Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Поступак принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника Д.О.О. «ПАПОВИЋ ГРАДЊА » са седиштем у Лугару

Поступак принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника Д.О.О. «ПАПОВИЋ ГРАДЊА » са седиштем у Лугару

ПИБ 103790801

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Лесковац, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника Д.О.О. «ПАПОВИЋ ГРАДЊА » са седиштем у Лугару, ПИБ 103790801, матични број20020032, на основу члана 110. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002, 72/2009, 2/2012...47/2013, 108/2013, 68/2014) и члана 192. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97. 31/2001 и «Сл.гласник РС», бр. 30/2010.), објављује

О Г Л А С

о продаји непокретности путем непосредне погодбе

1. Одређује се прво рочиште за продају непокретности путем непосредне погодбе, и то:

Р.

бр.

Опис непокретности

Број

К.П.

КО

Површина према катастру

Утврђена почетна

вредност

у дин. на дан процене

ха

а

м2

1.

пословни простор - једна просторија за коју није утврђена делатност, зграда бр. 1, улаз бр. 29, први спрат, посебни део бр. 29.

3087/2

Лебане

00

00

34

1.364.896,00

 

У К У П Н О:

 

 

 

 

 

1.364.896,00

уписана као приватна својина пореског обвезника Д.О.О. «ПАПОВИЋ ГРАДЊА » са седиштем у Лугару, у катастру непокретности Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Лебане, у листу непокретности бр.3404. за КО Лебане,  у обиму удела 1/1,  одржаће се дана 28.10.2014. године, у издвојеним просторијама Пореске управе – Филијале Лесковац у ул. Трг револуције 45, III спрат канцеларија бр. 7,  са почетком у 1200 часова. Потенцијални купци су дужни да до 1130 истог дана доставе пријаву за учешће, лично на адресу Пореска управа-Филијала Лесковац, Трг Револуције 45. Неблаговремене пријаве се неће разматрати.

2. Почетна вредност непокретности  утврђена је правоснажним решењем Министарства финансија, Пореске управе-Филијале Лесковац бр. 058-433-10-5867-7/2013- D5A05 од 02.06.2014. године и на дан процене 21.05.2014.године износи укупно 1.364.896,00 динара.

3. Продаја непокретности врши се путем непосредне погодбе.

4. Непокретност није оптерећена правом службености нити другим теретима непокретности. Непокретност се купују у виђеном стању, без права рекламације.

5. Продаја непокретности непосредном погодбом се не може обавити по цени нижој од једне трећине укупно утврђене почетне вредности, тј. по цени нижој од  454.965,34 динара.

6. Купци не могу бити, по основу непосредне погодбе,  порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као ни са њима повезана лица. Забрана за ова лица односи се и на препродају купљене непокретности, њено давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана од дана по извршеној продаји.

7. Купац-најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 дана од дана закључења продаје непосредном погодбом (члан 111. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији). Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем оглашава неважећом.

8. По окончању продаје непокретности непосредном погодбом, Пореска управа доноси решење о продаји непокретности.

9. Овај оглас објавити на огласној табли Филијале Лесковац и у дневном листу «Данас»

10. Контакт телефон 016/215-746, локал 20, Гордана Шеовић.

 

ДИРЕКТОР ФИЛИЈАЛЕ

                                                                                                                                                        Иван Станковић