Порески календар

јун 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Актуелности    Актуелно    НАЈНИЖЕ МЕСЕЧНЕ ОСНОВИЦЕ за плаћање доприноса

НАЈНИЖЕ МЕСЕЧНЕ ОСНОВИЦЕ за плаћање доприноса

штампај

18. 01. 2023.

Извор: Сл. гласник

Најнижу месечну основицу доприноса, према члану 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 ), чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене, односно остварене у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца октобра у текућој години, за који период су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике, ако овим законом није друкчије одређено.

Износ најниже месечне основице, из става 1. овог члана, сваке године објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог дана наредног месеца по објављивању тог износа.

Најнижа месечна основица за доприносе у 2023. години

Период примене

Износ НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса

"Сл. гласник РС", бр.

1

2

3

од 1. јануара 2023. године

35.025

130/22

 

Најнижа месечна основица за доприносе у 2022. години

Период примене

Износ НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса

"Сл. гласник РС", бр.

1

2

3

од 1. јануара 2022. године

30.880

127/21

 

Најнижа месечна основица за доприносе у 2021. години

Период примене

Износ НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса

"Сл. гласник РС", бр.

1

2

3

од 1. јануара 2021. године

28.402

154/2020

 

Најнижа месечна основица за доприносе у 2020. години

Период примене

Износ НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса

"Сл. гласник РС", бр.

1

2

3

од 1. јануара до 31. децембра 2020. године

25.801

93/2019

 

Најнижа месечна основица за доприносе у 2019. години

Период примене

Износ НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса

"Сл. гласник РС", бр.

1

2

3

од 1. јануара до 31. децембра 2019. године

23.921

104/2018

 

 Најнижа месечна основица за доприносе у 2018. години

Период примене

Износ НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса

"Сл. гласник РС", бр.

1

2

3

од 06.1.2018.

23.053

02/2018

 

Најнижа месечна основица за доприносе у 2017. години

Период примене

Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса

"Сл. гласник РС", бр.

1

2

3

1.11.2016 - 31.01.2017.

22.204

88/2016

 1.02.2017 - 30.04.2017.

23.229

7/2017

1.05.2017 - 31.07.2017.

21.906

41/2017

1.08.2017 - 31.10.2017.

23.446

73/2017

1.11.2017 - 31.01.2018.

23.074

96/2017

 

Најнижа месечна основица за доприносе у 2016. години

Период примене

Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса

"Сл. гласник РС", бр.

1

2

3

1.11.2015 - 31.01.2016.

21.552

90/2015

1.02.2016 - 30.04.2016.

22.449

7/2016

1.05.2016 - 31.07.2016.

21.012

44/2016

1.08.2016 - 31.10.2016

22.400 

65/2016 

 1.11.2016 - 31.01.2017.

22.204

88/2016

 

Најнижа месечна основица за доприносе у 2015. години
Период примене Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса "Сл. гласник РС", бр.
1 2 3
од 01.02.2015. до 30.04.2015 22.357 11/2015
од 01.05.2015. до 31.07.2015 20.109 38/2015
од 01.08.2015. до 31.10.2015. 21.506 66/2015
од 1.11.2015. до 31.01.2016. 21.552 90/2015
 
Најнижа месечна основица за доприносе у 2014. години   
Период примене Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса "Сл. гласник РС", бр.
1 2 3
oд 01.11.2013. до 31.01.2014. 21.210 95/2013
од 01.02.2014. до 30.04.2014. 22.282 8/2014
од 01.05.2014. до 31.07.2014 20.198 46/2014
од 01.08.2014. до 31.10.2014. 21.716 79/2014
од 01.11.2014. до 31.01.2015. 21.718 118/2014

 

 

Најнижа месечна основица за доприносе у 2013. години
Период примене Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса "Сл. гласник РС", бр.
1 2 3
од 01.11.2012. до 31.01.2013. 20.022 104/2012
од 01.02.2013. до 30.04.2013. 21.216 10/2013
од 01.05.2013. до 31.07.2013. 20.090 38/2013
од 01.08.2013. до 31.10.2013. 21.416 66/2013
од 01.11.2013. до 31.01.2014. 21.210 95/2013
     
Најнижа месечна основица за доприносе у 2012. години
Период примене Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса "Сл. гласник РС", бр.
1 2 3
од 01.11.2011. до 31.01.2012. 18.817 80/2011
од 01.02.2012. до 30.04.2012. 19.498 7/2012
од 01.05.2012. до 31.07.2012. 18.946 41/2012
од 01.08.2012. до 31.10.2012. 20.224 72/2012
од 01.11.2012. до 31.01.2013. 20.022 104/2012
     
     
Најнижа месечна основица за доприносе у 2011. години
Период примене Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса "Сл. гласник РС", бр.
1 2 3
од 01.11.2010. до 31.01.2011. 16.752 79/2010
од 01.02.2011. до 30.04.2011. 17.571 4/2011
од 01.05.2011. до 31.07.2011. 17.079 29/2011
од 01.08.2011. до 31.10.2011. 18.446 55/2011
од 01.11.2011. до 31.01.2012. 18.817 80/2011
     
Најнижа месечна основица за доприносе у 2010. години
Период примене Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса "Сл. гласник РС", бр.
1 2 3
од 01.11.2009. до 31.01.2010. 15.454 89/2009
од 01.02.2010. до 31.05.2010. 16.219 4/2010
од 01.06.2010. до 31.07.2010. 15.509 30/2010
од 01.08.2010. до 31.10.2010. 16.619 53/2010
од 01.11.2010. до 31.01.2011. 16.752 79/2010
     
Најнижа месечна основица за доприносе у 2009. години
Период примене Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса "Сл. гласник РС", бр.
1 2 3
од 01.11.2008. до 31.01.2009. 16.141 96/2008
од 01.02.2009. до 30.04.2009. 17.348 7/2009
од 01.05.2009. до 31.07.2009. 14.677 29/2009
од 01.08.2009. до 31.10.2009. 15.482 57/2009
од 01.11.2009. до 31.01.2010. 15.454 89/2009
     
Најнижа месечна основица за доприносе у 2008. години
Период примене Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса "Сл. гласник РС", бр.
1 2 3
од 01.11.2007. до 31.01.2008. 13.687 98/2007
од 01.02.2008. до 30.04.2008. 15.072 11/2008
од 01.05.2008. до 31.07.2008. 14.631 44/2008
од 01.08.2008. до 31.10.2008. 15.843 71/2008
од 01.11.2008. до 31.01.2009. 16.141 96/2008
     
Најнижа месечна основица за доприносе у 2007. години
Период примене Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса "Сл. гласник РС", бр.
1 2 3
од 01.11.2006. до 31.01.2007. 12.851 94/2006
од 01.02.2007. до 30.04.2007. 12.580 11/2007
од 01.05.2007. до 31.07.2007. 12.265 38/2007
од 01.08.2007. до 31.10.2007. 13.264 67/2007
од 01.11.2007. до 31.01.2008. 13.687 98/2007
     
Најнижа месечна основица за доприносе у 2006. години
Период примене Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса "Сл. гласник РС", бр.
1 2 3
од 01.11.2005. до 31.01.2009. 10.511 92/2005
од 01.02.2006. до 30.04.2006. 11.580 9/2006
од 01.05.2006. до 31.07.2006. 11.281 35/2006
од 01.08.2006. до 31.10.2006. 12.364 63/2006
од 01.11.2006. до 31.01.2007. 12.851 94/2006
     
Најнижа месечна основица за доприносе у 2005. години
Период примене Износи НАЈНИЖЕ месечне основице доприноса "Сл. гласник РС", бр.
1 2 3
од 01.09.2004. до 31.10.2004. 7.995 96/2004
од 01.11.2004. до 31.01.2005. 8.460 117/2004
од 01.02.2005. до 30.04.2005. 9.186 8/2005
од 01.05.2005. до 31.07.2005. 8.865 37/2005
од 01.08.2005. до 31.10.2005. 10.014 65/2005
од 01.11.2005. до 31.01.2006. 10.511 92/2005