Порески календар

дец 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Пореске пријаве и обрасци

Пореске пријаве и обрасци

Годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица
Образац CbC

Изјава о плаћеном порезу по одбитку на камате, ауторске накнаде, закупа и дивиденди
Образац ИПД1

Порески биланс обвезника пореза на добит правних лица
Образац ПБ 1
Анекс Обрасца ПБ 1
Анекс 1 Образац ПБ 1

Обрачун пореског кредита банке
Образац ОПБК 1

Пријава за упис у регистар исплатилаца прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма
Образац РИП

Обавештење о зхакљученим уговорима о извођењу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма
Образац ОЗУ

Пријава за регистрацију правног лица за подношење пореске пријаве електронским путем
Образац ППЛ

Захтев за доделу идентификационих бројева за фискалне касе                                                                            Образац ЗИБ

Захтев за фискализацију                                                                                                                                          
Образац ИПУ - 1

Сервисна књижица                                                                                                                                         
Образац СК

Фискални рачун   
Образац ФР

Евиденција о блоковима фискалних рачуна издатим у употребу                                                                             Образац ЕФРУ

Налог за исправку                                                                                                                                     
Образац НИ

Евиденција дневних извештаја
Образац ЕДИ

Потврда о обавези
Образац ПОО

Потврда о дугу
Образац ПДУ

Изјава о компензацији међусобних обавеза и потраживања
Образац ИОК

Списак лица за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава
Образац СЛ

Захтев за повраћај плаћених пореза и доприноса по основу зарада новозапослених лица
Образац ППД 

Подаци о обрачунатој амортизацији сталних средстава стечених почев од 01. јануара 2019. године за период од ___. до 20___.
Образац ПОА

Обрачун амортизације сталних средстава
Образац ОА

Обрачун амортизације непокретности
Образац ОА/I

Обрачун амортизације нематеријалних средстава
Образац ОА/Н

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5), и 7) Закона о акцизама за период од __.__.20__  године до __.__.20__. године
Образац РЕФ-Г

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биогорива из члана 9. став 1. тач. 3), 5), и 7) Закона о акцизама за период од __.__.20__. године до __.__.20__. године
Образац РЕФ-Т

Образац 1
Образац 1

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза
Образац ЗОПДП

Захтев за издавање пореског уверења
Захтев за издавање пореског уверења

Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на накнаду коју по основу промета секундарних сировина и отпада остварују резидентна и нерезидентна правна лица
Образац ППДСО

Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни план за буџетски систем за период од ___ до___201_. године
Образац ПБН

Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике за период од___до___201__. године
Образац ПБН 1

Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за банке
Образац ПБН 2

Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за НБС
Образац ПБН 3

Дивиденда члана привредног друштва у ликвидацији
Образац ДПДЛ

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама
РЕФ-ЕТЕ

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте који се користе или ће се користити као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије - Подаци о плаћеним рачунима
РЕФ-ЕТЕа

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте који се користе или ће се користити као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије - Подаци из царинских докумената
РЕФ-ЕТЕб

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) и 5) Закона о
Образац РЕФ-БП

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) и 5) Закона о акцизама
РЕФ-И

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте који се користе у индустријске сврхе - Подаци о плаћеним рачунима
РЕФ-Иа

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте који се користе у индустријске сврхе - Подаци из царинских докумената
РЕФ-Иб

Самоиницијативно пријављивање
Образац за самоиницијативно пријављивање

Овлашћење за употребу електронских пријава
Образац ПЕП

Потврда о резидентности
Образац ПОР-1

Потврда о резидентности
Образац ПОР - 2

Пореска пријава о обрачуну акцизе
Образац ПП ОА

Захтев за отпис камате на доспеле обавезе по основу одређених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање
Образац ЗОК

Пријава за евидентирање послодаваца
Образац ЕРП

Потврда о извршеном евидентирању у регистру послодаваца
Образац ПЕРП

Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносимa
Образац ППП ПД

Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку
Образац ППП ПО

Обавештење о заснивању/престанку радног односа лица из члана 45 ст. 1. и 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
Образац ОНСЗ

Обавештење о заснивању/престанку радног односа са лицима са инвалидитетом
Образац ОНСЗ-И

Обавештење о заснивању/престанку радног односа са лицима млађим од 30 година
Образац ОНСЗ-М

Обавештење о заснивању/престанку радног односа са приправницима
Образац ОНСЗ-П

Порески биланс пословне јединице
Образац ПБПЈ

Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон
Образац ППИ-3

Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права, осим на непокретности
Образац ППИ-4

Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права на непокретности
Образац ППИ-4/1

Пореска пријава за аконтационо-коначно утврђивање пореза на добит правних лица
Образац ПДП

Појединачна пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода
Образац ППП 

Обавештење од значаја за утврђивање јавних прихода за правна лица
Образац ОПР-1

Пријава за промену – допуну података о регистрацији правног лица и пословних јединица
Образац ППР-1

Пријава за регистрацију правног лица и пословних јединица
Образац ПР-1

Потврда о извршеној регистрацији
Образац РЕГ

Потврда о одјави регистрацијe из јединственог регистра пореских обвезника
Образац ПО

Добит од предмета концесије
Образац ДК

Ограничење камате код дуга повезаном лицу
Образац ОК

Порески кредит за улагања у основна средства
Образац ПК

Порески кредит за улагања у основна средства у одређене делатности
Образац ПК 1

Сразмерни износ улагања
Образац СУ

Сразмерни износ улагања
Образац СУ 2

Сразмерно стечена имовина статусном променом
Образац СИ

Изјава о порезу на добит правних лица на добит из које је исплаћена дивиденда/учешће у добити и плаћеном порезу по одбитку на дивиденде/учешће у добити
Образац ИПД

Изјава о плаћеном порезу по одбитку на камате, ауторске накнаде, закупа и дивиденди
Образац ИПД 1

Консолидовани порески биланс
Образац КПБ

Стање залиха цигарета и алкохолних пића на крају сваког месеца текуће године
Образац СЗ

Службени налог за набавку, односно увоз добара, без акциза
Образац СНА

Налог за набавку, односно увоз производа, без акцизе, за личне потребе корисника производа
Образац ЛНА

Захтев за исправку грешака
Oбразац ЗИГ

Изјава о испуњености услова за пореско ослобођење недобитне организације
Образац ИПОНО

Пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу
ПП ОАЕЛ

Пореска пријава о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва
Образац ПП ОД-О

Пореска пријава пореза на премије неживотних осигурања
Образац ПП-ППНО

Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом
Образац ИОСИ

Пореска пријава за порез на добит по решењу
 
Обрасци у примени од 01.07. 2021. године
 

Захтев за одобравање пореског пуномоћства за порез на додату вредност
Образац ЗОПППДВ

Обавештење о опозиву, односно отказу пореског пуномоћства за порез на додату вредност
Образац ООПППДВ

Потврда о извршеном извозу
Образац ПИИ

Захтев путника за повраћај ПДВ
Образац ЗПППДВ-ZPPPDV Form

Службени налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ
Образац СНПДВ

Налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ, за личне потребе носиоца права
Образац ЛНПДВ

Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност
Образац ЕППДВ

Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ
Образац ПЕПДВ

Евиденција захтева путника за повраћај ПДВ
Образац ЕЗПППДВ

Преглед обрачуна ПДВ за порески период од __до__20__. године
Образац ПОПДВ

Пореска пријава пореза на додату вредност
Образац ПППДВ

Потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ
Образац ПБПДВ

Захтев традиционалне цркве, односно верске заједнице за рефакцију
Образац РЕФ 3

Захтев дипломатског конзуларног представништва, односно међународне организације за рефакцију
Образац РЕФ 4

Захтев купца стана за рефундацију ПДВ
Образац РФН

Пореска пријава за утврђивање пореза на капиталне добитке
Образац ППДГ-3Р