Порески календар

нов 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Контакт

Пореска управа
Централа
Саве Машковића 3-5
11042 Београд
Србија

 

Директор Пореске управе Републике Србије

Драгана Марковић

Руководилац канцеларије директора Пореске управе

Шеф кабинета - Снежана Илић

e-mail: kabinet@purs.gov.rs

 

Сектор за наплату

помоћник директора Мира Станојев

Сектор за пружање услуга пореским обвезницима и едукацију

в.д. помоћник директора Снежана Величковић

Сектор за информационе и комуникационе технологије

помоћник директора Саша Дулић

Сектор за људске ресурсе

 

Сектор за материјалне ресурсе

помоћник директора Видоје Јевремовић

Сектор пореске полиције

 помоћник директора Нада Новосел

Сектор за трансформацију

помоћник директора Раде Шевић

Сектор за контролу

помоћник директора Ненад Кртолица

Сектор за пореско-правне послове и координацију

помоћник директора Бранка Сарић

Сектор за утврђивање порекла имовине и посебног пореза

 

Сектор за пореско рачуноводство

в.д. помоћник директора Слађана Нухбеговић

Сектор за издвојене активности

в.д. помоћник директора Љубинко Средојевић

 

 Одељење за унутрашњу контролу 

Начелник одељења Небојша Костић

Одељење за међународну сарадњу и размену информација

Начелник одељења Милка Лукач

Одељење за интерну ревизију

Начелник одељења Сузана Јаблановић

Одељење за стратешке ризике

Начелник одељења Наташа Арсић

 

Центар за велике пореске обвезнике

помоћник директора Мирослав Ђиновић

 

Web презентација

e-mail: press@purs.gov.rs

Број телефона: 011/395 33 36

 

Лице за заштиту података о личности
Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане

чланом 58. Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС" бр. 87/2018)

Сузана Митровић

Адреса лица за заштиту података о личности

Министарство финансија, Пореска управа, Саве Машковића бр. 3-5, Београд

Имејл лица за заштиту података о личности

licezazastitu@purs.gov.rs

Број телефона лица за заштиту података о личности

011 3950 141

 

Размена информација на захтев са другим пореским администрацијама

Република Србија је 12. марта 2018. године, постала 149. чланица Глобалног форума о транспарентности и размени информација у пореске сврхе. Конвенцију о узајамној административној помоћи у пореским питањима, сачињена у Стразбуру 25. јануара 1988. године, измењена и допуњена Протоколом о изменама и допунама Конвенције о узајамној административној помоћи у пореским питањима, сачињеним у Паризу 27. маја 2010. године Република Србија је потврдила и ратификовала 22. јула 2019. године. У складу са постојећим Уговорима о избегавању двоструког опорезивања као и овом Конвенцијом о узајамној административној помоћи у пореским питањима Република Србија има могућност прикупљања података за потребе размене информација на захтев од других пореских администрација као и да пружи информације на захтев другим пореским администрацијама.

Текстови закључених међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања се налазе на интернет страници Министарства финансија : www.mfin.gov.rs/propisi/ugovori-o-izbegavanju-dvostrukog-oporezivanja

 

 

 СПИСАК АДРЕСА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

 

Примедбе на рачун рада запослених у Пореској управи
тел: + 381 11 3950 528

 

Информације о терминалу за даљинско очитавање података из фискалне касе
тел: + 381 11 39 50 670