Порески календар

дец 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Обрасци

 

Обрасци који се подносе електронски преко портала еПорези у складу са изменама које су ступиле на снагу 01.01.2020. године

Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност

Захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ

 

Обрасци који се подносе електронски преко портала еПорези у складу са изменама које су ступиле на снагу 01.01.2019. године

Образац ЗППОПДВ - Захтев-Потврда о пореском ослобађању за обвезника ПДВ који врши промет добара или услуга, односно увоз добара, уз пореско ослобађање,

Образац ППОПДВ - Потврда о пореском ослобађању за обвезника ПДВ, који врши промет добара или услуга, односно увоз добара, уз пореско ослобађање (за међународне уговоре),

Образац РЕФ 1 - Захтев страног обвезника за рефакцију,

Образац РЕФ 2 - Захтев хуманитарне организације за рефакцију,

Образац РЕФ 3А - Захтев традиционалне цркве, односно верске заједнице за рефакцију,

Образац РЕФ 5 - Захтев дипломатског и конзуларног представништва и међународне организације за рефакцију.

 

Обрасци

Захтев страног држављанина за рефакцију
РЕФ1

Захтев хуманитарне организације за рефакцију
РЕФ 2

Захтев традиционалне цркве, односно верске заједнице за рефакцију - престао да важи 01. јула 2021. године
РЕФ 3А 

Захтев страног држављанина за рефакцију
Образац РЕФ4

Евиденција захтева страног држављанина за рефакцију
Образац РЕФ4Е

Изјава купца стана да купује први стан
Образац ИКПС-ПДВ

Претежан извоз добара у иностранство
Образац ПИД ПДВ

Претежан извоз добара у иностранство
Образац ПИД ПДВ1

Искоришћени износ пореза на промет као претходног ПДВ
Образац ИИПП ПДВ

Захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ
Образац ЗБПДВ

Обрасци у примени од 01.07. 2021. године 

Захтев за одобравање пореског пуномоћства за порез на додату вредност
Образац ЗОПППДВ

Обавештење о опозиву, односно отказу пореског пуномоћства за порез на додату вредност
Образац ООПППДВ

Потврда о извршеном извозу
Образац ПИИ

Захтев путника за повраћај ПДВ
Образац ЗПППДВ-ZPPPDV Form

Службени налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ
Образац СНПДВ

Налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ, за личне потребе носиоца права
Образац ЛНПДВ

Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност
Образац ЕППДВ

Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ
Образац ПЕПДВ

Евиденција захтева путника за повраћај ПДВ
Образац ЕЗПППДВ

Преглед обрачуна ПДВ за порески период од __до__20__. године
Образац ПОПДВ

Пореска пријава пореза на додаату вредност
Образац ПППДВ

Потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ
Образац ПБПДВ

Захтев традиционалне цркве, односно верске заједнице за рефакцију
Образац РЕФ 3

Захтев дипломатског конзуларног представништва, односно међународне организације за рефакцију
Образац РЕФ 4

Захтев купца стана за рефундацију ПДВ
Образац РФН