Порески календар

авг 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Поступак принудне наплате јавних прихода из покретне ствари пореског обвезника Величковић Добривоја са пребивалиштем у Гаџином Хану

Поступак принудне наплате јавних прихода из покретне ствари пореског обвезника Величковић Добривоја са пребивалиштем у Гаџином Хану

Министарство финансија  – Пореска управа –Филијала Ниш, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретне ствари пореског обвезника  Величковић Добривоја  са пребивалиштем у Гаџином Хану, село Заплањска Топоница ,ЈМБГ  2304954732114,  на основу  члана 99. и 104. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл. гласник РС», број 80/2002......105/14), дана 03.12.2014. године, објављује:

О Г Л А С

о продаји покретних ствари  путем првог усменог јавног надметања седми  пут

1. Седмо рочиште за продају покретних ствари путем првог усменог јавног надметања, пореског дужника Величковић Добривоја  са пребивалиштем у Гаџином Хану, село Заплањска Топоница ,ЈМБГ  2304954732114, одржаће се дана 11.12.2014. године, са почетком у 10:00 часова, у просторијама Пореске управе - Филијале Ниш, у Нишу, улица Николе Пашића број 24, канцеларија број 118, и то:

I Покретне ствари које имају регистрациони број:

Р. б.

Врста  покретне ствари

Рег. ознака/број

 

марка

 

Тип

Број шасије

 

Број мотора

 

Година производње

 

Снага мотора у KW

 

 

Рад. зап. мотора у cm

 

Носивост у кг.

Процењена вредност у дин.

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Путничко возило

NI 082-ŽA

OPEL

OMEGA 1,8 LSJ

 

 

1987

66

1797

 

148.112,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148.112,70

2. Почетна вредност покретних ствари утврђена је записником о поновној процени пописаних покретних ствари број 128-433-06-71661/2013 ЗПП од 27.05.2014. године и износи 148.112,70  динара. На првом усменом  јавном надметању, покретне ствари се не могу продати испод 60% утврђене почетне вредности, односно за износ мањи од 88.867,62  динара.

3. Уколико је појединачна вредност покретне ствари већа од 200.000,00 динара, понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања положе депозит у висини од 10% утврђене почетне вредности појединачне покретне ствари, на рачун број: 840-1700845-84, са позивом на број одобрења 97 45 039 2304954732114 V.

4. Продаја покретних ствари  се врши путем усменог јавног надметања.

5. Заинтересовани понуђачи имају право да најкасније до дана одржавања јавне продаје сваким радним даном у времену од 11-13 часова разгледају покретну ствар која је предмет јавне продаје, у просторијама магацина »СТОТЕКС» -а, са седиштем у Нишу, ул. Бул. 12.Фебруар, трећи прилаз.

6. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица. Физичка лица су у обавези да понесу личну документацију – личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетника, овлашћење за учешће на јавном надметању као и потврду да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе.

7. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци ствари. Забрана се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

8. Ствари се продају у виђеном стању без могућности њиховог враћања ако се накнадно утврде неки недостаци и без права на накнадне рекламације.

9. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој су му продате покретне ствари уплати у року од 8 дана од дана достављања записника о продаји покретне ствари. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју су му покретне ствари продате, продаја се у односу на тог купца  оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

10. Купац обезбеђује утовар и превоз у присуству радника Пореске управе.

11. Овај оглас објавити на огласној табли Пореске управе-Филијале Ниш, и доставити пореском обвезнику.

                                                                                                                      ДИРЕКТОР      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Слађана Јанић

Истакнуто на огласној табли

Филијале Ниш дана _________.2014. године