Порески календар

нов 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Физичка лица    Пореске пријаве и обрасци

Пореске пријаве и обрасци

Изјава купца стана да купује први стан за себе, односно за себе и одређене чланове његовог породичног домаћинства
Образац ИКПС-ППАП

Пријава за регистрацију физичког лица нерезидента
Образац ПР-3

Пријава за промену  - допуну података о регистрацији физичког лица нерезидентга
Образац ППР-3

Обавештење од значаја за утврђивање јавних прихода за физичко лице нерезидента
Образац ОПР-3

Потврда о обавези                                                                                                                                                      Образац ПОО

Потврда о дугу                                                                                                                                                            Образац ПДУ

Изјава о компензацији међусобних обавеза и потраживања                                                                                                                                                                               Образац ИОК

Захтев за повраћај плаћених пореза и доприноса по основу зарада новозапослених лица
Образац ППД

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5), и 7) Закона о акцизама за период од __.__.20__.  године до __.__.20__. године
Образац РЕФ-Г

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биогорива из члана 9. став 1. тач. 3), 5), и 7) Закона о акцизама за период од __.__.20__. године до __.__.20__. године
Образац РЕФ-Т

Образац 1
Образац 1

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза
Образац ЗОПДП

Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку
Образац ППП ПО

Захтев за издавање пореског уверења
Захтев за издавање пореског уверења

Информативна пореска пријава
Образац ИПП

Овлашћење за употребу електронских сервиса
Образац ПЕП

Потврда о резидентности
Образац ПОР-1

Потврда о резидентности
Образац ПОР-2

Захтев за отпис камате на доспеле обавезе по основу одређених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање
Образац ЗОК

Изјава купца стана да купује први стан
Образац ИКПС-ПДВ

Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника
Образац ПП ОПО 

Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон
Образац ППИ-3

Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права,  осим на непокретности
Образац ППИ-4

Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права на непокретности
Образац ППИ-4/1

Пореска пријава за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности
Образац ППДГ-1С

Пореска пријава за утврђивање пореза на капиталне добитке
Образац ППДГ-3Р

Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима
Образац ППП ПД

Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку
Образац ППП ПО

Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за ______ годину

ППДГ-2Р

Пореска пријава за утврђивање пореза на приход од пружања угоститељских услуга са прилогом
Образац ППДГ-4Р
Прилог 1 уз ППДГ-4Р

Захтев за исправку грешака
Образац ЗИГ

Појединачна пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода
Образац ППП

Порески биланс обвезника пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности
Образац ПБ 2

Порески кредит за обвезнике за улагања у основна средства
Образац ПК 2

Сразмерни износ улагања код обвезника
Образац СУ 1

У примени од 01.07.2021. године

Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност
Образац ЕППДВ

Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ
Образац ПЕПДВ

Преглед обрачуна ПДВ за порески период од _ до _20_. године
Образац ПОПДВ

Пореска пријава пореза на додату вредност
Образац ПППДВ

Потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ
Образац ПБПДВ

Захтев купца стана за рефундацију ПДВ
Образац РФН