Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника «ПАПОВИЋ ГРАДЊА» Д.О.О. из Лебана-Лугара

Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника «ПАПОВИЋ ГРАДЊА» Д.О.О. из Лебана-Лугара

Број: 609-433-908/2012-30-71-13

Министарство финансија – Пореска управа Филијала Лесковац, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника  «ПАПОВИЋ ГРАДЊА»Д.О.О.  из Лебана-Лугара, на основу члана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002… 47/2013), дана 31.03.2014. године, објављује:

О Г Л А С

о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

1. ПРВОПОНОВЉЕНОРОЧИШТЕ (други  пут) за продају покретних ствари путем усменог јавног надметања и то:

 

Опис ствари

Комада

Марка

   Тип

Година производње

Процењена

вредност

1

Теретно возило

1

PEUGEOT

206 HDI 1,9

2003

262.073,80

Одржаће се дана 16.04.2014. године у  пословним просторијама централног магацина Пореске управе у Нишу улица 12 фебруар бб са почетком у 11,00 часова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Цена је без ПДВ-а.

2. Продаја покретних ствари се врши путем усменог јавног надметања.

3.На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која на рачун Пореске управе број 840-1700845-84 са позивом на број 97-74058103790801V уплате депозит у висини од 10% процењене вредности.   

4. Купац покретне ствари је дужан да цену за коју му је ствар продата, умањену за износ уплаћеног депозита, уплати у року од осам дана од дана закључења усменог јавног надметања.

5. Лица која учествују у јавној продаји су дужна да доставе уверење надлежне Пореске управе да немају дуговања по основу јавних прихода. 

6.  На овом рочишту у смислу овог закона ,сматра се усмено јавно надметање на коме учествују најмање два понуђача. Ако  се на оглашено усмено јавно надметање за продају ствари јави само један понуђач,покретне ствари се могу продати том  понуђачу непосредном погодбом.

7. На првом рочишту путем усменог јавног надметања,  покретне ствари се не могу продати испод 60% процењене вредности ствари.

8. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата ствар уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну продају. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је ствар продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

9. На купљену покретну ствар не може се стављати рекламација.          

10. Овај оглас објавити на интернет страни и  огласној табли Филијале Лесковац.

Ближе информације могу се добити на телефон број 016/243-217

        

                                                                                               ДИРЕКТОР

                                                                                               ИВАН СТАНКОВИЋ