Порески календар

нов 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Закључак

27. 05. 2020.

На основу члана 16. став 1. и 3. и члана 160.  Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18 и 86/19), Министарство финансија - Пореске управе - Филијала Нови Београд, доноси:

З А К Љ У Ч А К

1. Пореском обвезнику  "Is Trading and Services" Д.О.О, са пословним седиштем Нови Београд, улица Јурија Гагарина 34А, Пиб: 110 859 324, ПОСТАВЉА се заступник по службеној дужности - адвокат Алексић П. Урош Пивљанина Баја број 37, Београд, у пореском поступку контроле по предмету обрачунавања и плаћања пореза на додату вредност  за период 13.06.2018. до 31.10.2019. године, који се води по предмету Министарства финансија - Пореске управе -  Филијала Нови Београд број: 47-00022/2020-0013-000 број предмета: 2342472925 од 22.01.2020. године.

2. Заступник по службеној дужности ће обављати своју дужност почев од дана пријема овог закључка па све до окончања у овом пореском поступку из тачке 1. овог закључка.

3. Заступнику по службеној дужности припада новчана награда и накнада трошкова у висини прописаној Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку ("Службени гласник РС", бр. 55/04, 59/13).

4. Против овог закључка жалба није дозвољена.

О б р а з л о ж е њ е

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Нови Београд, покренула је порески поступак по предмету контроле обрачунавања и плаћања пореза на додату вредност  за период 13.06.2018. до 31.10.2019. године,  који се води по предмету Министарства финансија - Пореске управе - Филијала Нови Београд број: 47-00022/2020-0013-000 од 22.01.2020. године, у коме је странка порески обвезник из диспозитива овог закључка.

У поступку пореске  контроле порески инспектор  Лидија Рајковић, службена легитимација број 220512, на основу налога за контролу број 47-00022/2020-0013-000 од 22.01.2020. године отишao je на адресу из регистрације  Нови Београд, улица Јурија Гагарина 34А, наведену као седиште пореског обвезника  и место обављања делатности  пореског обвезника "Is Trading and Services" Д.О.О, Пиб:110 859 324, у циљу вршења контроле по предмету контроле обрачунавања и плаћања пореза на додату вредност  за период  13.06.2018.-31.10.2019. године. Доласком на напред наведену адресу порески инспектор је утврдио да се порески обвезник "Is Trading and Services" Д.О.О,  Пиб: 110 859 324 не налази на адреси Нови Београд, у улици Јурија Гагарина 34А, коју је пријавио као адресу  пословног седишта у Агенцији за привредне регистре као и да на објекту  на наведеној адреси не постоји истакнут назив контролисаног пореског обвезника. У даљем поступку контроле, утврђено је да се на наведеној адреси налази књиговодствена агенција „KONTEKS“ ДОО коју заступа Златко Мрзић као законски заступник, који се писмено изјаснио: “са клијентом  "Is Trading and Services" Д.О.О, Пиб: 110 859 324, почели смо сарадњу 13.06.2018. године. Прва четири месеца достављана нам је документација која је књижена и за коју смо подносили потребне пријаве према надлежним институцијама, након чега су престали да се јављају и да достављају документацију. У мају месецу 2019. године контактирали су нас и одлучено је да се раскине уговор о пружању књиговодствених и рачуноводствених услуга и надзора. Нисмо поднели редовне финансијске извештаје за 2018. годину према АПР-у као ни пореске билансе према Пореској управи.“

Пореском обвезнику "Is Trading and Services" Д.О.О,  Решењем број 43-01-01162/2020-5000 од 31.01.2020. године донетом од стране Пореске управе Централе, Пиб: 110 859 324 одузет је додељени Пиб: 110 859 324.

Одредбом члана 16. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да Пореска управа по службеној дужности, из реда пореских саветника или адвоката поставља заступника пореском обвезнику у случају чије се седиште не налази у месту и на адреси наведеној у пријави за редистрацију прописаној актом из члана 27. став 3. овог закона или у евиденционој  пријави за ПДВ, која је уређена прописима о порезу на додату вредност, као и у случају када законски заступник очигледно избегава да учествује у пореском поступку ако је његово учешће обавезно.

Са напред изнетог, применом члана 16. став 1. и 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, донет је закључак као у диспозитиву.

Одредбом члана 16. став 5. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да заступнику по службеној дужности припада награда и накнада трошкова према тарифи коју прописује министар надлежан за послове финансија.

Висина новчане награде и накнаде трошкова заступнику по службеној дужности прописани су Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности прописани су Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку ("Службени гласник РС", бр. 121/2012).

Одредбом члана 16. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да против закључка о постављењу заступмика по службеној дужности жалба није дозвољена.

                                                                                                                                            Директор

                                                                                                                                       Јелена Дангубић