Порески календар

дец 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Питања и одговори

1. Да ли порески обвезници који су пореску пријаву за коначну обавезу пореза на добит за 2014. годину поднели у папирном облику пре 01.04.2015. године имају обавезу поновног подношења исте пријаве електронским путем?

Порески обвезници који су своју законску обавезу испунили подношењем пореске пријаве за коначну обавезу пореза на добит за 2014. годину у папирном облику надлежним организационим јединицама Пореске управе пре 01.04.2015. године, немају обавезу поновног подношења ПДП пријаве електронским путем која се односи на исти период.

2. Да ли се коначна обавеза пореза на добит за 2014. годину и месечне аконтације плаћају на исти број рачуна и по истом позиву на број као и раније?

Обавеза по коначном обрачуну пореза на добит за 2014. годину и месечне аконтације у току 2015. године се плаћају на исти број рачуна и по истом позиву на број све до 15.01.2016. године када почиње пуна примена БОП-а (броја одобрења за плаћање).

3. Да ли новоосноване недобитне организације подносе пореску пријаву пореза на добит код отпочињања обављања делатности у току године?

Порески обвезник пореза на добит правних лица је, у складу са чланом 1. став 1. Закона о порезу на добит правних лица (Сл. гласник РС бр. 25/01...142/14), привредно друштво, односно предузеће, односно друго правно лице које је основано ради обављања делатности у циљу стицања добити. Сходно наведеном члану, недобитне организације самим отпочињањем обављања делатности, нису обвезници пореза на добит правних лица све док не остваре приходе продајом производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду и немају обавезу подношења пореске пријаве пореза на добит код отпочињања обављања делатности у току године.

4. Да ли постоји обавеза подношења пореске пријаве пореза на добит за недобитне организације које нису оствариле приходе на тржишту у претходној години?

Порески обвезник пореза на добит правних лица је, у складу са чланом 1. став 3. Закона о порезу на добит правних лица (Сл. гласник РС бр. 25/01...142/14), и друго правно лице које није основано ради остваривања добити, већ је у складу са законом основано ради постизања других циљева утврђених у његовим општим актима, ако остварује приходе продајом производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду. Сходно наведеном члану, недобитне организације које нису оствариле приходе на тржишту у претходној години, нису обвезници пореза на добит правних лица и немају обавезу подношења пореске пријаве пореза на добит за ту годину.

5. Да ли недобитне организације имају обавезу плаћања месечних аконтација у току године?

Чланом 67. став 1. Закона о порезу на добит правних лица (Сл. гласник РС бр. 25/01...142/14), прописано је да, порески обвезник, осим недобитне организације и пореског обвезника из члана 34. овог закона, са изузетком пореског обвезника у поступку реорганизације, током године порез на добит плаћа у виду месечних аконтација, чију висину утврђује на основу опорезиве добити која не садржи капиталне добитке и губитке, а која је исказана у пореској пријави за претходну годину, односно претходни порески период, и у којој се исказују и подаци од значаја за утврђивање висине аконтације у текућој години. Сходно наведеном члану, недобитна организација нема обавезу плаћања месечних аконтација у току године.

6. Како правилно унети и сачувати унете податке у Образац ОА?

Након уноса података у Образац ОА за једну амортизациону групу, потребно је да се кликом на зелено поље са крстићем које се налази испод претходно унете групе сачува податак и омогући унос података за следећу амортизациону групу, исто важи за сваку наредну групу, као и за последњу групу за коју се уносе подаци, пре бирања опције „Сачувај“

7. Како се означавају амортизационе групе код уноса података у Образац ОА?

Амортизационе групе код уноса података у Образац ОА се означавају римским бројевима (II, III, IV или V).

8. Како се уноси амортизација за I амортизациону групу, пошто није дозвољен унос података у Образац ОА који се односе на обрачун амортизације сталних средстава разврстаних у групу I?

За обрачун амортизације сталних средстава разврстаних у групу I није прописан образац па га и нема у апликацији за подношење пореске пријаве пореза на добит, већ се износ обрачунате амортизације сталних средстава разврстаних у групу I сабира са обрачунатом амортизацијом сталних средстава разврстаних у групе II до V из Обрасца ОА и тако утврђен збир исказује на редном броју 19. Обрасца ПБ 1.

9. Како се уносе подаци у ПДП пријави који се односе на умањења и увећања обрачунатог пореза?

Чекирањем поља у секцији 5. Подаци од значаја за утврђивање пореске обавезе  које се односи на одговарајуће умањење односно увећање обрачунатог пореза, образац за унос података отвара се у  делу Обрасци. Након извршеног уноса података, у претходно чекирано поље секције 5. ПДП пријаве уносе се или преузимају одговарајући износи умањења односно увећања обрачунатог пореза.

10. У ком формату је потребно да буду приложена документа у делу Прилози?

У делу Прилози у падајућем менију могуће је изабрати један од Образаца Изјаве: ИПД, ИПД 1 или ИПОНО и након тога приложити документ у форматима .pdf и .jpg.

Ваша питања која се односе на начин подношења пореске пријаве ПП ПДП можете поставити путем нашег Контакт центра на веб сајту Пореске управе у рубрици „Поставите питање“ попуњавањем обрасца за питања на http://www.purs.gov.rs/kontakt/kontakt-centar/postavite-pitanje.html.