Порески календар

окт 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Актуелно    Обавештење о обавези обрачунавања и плаћања остварених прихода, самоопорезивањем, у 2014. години

Обавештење о обавези обрачунавања и плаћања остварених прихода, самоопорезивањем, у 2014. години

11. 02. 2014.

 

Начин утврђивања и плаћања пореске обавезе

Физичка лица која остварују  приход, у зависности од врсте прихода и исплатиоца, плаћају порез на доходак грађана на један од следећих начина:

1) по одбитку од сваког појединачног прихода;
2) на основу решења надлежног пореског органа;
3) самоопорезивањем.

1) По одбитку од сваког појединачно оствареног прихода утврђују се и плаћају порези на следеће приходе:

 • зараде;
 • приходе од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине, ако је исплатилац прихода правно лице или предузетник;
 • приходе од капитала, ако је исплатилац прихода правно лице или предузетник;
 • приходе од давања у закуп покретних ствари, ако је исплатилац прихода правно лице или предузетник;
 • добитке од игара на срећу;
 • приходе од осигурања лица;
 • приходе спортиста и спортских стручњака;
 • остале приходе, ако је исплатилац прихода правно лице или предузетник.

 Под правним лицем подразумева  се и део правног лица, односно  пословна јединица нерезидентног правног  лица која је регистрована код надлежног  државног органа (представништво и  др.), као и државни органи и  организације.

 2) По решењу надлежног пореског органа утврђује се и плаћа порез на:

 • паушални приход од самосталне делатности;
 • годишњи порез на доходак грађана.

 3) Самоопорезивањем утврђују се и плаћају порези на следеће приходе:

Предузетници

 • на приходе од самосталне делатности предузетника који води пословне књиге;

Физичка лица на приходе по основу:

 • капиталних добитака;
 • прихода које исплаћује исплатилац који није правно лице или предузетник, и то:

v     приходе од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине;

v     камате;

v     приходе од издавања непокретности и давања у закуп покретних ствари;

v     друге приходе из члана 85. овог закона.

Такође, ако исплатилац прихода нема обавезу обрачунавања и плаћања пореза по одбитку, обавезу утврђивања и плаћања пореза самоопорезивањем има обвезник који остварује зараде и друге приходе у или из друге државе, код дипломатског или конзуларног представништва стране државе, односно међународне организације или код представника и службеника таквог представништва, односно организације, као и у другом случају када исплатилац прихода нема обавезу да обрачуна и плати порез по одбитку.

Шта је систем самоопорезивања?

 Самоопорезивање је режим опорезивања у коме обвезник има обавезу обрачунавања пореза на остварени приход и исказивања у одговарајућој пореској пријави.

Дакле, самоопорезивање је систем у коме само лице - обвезник, у одговарајућој пореској пријави:

 • исказује податке о врсти и висини оствареног прихода и друге податке од значаја за утврђивање висине пореске обавезе,
 • утврђује висину пореске обавезе у складу са законом који уређује доходак грађана,
 • у законом прописаном року, одговарајућу пореску пријаву подноси надлежном пореском органу
 • плаћа утврђену обавезу у прописаним роковима.

I Опорезивање прихода од самосталне делатности предузетника системом самоопорезивања у 2014. години

 1. Када је предузетник дужан да сам обрачуна и плати порез на остварени доходак – порески обвезник?

 • Када предузетник* остварује приход од обављања самосталне делатности, коме се порез на доходак грађана утврђује на стварни приход (води пословне књиге у складу са чланом 43. став 2. Закона о порезу на доходак грађана).

* Под предузетником се подразумева физичко лице које остварује приход од привредних делатности, укључујући и делатности пољопривреде и шумарства, пружање професионалних и других интелектуалних услуга, као и приход од других делатности ако се на исти не плаћа порез по другом основу, приход од трајног или сезонског искоришћавања земљишта у непољопривредне сврхе (вађење песка, шљунка и камења, производња креча, цигле, црепа, ћумура и сл.), инкубаторске производње живине и других сличних делатности независно од тога да ли су као самосталне делатности регистроване код надлежног органа. Предузетником се сматра и свако  друго физичко лице које је обвезник пореза на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност као и физичко лице које остварује приходе од пољопривредне делатности пољопривредник – носилац породичног пољопривредног газдинства уписаног у регистар пољопривредних газдинстава и који воде пословне књиге;

2. Пореска основица

Опорезиви приход од самосталне делатности је опорезива добит, ако овим законом  није друкчије одређено.

Опорезива добит утврђује се у пореском билансу усклађивањем добити исказане у билансу успеха, сачињеном у  складу са прописима којима се уређује  рачуноводство ако предузетник  води двојно књиговодство, односно  у складу са правилником који уређује исказивање финансијског резултата ако предузетник води просто књиговодство.

3. Пореска пријава

Предузетник који води пословне књиге  дужан је да у складу са законом  који уређује опорезивање дохотка грађана, у пореској пријави обрачуна:

 • порез за порески период за који се пријава подноси (у даљем тексту: коначно обрачунати порез);
 • месечну аконтацију пореза за текући порески период.

Предузетник који води пословне књиге  дужан је да пореску пријаву и  порески биланс поднесе надлежном  пореском органу најкасније до 15. марта године која следи годину за коју се утврђује порез.

Коначну обавезу предузетника за 2013. годину, утврђује надлежна организациона  јединица Пореске управе на основу поднете пореске пријаве и  пореског биланса.

Аконтациону обавезу за 2014. годину, предзетник плаћа у складу са утврђеном пореском обавезом за 2013. годину.

До утврђивања коначно обрачунатог  пореза предузетник који води пословне књиге дужан је да плаћа порез  у висини месечне аконтације утврђене за претходни порески период.

Ако је висина месечне аконтације за 2014. годину, већа, односно мања од месечне аконтације коју је платио на основу аконтације утврђене за претходни порески период, обвезник је дужан да месечну аконтацију за текући порески период увећа, односно умањи тако да збир плаћених аконтација од почетка до краја текућег пореског периода буде једнак као да је од почетка текућег пореског периода плаћао аконтације утврђене у висини месечне аконтације за 2014. годину.

Обавеза плаћања увећане, односно  умањене месечне аконтације настаје  у месецу који следи месецу у којем је поднета пореска пријава.

Пореску пријаву за приходе од самосталне делатности, предузетник подноси  надлежном пореском органу а то је порески орган на чијој територији предузетник има регистровано седиште.

4. Утврђивање месечне аконтације предузетника који отпочне обављање самосталне делатности у току 2014. године

Предузетник који води пословне књиге  који у току године започне обављање делатности дужан је да поднесе пореску пријаву у којој ће дати процену прихода и расхода, односно процену промета до краја прве пословне године, као и процену месечне аконтације пореза,  најкасније у року од 15 дана од дана уписа у регистар надлежног органа.

5. Рок за плаћање месечних аконтација пореза на приход од обављања самосталне делатности

Предузетник који води пословне књиге месечну аконтацију пореза плаћа у року од 15 дана по истеку сваког месеца.

6. Подношење пореске пријаве предузетника који престаје у току године да обавља делатност

Предузетник који у току године престане, односно прекине обављање самосталне делатности, дужан је да поднесе  пореску пријаву за утврђивање пореза у року од 30 дана од дана престанка, односно прекида обављања делатности.

Предузетник који води пословне књиге  дужан је да у пореској пријави  искаже и износ обрачунатог и  плаћеног пореза у пореском периоду  до дана прекида, односно престанка обављања самосталне делатности, као и да уз пореску пријаву поднесе и порески биланс.

 II Опорезивање прихода физичких лица, системом самоопорезивања у 2014. години

 1. Које физичко лице  је дужно да само обрачуна и плати порез?

 • физичко лице које је остварило приход по основу капиталних добитака, односно остварило је позитивну разлику између продајне цене права, удела и хартија од вредности и њихове набавне цене продајом или другим преносом уз накнаду;
 • физичко лице које оствари приходе од другог физичког лица, односно исплатиоца прихода који нема обавезу да обрачуна и плати порез по одбитку по основу ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине,
 • физичко лице које оствари приход по основу издавања сопствене непокретности другом физичком лицу;
 • физичко лице које остварује приход од исплатиоца прихода који нема обавезу да обрачуна и плати порез по одбитку, односно другог физичког лица по основу уговора о делу односно других прихода за које исто нема обавезу да обрачуна и плати порез по одбитку,
 • обвезник који остварује зараде и друге приходе у или из друге државе, код дипломатског или конзуларног представништва стране државе, односно међународне организације или код представника и службеника таквог представништва, односно организације, као и у другом случају када исплатилац прихода нема обавезу да обрачуна и плати порез по одбитку.

2. Подношење пореске пријаве?

Одговарајућу пореску пријаву  у зависности од врсте оствареног прихода физичко лице подноси  надлежном пореском органу.

Надлежни порески оран је:

 • за капиталне добитке и за остале приходе на које се порез не плаћа по одбитку - порески орган на чијој територији обвезник има пребивалиште.
 • за поједине врсте прихода које остварује нерезидент а за које није предвиђено плаћање пореза по одбитку – порески орган на чијој територији је обвезник остварио приходе, односно према боравишту обвезника;

3. Обрачунавање,плаћањеиисказивање прихода остваренихпо основу капиталних добитака

3.1. Шта је капитални добитак, односно губитак?

Капитални добитак, односно губитак  представља разлику између продајне цене права, удела и хартија од вредности и њихове набавне цене, остварену преносом:

o     стварних права на непокретностима;

o     ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине;

o     удела у капиталу правних лица, акција и осталих хартија од вредности, укључујући и инвестиционе јединице, осим инвестиционих јединица добровољних пензијских фондова.

Под преносом сматра се продаја или  други пренос уз новчану или неновчану  накнаду. 

3.2. Који пренос се не сматра капиталним добитком, односно губитком?

Капиталним добитком, односно губитком не сматра се разлика настала преносом права, удела или хартија од вредности, када:

o     су стечени наслеђем у првом наследном реду;

o     се пренос врши између брачних другова и крвних сродника у правој линији;

o     се пренос врши између разведених брачних другова, а у непосредној је вези са разводом брака;

o     се врши пренос дужничких хартија од вредности чији је издавалац Република, Аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или Народна банка Србије;

o     је обвезник извршио пренос права, удела или хартија од вредности које је пре преноса имао у свом власништву непрекидно најмање десет година.

Пренос рачуна из постојећег у други  добровољни пензијски фонд, који изврши фонд по налогу и за рачун члана  добровољног пензијског фонда, у  складу са законом који уређује добровољне пензијске фондове и пензијске  планове, не сматра се капиталним добитком.

3.3. Одређивање капиталног добитка

За сврху одређивања капиталног добитка, продајном ценом се сматра уговорена цена, односно тржишна  цена коју утврђује надлежни порески  орган ако оцени да је уговорена  цена нижа од тржишне.

Као уговорена, односно тржишна  цена узима се цена без пореза на пренос апсолутних права.

Код преноса права путем размене  за друго право, продајном ценом  се сматра тржишна цена права које се даје у размену.

За сврху одређивања капиталног добитка, у смислу овог закона, набавном ценом се сматра цена по којој је обвезник стекао право, удео или хартију  од вредности.

Начин одређивања капиталног добитка  прописано је одредбама члана 73-79. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/01,....108/13).

3.4. Пореска основица

Пореску основицу (опорезиви приход) представља позитивна разлика између продајне цене и набавне цене.

3.5. Пореска стопа

Стопа пореза на капитални добитак  износи 15%.

3.6. Пријава за порез на капиталне добитке

Обвезник пореза на капитални добитак  у пореској пријави исказује податке  о цени оствареној преносом права, удела  и хартија од вредности и њиховој набавној цени усклађеној у складу са законом који уређује опорезивање прихода грађана, право на пореско ослобођење и утврђује висину пореске обавезе.

Ако је обвезник стекао право на пореско  ослобођење после подношења пореске  пријаве, има право на повраћај плаћеног пореза које се остварује у складу са законом који уређује порески  поступак и пореску администрацију.

Обвезник који у току године изврши пренос права по основу којег може настати капитални добитак или  губитак у складу са овим законом  дужан је да поднесе пореску пријаву  најкасније у року од 30 дана од:

o     дана закључења уговора о преносу стварних права на непокретностима, уговора о преносу ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине, као и удела у капиталу правних лица;

o     истека сваког календарског полугодишта у којем је извршен пренос хартија од вредности.

Изузетно, рок за подношење пореске пријаве је 120 дана од дана продаје непокретности по основу које обвезник може да оствари право на пореско ослобођење.

Напомињемо, да се остварени капитални добитак физичких лица, почев од 1.01.2014. године, до прописивања новелираног обрасца пореске пријаве за утврђивање пореза на капитални добитак, може поднети на постојећем обрасцу пореске пријаве – Образац ППДГ-3 – Пореска пријава за утврђивање пореза на капиталне добитке за ___ годину, на којој је исказује и износ утврђеног пореза (уплатни рачун: 840-711144-843-89).

4. Самоопорезивање прихода од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине, прихода од камате, приходе од издавања у закуп непокретности, прихода од давања у закуп покретних ствари и других прихода из члана 85. Закона, које исплаћује исплатилац који није правно лице или предузетник

Предмет самоопорезивања су приходи које оствари физичко лице од исплатиоца који није правно лице или предузетник, односно нема обавезу обрачунавања и плаћања пореза на доходак.

Одредбама члана 52.-85. Закона о порезу на доходак грађана ближе је прописан начин утврђивања пореза на приходе физичких лица од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине, прихода од камате, приходе од издавања у закуп непокретности, прихода од давања у закуп покретних ствари и других прихода за које исплатилац није дужан да обрачуна и плати порез на доходак.

4.1. Самоопорезивање прихода од давања у закуп покретних ствари

Обвезник пореза на приходе од давања у закуп опреме, транспортних средстава  и других покретних ствари је физичко  лице које те ствари даје у закуп.

Бруто приходи од давања у закуп  опреме, транспортних средстава и  других покретних ствари обухватају остварену закупнину и вредност свих реализованих обавеза и услуга на које се обавезао закупац.

Опорезиви приход од издавања у закуп  покретних ствари утврђује се одбијањем  нормираних трошкова од бруто прихода  у висини од 20%.

Обвезнику који то захтева и документује, порески орган ће уместо нормираних трошкова признати трошкове које је имао у вези са стварима које је дао у  закуп.

            4.1.1. Пореска стопа

Стопа пореза на остале приходе износи 20%.

            4.1.2. Подношење пореске пријаве

Обвезник пореза на приходе од давања у закуп покретних ствари, дужан је да поднесе пореску пријаву најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора о давању у закуп покретних ствари.

4.2. Самоопорезивање прихода од издавања сопствених непокретности

Приход од издавања сопствених непокретности  је закупнина у коју се урачунава и вредност свих извршених обавеза и услуга на које се обавезао закупац, осим обавеза плаћања трошкова насталих током закупа а који зависе од обима потрошње закупца (нпр. електричне енергије, телефона и слично).

Непокретностима се сматрају:

1) земљиште;
2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије, гараже и други (надземни и подземни) грађевински објекти, односно њихови делови (у даљем тексту: објекти).

           4.2.1. Пореска основица

Опорезиви приход од капитала (приходом од капитала се сматра, између осталог, и приход од издавања сопствених непокретности у закуп), чини новчани или неновчани износ оствареног прихода, уз признавање нормираних трошкова у висини од 25%.

Ако су ови приходи (приходи од издавања сопствених непокретности у закуп) остварени у неновчаном облику, вредност тих прихода се утврђује према тржишној вредности права, добара, односно услуга на дан остваривања прихода.

Обвезнику пореза на приходе од капитала, на његов захтев, уместо нормираних трошкова признаће се стварни трошкови које је имао при остваривању и  очувању прихода, ако за то поднесе  доказе.

           4.2.2. Пореска стопа

Стопа пореза на приходе од издавања у закуп сопствене непокретности износи 20%.

5. Подношење пореске  пријаве од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине, приходе од капитала, давања у закуп покретних ствари као и других прихода за које исплатилац није дужан да обрачуна и уплати порез по одбитку

Обвезник пореза на приходе од издавања непокретности, као и обвезник пореза на приходе од давања у закуп покретних  ствари, дужни су да поднесу пореску  пријаву најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора о издавању непокретности, односно закључења  уговора о давању у закуп покретних  ствари.

За све остале случајеве за које је утврђена обавеза самоопорезивања, пореска пријава са обрачунатим порезом подноси се у року од 45 дана од дана остваривања прихода.

5.1. Образац на коме се подноси пореска пријава

За  приходе које остварује физичко лице од зарада и других примања по основу запослења, ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине, приходе од капитала (укључујући и приходе од давања у закуп сопствених непокретности), давања у закуп покретних ствари, приходе од осигурања лица, приходе од игара на срећу, приход спортиста и спортских стручњака и друге приходе када исплатилац нема обавезу обрачунавања и плаћања пореза, утврђивање пореза врши се самоопорезивањем, то јест обвезник поднеси Пореску пријаву о обрачунатом и плаћеном порезу о одбитку и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника- Образац ПП ОПО.

 Прилог: Пример попуњене пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу о одбитку и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника- Образац ПП ОПО (уплатни рачун за приходе од издавања у закуп сопствене непокретности: 840-711149-843-27).

 Пример: Милош Милошевић остварио је, 3.02.2014. године, приход од издавања у закуп сопствене непокретности по основу уговора о закупу са Марком Марковићем, за период 1.01.2014.-31.12.2014. године у бруто износу од 532.800 динара.