Порески календар

апр 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    ЦВПО    Обавештења

Обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су у ''Службеном гласнику РС'', број 54/2023 од 30.06.2023. године, објављени Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси, који се примењују од 01.07.2023. године.

Сходно наведеном, нови износи према усклађеним динарским износима републичке административне таксе су:

Тарифа 1) – захтеви 380,00 динара

Тарифа 1+11) – уверење 380+380=760,00 динара

Тарифа 4) – резидентност физичка лица 2.080,00 динара

Тарифа 4) – резидентност правна лица 5.690,00 динара

Тарифа 7) – жалбе 2.340,00 динара

Тарифа 9) – за решење 660,00 динара

Тарифа 1+9) - одлагање пореског дуга, застара 380+660=1.040,00 динара

Тарифа 18) – за опомену којом се обвезник позива да плати таксу 330,00 динара

Тарифа 1+13) – препис 380+490=870,00 динара

                                                                                                                    Центар за велике пореске обвезнике

 

 

Поштовани порески обвезници,

У вези са издавањем потврда о резидентности за потребе избегавања двоструког опорезивања са Републиком Азербејџан, обавештавамо вас да Република Азербејџан издаје ове потврде у папирном и у електронском формату.

За издавање потврде о резидентности у електронском формату потребно је да попуните захтев који се налази на сајту.

Електронски издата потврда о резидентности, поред електронског потписа садржи и QR код за проверу аутентичности потврде.        

                                                                                        Центар за велике пореске обвезнике

 

Поштовани порески обвезници,

Обавештавамо вас да је надлежни орган Републике Грчке од 3. маја 2023. године успоставио електронску процедуру за издавање потврде о пореској резидентности.

У складу са тим, од наведеног датума, физичка и правна лица или правни ентитети са пореским пребивалиштем у Републици Грчкој или њихови пуномоћници подносиће захтеве за потврду о пореској резидентности (TRC) искључиво преко платформе myAADE Пореске управе Републике Грчке.

Тако издате потврде о резидентности електронским путем (е-TRC) имаће следеће податке:

 1. Име/назив компаније
 2. Порески идентификациони број
 3. Пуну адресу
 4. Календарску годину за коју се издаје е-TRC (ако је TRC издат за претходну годину, та година ће бити експлицитно наведена)
 5. Државу уговорницу, само у случају е-TRC издатог за потребе билатералних конвенција о избегавњу двоструког опорезивања
 6. Јединствени референтни број
 7. Место и датум издавања
 8. QR код
 9. Референцу да издати е-TRC не потпада под обим Уговора о избегавању двоструког опорезивања (само у случају е-TRC издатог у друге сврхе осим Уговора о избегавању двоструког опорезивања).

Све е-TRC аутоматски ће генерисати платформа и носиће електронски печат (е-печат) који ће гарантовати њихову аутентичност.

Сходно напред наведеном, надлежни орган Републике Грчке више неће сертификовати грчку пореску резидентност на обрасцима пореске резидентности издатим у другим државама.

                                                                                   Центар за велике пореске обвезнике

 

 

Обавештење у вези издавања потврде нерезидентном физичком лицу о порезу плаћеном у Републици Србији

Захтев за издавањe потврде нерезидентном физичком лицу о порезу плаћеном у Републици Србији на име прихода који оствари нерезидентно физичко лице од резидентног обвезника, за приходе за које се обрачунава и плаћа порез на доходак грађана, подноси исплaтилац прихода у име нерезидентног физичког лица (примаоца прихода).

За обвезнике Центра за велике пореске обвезнике, захтев се може поднети електронским путем на адресу електронске поште: pisarnica_cvpo@purs.gov.rs

Захтев исплатиоца прихода (резидентног правног лица) треба да садржи следеће:

- податке о нерезидентном физичком лицу (име и презиме, адреса, држава резидентности) за кога се тражи потврда;

- сврху издавања потврде;

- врста извршене исплате (зарада, врста ауторске накнаде, дивиденда, камата, закуп и сл.);

- у табеларном прегледу навести ППП ПД, износ извршене исплате – оствареног прихода нерезидентног физичког лица, износ обрачунатог и уплаћеног пореза по одбитку;

- попис приложених доказа.

Уз захтев за издавање потврде, исплатилац прихода (резидентно правно лице) доставља:

1. Захтев нерезидентног физичког лица за издавање потврде о плаћеном порезу (оверени превод на српски језик), сходно одредби члана 107а став 4. Закона о порезу на доходак грађана;

2. Потврду о резидентности физичког лица (ако је порез обрачунат у складу са уговором о избегавању двоструког опорезивања);

3. Правни основ извршене исплате (уговор о раду, одлука о расподели и исплaти дивиденде, уговор о закупу непокретности, уговор о коришћењу ауторског права и др.);

4. Доказ о исплаћеним нето приходима (извод из пословне банке, SWIFT, обрачунски лист и др.);

5. Оверени превод пуномоћја од стране нерезидентног физичког лица;

6. Доказ о уплати републичке административне таксе на уплатни рачун 840-742221843-57, са позивом на број  97  44018.

                                                                                                                      Центар за велике пореске обвезнике                                                                                  

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одредбама члана 1а Закона о државним и другим празницима у Републици Србији (''Службени гласник РС'', бр. 43/01,...,92/11), прописано је да се као верски празнују Васкршњи празници почев од Великог петка закључно са другим даном Васкрса.

У 2023. години Васкршњи празници прослављају се почев од Великог петка (14. април) до другог дана Васкрса, који пада у понедељак 17. априла.

Сходно члану 80. став 5. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'' бр. 95/18), ако последњи дан рока пада на дан у коме орган не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан, односно рок за подношење пореских пријава и измирење пореских обавеза је 18.04.2023. године.

Центар за велике пореске обвезнике

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани порески обвезници,

Услед често постављених питања, обавештавамо вас да се захтев за добијање потврде о резидентости (Образац ПОР-1) као и пратећа документација која се прилаже уз захтев сходно Правилнику о поступки и начину издавања и изгледу образаца потврда о резидентности, подноси  организационој јединици Пореске управе надлежној према месту седишта подносиоца захтева, а не Центру за велике пореске обвезнике.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани порески обвезници,

Овим путем вас обавештавамо о новинама у вези са издавањем потврда о резидентности за потребе избегавања двоструког опорезивања са Краљевином Белгијом, како код физичких лица и предузетника тако и за правна лица.

Наиме, почевши од 16.12.2022. године потврде о резидентности Краљевине Белгије (обрасци Е-276Conv-10 и E-276Conv-20) за правна лица (према УИДО) се издају углавном електронски. Наиме, надлежни органи Белгије ће и даље издавати потврде о резидентности у папирном формату, ручно потписане, али у ограниченом обиму.

Почевши од поменутог датума, физичка и правна лица са пребивалиштем у Белгији, као и њихови пуномоћници, могу затражити потврду о резидентности и путем платформе MyMinfin.

Потврде о резидентности за правна лица увек ће садржати одређени порески период који ће дефинисати период за који се утврђује резидентност.

Електронски издата потврда о резидентности се обично генерише без потписа, али се издаје са електронским печатом и QR кодом који гарантују аутентичност документа. У неким случајевима, може имати и електронски потпис руковаоца захтева (нарочито када ће потврда о резидентности садржати и апостил или законску оверу).

У случајевима када потврда о резидентности Краљевине Белгије садржи апостил или законску оверу, потврда о резидентности ће бити потписана електронским потписом или ручно од стране овлашћеног лица.

За правна лица постоје следеће врсте образаца:

1. Е-276Conv-10: потврда без детаља о приходу

2. E-276Conv-20: потврда са детаљима о приходу.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у ''Службеном гласнику РС'' бр. 6/2023 од 27.01.2023. године објављено следеће:

- Правилник о изменама Правилника о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника;

- Усклађени динарски износ из члана из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2022. години, који износи 7.529 динарa и примењује се од 01.02.2023. године;

- Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2022. години, који се примењују од 01.02.2023. године, и то:

 

усклађени динарски

неопорезиви износи

1) у члану 9. став 1:

 

– помоћ коју у случају смрти запосленог или пензионисаног запосленог, послодавац исплаћује члану његове породице – тачка 9)

87.799

– стипендије и кредити ученика и студената – тачка 12)

38.458

– накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт – тачка 13)

12.544

– накнада за рад чланова изборних комисија, бирачких и гласачких одбора и за рад на попису становништва – тачка 29)

6.735

– новчанa помоћ физичким лицима која нису запослена код даваоца – тачка 30)

16.666

– накнада трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација – тачка 31)

128.198

2) у члану 18. став 1:

 

– накнада документованих трошкова превоза за долазак и одлазак са рада – тачка 1)

5.017

– дневница за службено путовање у земљи – тачка 2)

3.012

– накнада превоза на службеном путовању – тачка 5)

8.782

– солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице – тачка 7)

50.173

– поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића – тачка 8)

12.544

– јубиларна награда запосленима, у складу са законом који уређује рад – тачка 9)

25.085

– помоћ у случају смрти члана породице запосленог – тачка 9а)

87.799

3) у члану 21а став 2:

 

– премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

7.529

4) у члану 83. став 4:

 

– појединачно остварен добитак – тачка 1)

128.198

5) у члану 85. став 1:

 

– награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца – тачка 11)

16.666

 

                                                                                      Центар за велике пореске обвезнике

 

 

 

Поштовани порески обвезници,

Скрећемо пажњу да пре уплате привремених месечних аконтација пореза на добит за 2023. годину, извршите проверу позива на број одобрења за плаћање (БОП) на порталу ''Е-ПОРЕЗИ'' и извршите увид у Обавештење о успешном пријему пореске пријаве ПП ПДП електронским путем за период 01.01.-31.12.2021. године, која је поднета у 2022. години, обзиром да ћете исти БОП користити приликом уплате привремене месечне аконтације за месец јануар 2023. године, која доспева 17.02.2023. године.                                                                    

Центар за велике пореске обвезнике

 

 

Поштовани порески обвезници,

Подсећамо вас на обавезу прописану Законом о акцизама („Сл. гласник РС, бр. 22/01,..,53/21) да сте као обвезник акцизе - произвођач акцизних производа дужни да извршите попис са стањем на дан 31. децембра календарске године затечених залиха акцизних производа у свим складиштима, укључујући и акцизна складишта, посебно по свакој врсти акцизног производа и да пописне листе доставите надлежној организационој јединици Пореске управе најкасније 31. јануара наредне године.

Пописне листе достављате Центру за велике пореске обвезнике најкасније до 31.01.2023. године,на адресу електронске поште писарнице pisarnica_cvpo@purs.gov.rs, путем поште или лично на писарници ЦВПО.

                                                                                                                     Центар за велике пореске обвезнике

 

 

Поштовани порески обвезници,

Подсећамо вас да дана 24.01.2023. године почиње примена Правилника о поступку, начину, роковима, садржају и облику пријаве којом пореки обвезник пријављује пословни простор и пословне просторије у којима складишти, односно смешта добра, као и простор и просторије у којима обавља делатност („Сл. гласник РС“, бр. 139/22, у даљем тексту: Правилник).

С тим у вези, скрећемо пажњу на обавезу подношењаПријаве за евидентирање пословног простора и пословних просторија у којима се складиште, односно смештају добра, као и простора и просторија у којима порески обвезник обавља делатност (Образац ЕП ИПП), прописану овим Правилником, најкасније до 29.01.2023. године.

Пријава се подноси у електронском облику преко портала Пореске управе.

Напомињемо да непријављивање Пореској управи продајних, складишних, односно смештајних просторија, у којима се смештају добра, односно врши промет, представља кривично дело недозвољеног складиштења робе, сходно члану 176а. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гланик РС“, бр. 80/02,...,138/22).

                                                                                             Центар за велике пореске обвезнике

 

 

Поштовани порески обвезници,

Скрећемо пажњу да право на ослобођење од плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде квалификованог новозапосленог лица (члан 21ж Закона о порезу на доходак грађана и члан 45ђ Закона о доприносима на обавезно социјално осигурање), за зараду исплаћену од 01.01.2023. године до 31.12.2025. године имају искључиво послодавци који су на дан 31.12.2020. године имали највише 30 запослених. Наведени услов није постојао приликом исплате зарада за квалификовано новозапослено лице, закључно са 31.12.2022. године.

Други услов који послодавац мора да испуни да би користио ову олакшицу је да је квалификовано новозапослено лице стекло тај статус у 2022. години или 2020. године. Међутим, послодавац не може да оствари ослобођење по основу зараде за квалификовано новозапослено лице које је тај статус стекло 2020. године, са којим је закључио уговор о раду после 30. јуна 2021. године и које је претходно у било ком тренутку после 01.01.2020. године било запослено код послодавца који је према редовном годишњем финанијском извештају за 2020. годину, имао просечно више од 30 запослених.

Такође, потребно је обратити пажњу на  ознаку олакшице коју користите приликом подношења појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (Образац ППП-ПД), тако да за квалификовано новозапослено лице које је тај статус стекло 2020. године, користите ознаке ОЛ 26, ОЛ 27, ОЛ 28, ОЛ 29, ОЛ 31, ОЛ 33 и ОЛ 35 а за квалификовано новозапослено лице које је тај статус стекло 2022. године, користите  ознаке ОЛ 30, ОЛ 32, ОЛ 34 и ОЛ 36.

Центар за велике пореске обвезнике

 

 

 

Поштовани порески обвезници,

Обавештавамо вас да податке о пословном простору у којем се користи електронски фискални уређај за вршење промета на мало, а које сте већ пријавили у складу са чланом 9. Закона о фискализацији („Сл. гласник РС“, бр. 153/20,..,138/22), не пријављујете поново на Обрасцу ЕП ИПП - пријава за евидентирање пословног простора и пословних просторија у којима се складиште, односно смештају добра, као и простора и просторија у којима обвезник обавља делатност.

 Центар за велике пореске обвезнике

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани обвезници,

Овим путем желимо да вас обавестимо о начину поступања Одељења за наплату ЦВПО у поступку наплате дугованог пореза, сходно Закону о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 138/2022) који је ступио на снагу 20.12.2022. године.

Наиме, чланом 3. наведеног Закона, прописано је да се у члану 77. ЗПППА брише став 6, што значи да почев од 20.12.2022. године, захтев за одлагање плаћања из члана 73, 74а и 74б овог Закона, поднет у року из опомене, не прекида поступак наплате по опомени док се не одлучи по том захтеву. По истеку рока од 5 дана од дана пријема опомене, Пореска управа доноси решење о принудној наплати.

Такође, захтев за прекњижавање са једног уплатног рачуна на други уплатни рачун не прекида поступак наплате по опомени, већ се по истеку рока од 5 дана доноси решење о принудној наплати.

Центар за велике пореске обвезнике

 

 

 

 

СЕРВИСНА ИНФОРМАЦИЈА

Поштовани обвезници,

Подсећамо вас да сте, сходно чл. 41. став 11. Закона о пореском поступку и пореској адмнистрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02,...,138/22), као исплатилац прихода лицу за које сте платили порез по одбитку, у обавези да најкасније до 31.01.2023. године, издате Потврду о плаћеним порезима и доприносима по одбитку за 2022. годину (Образац ППП-ПО).

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Подсећамо вас да је у ''Службеном гласнику РС'', број 141/2022 од 23.12.2022. године, објављена је Уредба о изменама и допунама Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја.

Овом уредбом извршена је значајна измена, посебно у члану 2. став 1. у којем је додата нова тачка 3) и сада је прописано да се делатностима за које, у смислу члана 1. ове уредбе, не постоји обавеза евидентирања промета на мало и примљених аванса за промет на мало преко електронског фискалног уређаја, сматрају делатности пружања маркетиншких услуга у малопродајном објекту правним лицима, односно обвезницима пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Такође, подсећамо да је пречишћен текст закључно са изменама, у примени од 31.12.2022. године.

                                                                                     Центар за велике пореске обвезнике

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о важности редовне провере садржаја адресе за пријем електронске поште која је регистрована код Агенције за привредне регистре,  с обзиром да се та адреса, у складу са одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, користи за достављање пореских аката. Супротно поступање за последицу може имати пропуштање законом прописаних рокова за остваривање ваших права и испуњење обавеза у пореском поступку.

Центар за велике пореске обвезнике

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

У вези са подношењем захтева за издавање потврде нерезидентном правном лицу о плаћеном порезу на добит по одбитку у Републици Србији, обавештавамо вас следеће:

Захтев исплатиоца прихода (резидентног правног лица) треба да садржи следеће:

- податке о нерезидентном правном лицу (назив, седиште, држава резидентности) за којег се тражи потврда;

- сврху издавања потврде;

- врста извршене исплате (врста ауторске накнаде, дивиденда, камата, закуп и сл.);

- у табеларном прегледу навести ЈИБП ПДПО, износ извршене исплате – оствареног прихода нерезидентног правног лица, износ обрачунатог и уплаћеног пореза на добит по одбитку;

- податке о овлашћеном лицу за подношење захтева и

- попис приложених доказа.

Захтев се може поднети електронским путем на адресу електронске поште: pisarnica_cvpo@purs.gov.rs

Уз захтев за издавање потврде, исплатилац прихода (резидентно правно лице) доставља:

- захтев нерезидентног правног лица за издавање потврде о плаћеном ПДПО (оверени превод на српски језик), сходно одредби чл. 40а став 4. Закона о порезу на добит правних лица, или уколико је захтев за издавање потврде садржан у самом Уговору, у захтеву исплатиоца прихода навести којом тачком Уговора је исти дефинисан.

- правни основ извршене исплате (фотокопија оригинала и оверени преводи на српски језик Уговора о коришћењу ауторских права, Уговора о кредиту, Уговора о закупу непокретности, Одлука о расподели и исплати дивиденде, фактура, наруџбеница и других докумената који потврђују врсту уговореног посла). Уколико је правни основ извршене исплате већ достављен уз претходно поднети захтев, није потребно његово поновно достављање, већ је потребно навести под којим бројем захтева је већ достављен.

- Swift поруку;

- доказ о уплати републичке административне таксе на уплатни рачун 840-742221843-57, са позивом на број  97  44018 и

- овлашћење.

НАПОМЕНА: Уз захтев није потребно достављати:

- обавештење о успешном пријему пореске пријаве електронским путем;

- доказ о уплати обрачунатог пореза у ПДПО;

- налог за плаћање 70;

- потврду о резидентности, као и друге прилоге (доказе), који су од значаја за утврђивање пореске обавезе, а већ су достављени као прилог приликом подношења пореске пријаве електронским путем.

Центар за велике пореске обвезнике

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Подсећамо да 01.01.2023. године почиње пуна примена Закона о електронском фактурисању („Сл. гласник РС“, бр. 44/21, 129/21), те скрећемо пажњу да се документа о раду система е-фактура, законски и подзаконски акти везани за електронско фактурисање, као и ажурирано интерно техничко упутство, налазе на сајту www.efaktura.gov.rs.

Такође, подсећамо да се за техничку подршку можете обратити на адресу електронске поште podrskaefaktura@mfin.gov.rs, а за пријаву проблема и помоћ при коришћењу система електронских фактура, можете се обратити на број телефона call центра 011/7777-600.

                                                                                        Центар за велике пореске обвезнике

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Овим путем вас подсећамо да обрасце ЛНПДВ - Налог за набавку добара и услуга и увоза добара, без ПДВ, за личне потребе носиоца права и СНПДВ - Службени налог за набавку добара и услуга и увоз добара без ПДВ, можете овом Центру доставити електронским путем, на имејл адресу katarina.merle@purs.gov.rs

Такође, обрасце СНА - Службени налог за набавку, односно увоз производа, без акциза и образац ЛНА - Налог за набавку, односно увоз производа, без акцизе за личне потребе корисника производа, можете овом Центру доставити на имејл адресу gordana.peric@purs.gov.rs

Центар за велике пореске обвезнике

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Од 01.01.2021. године омогућено је подношење обавештења о промету секундарних сировина и пољопривредних у шумских производа и пољопривредних услуга, у електронском облику, све у циљу ефикаснијег протока информација и подстицања електронског пословања.

Чланом 51а став 2. Закона о ПДВ („Сл. гласник РС“ 84/04,..., 153/20)  прописано је да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период, обвезник достави надлежном пореском органу обавештење о:

1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са овим законом, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета;

2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са овим законом, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Обавештење, сходно ставу 3. поменутог члана, садржи најмање податке о називу, односно имену и презимену, као и адреси и ПИБ-у лица из става 2. тачка 1), односно пољопривредника из става 2. тачка 2) овог члана, као и о износу извршеног промета, без припадајућих обавеза.

Такође, одредбом члана 231. став 1. и 2. Правилника о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 37/21, 59/22, у даљем тексту: Правилник) прописано је да је одвезник ПДВ коме је извршен промет секундарних сировина, односно услуга непосредно повезаних са тим добрима, у Републици Србији, од лица које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ, дужан да води посебну евиденцију о том лицу и промету добара и услуга који му је то лице извршило. Ставом 2. овог члана дефинисано је које податке поменута евиденција треба да садржи.

Члан 232. Правилника дефинише да обвезник ПДВ коме је извршен промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, у Републици Србији, од пољопривредника који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ, дужан је да води посебну евиденцију о том пољопривреднику и промету добара и услуга који му је тај пољопривредник извршио. Оно што најмање од података ова евиденција треба да садржи  дефинисано је ставом 2. овог члана.

Ово обавештење можете поднети у писменом облику – непосредно, путем поште или на шалтеру писарнице ЦВПО.

Међутим, имајући у виду да пореску пријаву ПП ПДВ као и преглед обрачуна (образац ПОПДВ) подносите искључиво у електронском облику, овим путем скрећемо пажњу да обавештење о промету секундарних сировина и пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, такође поднесете у електронском облику преко портала Пореске управе.

Рок за доставу овог обавештења је 16.01.2023. године.

 Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Подсећамо да је чланом  61. в став 1. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“ бр. 25/01,...,118/21), прописано да је резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, у смислу одредаба овог члана, дужно да надлежном пореском органу достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица, на начин који пропише министар финансија. Ставом 2. овог Закона дефинисано је да је међународна група повезаних правних лица, у смислу става 1. овог члана, група лица која су међусобно повезана по основу власништва или контроле у смислу МРС, односно МСФИ и чији је укупни консолидовани приход, исказан у консолидованим финансијским извештајима за период који претходи периоду за који постоји обавеза извештавања у смислу овог члана, најмање 750 милиона евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан усвајања консолидованих финансијских извештаја и 1) чија једна или више чланица има обавезу да саставља, приказује, доставља и обелодањује консолидоване финансијске извештаје у складу са МРС, односно МСФИ, или би ту обавезу имала када би била правно лице чијим акцијама се тргује на регулисаном тржишту у Републици или изван Републике, и 2) у којој је најмање једно правно лице резидент друге пореске јурисдикције у односу на остале чланице међународне групе, или је најмање једно правно лице резидент једне пореске јурисдикције а подлеже опорезивању у другој пореској јурисдикцији по основу пословања преко сталне пословне јединице.

Рок за доставу овог извештаја надлежном пореском органу дефинисан је ставом 6. Закона, тј. најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај.

CbC образац и начин његовог попуњавања прописан је Правилником о трансферним ценама и методама које се принципу ван дохвата руке примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима (Сл.гланик РС“ 61/13,..., 95/21).

Овај Образац, сходно Правилнику, достављате у папирној форми.

Напомињемо да обавеза подношења Годишњег извештаја за крајње матично правно лице међународне групе које је резидент Републике Србије, ако су испуњени услови прописани Законом, постоји независно од тога да ли сте ЦВПО као надлежном органу, доставили Извештај о трансферним ценама у складу са чланом 60. Закона о порезу на добит правних лица.

                                                                                                                    Центар за велике пореске обвезнике

 

 

Поштовани порески обвезници,

Овом приликом желимо да вам скренемо пажњу на придржавање рокова за доспеће обавезе за плаћање пореза које су прописане законом.

У случају кашњења у уплати пореза Пореска управа издаје опомену пореском обвезнику  и подноси прекршајни налог према члану 168. и 169. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС број 65/2013, ... 91/2019). Законом о пореском поступку и пореској администацији („Сл. гласник РС“ број 80/2002, ... 96/2021; у даљем тексту: Закон) чланом 177. став 9. прописано да  порески обвезник - правно лице које благовремено поднесе пореску пријаву, а не плати порез у законом прописаном року, казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 100.000 динара а ставом 12. прописано је да ће се казнити и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 10.000 динара.

Такође, користимо прилику да вас подсетимо да извршите ажурирање адресе за пријем поште која је регистрована код Агенције за привредне регисте, с обзиром да се та адреса користи за достављање пореског акта пореском обвезнику, према члану 36. став 5.  Закона.  

Овим чланом закона, прописано је да се достављање пореског акта пореском обвезнику - правном лицу врши на адресу његовог седишта уписану у прописаном регистру, односно на посебну адресу за пријем поште која је регистрована код Агенције за привредне регистре. Порески акт сматра се достављеним када се уручи одговорном лицу, односно лицу запосленом код правног лица.

Центар за велике пореске обвезнике

 

Пријем нових пореских обвезника у Центар за велике пореске обвезнике

У просторијама Центра за велике пореске обвезнике је 24.11.2022. године, одржан састанак са представницима обвезника који на дан 01.12.2022. године, стичу статус ВПО.

Обвезнике је у име ЦВПО поздравио директор Центра г-дин Мирослав Ђиновић, са својим сарадницима. Том приликом је истакао да Центар настоји да у потпуности афирмише добровољно извршавање пореских обавеза и изгради висок степен међусобног поверења и поштовања, као и да се испуњавање пореских обавеза учини што једноставнијим за пореске обвезнике.

Након уводног обраћања, порески обвезници су путем презентације упознати са делокругом рада и надлежностима Центра. Између осталог, предочено им је да Центар за велике пореске обвезнике администрира фискално најиздашније пореске обвезнике, са пословним седиштем на територији целе Републике. Кроз савремен начин пословања, уз максималну ефикасност у администрирању и кроз пружање услуга на једном месту, великим пореским обвезницима се омогућава да, уз минимум трошкова и времена, извршавају своје пореске обавезе.

Порески обвезници су информисани о специфичностима Центра, врстама јавних прихода за које је надлежан, врстама услуга које се пружају пореским обвезницима и другим значајним информацијама о раду Центра. Посебно је истакнуто да је Центар отворен и приступачан у свом раду, да је основни циљ Центра пружање квалитетних и благовремених информација како би се створили услови да обвезници, без евентуалних дилема у вези примене прописа, добровољно извршавају своје пореске обавезе.

Од 01. децембра 2022. године Центар за велике пореске обвезнике је надлежан за админстрирање 450 пореских обвезника који чине око 0,33% од укупног броја активних привредних друштава, чији ће проценат учешћа у укупно оствареним јавним приходима Пореске управе износити 39%.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани обвезници,


Стратешки циљ Пореске управе је клијентски оријентисана пореска администрација са акцентом на високом степену добровољног поштовања пореских прописа од стране пореских обвезника.

Како би се постигао овај циљ, Центар за велике пореске обвезнике преко Одељења за комуникацију, правну подршку и пружање услуга обезбеђује обвезницима помоћ и подршку како би на најлакши и најједноставнији начин испунили своје пореске обавезе.

С тим у вези, Одељење за комуникацију, правну подршку и пружање услуга континуирано усавршава своје услуге са циљем да вам благовремено и тачно омогући приступ свим релевантним информацијама неопходних за извршавањем ваших пореских обавеза.

Уколико су вам потребне сервисне информације, обрасци/формулари, информације о изменама пореских прописа, процедура и другим обавештењима битним за испуњење ваших пореских обавеза или имате питања која се тичу ваше пореско правне ситуације, на располагању су вам следећи канали комуникације:
- Портал Пореске управе – линк ЦВПО
- контакт телефони: 011/3330-854, 011/3330-957 – Одсек за комуникацију; 011/3330-940, 011/3330-947 – Одсек за правну подршку.

Уколико су вам потребне информације о поднетим захтевима који се односе на остваривање права на повраћај дела плаћених пореза и доприноса по одбитку, као и издавање потврда о плаћеном порезу на добит по одбитку, исте можете добити на број телефона 011/3330-917 – Одсек за пружање услуга.

Све наведене информације можете добити и путем мејла на адреси електронске поште: cvpo_pp@purs.gov.rs или нам можете писати на адресу: Центар за велике пореске обвезнике, ул. Краља Милана бр. 5, Београд.
Такође, на исте начине можете нам се обратити са сугестијама, примедбама и предлозима у циљу побољшања међусобне сарадње.

Члановима Форума ВПО омогућено је учешће на форуму путем Портала Форум ВПО. Путем овог канала комуникације омогућено је отварање тема и дискусија којим би се идентификовале проблематичне области које утичу на испуњавање пореских обавеза, али и на остваривање ваших права. Путем Форума се на лак, брз и непосредан начин могу исказати идеје, разменити информације како међусобно, тако и са Центром, давати сугестије и примедбе.

У наставку наводимо бројеве телефона осталих Одељења и Група у Центру за велике пореске обвезнике, путем којих се можете обратити за информације:
- Одељење за наплату - 011/3330-894
- Одељење за пореско рачуноводство - 011/3330-902
- Група за пријем пореских пријава и администрирање ПДВ-а - 011/3330-820
- Група за писарницу - 011/3330-873 – Пореским обвезницима за чије је администрирање надлежан ЦВПО, омогућено је достављање поднесака електронским путем, преко посебне адресе електронске поште: snezana.stanojkovic@purs.gov.rs
- Кабинет директора ЦВПО – 011/3330-801
Центар за велике пореске обвезнике

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани обвезници,

Још једном вас подсећамо да транзициони период за прелазак на нови модел фискализације траје до 30. априла 2022. године.

С тим у вези, позивамо пореске обвезнике, који су обвезници фискализиације, а нису поднели пријаву за издавање безбедносног елемента, да у што краћем року преко електронског сервиса за фискализацију на порталу Пореске управе еПорези, поднесу пријаву за издавање истог.

Такође, сугеришемо обвезницима фискализације који су преузели безбедносне елементе, а исте још увек нису ставили у функцију да, без обзира на транзициони период,  пређу на нови систем фискализације не чекајући крајњи рок, јерће се на тај начин избећи могући технички проблеми у вези инсталације нових уређаја.

Скрећемо пажњу да имате у виду и  нерадне дане током Ускршњих празника, који трају у периоду од 22.04.-25.04.2022. године.

Овом приликом се захваљујемо свим пореским обвезницима који су у претходном периоду активно учествовали и, у сарадњи са Центром за велике пореске обвезнике, испунили обавезу преласка на нови систем е-фискализације.

Центар за велике пореске обвезнике

ОБАВЕШТЕЊЕ

У „Службеном гласнику РС“ број 62/2021, дана 17.06.2021. године објављени су Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси, који су у примени од 01.07.2021. године и то између осталог:

- такса на жалбу на решење Пореске управе донето у управном поступку сада износи 2.030,00 динара,

- износ таксе на издавање пореског уверења сада износи  660,00 динара,

- такса на захтев за одлагање плаћања дугованог пореза сада износи 900,00 динара и

- таксa на захтев за отпис дуга због застарелости износи 900,00 динара.

Центар за велике пореске обвезнике

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у Службеном гласнику Републике Србије број 62/2021, дана 17.06.2021. године објављени Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси, који се примењују од 01.07.2021. године. Сходно томе, такса на жалбу на решење Пореске управе донето у управном поступку сада износи 2.030,00 динара а износ таксе на издавање пореског уверења сада износи  660,00 динара.

 Центар за велике пореске обвезнике

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 64/2021 од 25.06.2021. године објављен  Правилник о допуни Правилника о порезу на додату вредност, који ступа  на снагу 01.07.2021. године.  

 Центар за велике пореске обвезнике

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у ''Службеном гласнику РС'' број 53/2021  од 28.05.2021. године, објављен Закон о измени Закона о акцизама, који ступа на снагу 05.06.2021. године.

                                                               Центар за велике пореске обвезнике

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у ''Службеном гласнику РС'' број 24/2021  од 19.03.2021. године, објављен Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2021. годину, који ступа на снагу 27.03.2021. године.

                                                                Центар за велике пореске обвезнике

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 11/2021 од 12.02.2021. године, објављене следеће уредбе:

- Уредба о утврђивању Програма директних давања из буџета Републике Србије привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазвазне вирусом SARS-CoV-2,  који је  ступио на снагу 13.02.2021. године

- Уредба о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазвазне вирусом SARS-CoV-2,  који је  ступио на снагу 13.02.2021. године.

У истом Службеном гласнику објављени су и усклађени динарски износи акциза:

- УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а, члана 40а став 1. тачка 3) и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2020. години.                  

                                                                                    Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одредбама члана 80. став 5. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'' бр. 95/18) прописано је да ако последњи дан рока пада на дан у коме орган не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан.
Одредбама члана 1. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији (''Службени гласник РС'' бр. 43/01...92/11) прописано је да је Дан државности Србије – Сретење одређен као државни празник који се празнује нерадно 15-ог и 16-ог фебруара.
У складу са цитираним законским одредбама обавештавамо вас да је рок за подношење пореских пријава и измирење пореских обавеза 17.02.2021. године за:
- подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец,
- подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за јануар ако је у јануару испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство,
- плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец,
- плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца,
- подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за претходни месец и
- подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец и плаћање акцизе.

Центар за велике пореске обвезнике

OБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо  вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 161/20 од 31.12.2020. године, објављен Правилник о измени Правилника о Листи јурисдикција са преференцијалним пореским системом, који је  ступио на снагу 01.01.2021. године.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо  вас да су у „Службеном гласнику  Републике Србије“ број 159/20 од 30.12.2020. године, објављени следећи Правилници, који су ступили на снагу 01.01.2021. године:

-   Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност

-   Правилник о изменама и допунама Правилника о начину утврђивања пореске основице за обрачунавање ПДВ код промета добара или услуга који се врши уз накнаду

-    Правилник о измени и допуни Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза

-    Правилник о измени и допунама Правилника о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка

-    Правилник о утврђивањау добара која се сматрају половним добрима, уметничким делима, колекционарским добрима и антиквитетима

-   Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ

-   Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

Такође, у истом Службеном гласнику, објављени су и Правилници који су ступили на снагу 30.12.2020. године а примењују се на обрачунавање и плаћање пореске обавезе почев за 2020. годину, односно за порески период који почиње у 2020. години:

-  Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица

-    Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица

 

 Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 156/2020 од 24.12.2020. године објављена Уредба о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19, која је у примени од 02.01.2021. године.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су дана 16.12.2020. године у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 154/20, објављени износи најниже и највише месечне основице на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање, са применом од 01.01.2021. године и то:

- Најнижа месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање износи 28.402 динара.

- Највиша месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање износи 405.750 динара.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 153/20 од 21.12.2020. године, објављени следећи Закони који ступају на снагу 29.12.2020. године:

1. Закон о изменама и допунама Закона о доприносима на обавезно социјално осигурање,

2. Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана,

3. Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност,

4. Закон о изменама и допунама Закона о акцизама,

5. Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица.

Одредбе Закона о изменама и допунама Закона о доприносима на обавезно социјално осигурање примењиваће се од 01.01.2021. године.

Одредбе Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана примењиваће се од 01.01.2021. године, осим одредаба члана 10, 12, 14, 15, 19 и 22. овог закона, у делу који се односи на дигиталну имовину, које ће се примењивати од дана ступања на снагу закона којим се уређује дигитална имовина.

Одредбе Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност примењиваће се од  01.01.2021. године, осим одредбе члана 8. став 1. овог закона која ће се примењивати од дана почетка примене закона којим се уређује дигитална имовина и одредбе која садржи овлашћење за доношење подзаконског акта која ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона.

Одредбе Закона о изменама и допунама Закона о акцизама примењиваће се од 01.01.2021. године, осим одредбе члана 3. овог закона која се примењује од дана ступања на снагу овог закона.

Одредбе Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица примењују се на утврђивање, обрачунавање и плаћање пореске обавезе почев за 2021. годину, односно за порески период који почиње у 2021. години, а одредбе члана 1. став 2., члана 2. став 5. и члана 3. овог закона примењују се од дана ступања на снагу закона којим се уређује дигитална имовина.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су у Службеном гласнику Републике Србије број 144/20, дана 27.11.2020. године објављени:

- Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији,

- Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама.

Наведени Закони ступају на снагу 05.12.2020. године.

Напомињемо да износи таксе на жалбу и таксе за издавање пореског уверења остају непромењени.

 Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 137/20 од 13.11.2020. године, објављен Правилник о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника, који ступа на снагу 14.11.2020. године.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Скрећемо вам пажњу, да уколико користите олакшице за запошљавање нових лица сагласно закону којим се уређује порез на доходак грађана и закону којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање, да је последњом изменом Правилника о пореској пријави за порез по одбикту (Сл гласник РС бр. 96/19) а који је у примени од 01.01.2020. године, прописано да се подноси појединачна пореска пријава тако што се у једној пријави исказују подаци само за лица за која се користи једна врста олакшице. Такође, порески обвезник подноси онолико посебних појединачних пореских пријава колико истоврсних олакшица користи, а за лица за која не користи олакшице подноси посебну појединачну пореску пријаву.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

У циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19, Влада Републике Србије донела је Закључак број 05 број 401-6052/2020 од 30.07.2020. године, о додатним фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору.

Како наведеним Закључком није предвиђено одлагање доспелости за плаћање аконтација пореза на добит правних лица, подсећамо вас да сте аконтације за јули и август месец 2020. године у обавези да платите у року који је прописан чланом 67. став 2. Закона о порезу на добит правних лица („Сл.гласник РС“ бр. 25/01,...,86/19),  и то:

- аконтација пореза на добит правних лица за јули месец 2020. године доспева за плаћање 17.08.2020. године и

- аконтација пореза на добит правних лица за август месец 2020. године доспева за плаћање 15.09.2020. године.

 

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у Службеном гласнику Републике Србије број 104/2020 дана 31.07.2020. године објављен Закључак Владе 05 број 401-6052/2020.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су у Службеном гласнику Републике Србије број 98/2020 дана 10.07.2020. године објављени Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси, који се примењују од 01.08.2020. године.

Такса на жалбу сада износи 1.970,00 динара, а износ таксе на издавање пореског уверења остаје исти тј. 640,00 динара.

Центар за велике пореске обвезнике

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 87/2020 од 19.06.2020. године објављен Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације, који ступа  на снагу 27.06.2020. године.  

Центар за велике пореске обвезнике

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани,

обавештење са подацима о броју поднетог захтева за повраћај плаћених пореза и доприноса по основу олакшица за запошљавање, као и о датуму подношења истог, које сте у протеклом периоду достављали овом Центру, на имејл адресу: snezana.stanojkovic@purs.gov.rs, убудуће  није потребно достављати, с обзиром да је омогућено селектовање поднетих захтева само за пореске обвезнике који су у надлежности ЦВПО. 

Центар за велике пореске обвезнике

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е         

У  циљу безбедоносно-здравствене заштите грађана, у  складу са препорукама и мерама надлежних органа и општим мерама превенције, саветујемо вам да у наредном периоду поднеске достављатеелектронским путем на следећу имејл адресу:

snezana.stanojkovic@purs.gov.rs

Такође, поднеске овом Центру можете достављати путем поште на адресу Краља Милана бр. 5, 11000 Београд, као и непосредно, на шалтеру писарнице.

Радно време писарнице са странкама је од 08,00 – 14,30 часова.

Центар за велике пореске обвезнике

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У циљу благовременог поступања по поднесцима, упућеним овом Центру, молимо вас да у наредном периоду поднеске достављате искључиво на следећу имејл адресу:

snezana.stanojkovic@purs.gov.rs

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани,

Имајући у виду  да се почев од 01.03.2020. године, захтеви за повраћај плаћених пореза и доприноса по основу олакшица за запошљавање (Образац ППД) могу поднети искључиво у електронском облику, употребом електронских сервиса Пореске управе, а како тренутно није могуће поднете захтеве селектовати само за пореске обвезнике који су у надлежности ЦВПО, потребно је да, одмах након подношења захтева за повраћај попуњавањем Обрасца ППД, обавестите и Центар за велике пореске обвезнике о броју поднетог захтева, датуму подношења и ПИБ-у.

Обавештење о поднетим захтевима са траженим подацима, потребно је доставити на следећу адресу електронске поште: snezana.stanojkovic@purs.gov.rs

Блеговремено ћете бити обавештени када се омогући приступ поднетим захтевима за обвезнике који су у надлежности ЦВПО.

 

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Услед већег броја питања упућених овом Центру, везано за привремено затварање малопродајних објеката, обавештавамо вас о следећем:

Имајући у виду  уведено ванредно стање, привредни субјекти који у складу са Одлуком Владе Србије, привремено затварају своје малопродајне објекте, не би требало да врше дефискализацију фискалних каса, осим у случају када тај привремени прекид обављања делатности обвезници фискализације региструју у АПР-у.

Поред тога, привредни субјекти  који су у надлежности ЦВПО, а донели су одлуку о привременом престанку обављања делатности због уведеног ванредног стања,  могу о томе да обавесте ЦВПО,  електронским путем на имејл адресу snezana.stanojkovic@purs.gov.rs као и да на видном месту истакну обавештење да објекат или део објекта у складу са наведеном одлуком не ради.

 

Центар за велике пореске обвезнике

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 у циљу повећања ликвидности пореских обвезника, Влада Републике Србије је донела Уредбу о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2-у даљем тексту Уредба, која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 38/20, дана 20.03.2020. године, када је и  ступила на снагу.

Уредбом су прописане следеће пореске мере:

Одредбама члана 2. став 1. Уредбе прописано је да према пореским обвезницима који имају одобрено одлагање плаћања дугованог пореза у смислу одредаба чл. 73–74б Закона о пореском поступку и пореској администрацији(„Службени гласник РС“, бр. 80/02...86/19), за време ванредног стања неће се предузимати мере прописане чланом 74. ст. 7–9. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, почев од рате која је доспевала у марту 2020. године. Ставом 2. овог члана, прописано је да Пореска управа неће за време ванредног стања по службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење о одлагању плаћања дугованог пореза и неће ради наплате истог спроводити поступак принудне наплате, при чему се у наведеном периоду не обрачунава камата у смислу чл. 75. и 76. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Одредбама члана 3. Уредбе, прописано је да се пореским обвезницима за време ванредног стања на износ мање или више плаћеног пореза и споредних давања, осим камате, обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије.

 

Центар за велике пореске обвезнике

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

За време трајања ванредног стања, а у циљу безбедоносно-здравствене заштите грађана и у складу са препорукама и мерама које спроводи Влада Републике Србије, великим пореским обвезницима из надлежности Центра за велике пореске обвезнике омогућено је достављање поднесака и електронским путем на следећу мејл адресу:

snezana.stanojkovic@purs.gov.rs

Одељење за комуникацију, правну подршку и пружање услуга

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани,

услед новонастале ситуације, након доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 29/2020) од 15.03.2020. године, обавештавамо вас да сте у могућности да се обратите Центру за велике пореске обвезнике електронским путем на e-mail адресу cvpo_pp@purs.gov.rs или путем телефона 011/3330-806, уколико имате било каквих потешкоћа у примени пореских прописа.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 21/2020 од 06.03.2020. године објављен Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2020. годину, који ступа  на снагу 15.03.2020. године. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Правилником о обрасцу захтева за повраћај плаћених пореза и доприноса по основу олакшица за запошљавање („Службени гласник РС“ бр. 3/20), који је у примени од 01.03.2020. године, прописан је образац захтева за повраћај плаћених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање по основу зарада новозапослених лица за које послодавац користи олакшице за запошљавање по чл. 21в и 21д Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, ..., 86/19) и чл. 45. и 45в Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/04, ..., 86/19).

Одредбама члана 2. наведеног правилника прописано је да се захтев подноси на Обрасцу ППД - Захтев за повраћај плаћених пореза и доприноса по основу зарада новозапослених лица, искључиво у електронском облику, на начин како се подноси пореска пријава на Обрасцу ППП-ПД - Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима.

С тим у вези, обавештавамо вас да од 01.03.2020. године, захтев за повраћај плаћених пореза и доприноса по основу олакшица за запошљавање подносите искључиво у електронском облику, употребом електронских сервиса Пореске управе.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одредбама члана 80. став 5. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 95/18) прописано је да ако последњи дан рока пада на дан у коме орган не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан.

Одредбама члана 1. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ бр. 43/01,...,92/11) прописано је да је Дан државности Србије – Сретење одређен као државни празник који се празнује нерадно 15-ог и 16-ог фебруара.

Такође, чланом 3а. дефинисано је да ако један од датума када се празнују државни празници Републике Србије падне у недељу, не ради се првог наредног дана (17.02.2020 године).

У складу са цитираним законским одредбама обавештавамо вас да је рок за подношење пореских пријава и измирење пореских обавеза 18.02.2020. године за:

 • подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец,
 • подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за јануар ако је у јануару испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство,
 • плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец,
 • плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца,
 • подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за претходни месец и
 • подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец и плаћање акцизе.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 3/20 од 17.01.2020. године, објављен Правилник о обрасцу захтева за повраћај плаћених пореза и доприноса по основу олакшица за запошљавање, који ступа на снагу 25.01.2020. године, а у примењује се од  01.03.2020. године.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 96/19 од 31.12.2019. године, објављени следећи Правилници који ступају на снагу 01.01.2020. године:

1. Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку,

2. Правилник о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 93/19 од 26.12.2019. године, објављени следећи Правилници који ступају на снагу 01.01.2020. године:

1. Правилник о амортизацији сталних средстава која се признаје за пореске сврхе,

2. Правилник о измени Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тачка 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за грејање.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 93/19 дана 26.12.2019. године објављени износи најниже и највише месечне основице на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање, са применом од 01.01.2019. године и то:

- Најнижа месечна основица доприноса за обавезно социјално осигурање у износу од 25.801 динара.

- Највиша месечна основица доприноса за обавезно социјално осигурање у износу од 368.590 динара.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 86/19 од 06.12.2019. године, објављен Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама. Закон ступа на снагу 14.12.2019. године и примењиваће се од 14.12.2019. године, осим члана 57. који је у примени од 01.01.2020. године.

Изменама  Тарифе републичких административних такси, Одељак А-Таксе за списе и радње органа у Републици Србији, Тарифним бројевима 1 и 11, између осталог,  прописано је  да се такса не плаћа за захтев за издавање уверења Пореске управе електронским путем, аутоматским преузимањем података из евиденције Пореске управе путем средстава електронске комуникације.

 

Центар за велике пореске обвезнике

 ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 86/19 од 06.12.2019. године, објављени следећи Закони:

1. Закон о изменама и допунама Закона о доприносима на обавезно социјално осигурање

2. Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

3. Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

4. Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

 

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

У вези са поступком брисања из евиденције ПДВ, у случају  брисања из регистра привредних субјеката обавештавамо вас следеће:

Према одредби члана 38а. став 2. Закона о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 и 72/19 у даљем тексту: Закон), пре брисања из регистра привредних субјеката, односно другог регистра у складу са законом (у даљем тексту: регистар) код органа надлежног за вођење регистра, обвезник ПДВ који престаје да обавља делатност дужан је да, најкасније у року од 15 дана пре подношења захтева за брисање из регистра, надлежном пореском органу поднесе захтев за брисање из евиденције обвезника за ПДВ.

У складу са ставом 4. истог члана Закона, надлежни порески орган спроводи поступак и издаје потврду о брисању из евиденције за ПДВ.

Према одредби става 5. истог члана Закона, орган надлежан за вођење регистра не може извршити брисање обвезника из регистра без потврде из става 4. овог члана.

На основу свега наведеног, обвезник је дужан да у поступку брисања, поступа у потпуности  са законским одредбама којима је поступак регулисан.          

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 80/2019 од 08.11.2019. године објављен Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза.

 Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

У вези са издавањем потврде о измиреним пореским обавезама у Републици Србији у сврху трансфера средстава нерезидента у иностранство, обавештавамо вас да захтев за издавање потврде подносите филијали Пореске управе према седишту филијале пословне банке код које је отворен нерезидентни рачун са кога се врши трансфер средстава.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 75/2019 од 23.10.2019. године објављени следећи Правилници:

1. Правиник о допуни Правилника о ближим условима, начину и поступку остваривања ослобођења од плаћања акцизе на производе које произвођач, односно увозник продаје дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама, као и на деривате нафте, биогорива и биотечности који се продају на основу међународног уговора

2. Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу

3. Правилник о утврђивању услуга телекомуникација и услуга пружених електронским путем, у смислу Закона о порезу на додату вредност, и о утврђивању критеријума и претпоставки за одређивање места седишта, сталне пословне јединице, пребивалишта или боравишта примаоца услуга телекомуникација, радијског и телевизијског емитовања и услуга пружених електронским путем

4. Правилник o изменама и допунама Правилника o облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 72/19 од 07.10.2019. године објављен Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност. Закон ступа на снагу 17.10.2019. године, а примењиваће се од 01.01.2020. године, осим члана 7. (који се односи на измене члана 24. Закона о ПДВ - пореска ослобођења за промет добара и услуга са правом на одбитак претходног пореза), члана 8. (који се односи на измене члана 26. Закона о ПДВ - пореска ослобођења код увоза добара), као и одредаба које садрже овлашћења за доношење подзаконских аката, које ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона.  

Центар за велике пореске обвезнике

 

Обавештење

Поштовани,

Обавештавамо вас да ће се рад са странкама на писарници Центра за велике пореске обвезнике обављати у времену од 8:00 часова до 14:30 часова.

Одељење за комуникацију, правну подршку и пружање услуга

 

Обавештење

У вези са правилном применом Уговора о избегавању двоструког опорезивања, обавештавамо вас да су уговори измењени Мултилатералном конвенцијом за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити а односе на пореске уговоре, које су закључиле Република Србија и:

- Аустрија примена: 01.01.2019;

- Финска примена: 01.12.2019;

- Француска примена: 01.01.2019;

- Индија примена: 01.01.2020;

- Индонезија примена: 01.01.2019;

- Литванија примена: 01.01.2019;

- Малта примена: 01.10.2019;

- Пољска примена: 01.01.2019;

- Словачка примена: 01.01.2019;

- Словенија примена: 01.01.2019 и

- Велика Британија примена: 01.01.2019.

Овим Конвенцијама измењене су поједине одредбе Уговора о избегавању двоструког опорезивања.

Комбиновани текстови Мултилатералне конвенције и Уговора о избегавању двоструког опорезивања између Србије и наведених земаља налазе на сајту Министарства финансија Републике Србије у делу документи и подделу Уговори о избегавању двоструког опорезивања.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

У Службеном гласнику РС“ бр. 38/2019 од 31.05.2019. године, усклађени су динарски износи из Тарифе републичких административних такси које се примењују од 01.06.2019.године.

Сходно томе, такса на жалбу на решење Пореске управе донето у управном поступку сада износи 1.960,00 динара

Обавештавамо вас да такса за уверење износи 640,00 динара.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

У вези са већим бројем ваших питања поводом измене Закона о здравственом осигурању, која се односе на приоритет осигурања код пензионера-запослених као и оних који заснивају радни однос, обавештавамо вас да је Министарство здравља РС издало мишљење број: 011-00-95/2019-05 од 14.05.2019. у којем, између осталог, наводи:

„У циљу правилне примене појединих одредаба Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 25/19 - у даљем тексту: Закон) који је ступио на снагу 11. априла 2019. године, обавештавамо вас следеће:

Чланом 15. Закона уређено је питање приоритетног основа осигурања у случају кад осигураник из члана 11. Закона испуњава услове за стицање својства осигураника по више основа осигурања, као и обавезе таксативно набројаних категорија лица која испуњавају услов за стицање својства осигураника по више основа, да изаберу један од основа осигурања по коме ће бити осигурани. Наведеним чланом 15. Закона, пензионери - осигураници који су засновали радни однос немају више обавезу да изаберу основ осигурања по коме ће бити осигурани, већ у случају заснивања радног односа морају бити осигурани као запослени.

Правилна примена ове одредбе подразумева њену примену како на пензионере који су засновали радни однос пре 11. априла 2019. године, а неспорно и на пензионере који су засновали радни однос од 11. априла 2019. године. Напомињемо да осигураници пензионери који су у радном односу, као и чланови њихових породица који су преко њих осигурани, правилном применом ове одредбе немају прекид здравственог осигурања, већ им се само мења основ осигурања...“

   Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 14/19 од 06.03.2019. године објављен Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је почев од 01. марта 2019. године, пореским обвезницима омогућено подношење захтевa за издавање пореског уверења о измиреним обавезама у електронском облику, преко портала Е-порези, за четири врсте пореских уверења:

1. Уверење о плаћеним обавезама на свим уплатним рачунима јавних прихода,

2. Уверење о плаћеном доприносу за здравствено осигурање,

3. Уверење о плаћеном порезу на додату вредност,

4. Уверење о плаћеним порезима и доприносима по одбитку на БОП-у.

Корисничко упутство за подношење захтевa за издавање пореског уверења о измиреним обавезама у електронском облику преко портала пореске управе можете пронаћи на сајту Пореске управе Републике Србије или путем линка.

Центар за велике пореске обвезнике

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 8/19 дана 08.02.2019. године објављени следећи Правилници:

-  Правилник о измени Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе

-   Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица

-  Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица

 Центар за велике пореске обвезнике

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо вас да је, због државног празника Сретење, који се празнује 15.02.2019. и 16.02.2019., померен рок за подношење пореских пријава и измирења обавеза по истим  са 15.02.2019. на први наредни радни дан, односно 18.02.2019., и то за:

- Подношење пореске пријаве за утврђивање доприноса за социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва, као и за плаћање обрачунатих доприноса.

-  Подношење пореске пријаве ПП ПДВ и плаћање ПДВ за претходни месец.

- Подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за јануар месец ако је у јануару месецу испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство.

- Плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец.

- Плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца.

-   Подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за претходни месец, на Обрасцу ПП ОА.

-  Подношење пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец на Обрасцу ПП АОЕЛ и плаћање акцизе.

 

                                                                                     Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да сте, у складу са чланом 26. Закона о акцизама („Сл. гласник РС“ бр. 22/01,...,30/18), дужни да са стањем на дан 31.12.2018. године извршите попис затечених залиха акцизних производа у свим складиштима, укључујући и акцизна складишта, посебно по свакој врсти акцизног производа и исте доставите Центру за велике пореске обвезнике најкасније 31.01.2019. године.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да je у „Службеном гласнику РС“ број 78/2018 од 19.10.2018. године објављен Правилник о улагањима у области културе која се признају као расход.

Такође, у „Службеном гласнику РС“ број 81/18 од 26.10.2018. године објављен је Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тачка 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за грејање.

  Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да je Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских особођења код ПДВ с правом на одбитак претходног пореза објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 62/2018 од 10.08.2018.године и ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања тј. 11.08.2018.године.

У члану 3. став 2-4 мењају се и гласе:

„Ако је у једном пореском периоду започето отпремање добара, односно започето отпремање добара и извршено извозно царињење добара, а иступ добара потврђен од стране надлежног царинског органа у пореском периоду који следи том пореском периоду, пореско ослобођење из члана 24. став 1. тач. 2) и 3) Закона обвезник може да оствари за порески период у којем поседује извозну декларацију. За порески период у којем је започето отпремање добара, односно започето отпремање добара и извршено извозно царињење добара обвезник нема обавезу да обрачуна ПДВ.

Ако је у једном пореском периоду започето отпремање добара, односно започето отпремање добара и извршено извозно царињење добара, а иступ добара није потврђен од стране надлежног царинског органа у пореском периоду који следи том пореском периоду, обвезник је дужан да обрачуна ПДВ за порески период у којем је започето отпремање добара, односно започето отпремање добара и извршено извозно царињење добара.

Ако је обвезник обрачунао ПДВ за порески период у којем је започето отпремање добара, односно започето отпремање добара и извршено извозно царињење добара у складу са ст. 2. и 3. овог члана, има право да за порески период у којем поседује извозну декларацију смањи износ основице и износ обрачунатог ПДВ и да оствари пореско ослобођење из члана 24. став 1. тач. 2) и 3) Закона."

После члана 42. Додаје се члан 42а, који гласи:

„Начин и поступак остваривања пореског ослобођења прописан одредбама чл. 33-42. овог правилника сходно се примењује код реализације уговора о кредиту, односно зајму и других уговора закључених између Републике и финансијске институције у већинском власништву друге државе, ако су ти уговори потврђени у Народној скупштини и ако је тим уговорима предвиђено ослобађање од плаћања ПДВ."

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су из области ПДВ-а донета два Правилника и то:

- Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

- Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о обллику и садржини пореске пријаве ПДВ и

Правилници су објављени  у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 60/18 од 03.08.2018. године и ступили су на снагу наредног дана од дана објављивања тј. 04.08.2018. године.

Изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о пдв и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ извршене су допуне члана 30. које се односе на правила исказивања података о промету инвестиционог злата, односно промета услуга посредовања код промета инвестиционог злата.

Наиме, у делу 3. Обрасца ПОПДВ, поље 3.2. - подаци о износу основице и обрачунатом ПДВ за промет за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет, осим из тачке 1) овог става, додат је податак који се односи на исказивање износа основице и обрачунатом ПДВ за промет услуга посредовања код промета инвестиционог злата, за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са Законом, извршен другом обвезнику ПДВ, као и по основу издатог рачуна за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона и услуге непосредно повезане са тим услугама које пружа исто лице, ако је по основу тог рачуна настала пореска обавеза у смислу члана 16. тачка 2а) Закона.

Усаглашавање са правилима исказивања података у Обрасцу ПОПДВ извршене су кроз измене и допуне Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ.

Овим Правилником измењен је члан 13. став 4.-7. којим је сада прописано да у делу III Обрасца ПППДВ, који подноси обвезник ПДВ, исказују се подаци о износу основице, односно накнаде за промет добара и услуга и износу обрачунатог ПДВ, а који се исказују у одговарајућим пољима Обрасца ПОПДВ прописаног Правилником о прегледу обрачуна ПДВ, у складу са тим правилником, и то:

1) под редним бројем 1 - Промет добара и услуга који је ослобођен ПДВ са правом на одбитак претходног пореза, у пољу 001 исказује се податак о износу накнаде за промет, а који се исказује у пољу 1.5 Обрасца ПОПДВ;

2) под редним бројем 2 - Промет добара и услуга који је ослобођен ПДВ без права на одбитак претходног пореза, у пољу 002 исказује се податак о износу накнаде за промет, а који се исказује у пољу 2.5 Обрасца ПОПДВ;

3) под редним бројем 3 - Промет добара и услуга по општој стопи:

(1) у пољу 003 исказује се податак о износу основице, односно накнаде за промет, а који се исказује у пољу 5.1 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 103 исказује се податак о износу обрачунатог ПДВ, а који се исказује у пољу 5.3 Обрасца ПОПДВ;

4) под редним бројем 4 - Промет добара и услуга по посебној стопи:

(1) у пољу 004 исказује се податак о износу основице, односно накнаде за промет, а који се исказује у пољу 5.4 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 104 исказује се податак о износу обрачунатог ПДВ, а који се исказује у пољу 5.5 Обрасца ПОПДВ;

5) под редним бројем 5 - Збир:

(1) у пољу 005 исказује се податак о укупном износу основице, односно накнаде за промет, а који се исказује у пољу 5.6 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 105 исказује се податак о укупно обрачунатом ПДВ, а који се исказује у пољу 5.7. Обрасца ПОПДВ.

(5) У делу IV Обрасца ПППДВ, који подноси обвезник ПДВ, исказују се подаци о набављеним добрима и услугама и претходном порезу, а који се исказују у одговарајућим пољима Обрасца ПОПДВ, у складу са Правилником о прегледу обрачуна ПДВ, и то:

1) под редним бројем 6 - Претходни порез плаћен приликом увоза:

(1) у пољу 006 исказује се податак о вредности увезених добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима, а који се исказује у пољу 6.3 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 106 исказује се податак о износу претходног пореза по основу увоза добара (ПДВ плаћен при увозу добара који се може одбити као претходни порез), а који се исказује у пољу 9а.1 Обрасца ПОПДВ;

2) под редним бројем 7 - ПДВ накнада плаћена пољопривреднику:

(1) у пољу 007 исказује се податак о износу накнаде за добра и услуге набављене од пољопривредника, а који се исказује у пољу 7.1 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 107 исказује се податак о износу претходног пореза по основу набавке добара и услуга од пољопривредника (ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику која се може одбити као претходни порез), а који се исказује у пољу 9а.2 Обрасца ПОПДВ;

3) под редним бројем 8 - Претходни порез, осим претходног пореза са ред. бр. 6. и 7:

(1) у пољу 008 исказује се податак о износу накнаде, основице, односно вредности набављених добара и услуга, осим података под ред. бр. 6. и 7, а који се исказује у пољу 8ђ Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 108 податак о износу претходног пореза, осим података под ред. бр. 6. и 7, а који се исказује у пољу 9а.3 Обрасца ПОПДВ;

4) под редним бројем 9 - Збир:

(1) у пољу 009 исказује се податак о укупном износу накнаде, основице, односно вредности набављених добара и услуга, а који се исказују у пољу 9 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 109 исказује се податак о укупном износу претходног пореза, а који се исказује у пољу 9а.4 Обрасца ПОПДВ.

(6) У делу V Обрасца ПППДВ, који подноси обвезник ПДВ, исказују се подаци о пореској обавези, и то:

1) под редним бројем 10 - Износ ПДВ у пореском периоду, у пољу 110 исказује се износ ПДВ за уплату или за повраћај, а који се исказује у делу 10. Обрасца ПОПДВ;

2) под редним бројем 11 - Повраћај, подносилац пријаве који је исказао износ пореза за повраћај уписује ознаку 1 ако се определио за повраћај исказаног износа, односно уписује ознаку 0 ако се определио да исказани износ пореза користи као кредит за наредни период.

(7) Лице које није обвезник ПДВ, а које је за промет добара и услуга за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ порески дужник у складу са Законом, у Обрасцу ПППДВ исказује податке о обрачунатом ПДВ и пореској обавези, и то:

1) под редним бројем 3 - у пољу 103 износ обрачунатог ПДВ за промет по општој стопи ПДВ;

2) под редним бројем 4 - у пољу 104 износ обрачунатог ПДВ по посебној стопи ПДВ;

3) под редним бројем 5 - у пољу 105 збир износа из поља 103 и 104;

4) под редним бројем 10 - износ пореске обавезе по основу ПДВ.

Чланови од 14. до 25. су брисани.

Центар за велике пореске обвезнике

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су на сајту Пореске управе, у делу Новости објављена следећа упутства:

- Корисничко упутство за креирање и подношење пореске пријаве ПДВ са прегледом обрачуна ПДВ и

- Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ верзија II.

  Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је дана 06.07.2018. године у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 52/2018 објављен Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци, а који је ступио на снагу 07.07.2018. године.

Наведеним Правилником  су извшрене следеће промене:

- У чл. 2. став 1. Правилника, који прописује када обвезник ПДВ нема обавезу да изда рачун из члана 42. Закона о порезу на додату вредност, брисана је тачка 4), која се односила на обавезу издавања рачуна код промета добара и услуга који не подлеже ПДВ.

- У истом члану измењен  је став 2. који сада гласи:

„Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, а који се односи на промет добара и услуга без накнаде, обвезник ПДВ издаје рачун за промет добара и услуга без накнаде, и то за:

1) промет добара и услуга из члана 6. став 1. тачка 1) Закона;

2) промет добара и услуга из члана 6а Закона;

3) промет добара и услуга за који се, у складу са чл. 11. и 12. Закона, сматра да је извршен у иностранству."

- Допуњен је члан 4а. став 1. који сада прописује за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона, укључујући и услуге непосредно повезане са тим услугама које пружа исто лице, обвезник ПДВ може да изда рачун:

1) пре пријема авансне уплате и извршеног промета тих услуга;

2) после пријема авансне уплате, а пре извршеног промета тих услуга.

- Члан 9. је допуњен, додаје се став 4. који гласи:

"Ако се пренос целокупне или дела имовине из става 1. овог члана врши без накнаде (члан 2. став 2. тачка 1) овог правилника), обвезник ПДВ издаје рачун у којем не исказује податке из члана 42. став 4. тач. 6)-8) и 10) Закона, већ наводи податак о вредности тог преноса."

- Даље је додат нови члан 9а Правилника који гласи:

- "Обвезник ПДВ који врши промет добара и услуга у складу са чланом 6а Закона, издаје рачун у којем не исказује податке из члана 42. став 4. тач. 6)-8) и 10) Закона, већ наводи податак о износу накнаде за тај промет.

- Ако се промет добара и услуга из става 1. овог члана врши без накнаде (члан 2. став 2. тачка 2) овог правилника), обвезник ПДВ издаје рачун у којем не исказује податке из члана 42. став 4. тач. 6)-8) и 10) Закона, већ наводи податак о вредности тог промета."

- Члану 11. Правилника додат је став 2. којим је прописано:          

- "Ако се промет добара и услуга из става 1. овог члана врши без накнаде    (члан 2. став 2. тачка 3) овог правилника), обвезник ПДВ издаје рачун у којем не исказује податке из члана 42. став 4. тач. 6)-8) и 10) Закона, већ наводи податак о вредности тог промета."

- Извршена је допуна члана 24б Правилника, који прописује да за промет добара и услуга који у Републици Србији врши страно лице које није одредило пореског пуномоћника, прималац добара и услуга, као порески дужник, сачињава интерни рачун на дан настанка пореске обавезе у складу са чланом 16. Закона, односно на дан када се најраније изврши једна од следећих радњи, и то:

1) промет добара и услуга;

2) плаћање, ако је накнада или део накнаде плаћен у новцу пре промета добара и услуга,

3) допуњена је  и она сада прописује да издавање рачуна код услуга из члана 5. став 3. тачка 1) Закона, укључујући и услуге непосредно повезане са тим услугама које пружа исто лице.     

   Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 052/2018 дана 06.07.2018. године објављен Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 48/2018 од 22.06.2018. године, објављени следећи Правилници:

- Правилник о допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве

- Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза

- Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

- Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ

  Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је дана 29.03.2018. Влада Републике Србије донела Закључак о укидању обавезне употребе печата у пословању предузетника, привредних друштава и других правних лица привредног права („Службени гласник РС“ бр. 28/18).

С тим у вези, обавештавамо вас да почев од 30.04.2018., приликом подношења поднесака Центру за велике пореске обвезнике (захтева, предлога, образаца, молби, жалби, представки, приговора, обавештења, саопштења и друге врсте писаног обраћања) нисте у обавези да примените печат, осим ако то није прописано законским или подзаконским актом.

Скрећемо вам пажњу да поднесак мора бити потписан од стране лица које је овлашћено за потписивање и то: законскoг заступника, лица које је овлашћени представник по општем акту правног лица и пуномоћника.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

У вези са подношењем захтева за остваривање права на повраћај акцизе плаћене при увозу деривата нафте које увозник продаје дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама, обавештавамо вас следеће:

Чланом 19. став 1. тачка 2) Закона о акцизама („Сл. гласник 22/01,...,30/18) прописано је да се акциза не плаћа на акцизне производе које произвођач, односно увозник продаје за:

(1) службене потребе дипломатских и конзуларних представништава,

(2) службене потребе међународних организација, ако је то предвиђено међународним уговорима,

(3) личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних представништава, укључујући и чланове њихових породица,

(4) личне потребе страног особља међународних организација, укључујући и чланове њихових породица, ако је то предвиђено међународним уговорима.

Одредбама члана 5а Правилника о ближим условима, начину и поступку остваривања ослобођења од плаћања акцизе на производе које произвођач, односно увозник продаје дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама, као и на деривате нафте, биогорива и биотечности које продају на основу међународног уговора („Сл. гласник РС“, бр. 41/09,...,90/17) прописани су услови за ослобођење од плаћања акцизе из члана 19. став 1. тачка 2) Закона које произвођач, односно увозник (обвезник) може да оствари на деривате нафте које продаје.

По испуњењу услова из наведеног члана Правилника, увозник – овлашћени дистрибутер деривата нафте, који је обвезник Центра за велике пореске обвезнике, може поднети  у складу са чланом 10. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, овом Центру захтев за повраћај акцизе.

Уз захтев за повраћај акцизе увозник – овлашћени дистрибутер деривата нафте достаља:

- фотокопију основне потврде

- фотокопију Обрасца СНА - службени налог за набавку, односно увоз производа, без акцизе, односно ЛНА - налог за набавку, односно увоз производа, без акцизе, за личне потребе корисника производа,

- фотокопију списка службених и приватних возила страних дипломатско-конзуларних представништава за набавку горива,

- фотокопију фактуре.

Увозник – овлашћени дистрибутер има право на повраћај акцизе на деривате нафте до количине која је наведена у списку сачињеном од стране Дипломатског конзуларног представништва, који је потписан од стране шефа мисије и оверен печатом мисије, а затим надоверен у Дипломатском протоколу Министарства спољних послова потписом одговорног лица и печатом Министарства.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊE

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 031/2018 дана 27.04.2018. године објављенa Уредбa o изменама Уредбе о извршавању Закона о порезу на додату вредност на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244

                                                                                                               Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 030/2018 дана 20.04.2018. године објављени следећи закони:

- Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији који ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

- Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност  који ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јула 2018. године, осим одредаба члана 4. овог закона које ће се примењивати од 1. јануара 2019. године.

- Закон о изменама и допунама Закона о акцизама који ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Центар за велике пореске обвезнике

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 23/18 од 23.03.2018. године објављен  Правилник о начину и поступку достављања обавештења о опредељењу за обрачунавање ПДВ за промет инвестиционог злата, садржини рачуна за промет инвестиционог злата и садржини евиденције о том промету, број 110-00-00129/2018-04 од 19.03.2018. године.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 018/2018 дана 09.03.2018. године објављени усклађени динарски износ акциза:

- УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а, члана 40а став 1. тачка 3) и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години.

- УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА из члана 40а став 1. тач. 4) до 8) Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години

У истом службеном гласнику објављени су следећи Правилници:

- ПРАВИЛНИК о врстама услуга по основу којих нерезидентно правно лице остварује приход који се опорезује порезом по одбитку

- ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2018. годину

- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 018/2018 дана 09.03.2018. године објављен Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2018. годину. Правилник ступа на снагу 17.03.2017. године.

Овим правилником прописују се каматне стопе које се, у складу са принципом „ван дохвата руке”, за 2018. годину, обрачунавају на зајмове, односно кредите између повезаних лица.

Каматне стопе су:

1) за банке и даваоце финансијског лизинга:

(1) 3,10% на краткорочне кредите у RSD;

(2) 4,10% на дугорочне кредите у RSD;

(3) 3,19% на кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

(4) 2,45% на кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;

(5) 3,12% на кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

(6) 3,70% на кредите у SEK и динарске кредите индексиране у SEK;

(7) 1,15% на кредите у GBP и динарске кредите индексиране у GBP;

(8) 3,33% на кредите у RUB и динарске кредите индексиране у RUB;

2) за друга привредна друштва:

(1) 5,84% на краткорочне кредите у RSD;

(2) 5,58% на дугорочне кредите у RSD;

(3) 3,10% на краткорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

(4) 3,42% на дугорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

(5) 12,97% на краткорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

(6) 8,21% на дугорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

(7) 4,41% на краткорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;

(8) 4,16% на дугорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD.

Наведене каматне стопе  примењују се и на зајмове.

Центар за велике пореске обвезнике

ОБАВЕШТЕЊЕ

Рок за подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за порески обрачунски период фебруар 2018. године је 15. март. 2018. године, на новом обрасцу ПП ОАЕЛ. Обрачунски период је календарски месец у којем је извршено очитавање потрошене електричне енергије. Пореску пријаву о обрачуну акцизе на електричну енергију састављају и подносе правна лица и предузетници- снабдевачи електричне енергије који имају лиценцу за обављање делатности снабдевања електричном енергијом у складу са Законом о енергетици:

- када снабдевају купце електричне енергије за њихову крајњу потрошњу

- када електричну енергију користе за сопствене потребе

Обвезник акцизе утврђује обавезу по основу акцизе на електричну енергију тако што сабира:

- износе обрачунате акцизе из свих издатих рачуна о испорученој електричној енергији крајнјим купцима у пореском обрачунском периоду фебруар 2018. године

- износе обрачунате акцизе из обрачуна потрошње електричне енергије за сопствене потребе у пореском обрачунском периоду фебруар 2018. године

Утврђена обавеза уноси се у нови Образац ПП ОАЕЛ - Пореску пријаву о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу. Образац ПП ОАЕЛ састоји се из три дела:

1. Подаци о пријави,

2. Подаци о обвезнику акцизе,

3. Подаци о обрачунатој акцизи

Подсећамо вас да Корисничко упутство за подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу у електронском облику преко портала Пореске управе можете наћи на сајту Пореске управе у делу правна лица међу правним прописима у делу корисничка упутства.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 020/2018 од 16.03.2018. године објављени:

Правилник о изменама и допунама правилника о пореској пријави за порез по одбитку, који је у примени од 17. марта 2018.године,

Правилникизменама и допунама правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве, који је у примени од 24, марта 2018.године, и

Правилник о изменама и допунама правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица, који је у примени од 1. априла 2018. године.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одредбама члана 80. став 5. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016) прописано је да ако последњи дан рока пада на дан у коме орган не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан.

Одредбама члана 1. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ бр. 43/2001,...,92/2011) прописано је да је Дан државности Србије – Сретење одређен као државни празник који се празнује нерадно 15-ог и 16-ог фебруара.

У складу са цитираним законским одредбама обавештавамо вас да је рок за подношење пореских пријава и измирење пореских обавеза 19.02.2018. године за:

- подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец,

- подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за јануар ако је у јануару испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство,

- плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец,

- плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца,

- подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за претходни месец и

- подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец и плаћање акцизе.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је на сајту Пореске управе у делу преглед прописа за правна лица објављено Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ, број 000-431-00-00040/2018-К0052 од 31.01.2018. године.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику РС“ број 7/2018 од  26.01.2018. године објављени:

- Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29) и 30), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8) и 9), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 113/17), који су у примени од 1. фебруара 2018. године и то:

 

усклађени динарски неопорезиви износи

1) у члану 9. став 1:

 

– помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника – тачка 9)

67.145

– стипендије и кредити ученика и студената – тачка 12)

11.511

– накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт – тачка 13)

9.592

– накнада за рад чланова изборних комисија, бирачких и гласачких одбора и за рад на попису становништва – тачка 29)

5.150

– новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код даваоца – тачка 30)

12.746

2) у члану 18. став 1:

 

– накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада – тачка 1)

3.837

– дневница за службено путовање у земљи – тачка 2)

2.303

– накнада превоза на службеном путовању – тачка 5)

6.716

– солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице – тачка 7)

38.370

– поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом  Нове године и Божића – тачка 8)

9.592

– јубиларна награда запосленима, у складу са законом који уређује рад – тачка 9)

19.183

3) у члану 21а став 2 – премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

5.757

4) у члану 83. став 4 – појединачно остварен добитак – тачка 1)

11.684

5) у члану 85. став 1 – награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца – тачка 11)

12.746

- Усклађени динарски износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“ бр. 113/17) износи 5.757 динара и примењује се  од  1. фебруара 2018. године.

- Исправка износа највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину („Сл. гласник РС“ број 2/18), где уместо броја: „3.951.855“ треба да стоји број: „3.793.175“.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је на Порталу Е порези, у делу Упутства и обрасци, објављено Корисничко упутство за подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу у електронском облику преко портала Пореске управе, број: 000-092-00-00012/2018-К0059  од 19.01.2018. године.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је на Порталу Е порези, у делу Упутства и обрасци, објављено Корисничко упутство за подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на обрасцу ПП ОА у електронском облику преко портала Пореске управе, број: 000-092-00-00011/2018-К0059 од 10.01.2018. године.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је изменама и допунама члана 85. став 11. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“ бр. 113/17) почев од 01.01.2018. године, дефинисано да опорезиви приход из става 1. тачка 12) овог члана који физичко лице оствари по основу примања из члана 9. овог закона изнад прописаних неопорезивих износа, чини разлика између оствареног примања и неопорезивог износа. Дакле, укинуто је признавање нормираних трошкова за примања из члана 9. наведеног Закона која се исплаћују преко неопорезивог износа и то:

- отпремнине код одласка у пензију,

- отпремнине, односно новчане накнаде које послодавац исплаћује запосленом за чијим је радом престала потреба у складу са Законом о раду, односно запосленом који ради на пословима за које више не постоји потреба или постоји потреба смањења броја извршилаца у складу са законом којим се уређује  начин одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,

- отпремнине која се исплаћује лицу коме престаје радни однос у процесу решавања вишка запослених у поступку приватизације у складу са актом Владе којим се утврђује програм за решавање вишка запослених у поступку приватизације, преко износа утврђеног тим програмом,

- стипендије и кредити ученицима и студентима, у месечном износу до 11.176 динара,

- помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника, до 65.189 динара

- накнаде за исхрану – хранарине коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови преко месечног неопорезивог износа од 9.313 динара.

Приликом исплата отпремнина из члана 9. Закона изнад неопорезивог износа плаћа се порез по стопи од 20%. Основица пореза је опорезиви бруто приход без умањења за износ нормираних трошкова.

Приликом исплата стипендија и кредита ученицима и студентима, помоћи у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника, као и накнаде за исхрану – хранарине, на износ преко неопорезивог износа обрачунава се порез на друге приходе у складу са чланом 85. Закона о порезу на доходак грађана по стопи од 20% на основицу коју чини бруто приход без умањења нормираних трошкова.

Напомињемо да је новом тачком 30) у члану 9. Закона о порезу на доходак грађана прописано да код исплате новчане помоћи лицима која нису запослена код даваоца, а која не представља новчани еквивалент за неки његов рад, односно противуслугу или противчинидбу за неку његову активност у односу на даваоца  неопорезив износ је 12.375 динара годишње, остварене од једног исплатиоца. У случају да се исплати већи износ од неопорезивог, разлика се брутира коефицијентом 1,25 или се нето износ подели са 0,80 и на бруто износ се обрачунава порез по стопи од 20%.

                                                                                   Центар за велике пореске обвезнике

 

Обавештење

Обавештавамо вас да се неопорезиви износ од 15.000 динара из члана 15а Закона о порезу на доходак грађана примењује код обрачуна и плаћања пореза на зараде почев од зараде за месец јануар 2018. године, а неопорезиви износ од 11.790 динара примењује се закључно са исплатом зараде за месец децембар 2017. године, сходно члану 49. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 113/17).                                                                                    

                                                                                        Центар за велике пореске обвезнике

 

Обавештење

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 2/18 дана 05.01.2018. године објављен износ највише месечне основице на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање:

- Највиша месечна основица доприноса за обавезно социјално осигурање износи 329.330 динара, и примењује се од 06.01.2018. године.

Центар за велике пореске обвезнике

 

Обавештење

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 2/18 дана 05.01.2018. године објављен износ најниже месечне основице на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање :

-  Најнижа месечна основица доприноса за обавезно социјално осигурање износи 23.053 динара, и примењује се од  06.01.2018. године

Центар за велике пореске обвезнике

 

Обавештење 

Обавештавамо вас да је према изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 113/2017), који је у примени од 25.12.2017.године, прописан нови износ таксе на жалбу на решење Пореске управе донето у управном поступку која сада износи 1.880 динара.

Центар за велике пореске обвезнике

 

Обавештење

Обавештавамо вас да је   Правилником о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службеном гласнику РС“ бр. 114/2017) прописан у Прилогу 1 − План рачуна за уплату јавних прихода, редни број 211а, уплатни рачун за акцизу на кафу произведену у земљу:

       

Акцизе на кафу произведену у земљи

       

840

717521

843

11

Акциза на кафу произведену у земљи

53

4

ПУ

4

Правилник  ступа на снагу 1. јануара 2018. године.

Центар за велике пореске обвезнике

 

 Обавештење

Обавештавамо вас да је објављен Правилник о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 114/2017), који ступа на снагу 1. јануара 2018. године.

У складу са изменама наведеног Правилника, укида се евиденциони рачун ЦВПО 840-1557845-53, што значи да се од 1. јануара 2018.године све обавезеплаћају на директне буџетске рачуне (група 843).

Напомињемо да на консолидованом упиту стања, за конкретан ПИБ и појединачни рачун јавних прихода, постоји одређен позив на број одобрења за плаћање, по моделу 97.

                   Центар за велике пореске обвезнике

 

Обавештење

Београд, 25.12.2017. године - Обавештавамо вас да је објављен Правилник о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 114/2017), који ступа на снагу 1. јануара 2018. године.

У складу са изменама наведеног Правилника, укида се евиденциони рачун ЦВПО 840-1557845-53, што значи да се од 1. јануара 2018.године све обавезе плаћају на директне буџетске рачуне (група 843).

Напомињемо да на консолидованом упиту стања, за конкретан ПИБ и појединачни рачун јавних прихода, постоји одређен позив на број одобрења за плаћање, по моделу 97.

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику РС“ објављени следећи прописи:

 „Службени гласник РС“ бр. 113/2017 од 17.12.2017. године

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама

Закон о изменама и допунама Закона о раду

 „Службени гласник РС“ бр. 108/2017 од 01.12.2017. године

Уредба o изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића

 „Службени гласник РС“ бр. 96/2017 од 27.10.2017. године

Износ  најниже месечне основице на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање  који износи 23.074 динара и примењује се од 1. новембра 2017. године.

„Службени гласник РС“ бр. 90/2017 од 06.10.2017. године

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку остваривања ослобођења од плаћања акцизе на производе које произвођач, односно увозник продаје дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама, као и на деривате нафте, биогорива и биотечности који се продају на основу међународног уговора и

ПРАВИЛНИК о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

Обавештавамо вас да је рок за подношење тромесечног обрачуна акцизе за период 01.01.-30.06.2017. године до 20.07.2017. године, у складу са Законом о акцизама („Сл.гласник РС“ бр. 22/01,...,108/16) и Правилником о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и састављања обрачуна акцизе („Сл.гласник РС“ бр.3/05,...,101/16).

Такође, обавештавамо вас да је, у складу са Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на  деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3), 5) и 7) Закона о акцизама који се користе за транспортне сврхе и за грејање („Сл.гласник РС“ бр.112/12,...,111/15), као и Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тачка 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе („Сл.гласник РС“, бр. 38/13,....,101/16), рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности за период 01.01.-30.06.2017. године најраније 20.07.2017. године. Изузетно, за грејање пословног, односно стамбеног простора, захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона, подноси се најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте  који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора, тј. за јуни месец 2017. године најраније 20.07.2017. године.

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику РС“ објављени следећи прописи:

„Службени гласник РС“ бр. 88/2017 од 29.09.2017.године

Уредба о изменама и допунама Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза

„Службени гласник РС“ бр. 86/2017 од 22.09.2017. године

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини, врсти података и начину вођења регистра произвођача алкохолних пића

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве

„Службени гласник РС“ бр. 73/2017 од 28.07.2017. године

Износ најниже месечне основице на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање који износи 23.446 динара и примењује се од 1. августа 2017. године.

„Службени гласник РС“ бр. 61/2017 од 23.06.2017. године

Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси који  се примењују од 01.07.2017.године

- У тарифном броју 1. такса на захтев износи 310 динара

- У тарифном броју 6. такса на жалбу износи 460 динара 

- У тарифном броју 11. такса на уверење износи 310 динара

„Службени гласник РС“ бр. 41/2017 од 28.04.2017. године

Најнижа месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање износи 21.906 динара и примењује се од 1. маја 2017. године.

„Службени гласник РС“ бр. 21/2017 од 10.03.2017.године

Правилник о утврђивању услуга предаје јела и пића за конзумацију на лицу места за сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о порезу на додату вредност

Правилник о утврђивању услуга у вези са непокретностима за сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о порезу на додату вредност

Правилник о утврђивању превозних средстава за сврху одређивања места промета услуга изнајмљивања тих средстава, у смислу Закона о порезу на додату вредност

Правилник о изменама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза

ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2017. годину

Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку

„Службени гласник РС“ бр. 9/2017 од 10.02.2017. године

Уредба o изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића

 „Службени гласник РС“ бр. 7/2017 од 31.01.2017.године

Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана

1) у члану 9. став 1:

 

– помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника – тачка 9)

65.189

– стипендије и кредити ученика и студената – тачка 12)

11.176

– накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт – тачка 13)

9.313

2) у члану 15а ст. 2, 4. и 5:

 

– неопорезиви износ зараде

11.790

3) у члану 18. став 1:

 

– накнада трошкова превоза у јавном саобраћају – тачка 1)

3.725

– дневница за службено путовање у земљи – тачка 2)

2.236

– накнада превоза на службеном путовању – тачка 4)

6.520

– солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице – тачка 5)

37.252

– поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића – тачка 6)

9.313

– јубиларна награда запосленима, у складу са законом који уређује рад – тачка 7)

18.624

4) у члану 21а став 2:

 

– премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

5.589

5) у члану 83. став 4:

 

– појединачно остварен добитак – тачка 1)

11.344

6) у члану 85. став 1:

 

– награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца – тачка 10)

12.375

Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана ступају на снагу 1. фебруара 2017. године.

УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2016. години,                                                 

ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину  износи 3.808.440 динара. 

ИЗНОС процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину износи 3.953.503 динарa.

ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање:

Најнижа месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање износи 23.229 динара, а примењује се од 1. фебруара 2017. године.                                                                           

 „Службени гласник РС“ бр. 109/2016 од 30.12.2016.године

- Правилник о изменама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ и

- Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ.                                     

„Службени гласник РС“ бр.108/2016 од 29.12.2016. године

- Закон о изменама и допунама Закона о акцизама;

- Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност;

- Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

„Службени гласник РС“ бр.107/2016 од 29.12.2016.године

- Правилник о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна;

„Службени гласник РС“ бр. 101/2016 од 16.12.2016. године

- Правилник о изменама и допунама Правилника о  начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу;

- Правилник o изменама и допунама  Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пијаве;

- Правилник о изменама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тачка 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи  електричне  и топлотне енергије или у индустријске сврхе;

- Правилник о изменама  Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица;

- Правилник  о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица.

Обавештење

Одредбама чл. 91. ст. 1 тачка 2) Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 30/1997.. 18/2016) прописано је да ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана.

Одредбама чл. 2. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011) прописано је да се Нова година 2017 година, као државни празник, празнује нерадно  1, 2. и  3. јануара 2017. године.

У складу са цитираним законским одредбама обавештавамо вас да  је рок за измирење пореских обавеза:

- у складу са чланом 23. став 2. Закона о акцизама  обвезник акцизе  за период  01.12. - 15.12.2016. године је дужан да уплати обрачунату акцизу  до 30. децембара 2016. године, с обзиром да  последњи дан у месецу пада у суботу, која је нерадан дан;

- у складу са чланом 51. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање  послодавац је дужан да најкасније до последњег  дана у текућем  месецу уплати доприносе за претходни месец, а  у конкретном случају  до 4-ог јануара 2017. године.

Одељење за комуникацију, сервис пореских обвезника и правну помоћ