Порески календар

јул 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Актуелно    НАЈНИЖЕ МЕСЕЧНЕ ОСНОВИЦЕ за плаћање доприноса

НАЈНИЖЕ МЕСЕЧНЕ ОСНОВИЦЕ за плаћање доприноса

штампај

03. 08. 2013.

Извор: Сл. гласник

Најнижу месечну основицу доприноса, према члану 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 ), чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене, односно остварене у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца октобра у текућој години, за који период су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике, ако овим законом није друкчије одређено.

Износ најниже месечне основице, из става 1. овог члана, сваке године објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог дана наредног месеца по објављивању тог износа.

 

Најнижа месечна основица за доприносе у 2021. години

Период примене

Износ НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса

"Сл. гласник РС", бр.

1

2

3

од 1. јануара 2021. године

28.402

154/2020

 

Најнижа месечна основица за доприносе у 2020. години

Период примене

Износ НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса

"Сл. гласник РС", бр.

1

2

3

од 1. јануара до 31. децембра 2020. године

25.801

93/2019

 

Најнижа месечна основица за доприносе у 2019. години

Период примене

Износ НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса

"Сл. гласник РС", бр.

1

2

3

од 1. јануара до 31. децембра 2019. године

23.921

104/2018

 

 Најнижа месечна основица за доприносе у 2018. години

Период примене

Износ НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса

"Сл. гласник РС", бр.

1

2

3

од 06.1.2018.

23.053

02/2018

 

Најнижа месечна основица за доприносе у 2017. години

Период примене

Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса

"Сл. гласник РС", бр.

1

2

3

1.11.2016 - 31.01.2017.

22.204

88/2016

 1.02.2017 - 30.04.2017.

23.229

7/2017

1.05.2017 - 31.07.2017.

21.906

41/2017

1.08.2017 - 31.10.2017.

23.446

73/2017

1.11.2017 - 31.01.2018.

23.074

96/2017

 

Најнижа месечна основица за доприносе у 2016. години

Период примене

Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса

"Сл. гласник РС", бр.

1

2

3

1.11.2015 - 31.01.2016.

21.552

90/2015

1.02.2016 - 30.04.2016.

22.449

7/2016

1.05.2016 - 31.07.2016.

21.012

44/2016

1.08.2016 - 31.10.2016

22.400 

65/2016 

 1.11.2016 - 31.01.2017.

22.204

88/2016

 

Најнижа месечна основица за доприносе у 2015. години
Период примене Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса "Сл. гласник РС", бр.
1 2 3
од 01.02.2015. до 30.04.2015 22.357 11/2015
од 01.05.2015. до 31.07.2015 20.109 38/2015
од 01.08.2015. до 31.10.2015. 21.506 66/2015
од 1.11.2015. до 31.01.2016. 21.552 90/2015
 
Најнижа месечна основица за доприносе у 2014. години   
Период примене Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса "Сл. гласник РС", бр.
1 2 3
oд 01.11.2013. до 31.01.2014. 21.210 95/2013
од 01.02.2014. до 30.04.2014. 22.282 8/2014
од 01.05.2014. до 31.07.2014 20.198 46/2014
од 01.08.2014. до 31.10.2014. 21.716 79/2014
од 01.11.2014. до 31.01.2015. 21.718 118/2014

 

 

Најнижа месечна основица за доприносе у 2013. години
Период примене Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса "Сл. гласник РС", бр.
1 2 3
од 01.11.2012. до 31.01.2013. 20.022 104/2012
од 01.02.2013. до 30.04.2013. 21.216 10/2013
од 01.05.2013. до 31.07.2013. 20.090 38/2013
од 01.08.2013. до 31.10.2013. 21.416 66/2013
од 01.11.2013. до 31.01.2014. 21.210 95/2013
     
Најнижа месечна основица за доприносе у 2012. години
Период примене Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса "Сл. гласник РС", бр.
1 2 3
од 01.11.2011. до 31.01.2012. 18.817 80/2011
од 01.02.2012. до 30.04.2012. 19.498 7/2012
од 01.05.2012. до 31.07.2012. 18.946 41/2012
од 01.08.2012. до 31.10.2012. 20.224 72/2012
од 01.11.2012. до 31.01.2013. 20.022 104/2012
     
     
Најнижа месечна основица за доприносе у 2011. години
Период примене Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса "Сл. гласник РС", бр.
1 2 3
од 01.11.2010. до 31.01.2011. 16.752 79/2010
од 01.02.2011. до 30.04.2011. 17.571 4/2011
од 01.05.2011. до 31.07.2011. 17.079 29/2011
од 01.08.2011. до 31.10.2011. 18.446 55/2011
од 01.11.2011. до 31.01.2012. 18.817 80/2011
     
Најнижа месечна основица за доприносе у 2010. години
Период примене Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса "Сл. гласник РС", бр.
1 2 3
од 01.11.2009. до 31.01.2010. 15.454 89/2009
од 01.02.2010. до 31.05.2010. 16.219 4/2010
од 01.06.2010. до 31.07.2010. 15.509 30/2010
од 01.08.2010. до 31.10.2010. 16.619 53/2010
од 01.11.2010. до 31.01.2011. 16.752 79/2010
     
Најнижа месечна основица за доприносе у 2009. години
Период примене Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса "Сл. гласник РС", бр.
1 2 3
од 01.11.2008. до 31.01.2009. 16.141 96/2008
од 01.02.2009. до 30.04.2009. 17.348 7/2009
од 01.05.2009. до 31.07.2009. 14.677 29/2009
од 01.08.2009. до 31.10.2009. 15.482 57/2009
од 01.11.2009. до 31.01.2010. 15.454 89/2009
     
Најнижа месечна основица за доприносе у 2008. години
Период примене Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса "Сл. гласник РС", бр.
1 2 3
од 01.11.2007. до 31.01.2008. 13.687 98/2007
од 01.02.2008. до 30.04.2008. 15.072 11/2008
од 01.05.2008. до 31.07.2008. 14.631 44/2008
од 01.08.2008. до 31.10.2008. 15.843 71/2008
од 01.11.2008. до 31.01.2009. 16.141 96/2008
     
Најнижа месечна основица за доприносе у 2007. години
Период примене Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса "Сл. гласник РС", бр.
1 2 3
од 01.11.2006. до 31.01.2007. 12.851 94/2006
од 01.02.2007. до 30.04.2007. 12.580 11/2007
од 01.05.2007. до 31.07.2007. 12.265 38/2007
од 01.08.2007. до 31.10.2007. 13.264 67/2007
од 01.11.2007. до 31.01.2008. 13.687 98/2007
     
Најнижа месечна основица за доприносе у 2006. години
Период примене Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса "Сл. гласник РС", бр.
1 2 3
од 01.11.2005. до 31.01.2009. 10.511 92/2005
од 01.02.2006. до 30.04.2006. 11.580 9/2006
од 01.05.2006. до 31.07.2006. 11.281 35/2006
од 01.08.2006. до 31.10.2006. 12.364 63/2006
од 01.11.2006. до 31.01.2007. 12.851 94/2006
     
Најнижа месечна основица за доприносе у 2005. години
Период примене Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса "Сл. гласник РС", бр.
1 2 3
од 01.09.2004. до 31.10.2004. 7.995 96/2004
од 01.11.2004. до 31.01.2005. 8.460 117/2004
од 01.02.2005. до 30.04.2005. 9.186 8/2005
од 01.05.2005. до 31.07.2005. 8.865 37/2005
од 01.08.2005. до 31.10.2005. 10.014 65/2005
од 01.11.2005. до 31.01.2006. 10.511 92/2005