Порески календар

окт 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Закључак

12. 12. 2019.

Министарство финансија  - Пореска управа – Филијала Лесковац,  по службеној дужности, на основу члана 16. стaв 1. и 3. и члана 160.  Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Службени гласник Републике Србије'', број 80/2002 ...95/2019), дана 09.12.2019. године,  доноси:

 З А К Љ У Ч А К

1. Пореском обвезнику „MP BAZA PUT“ DOO са седиштем у Рачку, улица /, број /ПОСТАВЉА СЕ заступник по службеној дужности, адвокат Младеновић Зоран из Лесковца,  у пореском поступку принудне наплате пореске обавезе из покретних ствари, који се води по предмету Министарства финансија–Пореске управе–Филијале Лесковац, број: 609-433-14611/2011-30-71-3, од 25.05.2012. године, због тога што порески обвезник очито избегава да учествује у пореском поступку.

2. Заступник по службеној дужности ће обављати своју дужност све док  порески обвезник сам не отпочне са учешћем у пореском поступку или не одреди  заступника који ће га заступати у пореском поступку.

3. Заступнику по службеној дужности припада новчана  награда и накнада трошкова у висини прописаној Тарифом  о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности – адвоката у пореском поступку (»Службени гласник Републике Србије«, број 55/2004).

4. Жалба не одлаже извршење закључка.

 О б р а з л о ж е њ е

 

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала  Лесковац ,покренула је порески поступак принудне наплате пореске обавезе из покретних ствари у предмету број: 609-433-14611/2011-30-71-3 од 25.05.2012. године, у коме је странка  порески обвезник из диспозитива овог закључка.

Како је у пореском поступку утврђено да седиште пореског обвезника није на датој адреси  а  да  се са одговорним лицем не може успоставити контакт. На основу напред поменутог стекли су се законски услови из члана 16. став 1. тачка 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији  да Пореска управа у конкретном предмету постави пореском обвезнику заступника по службеној дужности.

Стога је, применом члана 16. став 1. Закона о пореском поступку и пореској  администрацији, донет закључак као у диспозитиву.

Висина новчане награде и накнда трошкова заступнику по службеној дужности прописани су  Тарифом  о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности – адвоката у пореском поступку (»Службени гласник Републике Србије« , број 55/2004).

Чланом 147. став 1. Закона о пореском поступку и пореској  администрацији,  прописано је да жалба не одлаже извршење пореског управног акта.

Против овог закључка  може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана достављања пореском обвезнику. Жалба се подноси Министарсрву финансија –Пореској управи –Регионалном оделењу за другостепени поступак, преко ове филијале, са доказом о уплати 1990,00 динара на рачун број 840-742221843-57-Републичке административне таксе, с позивом на број одобрења 97-21058.

 

 

                                                                                           ДИРЕКТОР

                                                                                        

                                                                                      Бранимир Ристић