Порески календар

јул 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Одговори на питања

37. Како се попуњава појединачна пореска пријава у случају вансудског поравнања?

Појединачна пореска пријава која се подноси пре исплате зараде по вансудском поравнању, за периоде пуног радног времена када запослени није радио код другог послодавца за време трајања спора, попуњава се за сваки обрачунски период, на следећи начин:

у поље 1.1 Врста пријаве: уписује се ознака 1,

у поље 1.2 Обрачунски период: уписује се обрачунски период за који се врши исплата зараде (на пример за исплату зараде за децембар 2012. године – уписује се 12-2012),

у поље 1.3 Датум настанка пореске обавезе: не уписује се податак,

у поље 1.4 Датум плаћања: уписује се планирани датум исплате зараде (на пример 28.11.2014.),

у поља 1.5 до 1.6а: не уписују се подаци,

у поље 3.6 Шифра врсте прихода: уписује се одговарајућа Шифра врсте прихода (на пример за редован рад, без олакшица и додатног доприноса, уписује се ознака 1 01 101 00 0),

у поља 3.7 до 3.8а: не уписују се подаци,

у поље 3.9 Бруто зарада: уписује се износ бруто зараде постигнут вансудским поравнањем (на пример 20000 динара),

у поље 3.10 Основица за порез: уписује се износ бруто зараде умањен за пореско ослобођење које важи на дан планиране исплате зараде уписног у поље 1.4 (на пример: 20000 – 11242 = 8758),

у поље 3.11 Порез: уписује се износ пореза по стопи која важи на дан планиране исплате зараде, а уписан је у пољу 1.4 (на пример: 875,80),

у поље 3.12 Основица за доприносе: уписује се износ бруто зараде постигнут вансудским поравнањем уколико је виши од најниже месечне основице за доприносе која важи на дан планиране исплате зараде, а уписан је у пољу 1.4, а уколико је износ бруто зараде уписан у поље 3.9 нижи од најниже месечне основице, која важи на дан који је уписан у поље 1.4, онда се у поље 3.12 Основица за доприносе уписује износ најниже месечне основице за доприносе која важи на дан када је планирана исплата прихода, а који је уписан у поље 1.4 (на пример: 21718),

у поља 3.13 до 3.16 уписују се износи доприноса за обавезно социјално осигурање по стопама које важе на дан планиране исплате прихода, а који је уписан у поље 1.4 (на пример: ПИО: 5646,68, ЗДР: 2236,95 и НЕЗ: 325,77),

у поља „Камата“ не уписује се податак, с обзиром да пореска обавеза настаје даном исплате прихода, а камата по вансудском поравнању представља накнаду материјалне штете по основу неисплаћене зараде па није предмет опорезивања.

Остала, не поменута, поља појединачне пореске пријаве ППП ПД попуњавају се у складу са одредбама Правилника о појединачној пореској пријави за порез по одбитку, које важе за подношење опште ППП ПД пријаве (врста пријаве: ознака 1).

 

Пример попуњавања дела ППП ПД пријаве за периоде пуног радног времена када запослени

није радио код другог послодавца за време трајања спора:

 

3.6

3.7

3.8

3.8а

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

101101000

 

 

 

20000

8758

875,80

21718

5646,68

2236,95

325,77

0

 

Појединачна пореска пријава за исплату зараде по вансудском поравнању за периоде када је запослени остварио приход код другог послодавца, за време трајања спора, попуњава се за сваки обрачунски период, на следећи начин:

у поље 1.1 Врста пријаве: уписује се ознака 1,

у поље 1.2 Обрачунски период: уписује се обрачунски период за који се врши исплата зараде (на пример за децембар 2012. године, уписује се 12-2012),

у поље 1.3 Датум настанка пореске обавезе: не уписује се податак,

у поље 1.4 Датум плаћања: уписује се планирани датум исплате зараде (на пример 28.11.2014.),

у поља 1.5 до 1.6а: не уписују се подаци,

у поље 3.6 Шифра врсте прихода: уписује се одговарајућа Шифра врсте прихода (на пример за редован рад, без олакшица и додатног доприноса, уписује се ознака 1 01 101 00 0),

у поља 3.7 до 3.8 се не уписују подаци,

у поље 3.8а Месечни фонд сати: уписује се ознака -1 (минус један),

у поље 3.9 Бруто зарада: уписује се износ разлике бруто зараде постигнут вансудским поравнањем (на пример 1000),

у поље 3.10 Основица за порез: уписује се износ бруто зараде који је једнак износу уписаном у поље 3.9, с обзиром да је неопорезив износ искоришћен приликом исплате зараде коју је запослени остварио код другог послодавца (на пример 1000),

у поље 3.11 Порез: уписује се износ пореза по стопи која важи на дан када је планирана исплата прихода, а уписан је у пољу 1.4 (на пример 100),

у поље 3.12 Основица за доприносе: уписује се износ бруто зараде постигнут вансудским поравнањем и који је једнак износу уписаном у поље 3.9 Бруто зарада, ако је запосленом код исплате зараде од стране другог послодавца поступљено у складу са одредбама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање,(на пример 1000),

у поља 3.13 до 3.16 уписују се износи доприноса за обавезно социјално осигурање по стопама које важе на дан планиране исплате прихода, а који је уписан у поље 1.4 (на пример: ПИО 260, ЗДР: 103 и НЕЗ: 15),

у поља „Камата“ не уписује се податак, с обзиром да пореска обавеза настаје даном исплате прихода, а камата по вансудском поравнању представља накнаду материјалне штете по основу неисплаћене зараде па није предмет опорезивања у складу за Законом о порезу на доходак грађана.

Остала, не поменута, поља појединачне пореске пријаве ППП ПД попуњавају се у складу са одредбама Правилника о појединачној пореској пријави за порез по одбитку, које важе за подношење опште ППП ПД пријаве (врста пријаве: ознака 1).

 

Пример попуњавања дела ППП ПД пријаве за периоде када је запослени остварио приход

код другог послодавца, за време трајања спора:

 

3.6

3.7

3.8

3.8а

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

10110100

 

 

-1

1000

1000

100

1000

260

103

15

0

36. Како се попуњава поље МФП.12 када се у првој пријави за обрачунски период једном запосленом исказују приходи под више шифри врста прихода за зараду, односно накнаду зараде?

У овом случају се за сваку појединачну ШВП под којом се исказује зарада или накнада зараде за једног запосленог у поље МФП.12 уписује збир износа основице доприноса исказаних под осталим ШВП за зараду или накнаду зараде за тог запосленог, као у доњем примеру.

У обрачунском периоду запосленом се исплаћује:

- зарада ШВП 1 01 101 00 0 и

- накнада зараде за боловање до 30 дана ШВП 1 01 202 00 0, која је нижа од сразмерног износа најниже месечне основице доприноса

Попуњавање обрасца ППП-ПД:

Р.бр.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.1

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

 

1 01 101 00 0

25

136

160

27.000,00

17.444,30

1.744,43

27.000,00

6.480,00

3.321,00

405,00

0,00

 

 

 

 

 

МФП 1

МФП  2

МФП 3

МФП 4

МФП 10

МФП 11

МФП 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

3.000,00

 

 

1 01 202 00 0

3

24

160

3.000,00

1.313,70

131,37

3.000,00

720,00

369,00

45,00

0,00

 

 

 

 

 

МФП 1

МФП  2

МФП 3

МФП 4

МФП 10

МФП 11

МФП 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

27.000,00

 

35. Како се попуњава измењена појединачна пореска пријава?

Измењеном пореском пријавом се мења поднета пореска пријава за коју обвезник утврди да садржи грешку или пропуст. Поднету пореску пријаву порески обвезник може да измени највише два пута подношењем измењене пореске пријаве.

Измењеном пореском пријавом се могу мењати:

- општа пријава (ознака 1),

- пријава по службеној дужности (ознака 2),

- пореска пријава по чллану 182б ЗПППА (ознака 3), и

- пријава по одлуци суда (ознака 5).

Не може се мењати:

- пријава по налазу контроле (ознака 4)

- пријава поднета за обрачунски период који је предмет пореске контроле и то после покретања поступка пореске контроле, односно након доношења решења о утврђивању пореза.

Измена података уписаних у пореску пријаву која се мења, у измењеној пореској пријави се врши на следећи начин:

Податак у пољу 1.1 – Врста пријаве се не може мењати, па се у измењеној уписује ознака пријаве која се мења и то:

-  ознака 1 - када се измењеном мења општа пријава

- ознака 2 - када се мења појединачна пореска пријава поднета по службеној дужности.

- ознака 3 - када се мења појединачна пореска пријава по члану 182б ЗПППА

-  ознака 5 - када се измењеном пријавом мења пријава по одлуци суда.

Податак у пољу 1.2 - Обрачунски период се може мењати, а уписује се обрачунски период за који се плаћају приходи физичком лицу.

Податак у пољу 1.3 - Датум настанка пореске обавезе (у даљем тексту: поље 1.3) може се мењати, а начин попуњавања овог поља зависи од тога да ли се измењена пријава подноси пре датума плаћања или на датум, односно после датума плаћања уписаног у првобитној пријави (поље 1.4. првобитне пријаве).

1. Измењена пријава подноси се пре датума плаћања наведеног у пољу 1.4 првобитне пријаве и пре исплате нето прихода физичким лицима (у даљем тексту: нето приходи) исказаних у првобитној пријави:

 • у измењеној пореској пријави поље 1.3 се НЕ ПОПУЊАВА

Пример:

- 05.03.2014. године поднета првобитна пријава и у пољу 1.4 уписан датум 20.03.2014.

- 10.03.2014. поднета измењена пореска пријава. Није плаћен нето приход исказан у пријави која се мења.

- Поље 1.3 се не попуњава.

2. Измењена пријава подноси се пре датума плаћања наведеног у пољу 1.4 првобитне пријаве, али после исплате нето прихода исказаних у првобитној пријави:

 • у измењеној пореској пријави у поље 1.3 ОБАВЕЗНО СЕ уписује датум исплате нето прихода исказаних у првобитној пријави.

 Пример:

- 05.03.2014. године поднета првобитна пријава и у пољу 1.4 уписан датум 20.03.2014.

- 10.03.2014. извршена исплата нето прихода

- 19.03.2014. поднета измењена пореска пријава: у поље 1.3 обавезно се уписује 10.03.2014. године.

3. Измењена пријава подноси се на датум или после датума плаћања наведеног у пољу 1.4 првобитне пријаве и пре исплате нето прихода исказаних у првобитној пријави:

 • у измењеној пореској пријави поље 1.3. ОБАВЕЗНО СЕ ПОПУЊАВА а уноси се датум једнак датуму наведеном у пољу 1.4 првобитне пријаве.

Пример:

- 20.03.2014. године поднета првобитна пријава и у пољу 1.4 уписан датум 20.03.2014.

- 20.03.2014. поднета измењена пореска пријава и није плаћен нето приход исказан у првобитној пријави.

- У поље 1.3 обавезно се уписује датум 20.03.2014. године.

Пример:

- 05.03.2014. године поднета првобитна пријава и у пољу 1.4 уписан датум 20.03.2014.

- 25.03.2014. поднета измењена пореска пријава и није плаћен нето приход исказан у првобитној пријави.

- У поље 1.3 обавезно се уписује датум 20.03.2014. године

4. Измењена пријава подноси се на датум или после датума плаћања наведеног у пољу 1.4 првобитне пријаве, а нето приходи исказани у првобитној пријави плаћени су пре датума плаћања наведеног у пољу 1.4 првобитне пријаве

 • у измењеној пореској пријави поље 1.3. ОБАВЕЗНО СЕ ПОПУЊАВА а уноси се датум исплате нето прихода исказаних у првобитној пријави.

Пример:

- 05.03.2014. године поднета првобитна пријава и у пољу 1.4 уписан датум 20.03.2014.

- 19.03.2014. извршена исплата нето прихода

- 30.03.2014. поднета измењена пореска пријава

- у поље 1.3 измењене пријаве обавезно се уписује датум исплате прихода 19.03.2014.

5. Измењена пријава подноси се на датум или после датума плаћања наведеног у пољу 1.4 првобитне пријаве, а нето приходи исказани у првобитној пријави плаћени су на датум плаћања наведен у пољу 1.4 првобитне пријаве

 • у измењеној пореској пријави поље 1.3. ОБАВЕЗНО СЕ ПОПУЊАВА а уноси се датум исплате нето прихода исказаних у првобитној пријави који је у овом случају једнак датуму плаћања исказаном у пољу 1.4. првобитне пријаве.

Пример:

- 05.03.2014. године поднета првобитна пријава и у пољу 1.4 уписан датум 20.03.2014.

- 20.03.2014. извршена исплата нето прихода

- 30.03.2014. поднета измењена пореска пријава.

- у поље 1.3 обавезно се уписује датум 20.03.2014. године

6. Измењена пријава подноси се на датум или после датума плаћања наведеног у пољу 1.4 првобитне пријаве, а нето приходи исказани у првобитној пријави плаћени су после датума плаћања наведеног у пољу 1.4 првобитне пријаве

 • у измењеној пореској пријави поље 1.3. ОБАВЕЗНО СЕ ПОПУЊАВА а уноси се датум плаћања наведен у пољу 1.4. првобитне пријаве.

Пример:

- 05.03.2014. године поднета првобитна пријава и у пољу 1.4 уписан датум 20.03.2014.

- 25.03.2014. извршена исплата нето прихода

- 30.03.2014. поднета измењена пореска пријава.

- у поље 1.3 обавезно се уписује датум 20.03.2014. године

У поље 1.4 - Датум плаћања измењене пријаве може се уписати или датум подношења измењене пореске пријаве или неки датум у будућности.

Поље 1.3 НИЈЕ ОБАВЕЗНО

- ако се измењена пријава подноси пре датума плаћања из поља 1.4 првобитне пријаве и није било исплате нето прихода исказаних у првобитној пријави.

Поље 1.3 ЈЕ ОБАВЕЗНО

- ако су нето приходи исказани у првобитној пријави плаћени пре датума плаћања из поља 1.4 првобитне пријаве

- ако се измењена пријава подноси истог или после датума плаћања наведеног у пољу 1.4 првобитне пријаве

У поље 1.4 измењене пријаве увек се уписује датум подношења измењене пријаве или датум у будућности.

Поље 2.2 – Порески идентификациони број се не може мењати измењеном пријавом, односно у ово поље уписује се ПИБ или ЈМБГ из првобитне пријаве.

У измењеној пореској пријави ОБАВЕЗНО СЕ уписују и подаци у:

- поље 1.5 - Измена пријаве - упусује се ознака 1 - Измењена појединачна пореска пријава у складу са чланом 40 ЗПППА;

- поље 1.5а – Идентификациони број пријаве – уписује се идентификациони број првобитне пријаве.

Поље 1.6 - по налазу контроле/одлуци суда и поље 1.6а - основ се не попуњавају.

Сви остали подаци које садржи првобитно поднета пореска пријава могу бити промењени.

Редови у 3. делу пријаве – Подаци о примаоцима/физичким лицима и врстама прихода могу се додавати и/или брисати. Брисање реда спроводи се тако што у реду који се брише поља 3.1 до 3.5. остају неизмењена у односу на првобитну пријаву, у поље 3.6 - Шифра врсте прихода уписује се ознака 1 00 000 00 1, а у поља од 3.7 до 3.16 уписује се износ 0,00.

У измењеној пријави ОБАВЕЗНО СЕ ИСКАЗУЈЕ КАМАТА и то износ камате обрачунате од датума настанка пореске обавезе уписаног у поље 1.3. измењене пријаве до датума плаћања уписаног у поље 1.4. измењене пријаве, а ако нема основа за обрачун камате, у поља ''камата'' уписује се износ 0,00.

У случају да је поднета пореска пријава тачно попуњена, али се касније утврди да омашком у пријави није исказан приход за одређене примаоце прихода, целисходније је поднети нову пореску пријаву и исказати приход за те примаоце прихода, а не вршити измену поднете пореске пријаве.

Обавезе настале по основу измењене пријаве се плаћају по истом броју одобрења за плаћање који је додељен првобитној пријави.

Подношењем измењене пријаве првобитна пријава се сторнира са датумом плаћања наведеном у поље 1.4 измењене пријаве.

34. Да ли се лица до 26 година живота, која су на школовању, и која обављају привремене и повремене послове преко омладинске, односно студентске задруге сматрају осигураницима из члана 17. став 1. тачка 14) Закона о здравственом осигурању?

Не, ова лица се не сматрају лицима која су обавезно осигурана у складу са Законом о здравственом осигурању (''Сл. гласник РС'', бр. 107/2005, 109/2005 - испр., 57/2011, 110/2012 – одлука УС и  119/2012). Овим лицима обезбеђују се права из обавезног здравственог осигурања само у случају настанка повреде на раду или професионалне болести, у складу са чланом 28. Закона о здравственом осигурању, уз уплату доприноса у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

33. Када се не плаћа допринос за здравствено осигурање на приход лица које обавља привремене и повремене послове преко омладинске, односно студентске задруге?

Код исплате прихода по основу обављања привремених и повремених послова задруга није у обавези да уплаћује допринос за обавезно здравствено осигурање, лицима која се не сматрају осигураницима из члана 17. став 1. тачка 14) Закона о здравственом осигурању. При томе, задруга је дужна да претходно утврди чињеницу да ли лице које обавља привремене и повремене послове преко омладинске, односно студентске задруге остварује месечни износ прихода који је испод цензуса за стицање својства осигураника.

Наиме, лица која обављају привремене и повремене послове преко омладинске, односно студентске задруге, а имају навршених 26 година живота и нису на школовању (најдуже до 30 година живота), која су незапослена, односно социјално угрожена лица са месечним приходима испод прописаног цензуса, својство осигураника могу стећи на основу члана 22. став 1. тачка 9) Закона о здравственом осигурању. Та лица остварују права из здравственог осигурања на основу уплате доприноса за обавезно здравствено осигурање из средстава буџета Републике Србије, у складу са чланом 22. став 6. и чланом 204. Закона о здравственом осигурању, а не на основу члана 17. став 1. тачка 14) Закона о здравственом осигурању.

Дакле, у случају исплате уговорене накнаде по основу обављања привремених и повремених послова на основу уговора закљученог преко омладинске или студентске задруге са лицем старијим од 26 година, а најдуже до 30 година живота, за кога је задруга утврдила да остварује месечни износ прихода који је испод цензуса за стицање својства осигураника, користи се ШВП 1 01 199 00 0. Обрачун пореза и доприноса се врши као за ОВП 151, осим обрачуна и уплате доприноса за здравство, па се у пољу 3.14. – Допринос за здравство уписује износ 0,00 динара.

Ако лице оставрује приходе изнад прописаног цензуса, задруга је дужна да поднесе пријаву на обавезно здравствено осигурање за то лица сходно члану 17. став 1. тачка 14) Закона, као и да на исплаћене уговорене накнаде, обрачуна и уплати и допринос за обавезно здравствено осигурање у износу од 12,3%.

32. Да ли је порез по одбитку на приходе правних лица обухваћен системом обједињене наплате пореза по одбитку?

НИЈЕ: Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку обухвата плаћања прихода физичким лицима на које се обрачунава и плаћа порез по одбитку. Порез по одбитку који се обрачунава и плаћа на приходе ПРАВНИХ ЛИЦА није обухваћен овим системом.

У унутрашњем промету, једини приход ПРАВНИХ ЛИЦА на који се плаћа порез по одбитку прописан је чланом 40. став 12. Закона о порезу на добит, односно чланом 104. Закона о порезу на доходак грађана, и представља приход остварен од промета секундарних сировина и отпада. Овај порез по одбитку НИЈЕ обихваћен системом обједињене наплате и у платном промету означава се шифром плаћања 253.

31. Како од 01.03.2014. године исплатити приходе исказане на збирним пореским пријавама за порез и доприносе по одбитку, које су поднете Пореској управи пре 01.03.2014. године, у случају када нето приход и/или обрачунати порез по тим пријавама нису исплаћени?

Будући да је за све исплате нето прихода на које се плаћају порези по одбитку, као и за плаћање пореза по одбитку од 1. марта ове године неопходно у налог за плаћање уписати број одобрења за плаћање (у даљем тексту: БОП) без којег банка неће извршити налог за плаћање, поставља се питање како по збирним пореским пријавама поднетим закључно са 28. 2. 2014. године извршити плаћање.

У овом случају потребно је да подносилац збирне пријаве поднесе захтев месно надлежној организационој јединици Пореске управе да му изда потврду да приходе појединцима и/или обавезе за порез по одбитку плати коришћењем шифара плаћања за које се не захтева уписивање БОП-а. У захтеву наводи бар код под којим су збирне пријаве заведене у Пореској управи и прилаже изјаву да по овим пријавама није исплатио нето приход, односно порез по одбитку.

Пореска управа о утврђеном чињеничном стању сачињава записник о канцеларијској контроли и ако чињенице потврђују наводе из захтева издаје потврду да се по конкретним пријавама може платити нето приход, односно порез по одбитку коришћењем шифара плаћања које не захтевају БОП.

Плаћање пореза по одбитку по збирним пријавама не може се вршити на јединствен уплатни рачун за порезе по одбитку, већ непосредно на одговарајуће појединачне уплатне рачуне јавних прихода.

30. Да ли запослена пензионисана лица, која су постављена на јавну функцију, а и даље примају пензију и користе припадајућа права по основу пензије, имају право да користе неопорезиви износ из члана 15а. Закона о порезу на доходак грађана, када име се исплаћује разлика између пензије коју примају и плате коју би примали да нису пензионери?

Не може се користити, јер ОВП 108 – Разлика зараде, односно плате именованих и постављених лица за време обављања јавне функције, не омогућава умањење за неопорезив износ, а ни не може користити за пензионере већ искључиво за исплате лицима која су запослена.

Ако је пензионер постављен на јавну функцију и по тој основи прима накнаду, користи се ОВП 618 – Сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по овом закону када је прималац прихода осигуран по другом основу.

29. Како попунити ППП-ПД у случају у којем у првој пријави за обрачунски период запослени прима две врсте прихода које само у збиру прелазе износ најниже месечне основице доприноса?

У обрачунском периоду запосленом се исплаћује:

- зарада ШВП 1 01 101 00 0  и

- накнада зараде  за боловање до 30 дана ШВП 1 01 202 00 0, која је нижа од сразмерног износа најниже месечне основице доприноса

Попуњавање обрасца ППП-ПД

Р.бр.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

 

1 01 101 00 0

25

136

160

27.000,00

17.444,30

1.744,43

27.000,00

6.480,00

3.321,00

405,00

0,00

 

 

 

 

 

МФП 1

МФП  2

МФП 3

МФП 4

МФП 10

МФП 11

МФП 12

 

 

 

 

 

 

       

1

     

 

1 01 202 00 0

3

24

160

3.000,00

1.313,70

131,37

3.000,00

720,00

369,00

45,00

0,00

 

 

 

 

 

МФП 1

МФП  2

МФП 3

МФП 4

МФП 10

МФП 11

МФП 12

 

 

 

 

 

 

       

1

 

27.000,00

 

Утврђивање сразмерног неопорезивог износа:

11.242 x 136/160 = 9.555,70

11.242 x    24/160 = 1.686,30

Утврђивање сразмерног износа најниже месечне основице доприноса:

22.282  x 136/160 = 18.939,70

22.282  x    24/160 = 3.342,30.  

Дакле, основица доприноса  за накнаду зараде за боловање би требала да је 3.342,30 - сразмерни износ најниже месечне основице доприноса, јер је тај износ виши од бруто накнаде зараде.

Будући да програм спроводи обрачунску контролу по исказаном реду (хоризонтално)  потребно је и у пријави за прву исплату:

-  у МФП 10 уписати  ознаку 1,  код обе ШВП

-   у МФП 12 (за ОВП 202) уписати износ основице за ОВП 101, како обрачунска контрола не би тражила да основица доприноса за ОВП 202  буде 3.342,30 - обзиром да основица за зараду и накнаду зараде у збиру прелазе износ најниже месечне основице доприноса.

28. Да ли порески обвезник има обавезу да поднесе измењену пореску пријаву ако истовремено делимично исплаћује нето приход и припадајуће обавезе за порез по одбитку од дана подношења пореске пријаве до дана који је у пореској пријави у пољу 1.4 – означен као датум плаћања?

Не, јер, с једне стране, порески обвезник нема обавезу да у целости једном уплатом измири укупан износ пријављених пореза по одбитку, док, с друге стране, уплатом припадајућег дела пореске обавезе истовремено са плаћањем дела нето прихода, измирује пореску обавезу на дан њене доспелости, те не пада у доцњу и не ствара обавезу обрачуна и плаћања камате.

27. Да ли постоје и које су последице исплате само нето прихода пре датума плаћања наведеног у ППП ПД?

Да. Исплатом само нето прихода примаоцима прихода пре датума плаћања наведеног у ППП ПД настаје пореска обавеза за порезе по одбитку. Исплатилац прихода у обавези је да поднесе измењену ППП ПД у којој у поље 1.3 – датум настанка пореске обавезе уписује дан исплате нето прихода и у којој обрачунава камату од дана настанка пореске обавезе (дан исплате нето прихода) до датума плаћања који наводи у измењеној пријави.

Наиме, чланом 65. Закона о пореском поступку и пореској администрацији прописано је да порез по одбитку доспева за плаћање на дан који је у појединачној пореској пријави наведен као датум плаћања ако је тај дан ранији од рока прописаног законом. Закон о порезу на доходак грађана и Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање прописују да обавеза за порез по одбитку (и доприносе) доспева на дан плаћања прихода од којих се ове обавезе одбијају.

Дакле, пре датума плаћања без последица се могу платити истовремено обавезе и нето приход или прво обавезе а затим нето приход. Било која ранија исплата нето прихода без припадајућих обавеза повлачи са собом плаћање камате за припадајуће обавезе и то од датума плаћања нето прихода до датума плаћања обавеза.

С друге стране, ако се обавеза не плати до датума плаћања наведеног у ППП ПД, камата почиње да се обрачунава дан после датума плаћања независно од исплате нето прихода.

26. Да ли су прелазне одредбе измена Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима које су ступиле на снагу 30. маја 2013. године и даље на снази?

Да. Овим изменама је прописано да исплатиоци који су до дана почетка примене ових закона исплатили део зараде (плате, накнаде зараде или плате) обрачунавају и плаћају доприносе за обавезно социјално осигурање у складу са прописима који су важили пре 30. маја 2013. године закључно са коначном исплатом те зараде, односно плате и накнаде зараде, односно плате. То значи да се и код исплате коначне зараде за чији претходни су део обавезе обрачунате уз примену пореске стопе од 12% и стопе ПИО доприноса на терет запосленог од 11%, примењују ове исте стопе.

Имајући у виду да ове прелазне одредбе стварају изузетак од општег правила да се на обрачун обавеза примењују стопе важеће на дан исплате нето прихода, исплатиоци прихода који их примењују после 1. 3. 2014. године ће зараду (плату, накнаду зараде или плате) означавати коришћењем ОВП 199.

25. Да ли је обавезно делити исплату нето прихода из радног односа на више налога за плаћање према шифрама плаћања?

Не, већ ако се истовремено плаћају зарада, накнада зараде за боловање и/или други опорезиви или неопорезиви приходи из радног односа потребно је унети шифру плаћања која је прописана за зараде (240 у случају безготовинског плаћања).

24. Које појединачне пореске пријаве су основ за књижење ?

Све појединачне пореске пријаве за порез по одбитку у којима је у пољу 1.4 - Датум плаћања уписан 01.03.2014. или каснији датум.

23. Да ли се у пореској пријаву у пољу 1.4 – Датум плаћања може навести нерадни дан?

Исплатилац прихода у пољу 1.4 – Датум плаћања не може навести нерадни дан, ни дан који је одређен као државни празник, јер тога дана не ради платни промет, па није могуће ни платити порез по одбитку обрачунат у поднетој пријави.

22. Да ли исплатилац прихода може накнаду зараде за ОВП 203 исказати у збиру са зарадом?

Да, ако се у истом обрачунском периоду истом примаоцу прихода исплаћује зарада и накнада зараде, исплатилац прихода може приходе обухваћене ОВП 201, 202 и 203 исказати у збиру са приходима обухваћеним ОВП 101, 103, 106 и 107, ако прималац прихода није распоређен на радно место на коме се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем. Ако се исплатилац прихода определи да збирно искаже наведене приходе, дужан је да их тако исказује код свих исплата прихода у обрачунском периоду.

21. Која шифра врсте прихода се користи за исплату накнаде зараде за боловање до 30 дана и боловање преко 30 дана особама са инвалидитетом запосленим у предузећу за радно оспособљавање и запошљавање лица са инвалидитетом?

Накнаде зарада за боловање до 30 дана означених са ОВП 201, ОВП 202 и ОВП 203 особама са инвалидитетом запосленим у предузећу за радно оспособљавање и запошљавање лица са инвалидитетом (у даљем тексту: особе са инвалидитетом) могу се исказати у збиру са зарадом означеном ОВП 104, ако прималац прихода није распоређен на радно место на коме се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (што је мало вероватно, будући да је реч о лицу са инвалидитетом). У том случају зарада и накнада зараде исказују се под шифром 1 07 104 00 0.

Ако се исплатилац прихода не определи за збирно исказивање зараде и накнаде зараде, зараду исказује кроз ШВП 1 07 104 00 0, а накнаду зараде кроз ШВП: 1 07 201 00 0, 1 07 202 00 0 или 1 07 203 00 0 у зависности од карактера одсуствовања са посла.

Независно од начина исказивања, на зараде и накнаде зараде особа са инвалидитетом не плаћа се порез, па се у појединачној пореској пријави у поље 3.10 – Основица за порез и поље 3.11 – Порез уписује износ 0.

За исплате накнаде зараде особама са инвалидитетом за боловање преко 30 дана користе се ШВП 1 07 204 00 0, 1 07 205 00 0, или 1 07 206 00 0, у зависности од природе одсуствовања са посла.

За накнаде зараде означене саОВП 208 и 209 за лица са инвалидитетом користе се исте ШВП као за остале запослене.

20. Да ли послодавац код накнаде зараде запосленом због прекида рада, односно смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог по члану 116 Закона о раду има право да користи пореску олакшицу/субвенцију за запошљавање?

Да, кодисплате накнаде зараде из ОВП 203 послодавац може да користи пореску олакшицу/субвенцију за запошљавање. Накнада зараде са правом на пореску олакшицу се, зависно од категорије примаоца прихода коме се врши исплата накнаде исказује кроз једну од следећих ШВП:

 • 1 01 203 01 0
 • 1 01 203 02 0
 • 1 01 203 03 0
 • 1 01 203 04 0
 • 1 01 203 05 0
 • 1 01 203 06 0
 • 1 01 203 07 0
19. Који износ се уноси у поље 3.10 - Основица за период код ОВП 104?

Уноси се износ 0,00 јер је овај приход у потпуности ослобођен пореза.

18. Како се попуњава ППП ПД за исплату зараде пре које су плаћени само доприноси за обавезно социјално осигурање, без исплатe зараде?

Пример 1. Запослени нема бенфицирани радни стаж

Послодавац није исплатио зараду за јануар 2014, али је 28.02.2014. платио доприносе за обавезно социјално осигурање на најнижу месечну основицу доприноса, подневши ППП ПД у којој је користио ОВП 109:

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

1 01 109 00 0

 

 

 

0,00

0,00

0,00

22.282,00

5.347,68

2.740,69

334,23

0,00

 

У марту 2014. године послодавац исплаћује зараду, а ППП ПД попуњава на следећи начин:

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1 01 101 00 0

28

160

160

41.242,00

30.000,00

3.000,00

18.960,00

4.550,40

2.332,08

284,40

0,00

 

 

 

 

МФП.1

МФП.2

МФП.4

МФП.11

МФП.12

 

 

 

 

 

 

 

 

22.282,00

 

 

22.282,00

 

 

 

Дакле, и у МФП 2 и МФП 12. уписују сеодговарајући подаци.

Пример 2. Запослени има бенефицирани стаж 12/18

У ППП ПД у којој се пријављује плаћање доприноса без исплате зараде, додатни допринос за ПИО по основу бенефицираног стажа се не обрачунава.

Код исплате зараде послодавац треба да плати и додатни допринос за ПИО, што чини на следећи начин:

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

1 01 101 00 4

 

 

 

50.000,00

38.758,00

3.875,80

27.718,00

6.652,32

3.409,31

415,77

3.048,98

 

 

 

 

МФП 1

МФП  2

МФП 4

МФП 11

МФП12

 

 

 

 

 

 

 

 

22.282,00

 

 

22.282,00

 

 

 

1 01 199 00 0

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.451,02

 

 

 

 

МФП 1

МФП  2

МФП 4

МФП 11

МФП12

 

 

 

 

 

 

 

 

22.282,00

 

 

22.282,00

 

 

 

Дакле, кроз ШВП 1 01 101 00 4 доприноси идодатни допринос за ПИО плаћају се на основицу која представља разлику између бруто прихода (поље 3.9) и основице на коју су већ плаћени доприноси (поља МФП2. и МФП.12), док се разлика до потребног износа додатног доприноса за ПИО пријављује кроз ОВП 199 како је приказано у примеру.

17. Како поднети ППП ПД за исплату 35% накнаде зараде за трудничко боловање?

Одредбом члана 7. Законом о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању (''Сл. гласник РС '', бр. 119/12) допуњена је одредба члана 96. Закона о здравственом осигурању, тако да од 01.01.2014. године, у случају привремене спречености за рад због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће, почев од 31. дана привремене спречености за рад, накнада зараде износи 100% основа за накнаду зараде, тако што се из средстава обавезног здравственог осигурања рефундира 65% средстава, а преосталих 35% обезбеђују се из буџета Републике.

Исплатилац 65% накнаде зараде је послодавац, који пре исплате 65% накнаде подноси појединачну пореску пријаву за порезе по одбитку (ППП-ПД) у којој за ову накнаду користи ознаку врсте прихода (ОВП) 204.

Исплатилац 35% накнаде је РФЗО, који пре исплате 35% накнаде подноси ППП-ПД, у којој у:

-          поље 1.2 – Обрачунски период - уписује месец и годину за који се врши исплата 35% накнаде, без навођења ознаке ''К'',

-          поље 2.2 – Порески идентификациони број - уписује ПИБ исплатиоца, односно РФЗО,

-          поље 3.7 - Број дана, 3.8 – Број сати и 3.8а – Фонд сати - не уписује податке,

-          поље 3.6 – Шифра врсте прихода - уписује, зависно од врсте примаоца прихода (ПП), једну од следећих шифри:

1 01 204 00 0 (када је ПП запослена)

1 02 204 00 0 (када је ПП запослена у привредном друштву чији је члан)

1 03 204 00 0 (када је ПП осигурана по основу самосталне делатности)

1 08 204 00 0 (када је ПП војни осигураник),

- поље 3.9 – Бруто приход, уписује износ 35% накнаде (који у себи садржи порез и доприносе),

- поље 3.10 – Основица за порез – уписује износ бруто прихода (35% накнаде) будући да се овај део накнаде зараде не умањује за неопорезиви износ, јер се он у целини користи код 65% накнаде зараде,

- поље 3.12 – Основица доприноса - уписује износ бруто прихода (у овом случају не примењује се најнижа месечна основица доприноса),

- поље 3.16 - Бенефицирани ПИО - уписује износ 0,00 јер се додатни допринос за бенефицирани стаж не уплаћује за време проведено на боловању.

Остала поља ППП-ПД попуњавају се на уобичајен начин. То значи и да се уписују подаци у одговарајућа МФП, у овом случају то су:

МФП

ОПИС

МФП.1

Укупан неопорезиви износ искоришћен у претходној пријави код исплате 65% накнаде зараде за истог примаоца прихода и за исти обрачунски период.

МФП.2

Укупан износ основице на коју су обрачунати доприноси у претходној пријави код исплате 65% накнаде зараде за истог примаоца прихода и за исти обрачунски период.

МФП.4

Укупан претходно пријављени износ 65% накнаде зараде за истог примаоца прихода и за исти обрачунски период.

МФП.11

Укупан неопорезиви износ искоришћен у претходној пријави код исплате 65% накнаде зараде за истог примаоца прихода и исти обрачунски период (у овом случају једнако МФП.1).

МФП.12

Укупан износ основице на коју су обрачунати доприноси у претходној пријави 65% накнаде зараде за истог примаоца прихода и исти обрачунски период (у овом случају једнако МФП.2).

Попуњавање МФП решава случај у којем су код исплате 65% накнаде зараде већ плаћени доприноси на тада важећу највишу месечну основицу, јер ако ова основица важи и на дан плаћања уписан у ППП ПД за исплату 35% накнаде зараде, у ППП ПД у поље 3.12 се уписује 0 (нула), будући да је већ плаћен допринос на највишу основицу.

16. Како обрачунати основицу доприноса за примаоца прихода који ради код више послодавца са непуним радним временом, непун обрачунски период?

Пример: запослено лице је почело са радом 20.01.2014. Ради са непуним радним временом (10%) код послодавца који врши исплату прихода, али ради и код другог послодавца у истом периоду. Обрачунски период је 01.2014. Распоред радног времена је на бази 5х8 сати недељно. Исплата прихода се планира за 20.02.2014.Зарада износи 500 динара.

Опште правило прописано чланом 39. Закона о доприносима: када је период за који се обрачунава допринос краћи од месец дана, а испуњени су услови за примену најниже месечне основице доприноса, обрачун доприноса се врши на сразмерни износ најниже месечне основице доприноса. Сразмерни износ најниже месечне основице доприноса утврђује се од најниже месечне основице доприноса сразмерно броју дана, односно броју часова рада у месецу за  који постоји обавеза обрачуна доприноса.

Обзиром да је лице радило календарских 12 дана у обрачунском периоду (од 20.01.2014 до 31.01.2014), у поље 3.7 се уписује 12.  Обрачунски период - јануар 2014. има 31 календарски дан. Сразмера за најнижи основицу доприноса је 12:31.

Од 01.02.2014. прописана најнижа месечна основица доприноса износи 22.282 динара. За 12 од 31 дана, најнижа основица за доприносе износи 22.282 х 12:31 = 8.625.29 динара.

За период од 20.01.2014 до 31.01.2014, могући фонд сати је 10 х 8 = 80. У поље 3.8а се уписује 80 (могући фонд сати у обрачунском периоду).

Обзиром да је прималац прихода радио са непуним радним временом (10 %), у МФП.3 се уписује 10.  Прималац прихода је радио 8 сати у обрачунском периоду (8 се уписује у поље 3.8). Ради код више послодавца, па се у МФП.8 не уписује ништа.

Сходно ставу 2. члана 40. Закона: „за запосленог који ради са непуним радним временом код два или више послодавца, сваки послодавац обрачунава и плаћа доприносе на зараду који запослени остварује код тог послодавца, ако је та зарада једнака или виша од сразмерног износа најниже месечне основице доприноса који се утврђује сразмерно радном времену запосленог код тог послодавца у односу на пуно радно време“.

У примеру се најнижа основица од 8.625.29 ставља и у сразмеру са бројем сати 8:80, па најнижа основица доприноса се обрачунава:8.625.29 х 8:80 и износи 862,53 динара.

ППП ПД:

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

...

МФП.3

МФП.8

МФП.10

101101000

12

8

80

500,00

64,83

6,48

862,53

...

10

 

 

Неопорезиви износ:

Од 01.02.2014 прописани месечни неопорезиви износ је 11.242 динара.

За 12 од 31 дан, неопорезиви износ је  11.242 х 12:31 = 4.351,74 динара.

Обзиром да је прималац прихода радио 8 сати у обрачунском периоду, има право на неопорезиви износ од 4.351,74 х 8:80 = 435,17 динара.

До објављивања нове верзије обрачуна која ће подржати наведени алгоритам, користити у 3.6 шифру 1 01 199 00 0, односно:

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

...

МФП.3

МФП.8

МФП.10

101199000

12

8

80

500,00

64,83

6,48

862,53

...

10

 

 

15. Како обрачунати основицу доприноса за примаоца прихода који ради само код једног послодавца са непуним радним временом, а радио је непун обрачунски период?

Пример: запослено лице је почело са радом 20.01.2014. Ради са непуним радним временом (10%) код једног послодавца. Обрачунски период је 01.2014. Распоред радног времена је на бази 5х8 сати недељно. Исплата прихода се планира за 20.02.2014.Зарада износи 500 динара.

Опште правило прописано чланом 39. Закона о доприносима: када је период за који се обрачунава допринос краћи од месец дана, а испуњени су услови за примену најниже месечне основице доприноса, обрачун доприноса се врши на сразмерни износ најниже месечне основице доприноса. Сразмерни износ најниже месечне основице доприноса утврђује се од најниже месечне основице доприноса сразмерно броју дана, односно броју часова рада у месецу за  који постоји обавеза обрачуна доприноса.

Обзиром да је лице радило календарских 12 дана у обрачунском периоду (од 20.01.2014 до 31.01.2014), у поље 3.7 се уписује 12.  Обрачунски период - јануар 2014. има 31 календарски дан. Сразмера за најнижи основицу доприноса је 12:31.

Од 01.02.2014 (када је планирана исплата зарада) прописана најнижа месечна основица доприноса износи 22.282 динара.

За 12 од 31 дана, најнижа основица за доприносе износи 22.282 х 12:31 = 8.625.29 динара.

За период од 20.01.2014 до 31.01.2014, могући фонд сати је 10 х 8 = 80. У поље 3.8а се уписује 80 (могући фонд сати у обрачунском периоду).

Обзиром да је прималац прихода ради са непуним радним временом (10 %) у МФП.3 се уписује 10.  Прималац прихода је радио 8 сати у обрачунском периоду (8 се уписује у поље 3.8). Ради само код једног послодавца, па се у МФП.8 уписује 1.

Сходно ставу 1. члана 40. Закона: „за запосленог који ради са непуним радним временом код једног послодавца, а зарада коју остварује је нижа од најниже месечне основице доприноса, основица доприноса је најнижа основица доприноса“, прималац прихода плаћа доприносе на основицу која није нижа од најниже. У конкретном примеру, најнижа основица је 8.625.29 динара.

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

...

МФП.3

МФП.8

МФП.10

101101000

12

8

80

500,00

64,83

6,48

8.625.29

...

10

1

 

Објашњење за неопорезиви износ:

Од 01.02.2014 прописани месечни неопорезиви износ је 11.242 динара.

За 12 од 31 дан, неопорезиви износ је  11.242 х 12:31 = 4.351,74 динара.

Обзиром да је прималац прихода радио 8 сати у обрачунском периоду, има право на неопорезиви износ од 4.351,74 х 8:80 = 435,17 динара.

До објављивања нове верзије обрачуна која ће подржати наведени алгоритам, користити у 3.6 шифру 1 01 199 00 0, односно:

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

...

МФП.3

МФП.8

МФП.10

101199000

12

8

80

500,00

64,83

6,48

8.625.29

...

10

1

 

14. Коју шифру треба да користе предузетници који су се определили за личну зараду, а запослени су или су пензионери па су здравствено осигурани по другом основу?

Ознака врсте прихода (ОВП) 106 – лична зарада предузетника користи се само за примаоца прихода (ПП) ознаке 03 (лице осигурано по основу самосталне делатности), где се као исплатилац прихода (ИП) јавља предузетник (ознака 4).

Ако се, међутим, предузетник који се определио за личну зараду истовремено сврстава у примаоце прихода ознаке 01 (запослени), 02 (члан привредног друштва запослен у том друштву), 08 (војни осигураник), или  09, 10, 12 и 13 (пензионери) за пријављивање личне зараде (исплатилац ознаке 4) користи ОВП 199 уз коју користи ознаку ПП која одговара његовој конкретној ситуацији. У овом случају обавезно се плаћају порез и допринос за ПИО.

13. Ко подноси појединачну пореску пријаву за исплату примања судских вештака?

Појединачну пореску пријаву увек подноси исплатилац прихода, однодно лице које је исплатилац прихода за то овластио. У овом случају исплатилац прихода је суд који је одредио вештачење и који по обављеном вештачењу из судског депозита исплаћује накнаду за вештачење судском вештаку.

Дакле, пре исплате примања судском вештаку суд, као исплатилац прихода, подноси појединачну пореску пријаву у електронском облике, а у којој у пољу 2.2 уписује ПИБ суда као исплатиоца прихода, док приход исказује кроз ознаке врсте прихода (ОВП) 601, 602 или 603, зависно од основа осигурања за ПИО и здравство примаоца прихода.

12. Да ли физичко лице као исплатилац прихода из радног односа може да овласти друго физичко лице за подношење појединачне пореске пријаве?

До окончања израде одговарајуће рачунарске подршке која је у току, исплатилац прихода – физичко лице појединачну пореску пријаву може поднети искључиво непосредно, односно не може за то овластити друго лице. Пореска управа ће на својој интернет страни објавити датум од када ће физичка лица – исплатиоци прихода моћи да овласте друго физичко лице за подношење ППП-ПД.

11. На коју основицу се плаћају доприноси за обавезно осигурање без исплате зараде запосленом упућеном на рад у иностранство?

Опште правило прописано чланом 51. Закона о доприносима (Закон) да је послодавац који не исплати зараду до последњег дана текућег месеца за претходни месец у обавези да најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец на најнижу месечну основицу доприноса из члана 37. Закона, важи и у случају запосленог упућеног на рад у иностранство. Другим речима, опште правило се односи на све запослене, будући да Закон не прописује изузетак од овог правила код исплате доприноса без зараде за раднике упућене у иностранство.

Дакле, када се раднику упућеном на рад у иностранство исплаћују доприноси без исплате зараде послодавац, односно исплатилац прихода обрачунава и плаћа доприносе искључиво на најнижу месечну основицу доприноса и исту уписује у Образац ППП-ПД у поље 3.12 – Основица доприноса.

10. Које су шифре врсте прихода за зараде, односно накнаде зарада за инвалиде треће категорије?

Како је већ речено, важећи Закон о пензијском и инвалидском осигурању не познаје категорије тзв. инвалида друге, односно треће категорије, с тим да се права стечена пре 1. јануара 1997. године остварују према прописима у складу са којима су стечена.

Зарада, односно накнада зараде лица са инвалидитетом која су због инвалидитета распоређена на друге послове и која имају право на накнаду зараде због мање зараде на том другом послу (раније инвалиди треће категорије) нема посебан порески третман, те се и за ова лица користе ШВП за зараде и накнаде зарада као и за друге запослене.

Накнада разлике зараде за инвалиде треће категорије коју рефундира ПИО фонд исказује се кроз ОВП 199, јер се за обрачунски период код ове ОВП не захтевају подаци у пољу 3.7. – Број дана, 3.8 – Број сати будући да се накнада плаћа као разлика зараде између радног места на којем је запослени радио пре инвалидитета и новог радног места на које је распоређен. ШВП која се користи у овом случају је: 1 07 199 00 0.

9. Које се шифре користе и како се исказују накнаде зараде које се плаћају на терет послодавца, односно на терет Фонда ПИО за инвалиде друге категорије?

Важећи Закон о пензијском и инвалидском осигурању не познаје категорије тзв. инвалида друге, односно треће категорије, с тим да се права стечена пре 1. јануара 1997. године остварују према прописима у складу са којима су стечена.

Лица која су ранијим прописима била сврстана у инвалиде друге категорије, према важећим прописима препозната су као лица којa због смањене радне способности раде са скраћеним радним временом (4 сата) и која поред зараде од ПИО фонда примају и накнаду зараде за преостала 4 сата.

Зарада и накнаде зараде коју исплаћује ПИО фонд за ова лица опредељује се избором следећих шифри врста прихода:

Зарада

Накнада зараде на терет фонда ПИО

1 07 105 00 0

1 07 207 00 0

Ако ово лице оде на боловање за које се накнада зараде исплаћује на терет послодавца, ова накнада се исказује у збиру са зарадом коришћењем ШВП 1 07 105 00 0. Будући да фонд ПИО накнаду зараде за инвалида друге категорије (ОВП: 207) исплаћује само за време проведено на раду, а не и боловању, у случају у којем ово лице оде на боловање за које се накнада зараде исплаћује на терет послодавца, под ШВП 1 07 207 00 0 исказује се само износ за време проведено на раду. У овом случају:

 • код ШВП 1 07 105 00 0:

- у поље 3.8 – Радни сати – увек се уписује половина пуног месечног фонда сати;

- у поље 3.8а – Фонд сати - уписује се пун месечни фонд сати; а

- у поље МФП.3 уписује се 50.

 • код ШВП: 1 07 207 00 0:

- поље 3.8 – Радни сати – уписује се број сати који је ово лице провело на раду;

- у поље 3.8а – Фонд сати уписује се пун месечни фонд сати;

- у поље МФП.3 уписује се 50.

Накнаде зараде за боловање које се исплаћују на терет других исплатилаца (ОВП 204, 205 и 206) за ову категорију лица исказују се кроз следеће ШВП:

- 1 01 204 00 0, 1 01 205 00 0 и 1 01 206 00 0, односно

- 1 02 204 00 0, 1 02 205 00 0 и 1 02 206 00 0 – ако је инвалид члан привредног друштва и запослен у свом привредном друштву и

- 1 08 204 00 0, 1 08 205 00 0 и 1 08 206 00 0 – ако је инвалид војни осигураник.

У овом случају (исказивање накнаде зараде за боловање које се исплаћују на терет других исплатилаца за ову категорију лица):

- у поље 3.8 – Радни сати и у поље 3.8а – Фонд сати уписује се половина пуног месечног фонда сати;

- поље МФП.3 се НЕ ПОПУЊАВА.

Пример 1. Накнада зараде за боловање преко 30 дана

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

101204000

28.00

80.00

80.00

12,507.30

1,265.30

126.53

12,507.30

3,001.75

1,538.40

187.61

0.00

Пример 2. Накнада зараде за боловање преко 30 дана које је отпочело у месецу у којем је инвалид радио

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

MFP.3

107105000

28.00

60.00

160.00

14,431.50

6,000.00

600.00

14,431.50

3,463.56

1,775.07

216.47

0.00

50.00

101204000

28.00

20.00

80.00

3,126.83

316.33

31.63

3,126.83

750.44

384.60

46.90

0.00

 

107207000

28.00

60.00

160.00

14,431.50

14,431.50

1,443.15

12,988.35

0.00

1,597.57

0.00

0.00

50.00

8. Који је порески третман пензионера - власника предузетничких радњи или оснивача правних лица у систему Обједињене наплате?

У зависности од конкретних околности постоје следећи случајеви:

1) пензионер, члан привредног друштва који није законски заступник и није запослен у свом правном лицу:

 • нема пореских обавеза по овом основу и по овом основу не подноси пореску пријаву.

2) пензионер, члан привредног друштва који је законски заступник тог привредног друштва, али није у њему запослен:

 • у овом случају обавезу плаћа привредно друштво које подноси пријаву на образцу ПП ОД-О.

3) пензионер, члан привредног друштва који је запослен у том привредном друштву:

 • то привредно друштво као исплатилац прихода у ППП ПД исказује бруто зараду пензионера – свог члана и запосленог, припадајуће обавезе за порез и допринос за ПИО, а допринос за здравствено осигурање исказује у пријави уколико се пензионер определио да му је приоритетни основ осигурања запослење, док допринос за осигурање за случај незапослености не исказује у пријави.
7. Која шифра врсте прихода се користи за исказивање накнаде прописаних трошкова запослених у државним органима укључујући и припаднике Војске Србије у ППД-ПД?

Прописане накнаде трошкова запослених у државним органима укључујући и припаднике Војске Србије (нпр. накнада трошкова привременог или трајног премештаја, трошкови селидбе, трошкови одвојеног живота од породице и други прописани трошкови) се у ППП-ПД исказују кроз ОВП 110.

6. Које шифре врсте прихода се примењују код исплата накнаде зараде за време породиљског одсуства предузетницама?

Oбрачун и исплату накнаде зараде лицима која самостално обављају делетност, а чија радња и за време њиховог породиљског одсуства наставља да обавља делатност преко овлашћеног пословође, врши овлашћени пословођа, који подноси и захтев за рефундацију исплаћене накнаде општинској, односно градској управи.

Обрачун и исплату накнаде зараде лицима која самостално обављају делетност, под условом да немају друге запослене, односно да су привремено одјавили обављање делатности врши општинска, односно градска управа.

У оба случаја, пре исплате накнаде зараде исплатилац поднеси ППП ПД у којој накнаду зараде предузетнице на породиљском одсуству исказује под следећом ШВП:  1 03 199 00 0.

5. Која је ознака примаоца прихода (ПП) код исплата других прихода лицима која нису осигурана, али имају право на здравствену заштиту преко осигурања повезаног лица (супружника, родитеља и др)?

Приликом исплате других прихода за лица која су незапослена, а осигурана су преко брачног друга, или родитеља, плаћа се допринос за ПИО и допринос за здравство. Ознака за примаоца прихода је 05 – лице које није осигурано по другом основу.