Порески календар

јун 2023

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Опште о ПДВ

Шта је ПДВ?
Како се евидентирати за ПДВ?
Водич за ПДВ
Како попунити ПДВ пријаву?

ПРИМЕРИ ПДВ

Шта је ПДВ (порез на додату вредност)?

 • ПДВ је општи порез на потрошњу који се обрачунава и плаћа на испоруку добара и пружање услуга, у свим фазама производње и промета добара и услуга, као и на увоз добара
 • Порез на додату вредност је порез на потрошњу којим се замењује постојећи порез на промет производа и услуга
 • У свакој фази производно-прометног циклуса обрачунава се и плаћа порез на онај део вредности који је додат у тој фази

Зашто ПДВ?

 • Успостављање приходно ефикаснијег и праведнијег пореза на потрошњу
 • Ефикасан у борби против сиве економије
 • Неутралност у спољнотрговинским трансакцијама
 • Уведен је у Србији 01.01.2005. године
 • Предуслов учлањења у ЕУ

Kako функционише ПДВ

 

Предмет опорезивања

 • Испорука добара и пружање услуга које порески обвезник изврши у Републици уз накнаду, у оквиру обављања делатности
 • Увоз добара у Републику (унос добара у царинско подручје Републике)

ПДВ се не плаћа (не сматра се прометом добара и услуга)

 • Пренос целокупне или дела и мовине, са или без накнаде, ако је стицалац порески обвезник и ако продужи да обавља исту делатност,
 • Пренос права својине на половним моторним возилима, односно пловним објектима ако преносилац није порески обвезник,
 • Бесплатно давање пословних узорака у уобичајеним количинама купцима,
 • Давање поклона мање вредности

Порески обвезник

 • Лице које обавља промет добара и услуга или увози добра у оквиру обављања своје делатности као трајне активности у циљу остваривања прихода
 • Република и њени органи и посебне организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе као и правна лица основана у циљу обављања послова из делокруга органа државне управе нису обвезници

Порески дужник

 • Порески обвезник,
 • Порески пуномоћник кога одреди страно лице које у Републици нема седиште ни сталну пословну јединици, а које обавља промет добара и услуга у Републици,
 • Прималац добара и услуга ако страно лице не одреди пореског пуномоћника,
 • Лице које у рачуну искаже ПДВ а није дужан да обрачунава и плаћа ПДВ и
 • Лице које увози добро

Настанак пореске обавезе

 • Даном када је најраније извршена једна од следећих радњи:

– Промет добара и услуга,
– Наплата,
– Даном обавезе плаћања царинског дуга

Пореска стопа

 • Општа стопа 20%
 • Посебна стопа 8% (чл.23)

Пореска ослобођења

 • Са правом на одбитак претходног пореза (чл.24)
 • Без права на одбитак претходног пореза (чл.25)
 • Пореска ослобођења код увоза добара (чл.26)

Претходни порез

 • ПДВ-а обрачунат у претходној фази промета, односно плаћен приликом увоза који обвезник може да одбије од ПДВ-а који дугује
 • Услови за одбитак претходног пореза
 • Претходни порез се одбија од дугованог ПДВ-а у истом пореском периоду, под условима и на начин утврђен Законом

Право на сразмерни одбитак претходног пореза

 • Одговара учешћу промета добара и услуга са правом на одбитак, у који није укључен ПДВ у укупном промету у који није укључен ПДВ (проценат сразмерног одбитка - утврђује се кумулативно од 1.јануара до истека пореског периода за који се подноси пријава)
 • Сразмерни порески одбитак се утврђује применом процента сразмерног одбитка на износ претходног пореза, који се може одбити

Посебан поступак опорезивања

 • Мали порески обвезници (чл.33.) - испод 8.000.000,00 дин. укупног промета
 • Пољопривредници (чл.34)
 • Туристичка агенција (чл.35)
 • Половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети (чл.36)

Обавезе пореских обвезника

 • Да поднeсу евиденциону пријаву, а рок за све пореске обвезнике је 30.09.2004. год.
 • Да издају рачуне,
 • Да воде евиденцију
 • Да обрачунавају и плаћају ПДВ и подносе пореске пријаве

Порески период, подношење пореске пријаве, обрачун и плаћање ПДВ-а

 • Порески период

– календарски месец
– календарско тромесечје

 • Подношење пореске пријаве се врши у року од 10 дана по истеку пореског периода на прописаном обрасцу, а подноси се без обзира да ли обвезник има обавезу плаћања ПДВ-а
 • Плаћање ПДВ-а се врши у року од 10 дана по истеку пореског периода

Повраћај и рефакција пореза

 • Повраћај пореза

– 45 дана, односно 15 дана за обвезнике који претежно врше промет добара у иностранству

 • Рефакција ПДВ-а

– страном обвезнику (услов узајамности),
– хуманитарне организације,
– страни донатори,
– страни држављани

Прелазне и завршне одредбе

Право на умањење пореске обавезе

 • Ако је обвезник за издате рачуне или примљене авансе закључно са 31. децембром 2004. године платио порез на промет, а промет добара, односно услуга је настао од 1. јануара 2005. године, може да умањи пореску обавезу у пореском периоду за износ пореза на промет за испоручена добра и услуге
 • На залихе се не плаћа ПДВ

Попис

 • Обвезници ПДВ-а који на залихама имају дуванске прерађевине, алкохолна пића, кафу, моторни бензин, дизел гориво и лож уље, намењених даљем промету а набављени су са порезом на промет, који је плаћен преко куповне цене или при увозу:

– обавезно врше попис на дан 31.12.2004. године
– утврђени износ пореза може да користи као претходни порез, сразмерно извршеном промету
– до 15.01.2005. године, пописне листе да достави пореском органу

 • Грађевинци:

– 31.12.2004. год. да изврше попис новоизграђених објеката и објеката чија је изградња у току,
– новоизграђени објекти који до 31.12.2004. нису испоручени или плаћени опорезују се у складу са порезом на имовину,
– за објекте чија је изградња у току, вредност на дан 31.12.2004. год. се опорезује порезом на имовину, а вредност настала од 01.01.2005.год. ПДВ-ом
– до 15.01.2005. пописне листе достављају се пореском органу

врх стране