Порески календар

мај 2023

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    О нама    Преглед прописа    Преглед прописа које примењује Пореска управа

Преглед прописа које примењује Пореска управа

Редни број

ПРЕГЛЕД ПРОПИСА КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ПОРЕСКА УПРАВА

ажурирано на дан 22.06.2022. године

 

Закон

1.

ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ

(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19,149/20, 118/21, 118/21 -др. закон)

 

Уредбе

1.1.

Уредба о престанку важења Уредбе о подстицању запошљавања

 („Службени гласник РС“, бр. 65/14)

 

Правилници

1.2.

Правилник о обрасцима захтева за субвенционисање пореза на зараде и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање (Службени гласник РС“, бр. 36/11)

1.3.

Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС" , бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/18, 44/18 – др. закон, 104/18, 14/19, 33/19,68/19, 151/20, 19/21, 10/22)

 

Закон

2.

ЗАКОН О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

 ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - испр., 23/03 - испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 63/06 - испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - испр., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19,144/20, 96/21)

 

Уредбе

2.1.

Уредба о висини трошкова принудне наплате пореза
("Службени гласник РС" бр. 63/03, 51/10)

2.2.

Уредбa о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга
("Службени гласник РС" бр. 53/03, 61/04 и 71/05)

2.3.

Уредба о поступању са одређеним стварима у државној својини
("Службени гласник РС" бр. 98/10 и 51/11)

2.4.

Уредба о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2

(''Службени  гласник РС'', бр. 38/20)

2.5.

Уредба о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања

 ("Службени гласник РС", број  41/20, 43/20)

2.6.

Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Службени гласник РС“ , бр. 54/20 и 60/20)

2.7.

Уредба о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ( „Службени гласник РС“, број 57/20)

2.8.

Закључак ( Владе 05 број 401-6052/2020, о додатним директним давањима из буџета Републике Србије и фискалним погодностима привредним субјектима у приватном сектору, ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19)    („Службени гласник РС“ , бр. 104/20, 106/20)

 

2.9.

Уредба о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19  („Службени гласник РС“ , бр. 156/20)

2.10.

Уредба о утврђивању Програма директних давања из буџета Републике Србије привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ( „Служебени гласник РС“, бр. 11/21)

2.11.

Уредба о утврђивању Програма подршке раду ноћних барова и ноћних клубова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“ , бр. 51/21)

 

Правилници

2.11.

Правилник о садржини обрасца у коме се исказују подаци о лицима за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава

(„Службени гласник РС“, број 56/20)

2.12.

Правилник о поступку и начину издавања и изгледу образаца потврда о резидентности ("Службени гласник РС" бр. 80/10, 44/18-др.закон)

2.13.

Правилник o начину и поступку обезбеђивања извода података из електронски вођених пословних књига и евиденција пореских обвезника - правних лица
("Службени гласник РС" бр. 6/10)

2.14.

Правилник о плаћању појединих пореза преко пореске благајне
("Службени гласник РС" бр. 61/03)

2.15.

Правилник о начину и условима за плаћање пореске обавезе путем компензације
("Службени гласник РС" бр. 63/03, 44/18-др.закон)

2.16.

Правилник о начину и поступку достављања и садржини обавештења која Пореска управа доставља Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 104/18)

2.17.

Правилник о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре  ("Службени гласник РС" бр. 32/09, 70/10, 6/12, 11/16, 100/16, 44/18-др.закон, 119/20)

2.18.

Правилник о пореском идентификационом броју
("Службени гласник РС" бр. 57/03, 68/03, 32/09, 48/10, 44/18-др.закон)

2.19.

Правилник о поступку са покретним стварима одузетим у току пореске контроле
("Службени гласник РС" бр. 123/03)

2.20.

Правилник о подношењу пореске пријаве електронским путем за велике пореске обвезнике ("Службени гласник РС" бр. 18/12, 113/13,44/18-др.закон)

2.21.

Правилник о подношењу пореске пријаве електронским путем ("Службени гласник РС" бр. 113/13, 104/18, 99/21)

2.22.

Правилник о обрасцу појединачне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода  ("Службени гласник РС" бр. 128/03, 6/19)

2.23.

Правилник о начину утврђивања почетне вредности заплењене непокретности пореског обвезника  ("Службени гласник РС" бр. 17/04)

2.24.

Правилник o критеријумима за одређивање великих пореских обвезника и о врстама јавних прихода за које је надлежан Центар за велике пореске обвезнике
("Службени гласник РС" бр. 43/10)

2.25.

Правилник о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку(„Службени гласник РС“, бр. 96/04, 105/04, 65/05, 82/06, 15/12, 123/12, 61/13 и 118/13) – Престао да важи у делу који се односи на пореску пријаву ПП ОД-О,  осим у случају подношења пореске пријаве у складу са чл. 7 Правилника о пореској пријави о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва („Службени гласник РС“, број. 14/16)

2.26.

Правилник о начину и поступку утврђивања пореске основице пореза на доходак грађана на непријављене приходе унакрсном проценом ("Службени гласник РС" бр. 61/06)

2.27.

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на приходе грађана ("Службени гласник РС" бр. 7/04, 19/07, 20/10, 23/10 - исправка, 8/11, 74/13, 24/14, 27/14-исправка) Престао да важи, осим у случајевима подношења пореске пријаве ППДГ-1С у складу са чланом 20. став 2.  Правилника о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности(„Сл.гласник РС“, бр.101/16, 7/17).

2.28.

Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица
("Службени гласник РС" бр. 30/15, 101/16, 44/18- др. закон, 8/19, 94/19, 159/20)

2.29.

Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица
("Службени гласник РС" број 97/15, 111/15, 14/16, 15/16-исправка, 20/18, 27/21)

2.30.

Правилник о начину утврђивања, плаћања и подношења пореске пријаве за порез по одбитку на друге приходе физичких лица по основу продаје добара када се исплата прихода врши у готовом новцу у моменту продаје добара ("Службени гласник РС" бр. 118/13)

2.31.

Правилник о пореском рачуноводству ("Службени гласник РС" бр. 103/11)

2.32.

Правилник о начину означавања, садржини и изгледу ознака којима се означава непокретност која је предмет принудне наплате, односно објекат у коме је забрањено обављање делатности ("Службени гласник РС" бр. 74/14)

2.33.

Тарифа о награди и надокнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку  ("Службени гласник РС" бр. 55/04 и 59/13)

2.34.

Правилник о информативној пореској пријави
(„Службени гласник РС”, бр. 117/12, 118/12 - исправка, 16/13, 28/13 и 52/13)

2.35.

Правилник о ближој садржини, начину и поступку достављања електронских евиденција које банка доставља Пореској управи
("Службени гласник РС" бр. 107/12)

2.36.

Правилник о пореској пријави за порез по одбитку („Службени гласник РС“, бр. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14-исправка, 14/16, 21/17, 20/18,104/18, 96/19, 132/21)

2.37.

Правилник о обрасцу пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима од стране физичког лица као пореског обвезника („Службени гласник РС“, бр. 77/13)-Престао да важи, осим у случајевима подношења пореске пријаве у складу са чл.7. Правилника о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника („Службени гласник РС“, број 15/16)

2.38.

Правилник о начину утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по одбитку и о садржини збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку ("Службени гласник РС" бр. 137/04, 82/06, 61/13)

2.39.

Правилник о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на приходе које остварују нерезидентна правна лица („Службени гласник РС“, број 122/12)-  Престао да важи осим у случају подношења пореске пријаве у складу са чл.6. Правилника о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица („Службени гласник РС“, број 14/16)

2.40.

Правилник о исправци грешке при евидентирању пореза и споредних пореских давања ("Службени гласник РС" бр. 77/14)

2.41.

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу ("Службени гласник РС" бр.90/17, 38/18, 20/19, 19/21, 67/21, 33/22)

2.42.

Правилник о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника („Службени гласник РС“, број 15/16, 20/18, 27/19,67/22)

2.43.

Правилник о пореској пријави о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва („Службени гласник РС“, број. 14/16)

2.44.

Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате („Службени гласник РС“, број 28/16)

2.45.

Правилник о начину и поступку достављања података Пореској управи од стране јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 80/16)

2.46.

Правилник о начину и поступку достављања и садржини обавештења Пореске управе о отпочињању,односно окончању пореске контроле („Службени гласник РС“, број 80/16)

2.47.

Правилник о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности(„Службени гласник РС“, бр.101/16, 7/17 и 53/20)

2.48.

Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника („Службени гласник РС“, број 50/18)

2.49.

Правилник о изгледу  службеног одела инспектора пореске полиције („Службени гласник“ РС број 81/16, 3/21)

 

Закон

3.

ЗАКОН О ФИСКАЛНИМ КАСАМА

("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 93/12, престао да важи: 01.05.2022.)

 

Уредбе

3.1.

Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе
(("Службени гласник РС" бр. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 и 100/14, престао да важи: ("Службени гласник РС" бр.  32/21))

3.2.

Уредбa о остваривању права физичког лица - купца добара, односно корисника услуга у спровођењу Закона о фискалним касама
("Службени гласник РС" бр.15/05)

 

Правилници

3.3.

Правилник о облику и садржини обавештења из члана 18. став 3. Закона о фискалним касама ("Службени гласник РС" бр.140/04 и 19/05)

3.4.

Правилник о поступку фискализације, садржају евиденције о овлашћеним сервисима и сервисерима и изгледу, садржају и начину вођења досијеа и сервисне књижице фискалне касе  ("Службени гласник РС" бр. 140/04,44/18-др.закон)

3.5.

Правилник о садржини и начину евидентирања промета издавањем фискалног рачуна, начину отклањања грешке у евидентирању промета преко фискалне касе и о садржини и вођењу књиге дневних извештаја
("Службени гласник РС" бр.140/04, 44/18-др.закон)

3.6.

Правилник о контури и битмапи фискалног лога, изгледу фискалних докумената и значењу појединих података садржаних у фискалним документима
("Службени гласник РС" бр. 140/04)

 

Закон

4.

ЗАКОН О ФИСКАЛИЗАЦИЈИ („Службени гласник РС“, број 153/20, 96/21) (у примени: од 01.11.2021. године)

 

Уредбе

4.1.

Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискаланог уређаја ("Службени гласник РС" број 32/21, 117/21, 51/22)

4.2.

Уредба о облику и садржају регистра елемената електонских фискалних уређаја, врстама електронских фискалних уређаја, начину њиховог коришћења и одобравања, аутоматској обустави рада електронског фискалног уређаја, појединостима алтернативног приступа сталној интернет вези и начину увида у податке достављене Пореској управи („Службени гласник РС“ , број 32/21)

4.3.

Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за  усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација („Службени гласник РС“ , број 32/22)

 

Правилници

4.4.

Правилник о начину чувања и заштите података у интерној меморији електронског фискалног уређаја  („Службени гласник РС“ , број 31/21, 99/21)

4.5.

Правилник о начину и поступку достављања података о издатим фискалним рачунима Пореској управи („Службени гласник РС“ , број 31/21, 99/21)

 

4.6.

Правилник  о начину провере пријављених фискалних рачуна („Службени гласник РС“ , број 31//21, 99/21)

4.7.

Правилник о условима и процедури издавања и начину коришћења безбедносног елемента („Службени гласник РС“ , број 31/21, 96/21)

4.8.

Правилник о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС“ , број 31/21, 99/21,10/22, 49/22, 50/22, 57/22) 

4.9.

Правилник о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора („Службени гласник РС“ , број 31/21, 93/21)

 

Закон

5.

ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

(„Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др закон, 135/04, 62/06, 65/06 –испр., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – одлука УС, 93/12, 114/12 – одлука УС, 47/13, 48/13-испр., 108/13, 57/14, 68/14-др.закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19,153/20, 44/21, 118/21)

 

Уредбе

5.1.

Уредба о померању рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог  лица ("Службени гласник РС", број 60/20)

5.2.

Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
("Службени гласник РС" бр. 94/19, 96/19- исправка,156/20)

5.3.

Уредба о критеријумима за доделу подстицаја послодавцима који запошљавају новонастањена лица у Републици Србији ("Службени гласник РС" бр. 67/22)

 

Правилници

5.3.

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на приходе грађана (("Службени гласник РС" бр. 7/04, 19/07, 20/10, 23/10-исправка, 8/11, 74/13 и 24/14, 27/14-исправка),

-престао да важи ("Службени гласник РС" бр. 90/17)

5.4.

Правилник о остваривању права на пореска изузимања за примања по основу помоћи због уништења или оштећења имовине, организоване социјалне и хуманитарне помоћи, стипендија и кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за примања по основу солидарне помоћи за случај болести  ("Службени гласник РС" бр. 31/01 и 5/05)

5.5.

Правилник о престанку важења Правилника о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање нових радника из члана 21б Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС" бр. 74/13)

5.6.

Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности
("Службени гласник РС" бр. 8/11, 13/12 и 12/13) )-Престао да важи, осим одредаба чл.6. које престају да важе 31. децембра 2022. год, и чл.8. које престају да важе 31. децембра 2016. год. („Службени гласник РС“, бр. 23/14)

5.7.

Правилник о пословним књигама и исказивању финансијског резултата по систему простог књиговодства  ("Службени гласник РС" бр. 140/04,44/18-др.закон)

5.8.

Правилник о садржини пријаве за упис у регистар исплатилаца прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма и садржини обавештења о закљученим уговорима о извођењу тих програма
("Службени гласник РС" бр. 139/04,44/18-др.закон)

5.9.

Правилник о начину и поступку обрачунавања пореза на зараде у случају умањења пореске основице ("Службени гласник РС" бр. 115/13)

5.10.

Правилник о садржини пријаве за упис у Регистар послодаваца
("Службени гласник РС" бр. 102/06, 44/18-др. закон)

5.11.

Правилник о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање приправника и лица млађих од 30 година ("Службени гласник РС" бр. 72/06)

5.12.

Правилник о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање лица старијих од 45 година ("Службени гласник РС" бр. 72/06)

5.13.

Правилник о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање лица са инвалидитетом  ("Службени гласник РС" бр. 72/06)

5.14.

Правилник о начину утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по одбитку и о садржају збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку
("Службени гласник РС" бр.137/04,  82/06 и 61/13)

5.15.

Правилник о критеријумима за остваривање права на ослобођење од плаћања пореза на капитални добитак („Службени гласник РС“, бр. 38/01)

5.16.

Правилник о начину на који предузетници у пореском билансу исказују трансферне цене („Службени гласник РС“, бр. 20/14)

5.17.

Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности („Службени гласник РС“, бр. 23/14, 7/17, 52/20)

5.18.

Правилник о обрасцу пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима од стране физичког лица као пореског обвезника („Службени гласник РС“, бр. 77/13),

 -престао да важи,  осим појединих одредби  („Службени гласник РС“, бр.  15/16)

5.19.

Правилник о остваривању права на пореско ослобођење за примања запосленог по основу сопствених акција које стекне без накнаде или по повлашћеној цени („Службени гласник РС“, број 50/19)

 

 

5.20.

Правилник о остваривању права на пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене („Службени гласник РС“, број 50/19)

 

5.21.

Правилник о обрасцу захтева за повраћај плаћених пореза и доприноса по основу олакшица за запошљавање („Службени гласник РС“, бр. 3/20)

5.22.

Правилник о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника („Службени гласник РС“, бр. 137/20)

5.23.

Правилник о условима и начину остваривања права на пореско ослобођење по основу зараде запослених на истраживању и развоју („Службени гласник РС“, бр. 48/22)

5.24.

Правилник о начину евидентирања и обавештавања надлежних органа о јавним приходима („Службени гласник РС“, бр. 67/22)

 

Закон

6.

ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
(„Службени глсник РС“, бр. 84/04, 86/04 – испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др.закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19,153/20)

 

Уредбе

6.1.

Уредба о критеријумима на основу којих се утврђује шта се, у смислу Закона о порезу на додату вредност, сматра претежним прометом добара у иностранство
("Службени гласник РС" бр.124/04, 27/05, 4/13 и 21/15)  

6.2.

Уредба о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа порез на додату вредност  ("Службени гласник РС" бр.124/04)

6.3.

Уредба о извршавању Закона о порезу на додату вредност на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН бр.1244 ("Службени гласник РС" бр.111/13, 31/18)

 

Правилници

6.4.

Правилник о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка
(„Службени гласник РС”, бр. 96/19,159/20) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.5.

Правилник о утврђивању преноса целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као улог, код којег се сматра да промет добара и услуга није извршен
("Службени гласник РС" бр.118/12) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.6.

Правилник о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ
("Службени гласник РС", бр. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13, 66/14, 44/18 – др.закон, 104/18, 87/20) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.7.

Правилник о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ  ("Службени гласник РС" бр. 108/04, 130/04 – испр.,140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12, 113/13, 86/15, 109/16, 48/18) (престао да важи: 01.07.2021. године)http://10.1.6.157/spoljasnji/index.jsp?page=pdv/PravilnikDobraPStopa.html

6.8.

Правилник о утврђивању шта се сматра узимањем и употребом добара, другим прометом добара и пружањем услуга, без накнаде, о утврђивању уобичајених количина пословних узорака, рекламним материјалом и другим поклонима мање вредности  ("Службени гласник РС" бр.118/12) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.9.

Правилник о начину утврђивања пореске основице за обрачунавање ПДВ у случају превоза путника аутобусима који врши страни обвезник

 ("Службени гласник РС" бр.105/04) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.10.

Правилник о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци
("Службени гласник РС" број 123/12, 86/15, 52/18, 94/19) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.11.

Правилник о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ ("Службени гласник РС", број 123/12, 115/13, 66/14, 86/15, 11/16, 60/18, 47/19 и 50/19, 94/19, 159/20) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.12.

Правилник о критеријумима на основу којих се одређује када се предаја добара на основу уговора о лизингу, односно закупу сматра прометом добара
("Службени гласник РС", број 122/12) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.13.

Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
("Службени гласник РС", број 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 48/18, 62/18, 104/18, 16/19, 80/19, 159/20) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.14.

Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Службени гласник РС“, број 90/17, 119/17, 48/18, 60/18, 75/19, 159/20) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.15.

Правилник о утврђивању опреме и објеката за вршење делатности и улагања у објекте, начину спровођења исправке одбитка претходног пореза и начину утврђивања дела претходног пореза за који накнадно може да се оствари право на одбитак, за опрему и објекте за вршење делатности и улагања у објекте
("Службени гласник РС", број 120/12) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.16.

Правилник о утврђивању појединих добара и услуга из члана 25. Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", број 120/12, 86/15) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.17.

Правилник о поступку замене добара у гарантном року код које се сматра да предмет добара није извршен ("Службени гласник РС", број 118/12) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.18.

Правилник о утврђивању шта се сматра наплатом потраживања, у смислу Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", број 114/12) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.19.

Правилник о утврђивању секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинама, у смислу Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", број 107/12 и 74/13)(престао да важи: 01.07.2021. године)

6.20.

Правилник о утврђивању услуга телекомуникација и услуга пружених електронским путем, у смислу закона о порезу на додату вредност, и о утврђивању критеријума и претпоставки за одређивање места седишта, сталне пословне јединице, пребивалишта или боравишта примаоцауслуга телекомуникација, радијског и телевизијског емитовања и услуга пружених електронским путем („ Службени гласник РС“ број 75/19) ) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.21.

Правилник о утврђивању услуга пружених електронским путем, у смислу Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", број 107/12, 86/15)

6.22.

Правилник о начину и поступку одобравања пореског пуномоћства за порез на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/15) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.23.

Правилник о начину утврђивања пореске основице за обрачунавање ПДВ код промета добара или услуга који се врши уз накнаду („Службени гласник РС“, број 86/15, 159/20) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.24.

Правилник о начину измене пореске основице за обрачунавање пореза на дадоту вредност („Службени гласник РС“, број 86/15)(престао да важи: 01.07.2021. године)

6.25.

Правилник о начину исправке одбитка претходног пореза код измене основице за ПДВ („Службени гласник РС“, број 86/15) ) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.26.

Правилник о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност („Службени гласник РС“, број 86/15, 159/20) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.27.

Правилник о утврђивању услуга предаје јела и пића за конзумацију на лицу места за сврху одређивања места промета услуга у смислу Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 21/17, 41/17) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.28.

Правилник о утврђивању услуга у вези са непокретностима за сврху одређивања места промета услуга у смислу Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 21/17) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.29.

Правилник о утврђивању превозних средстава за сврху одређивања места промета услуга изнајмљивања тих средстава у смислу Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 21/17) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.30.

Правилник о начину и поступку достављања обавештења о опредељењу за обрачунавање ПДВ за промет инвестиционог злата, садржини рачуна за промет инвестиционог злата и садржини евиденције о том промету („Службени гласник РС“, број 23/18, 48/18-др.пропис) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.31.

Правилник о утврђивању добара која се сматрају половним добрима, уметничким делима, колекционарским добрима и антиквитетима („Службени гласник РС“, број 159/20) (престао да важи: 01.07.2021. године)

6.32.

Правилник о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22)

 

Закон

7.

ЗАКОН О АКЦИЗАМА

("Службени гласник РС", бр. 22/01, 73/01, 80/02-др.закон, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-др.закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18,153/20, 53/21)

 

Уредбе

7.1.

Уредбa о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића
("Службени гласник РС" бр.137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15, 9/17, 108/17)

7.2.

Уредбa о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза
("Службени гласник РС" бр. 137/04, 109/09, 96/12, 88/17, 119/17)

7.3.

Уредба о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина
("Службени гласник РС" бр.55/12, 88/17)

7.4

Уредба о извршавању Закона о акцизама на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције савета безбедности ОУН број 1244 ("Службени гласник РС" бр. 111/13, 6/14)

 

Правилници

7.5.

Правилник o ближим условима, начину и поступку остваривања ослобођења од плаћања акцизе на производе које произвођач, односно увозник продаје дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама, као и на деривате нафте, биогорива и биотечности  који се продају нa основу међународног уговора   ("Службени гласник РС" бр.41/09, 56/13, 90/17, 3/19, 75/19)

7.6.

Правилник о Листи адитива односно екстендера који су као такви декларисани за додавање у погонска горива („Службени гласник РС”, бр. 95/12)

7.7.

Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе
(„Службени гласник РС”, бр. 38/13, 93/13, 111/15, 101/16, 18/18, 130/21)

7.8.

Правилник о условима и поступку за добијање, обнављање и одузимање акцизне дозволе, начину и контроли отпремања и допремања производа у акцизно складиште и о вођењу евиденције у акцизном складишту
("Службени гласник РС" бр.41/09,  99/12, 64/13 и 67/15, 44/18-др.закон)

7.9.

Правилник о садржини, врсти података и начину вођења регистра произвођача алкохолних пића и кафе ("Службени гласник РС" бр. 3/05, 86/17)

7.10.

Правилник о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве
("Службени гласник РС" бр. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 – испр. , 56/13, 67/15, 101/16, 86/17, 20/18, 48/18)

7.11.

Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности  из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за грејање („Службени гласник РС”, бр. 112/12, 38/13, 93/13, 111/15, 81/18, 93/19, 130/21)

 

7.12.

Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу („Службени гласник РС“, број 76/15, 101/17, 86/17, 75/19)

 

Закон

8.

ЗАКОН

О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

("Службени гласник РС", бр.25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-др.закон, 142/14, 91/15-аутентично тумачење, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19,153/20, 118/21)

 

Правилници

8.1.

Правилник о улагањима у области културе која се признају као расход
("Службени гласник РС" бр. 78/18)

8.2.

Правилник о начину и поступку утврђивања вредности ликвидационог остатка за потребе одређивања износа дивиденде коју остварују чланови привредног друштва у ликвидацији  („Службени гласник РС”, бр. 122/12) - Престао да важи („Службени гласник РС”, бр. 14/16) осим одредаба чл.3 и 4. које се примењују:

1)      у случају када је закључно са 29.фебруаром 2016. године пореска обавеза за порез на добит по одбитку на дивиденду плаћена, али пореска пријава није поднета;

2)      у случају подношења измењене пореске пријаве за пореску пријаву поднету закључно са 29. фебруаром 2016. године, када је разлог измене грешка или пропуст у утврђивању дивиденде.

8.3.

Правилник о Листи јурисдикција са преференцијалним пореским системом

(„Службени гласник РС“, бр.122/12, 104/18, 161/20)

8.4.

Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица

(„Службени гласник РС“, бр. 99/10, 8/11, 13/12 и 8/13)-Престао да важи, осим одредаба чл.4. које престају да важе 31. децембра 2017. год, одредаба чл.8. које престају да важе 31. децембра 2022. год и чл.10. које престају да важе 31. децембра 2016. год. („Службени гласник РС“, бр. 20/14, 41/15, 101/16, 8/19, 94/19, 159/20)

8.5.

Правилник о садржају пореског биланса за недобитне организације-обвезнике пореза на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 60/14, 41/15, 53/15)

8.6.

Правилник о начину исказивања прихода и расхода ради утврђивања добити коју стална пословна јединица нерезидентног обвезника оствари на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 41/15)

8.7.

Правилник о начину разврставња сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе

(„Службени гласник РС“, бр. 116/04, 99/10, 104/18, 8/19)

8.8.

Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари остварује нерезидентни обвезник („Службени гласник РС“, бр. 56/13)- Престао да важи осим у случају подношења  пореске пријаве у складу са чл.12 Правилника о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по решењу на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари остварује нерезидентно правно лице („Службени гласник РС“, број 14/16)

8.9.

Правилник о садржају пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на накнаде које по основу промета секундарних сировина и отпада остварују резидентна и нерезидентна правна лица („Службени гласник РС“, број 61/13)- Престао да важи осим у случају подношења пореске пријаве у складу са чл.6. Правилника о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица („Службени гласник РС“, број 14/16)

8.10.

Правилник о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке“ примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима („Службени гласник РС“, бр. 61/13, 8/14, 94/19,95/21)

8.11.

Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке„(„Службени гласник РС“, бр. 17/14)

8.12.

Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке„ за 2015. и 2016. годину („Службени гласник РС“, бр. 12/16)

8.13.

Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке„ за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 21/17)

8.14.

Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке„ за 2018. годину („Службени гласник РС“, бр. 18/18)

8.15.

Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 21/20)

8.16.

Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 20/14, 41/15, 101/16, 8/19, 94/19, 159/20, 97/21)

8.17.

Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица ("Службени гласник РС" бр. 30/15,101/16, 44/18 – др. закон, 8/19, 94/19, 159/20,97/21)

8.18.

Правилник o садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по решењу на приходе које остварује нерезидентно правно лице
(„Службени гласник РС” бр. 100/15, 111/15, 14/16, 27/21)

8.19.

Правилник о начину и поступку утврђивања дивиденде коју остварују чланови привредног друштва у ликвидацији, односно стечају („Службени гласник РС“, број 14/16)

8.20.

Правилник о врстама услуга по основу којих нерезидентно правно лице остварује приход који се опорезује порезом по одбитку („Службени гласник РС“, број 18/18)

8.21.

Правилник о условима и начину остваривања права на признавање трошкова који су непосредно повезани са истраживањем и развојем у пореском билансу у двоструко увећаном износу („Службени гласник РС“, број 50/19)

 

8.22.

Правилник о условима и начину изузимања квалификованих прихода из основице пореза на добит правних лица („Службени гласник РС“, број 50/19)

8.23.

Правилник о условима и начину остваривања права на порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност („Службени гласник РС“, број 50/19)

8.24.

Правилник о амортизацији сталних средстава која се признаје за пореске сврхе („Службени гласник РС“, број 93/19)

8.25.

Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2021. годину („Службени гласник РС“, број 24/21)

 

Закон

9.

ЗАКОН О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ

("Службени гласник РС" бр. 26/01, " Службени лист СРЈ" бр. 42/02 – одлука СУС и  Службени гласник РС 80/02, 80/02 – други закони,  135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11,  57/12 – одлука УС, 47/13, 68/14-др.закон, 95/18, 99/18-УС,86/19, 144/20,118/21 )

 

Правилници

9.1.

Правилник о садржини и обрасцу изјаве купца стана да купује први стан за себе, односно за себе и одређене чланове његовог породичног домаћинства
("Службени гласник РС" бр. 63/07)

9.2.

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину

(„Службени гласник РС“, бр. 108/13, 118/13, 101/17, 48/18, 104/18)

9.3.

Правилник о престанку важења Правилника о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на непокретностима („Службени гласник РС“, број 93/13)

9.4.

Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину("Службени гласник РС" бр. 93/19, 151/20)

 

Закон

10.

ЗАКОН О ДИГИТАЛНОЈ ИМОВИНИ  („Службени гласник РС“, бр. 153/20)

 

Закон

11.

ЗАКОН О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕКЛА ИМОВИНЕ И ПОСЕБНОМ ПОРЕЗУ

(„Службени гласник РС“, бр. 18/20,18/21)

 

Уредбе

11.1.

Уредба о начину и поступку утврђивања вредности имовине и прихода физичког лица и издатака за приватне потребе физичког лица

("Службени гласник РС" бр. 23/21)

 

Закон

12.

ЗАКОН О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

(„Службени гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-др.закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19,153/20,44/21, 118/21)

 

Уредбе

12.1.

Уредба о померању рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог  лица ("Службени гласник РС", број 60/20)

12.2.

Уредба о уплати доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање за свештенике и верске службенике ("Службени гласник РС" бр. 46/12)

 

Правилници

12.3.

Правилник о условима, поступку и начину повраћаја више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање и престанку обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години ("Службени гласник РС" бр.100/04)

12.4.

Правилник о обрасцу пријаве за утврђивање обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање за самосталне уметнике

(„Службени гласник РС“, бр. 65/05 и 116/06)

12.5.

Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за новозапослене старије од 45, односно 50 година

(„Службени гласник РС“, бр. 99/04, 33/05 и 72/06)

12.6.

Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за лица са инвалидитетом

(„Службени гласник РС“, бр. 72/06)

12.7.

Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за приправнике и новозапослена лица млађа од 30 година

(„Службени гласник РС“, бр. 72/06)

12.8.

Правилник о утврђивању основице на коју се обрачунава и плаћа допринос за обавезно здравствено осигуранје за лица укључена у обавезно здравствено

осигурање („Службени гласник РС“, бр. 24/06, 33/07)

12.9.

Правилник о обрасцу захтева за повраћај плаћених пореза и доприноса по основу олакшица за запошљавање („Службени гласник РС“, бр. 3/20)

 

Закон

13.

 ЗАКОН

О МИРОВАЊУ И ОТПИСУ ДУГА ПО ОСНОВУ ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

("Службени гласник РС", бр. 102/08 и 31/09)

 

Правилници

13.1.

Правилник о начину и поступку за утврђивање мировања обавезе плаћања и за отпис дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање

(„Службени гласник РС“, бр. 9/09)

 

Закон

14.

 З А К О Н

О ПОРЕЗУ НА ПРЕМИЈЕ НЕЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА

("Службени гласник РС", бр. 135/04, 68/14-др.закон)

 

Правилници

14.1.

Правилник о начину обрачунавања пореза на премије неживотних осигурања и о садржини и начину вођења евиденције која обезбеђује вршење контроле обрачуна и плаћања пореза на премије неживотних осигурања
("Службени гласник РС" бр.140/04)- Престао да важи осим у случајевима из чл.7 Правилника о начину обрачунавања, садржини и начину вођења евиденције, облику и садржини пореске пријаве пореза на премије неживотних осигурања („Службени гласник РС“, број 14/16)

14.2

Правилник о начину обрачунавања, садржини и начину вођења евиденције, облику и садржини пореске пријаве пореза на премије неживотних осигурања („Службени гласник РС“, број 14/16)

 

Закон

15.

 

ЗАКОН О ПОРЕЗИМА НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА

(„Службени гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14-др.закон, 140/14, 112/15, 86/19)

 

Напомена: Нема подзаконских аката

 

 

Закон

16.

 ЗАКОН

О ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

("Службени гласник РС", бр. 30/10, 44/14-др.закон, 116/14, 95/18,91/19)

 

Уредбе

16.1.

Уредба о ближој садржини, року и начину преузимања података неопходних за успостављање јединствене базе података централног регистра обавезног социјалног осигурања  ("Службени гласник РС" бр. 78/11)

16.2.

Уредба о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у јединствену базу централног регистра обавезног социјалног осигурања ("Службени гласник РС" број 132/21)

 

Закон

17.

ЗАКОН О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ

("Службени гласник РС", бр.62/06, 31/11, 119/12, 139/14, 30/18)

 

Закон

18.

ЗАКОН О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

(„Службени гласник РС“, број 36/15, 44/18 – др. закон, 95/18)

 

Уредбе

18.1

Уредба о заједничким елементима процене ризика у инспекцијском надзору („Службени гласник РС", број 81/15)

18.2

Уредба о изгледу обрасца и начину вођења евиденције о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 81/15)

 

Правилници

18.3

Правилник о изгледу обрасца службене легитимације инспектора („Службени гласник РС", број 81/15)

18.4

Правилник о програму и начину спровођења испита за инспекторе („Службени гласник РС", број 81/15, 37/16, престао да важи:88/16)

18.5

Правилник о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору („Службени гласник РС", број 81/15)

19.

ЗАКОН О ПОЈЕДНОСТАВЉЕНОМ РАДНОМ АНГАЖОВАЊУ НА СЕЗОНСКИМ ПОСЛОВИМА У ОДРЕЂЕНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

(„Службени гласник РС“, број 50/18)

19.1

Правилник о евиденционој пријави и одјави сезонских радника („Службени гласник РС“, број 3/19)

 

Закон

20.

ЗАКОН О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА („Службени гласник РС“,   број 43/03, 51/03- исправка, 53/04- др. пропис, 42/05-др. пропис, 61/05, 101/05-др.закон, 42/06-др.пропис, 47/07-др.пропис, 54/08- др. пропис, 5/09, 54/09, 35/10- др.пропис, 50/11, 70/11-др. пропис, 55/12- др. пропис, 93/12, 47/13- др. пропис, 65/13- др. пропис, 57/14- др. пропис, 45/15- др. пропис, 83/15, 112/15, 50/16- др. пропис, 61/17- др. пропис, 113/17, 3/18-исправка, 95/18, 144/20)

 

21.

ЗАКОН О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ  („Службени гласник РС“, број 44/21, 129/21)

 

Уредбе

21.1.

Уредба о условима и начину коришћења система за управљање фактурама („Службени гласник РС“, број 69/21,132/21, 46/22) (у примени: од 01.05.2022. године)

21.2.

Уредба о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику („Службени гласник РС“, број 69/21, 132/21, 46/22)(у примени: од 01.05.2022. године)

21.3.

Уредба о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника („Службени гласник РС“, број 69/21, 132/21)

 

Правилници

21.4.

Правилник о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања („Службени гласник РС“, број 69/21, 132/21, 46/22)

21.5.

Правилник о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура („Службени гласник РС“, број 69/21, 132/21, 46/22)(у примени: од 01.05.2022. године)

21.6.

Правилник о начину поступања Централног информационог посредника („Службени гласник РС“, број 69/21,132/21)  

22.

ЗАКОН О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА („Службени гласник РС“, број 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21, 44/21-др. закон, 130/21)

23.

ЗАКОН О ОБАВЉАЊУ ПЛАЋАЊА ПРАВНИХ ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКА И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА КОЈА НЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ („Службени гласник РС“, број 68/15)