Порески календар

јул 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Актуелно    Јавне консултације - Оквир политике расељавања Public consultations - Resettlement Policy Framework

Јавне консултације - Оквир политике расељавања Public consultations - Resettlement Policy Framework

штампај

21. 01. 2019.

Сагласно оперативној политици Светске Банке (ОП 4.12)

Министарство финансија, Пореска управа Београд позива на

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

 јавност, органе и организације заинтересоване за

ОКВИР ПОЛИТИКЕ РАСЕЉАВАЊА

за

Пројекат  модернизације  Пореске управе

Које ће се одржати дана 25.01.2019. године у просторијама Пореске управе, Саве Машковића 3-5, Београд са почетком у  13 часова.

Увид у документ који ће се представити јавности  може се извршити:

- у просторијама Пореске управе, Саве Машковића 3-5, Београд, други спрат, канцеларија 203. сваког радног дана од 11 до 13 часова у року од 5  дана од дана објављивања овог обавештења. На интернет страници Пореске управе овде.

Примедбе, питања и мишљења могу се поднети у писаном облику пре дана јавних консултација достављањем на адресу Пореска управа Београд, Саве Машковића 3-5, електронским путем преко адресе елтронске поште: natasa.brnicanin@purs.gov.rs или непосредно током јавних консултација.

Додатне информације можете добити као одговор на  писани захтев или телефонским путем, користећи  доле наведене контакт податаке:

Министарство финансија

Пореска управа

Улица Саве Машковића 3-5

11000 Београд, Република Србија,

тел./факс +381 11 / 3953-369
Адреса електронске поште: natasa.brnicanin@purs.gov.rs

In compliance with the World Banks Operational Policy (OP 4.12)

The Ministry of Finance of  the Republic of Serbia, Tax Administration

Invites to

PUBLIC CONSULTATIONS

Any organization, body and the general public interested in the

RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK

(RPF)

for the

Tax Administration Modernization Project

To be held on January 25, 2019  at 1 pm  at the premises of the Tax Administration, 3-5 Save Maskovica street, 11000 Belgrade.

The document subject to Public consultation can be accessed at the following access points:

- the premises of the Tax Administration, 3-5 Save Maskovica street, Belgrade, on the second floor,room no.203, during working days between 11:00 AM and 01:00 PM (local time), within 5 days from the date of public announcement of this invitation.

- At the web site of the Tax Administration: click

Any questions, comments and general feedback can be brought to the attention of the Tax administration in writing to the Tax Administration, 3-5 Save Maskovica street, 11000 Belgrade or via the following internet address: natasa.brnicanin@purs.gov.rs. 

Additional information and or general feedback can be required using the contact details indicated below:

Ministry of Finance

Tax Administration,

3-5 Save Maskovica Street

11000 Belgrade, Serbia,

Phone +381 11/3953-369

E-mail: natasa.brnicanin@purs.gov.rs