Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји покретне имовине путем усменог јавног надметања

Оглас о продаји покретне имовине путем усменог јавног надметања

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Крушевац, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретне имовине пореског обвезника "ADAPTACIJE" D.О.О., из КРУШЕВЦА, по решењу бр. 052-433-16-04653/2016 од 22.02.2016. године,  ,  на основу члана  99. и члана 104. Закона о пoреском поступку и пореској администрацији  („Сл. Гласник РС“ бр. 80/2002, ...., 30/2018), објављује:

 Оглас о продаји покретне имовине путем усменог јавног надметања

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ  друго рочиште, за продају покретне имовине путем усменог  јавног надметања, пореског дужника "ADAPTACIJE" D.О.О., са седиштем у КРУШЕВЦУ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 166, ПИБ: 106627958, мат.бр. 20647345, и то за следећу покретну ствар која има регистрациони број:

Опис покретне ствари

Рег.

ознака

/број

Марка

Тип

Број шасије

Број мотора

Година производње

Снага мотора у КW

Радна запре

мина мотора у ccm

Тежина

Kg

Боја возила

Процењена вредност у динарима

 

Путничко возило

 

KŠ 060-PZ

PEUGEOT

508

2.0 HDI

VF38DRHF8AL028317

PSARH0110DYXH4103465

2011

103

1997

1430

9М Црна метализирана

860.520,00

 

Путничко возило

 

KŠ 075-NB

PEUGEOT

307 CC

135

VF33BRFNC83527245

PSARFN10LH2D1032318

2004

100

1997

1300

9B

Сива светла метализирана

303.110,00

Укупан износ процењене вредност покретних ствари у динарима

1.163.630,00

Продаја ће се одржати дана  14.01.2019. године са почетком у 12:00 часова у просторијама Пореске управе - Филијале Крушевац у Крушевцу, Трг Деспота Стефана бр.2, на другом спрату, у канцеларији бр. 23.

2. Почетна вредност покретних ствари утврђена је посебним записником о попису и процени број 052-433-16-04653/2016-006, од 09.10.2018. године у укупном износу од 1.163.630,00 динара. На другом усменом јавном надметању покретне ствари се не могу продати по цени нижој од 30% утврђене вредности. Продајна цена представља основицу за обрачун пореза на додату вредност, који плаћа купац по пореској стопи од 20%.

3. Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања положе депозит у висини од 10% утврђене почетне вредности покретне ствари, на рачун Пореске управе број: 840-1700845-84 Јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате  са  позивом  на  број  97  42-052-106627958, шифра плаћања 253.

4. Покретне ствари на усменом јавном надметању купују се у виђеном стању, без могућности њиховог враћања, ако се накнадно утврде неки недостаци и без права на накнадне рекламације.

5. Заинтересовани понуђачи имају право да најкасније до дана одржавања јавне продаје, сваким радним даном у времену од 11-14 часова, разгледају покретне ствари, које су предмет јавне продаје, на адреси: Крушевац, Чупићева 1/8. Особа за конталт: порески службеник, Александар Милановић, контакт телефон: 037-412-341.

6. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица, која доставе потврду да немају доспеле, а неизмирене пореске обавезе. Физичка лица су у обавези да понесу личну документацију-личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетника и овлашћење за учешће на јавном надметању.

7. Порески обвезник,  лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица,  не могу бити купци покретних ствари. Забрана се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

8. Купац-најбољи понуђач је дужан да цену по којој су му продате покретне ствари  уплати у року од 8 дана од дана достављања записника о продаји покретне ствари. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју су му покретне ствари продате, продаја се у односу на тог купца оглашава невежећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје тих ствари.

9. Купац обезбеђује утовар, односно превоз, у присуству службеника Пореске управе.

10. Овај оглас објавити на огласној табли Филијале Крушевац, на интернет страни и доставити пореском обвезнику.              

            

                                                        ДИРЕКТОР

  Верољуб Вучићевић