Порески календар

окт 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Закључак

05. 06. 2020.

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Ниш, у поступку одређивања заступника по службеној дужности, на основу члана 16. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени Гласник РС“ број 80/02 ... 86/19) и члана 146. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16, 95/18 – др. пропис),  дана 27.05.2020. године доноси:

З А К Љ У Ч А К

1. Пореском обвезнику DOO“EKOPAN PLUS“, са пословним седиштем у Нишу, улица Станоја Бунушевца бр. 117 X, ПИБ 100501983, матични број 17362941,  ПОСТАВЉА СЕ ЗАСТУПНИК ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ  – адвокат Антић Биљана, из Ниша, улица Душанова 54, Пирамида локал 20, у поступку пореске контроле обрачунавања пореза и доприноси по одбитку – обједињена наплата и обрачунавање и плаћање пореза на додату вредност, у предмету Министарства финансија - Пореске управе - Филијале Ниш број: 47-00105/2020-0073-000 од 25.03.2020. године, из разлога што се именовани не налази на регистрованој адреси и није се одазвао по упућеним захтевима за доставу документације и позивима за учешће у поступку контроле.

2. Заступник по службеној дужности ће обављати своју дужност почев од дана пријема овог закључка па све док порески обвезник сам не отпочне са учешћем у овом пореском поступку или не одреди пуномоћника који ће га заступати у управној ствари из тачке 1. овог закључка.

3. Заступнику по службеној дужности припада новчана награда и накнада трошкова у висини прописаној Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности – адвоката у пореском поступку.

4. Против овог закључка жалба није дозвољена.

О б р а з л о ж е њ е

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Ниш, покренула је   поступак  пореске контроле обрачунавања пореза и доприноси по одбитку – обједињена наплата и обрачунавање и плаћање пореза на додату вредност, из диспозитива овог  решења, отварањем налога за пореску контролу број: 47-00105/2020-0073-000 од 25.03.2020. године.

Како је у пореском поступку, у покушају да се изврши контрола утврђено да се порески обвезник не налази на регистрованој пословниј адреси, а није одговорио на запримљене позиве на пријављеној адреси пребивалишта законског заступника, на основу захтев за доставу документације и захтева за учешће у поступку контроле, сходно одредбама члана 44 и 45. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Службени гласник РС'', број 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 20/09, 72/09, 53/10 ... 108/13 ... 68/14 ... 30/18), безуспешно је покушано да се ступи у контакт са пореским обвезником и уручи налог за контролу број 47-00105/2020-0073-000 од 25.03.2020. године.

Обзиром да се порески обвезник не налази на наведеној адреси, и да је недоступан контроли, као и да није узео учешће у поступку контроле по запримљеним захтевима за учешће у поступку контроле,  стекли су се законски услови из члана 16. став 1. тачка 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији да Пореска управа у конкретном предмету постави пореском обвезнику заступника по службеној дужности, који ће учествовати у поступку теренске контроле у смислу Закона.

У циљу наставка поступка пореске контроле, применом одредби члана 16. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, решено је као у диспозитиву.

Наиме, одредбом члана 16. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да Пореска управа, по службеној дужности, из реда пореских саветника или адвоката поставља заступника пореском обвезнику да учествује у пореском поступку ако је његово учешће обавезно. 

 Са напред изложеног, применом члана 16. став 1.  Закона о пореском поступку и пореској администрацији донет је закључак као у диспозитиву.

Заступнику по службеној дужности припада новчана награда и накнада трошкова у висини прописаној Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку („Службени Гласник РС“ број 55/04,59/13).

Одредбом члана 16. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији прописано је да против закључка о постављању заступника по службеној дужности жалба није дозвољена.

                                                                                                                                            Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                                                             Мића Јеремић