апарате за копирање, са услугом испоруке «F-co» магацин у Нишу, за потребе Пореске управе - Регионалног одељења Ниш са територијално припадајућим филијалама и експозитурама

Набавка број: ЈН 2- Н/2014

11.03.2014. Позив за подношење понуда

11.03.2014. Конкурсна документација

04.04.2014. Појашњење Конкурсне документације

04.04.2014. Измене и допуне конкурсне документације

04.04.2014. Обавештење о продужењу рока 

29.05.2014. Обавештење о закљученом уговору за партију 1

29.05.2014. Обавештење о закљученом уговору за партију 2

04.06.2014. Обавештење о закљученом уговору за Партију 4

05.06.2014. Обавештење о закљученом уговору за Партију 3

10.04.2014. године до 12,00 часова 

НОВИ РОК:

15.04.2014. године до 12,00 часова

 
     11.03.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавнa набавкa услуге – пројектно планирање

Набавка број: ЈН 3У/2014

11.03.2014. Позив за подношење понуда

11.03.2014. Конкурсна документација

28.03.2014. Додатна појашњења 1

21.05.2014. Обавештење о закљученом уговору

 

10.04.2014. године до 12,00 часова  
    10.03.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка добара – рибони

Набавка број: ЈН 10/2014

10.03.2014. Позив за подношење понуда

10.03.2014. Конкурсна документација

17.03.2014. Измене и допуне конкурсне документације

29.04.2014. Обавештење о обустави поступка

09.04.2014. године до 12,00 часова  
    10.03.2014.

Пореска управа Централа

10.03.2014. ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Радови

11.03.2014. ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Радови - исправка

   
    10.03.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - канцеларијског материјала за потребе Пореске управе, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: ЈН 04/2014

10.03.2014. Позив за подношење понуда

10.03.2014. Конкурсна документација

13.03.2014. Измене и допуне конкурсне докуметације 1

25.03.2014. Додатна појашњења 1

08.04.2014. Измене и допуне конкурсне докуметације 2

08.04.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

26.05.2014. Oбавештење о закљученом уговору за партију 2

26.05.2014. Oбавештење о закљученом уговору за партију 5

28.05.2014. Oбавештење о закљученом уговору за партију 1

28.05.2014. Oбавештење о закљученом уговору за партију 3

28.05.2014. Oбавештење о закљученом уговору за партију 4

09.04.2014. године до 11,00 часова  
    07.03.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара - канцеларијски материјал, преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама

Набавка број: ЈН 04/2014

07.03.2014. Oбавештење о закљученом уговору

   
    07.03.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - оригиналних тонера, кетриџа, рибона и потрошног материјала за штампаче и фотокопир апарате

Набавка број: ЈН 03/2014

07.03.2014. Позив за подношење понуда

07.03.2014. Конкурсна документација

04.04.2014. Додатна појашњења 1

04.04.2014. Додатна појашњења 2

12.05.2014. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

07.04.2014. године до 11,00 часова   
    06.03.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка добара – тонери

Набавка број: ЈН 09/2014

06.03.2014. Позив за подношење понуда

06.03.2014. Конкурсна документација

14.03.2014. Измене и допуне конкурсне документацијe

28.03.2014. Измене и допуне конкурсне документације

03.04.2014. Додатна појашњења

09.05.2014. Oбавештење о закљученом уговору

07.04.2014. године до 12:00 часова.     
    28.02.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка услуге – превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације

Набавка број: ЈН 11/2014

28.02.2014. Позив за подношење понуда

28.02.2014. Конкурсна документација

20.03.2014. Додатна појашњења

05.05.2014. Обавештење о закљученом уговору

31.03.2014. године до 12:00 часова.    
    28.02.2014.

Пореска управа Централа

28.02.2014. Претходно обавештење II

   
    26.02.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка добара – противпожарних централа  за потребе Пореске управе, РО за информациони систем и рачунарску подршку Београд, улица Теразије 12 и РО за материјалне ресурсе Београд, улица Сремска 6 и видео надзора за филијалу Нови Београд 1, улица Тошин бунар 159 и РО за материјалне ресурсе Београд, улица Сремска 6,  по партијама.

Набавка број: ЈН 06/2014

26.02.2014. Позив за подноошење понуда

26.02.2014. Конкурсна документација

18.07.2014. Измена позива за подношење понуда

18.03.2014. Измене и допуне конкурсне документације

21.03.2014. Додатна појашњења

24.03.2014. Додатна појашњења

16.04.2014. Обавештење о закљученом уговору-P1

16.04.2014. Обавештење о закљученом уговору-P2

28.03.2014. године до 11:00 часова.   
     26.02.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавнa набавкa услуге – одржавања фотокопир апарата

Набавка број: ЈН 6У/2014

26.02.2014. Позив за подношење понуда

26.02.2014. Конкурсна документација

28.04.2014. Обавештење о закљученом уговору 6У 

 28.03.2014. године до 12:00 часова  
     24.02.2014.

Пореска управа-ЦВПО

Јавна набавка добара – пића и намирница за кафе кухињу

Набавка број: ЈН 05/2014

24.02.2014. Позив за подношење понуда

24.02.2014. Конкурсна документација

14.04.2014. Обавештење о закљученом уговору

26.03.2014. године до 12:00 часова  
    21.02.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавнa набавкa услуге - физичко техничког обезбеђења

Набавка број: ЈН 4У/2014

21.02.2014. Позив за подношење понуда 

20.03.2014. Додатна појашњења 1

21.02.2014. Конкурсна документација

29.04.2014. Обавештење о закљученом уговору

24.03.2014. године до 12:00 часова  
    21.02.2014.

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш

Јавна набавка - услуга преузимања и збрињавања отпада за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе, Регионалног одељења Ниш

Набавка број: ЈН 3- Н/2014

21.02.2014. Позив за подношење понуда

21.02.2014. Конкурсна докуметација

10.04.2014. Обавештење о закљученом уговору

24.03.2014. године до 12:00 часова  
    20.02.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка добара - канцералијски материјал, по партијама

Набавка број: ЈН 02/2014

20.02.2014. Позив за подношење понуда

20.02.2014. Конкурсна докуметација

24.02.2014. Измене и допуне конкурсне докуметације

11.03.2014. Додатна поајшњења

21.03.2014. Додатна појашњења

30.04.2014. Обавештење о обустави поступка

30.04.2014. Обавештење о закљученом уговору

24.03.2014. године до 12:00 часова  
    20.02.2014.

Пореска управа-ЦВПО

Јавна набавка услуге – сервисирањe и одржавањe фотокопир апарата

Набавка број: ЈН 04/2014

20.02.2014. Позив за подношење понуда

20.02.2014. Конкурсна документација

11.04.2014. Обавештење о закљученом уговору

24.03.2014. године до 12:00 часова  
    19.02.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга-одржавањe програмског пакета ''Протокол/Сириус 2010''

Набавка број: ЈН 07/2014

19.02.2014. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

19.02.2014. Конкурсна документација

03.03.2014. Одлука о додели уговора

19.03.2014. Обавештење о закљученом уговору

26.02.2014. године до 12:00 часова  
    18.02.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавнa набавкa добара - канцеларијског материјала

Набавка број: ЈН 1Д/2014

18.02.2014. Позив за подношење понуда

18.02.2014. Конкурсна документација

28.04.2014. Обавештење о закљученом уговору 1Д

 20.03.2014. године до 12:00 часова  
    14.02.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка услуга  израде пројектно-техничке документације и техничке контроле главног пројекта, у вези  адаптације, реконструкцијe, санацијe или инвестиционог одржавања пословног простора Пореске управе, РО Београд

Набавка број: ЈН 07/2014

14.02.2014. Позив за подношење понуда

14.02.2014. Конкурсна документација

07.03.2014. Измене и допуне конкурсне документације

14.03.2014. Додатна појашњења

14.03.2014. Измене и допуне конкурсне документације

14.03.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

16.04.2014. Обавештење о закљученом уговору

17.03.2014. године до 12:00 часова

НОВИ РОК:

20.03.2014. године до 12:00 часова

 
    14.02.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавнa набавкa услугa – одржаваља возила

Набавка број: ЈН 5У/2014

14.02.2014. Позив за подношење понуда

14.02.2014. Конкурсна документација

27.02.2014. Додатна појашњења 1

27.02.2014. Додатна појашњења 2

27.02.2014. Додатна појашњења 3

06.03.2014. Dodatna pojašnjenja

06.03.2014. Dodatna pojašnjenja 5

13.03.2014. Додатна појашњења 6

02.04.2014. Обавештење о обустави поступка

22.04.2014. Обавештење о додели уговора

17.03.2014. године до 12,00 часова   
    13.02.2014.

Пореска управа-ЦВПО

Јавна набавка услуге-угоститељске услуге

Набавка број: ЈН 03/2014

13.02.2014. Позив за подношење понуда

13.02.2014. Конкурсна документација

20.03.2014. Обавештење о обустави поступка

17.03.2014. године до 12,00 часова  
    12.02.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавнa набавкa услуге – чишћења пословних просторија

Набавка број: ЈН 3У/2014

12.02.2014. Позив за подношење понуда

12.02.2014. Конкурсна документација

26.02.2014. Додатна појашњења

07.03.2014. Додатна појашњења 2

07.03.2014. Додатна појашњења 3

10.03.2014. Додатна појашњења

07.04.2014. Обавештење о захтеву за заштиту права

05.05.2014 Обавештење о додели уговора 3У

14.03.2014. године до 12,00 часова   
    11.02.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Jавнa набавкa услуга - сервисирање и поправка возила

Набавка број: ЈН 03/2014

11.02.2014. Позив за подношење понуда

11.02.2014. Конкурсна документација

20.02.2014. Додатна појашњења

06.03.2014. Додатна појашњења

24.04.2014.Обавештење о обустави поступка

28.04.2014. Обавештење о закљученом уговору

13.03.2014. године до 12,00 часова   
    11.02.2014

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење  Крагујевац

Jавнa набавкa услуге – објављивјања огласа

Набавка број: ЈН 1У/2014

11.02.2014. Позив за подношење понуда

11.02.2014. Конкурсна документација

10.04.2014. Обавештење о закљученом уговору

13.03.2014. године до 12,00 часова   
    11.02.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара - рисовани фотокопир папир

Набавка број: ЈН 05/2014

11.02.2014. Позив за подношење понуда

11.02.2014. Конкурсна документација

21.02.2014. Измене и допуне конкурсне документације

06.03.2014. Измене и допуне конкурсне документације

06.03.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

24.04.2014. Обавештење о закљученом уговору

(13.03.2014. године до 12,00 часова)

НОВИ РОК:

13.03.2014. године до 12,00 часова

 
    07.02.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Jавнa набавкa добара - угаљ за огрев

Набавка број: ЈН 05/2014

07.02.2014. Позив за подношење понуда

07.02.2014. Конкурсна документација

08.04.2014. Обавештење о закљученом уговору

10.03.2014. године до 12,00 часова   
    06.02.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - услугa превоза робе у ринфузи и расутих материјала за потребе Пореске управе, Регионално одељењe Нови Сад.

Набавка број: ЈН 01/2014

06.02.2014. Позив за подношење понуда

06.02.2014. Конкурсна документација

21.02.2014. Измене и допуне конкурсне документације

20.03.2014. Обавештење о обустави поступка

10.03.2014. године до 11,00 часова   
    05.02.2014.

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш

Јавна набавка - добара рисованог и компјутерског папира са услугом испоруке «F-co» магацин Наручиоца у Нишу, а за потребе Пореске управе, Регионалних одељења и одсека Ниш, као и припадајућих организационих јединица.

Набавка број: ЈН 1- Н/2014

05.02.2014. Позив за подношење понуда

05.02.2014. Конкурсна документација

13.02.2014. Додатна појашњења 1

20.02.2014. Измена и допуна конкурсне докуметације

24.02.2014. Додатна појашњења 2

01.04.2014. Oбавештење о закљученом уговору

07.03.2014. године до 12,00 часова  
    04.02.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - одржавања пословних објеката за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад, по партијама.

Набавка број: ЈН 02/2014

04.02.2014. Позив за подношење понуда

04.02.2014. Конкурсна документација

21.02.2014. Измене и допуне конкурсне документације

24.02.2014. Додатна појашњења 1

04.04.2014. Обавештење о закљученом уговору

 06.03.2014. године до 11,00 часова  
    04.02.2014.

Пореска управа-ЦВПО

Јавна набавка добара-средства за чишћење и папирна галантерија

Набавка број: ЈН 02/2014

04.02.2014. Позив за подношење понуда

04.02.2014. Конкурсна документација

31.03.2014. Обавештење о закљученом уговору

06.03.2014. године до 12,00 часова  
    03.02.2013.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара - канцеларијски материјал, преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама

Набавка број: ЈН 02/2014

03.02.2014. Обавештење о закљученом уговору

 20.01.2014. године до 12,00 часова  
    31.01.2014.

Пореска управа Централа

31.01.2014. ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

   
    31.01.2014.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Jавнa набавкa добара - рисовани и компјутерски папир

Набавка број: ЈН 01/2014

31.01.2014. Позив за подношење понуда

31.01.2014. Конкурсна документација

12.01.2014. Измена и допуна конкурсне докуметације

20.02.2014. Додатна појашњења

08.04.2014. Обавештење о закљученом уговору

 03.03.2014. године до 12,00 часова  
    30.01.2014.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга-екстерно одржавање Bull сервера

Набавка број: ЈН 03/2014

30.01.2014. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

30.01.2014. Конкурсна документација

28.02.2014. Обавештење о закљученом уговору

06.02.2014. године до 12.00 часова  
    29.01.2014.

Пореска управа-ЦВПО

Јавна набавка добара-канцеларијски материјал

Набавка број: ЈН 01/2014

29.01.2014. Позив за подношење понуда

29.01.2014. Конкурсна документација

28.03.2014. Обавештење о закљученом уговору

28.02.2014. године до 12,00 часова  
    17.01.2014

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара-електрична енергија

Набавка број: ЈН 01/2014

17.01.2014. Позив и Конкурсна документација

17.01.2014. Прилог - Табела 1.

30.01.2014. Измена и допуна конкурсне докуметацие

30.01.2014. Измена и допуна конкурсне докуметације

30.01.2014. Конкурсна докуметација-пречишћен текст

28.02.2014. Обавештење о закљученом уговору

10.02.2014. године до 12,00 часова