Порески календар

окт 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

034-433-06-06503/2018

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Чачак у поступку принудне наплате по Решењу број: 034-433-06-06503/2018 од 02.10.2018. године о принудној наплати из покретних ствари пореског обвезника „FULL ČISTO“ DOO из Чачка, ПИБ 106 667 328, на основу члана 104. став 8. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл. гласник РС» бр. 80/2002 ... 30/2018),  дана 03.01.2019. године, објављује:

О Г Л А С

о продаји покретних ствари

путем усменог јавног надметања

1. ДРУГО рочиште за продају покретне ствари путем усменог јавног надметања одржаће се дана 11.01.2019. године у 11:00 часова у Пореској управи – Филијали Чачак, Градско шеталиште 22. - канцеларија број 18.

2. Јавним надметањем продаје се следећа покретна ствар:

Категорија

ТЕРЕТНО ВОЗИЛО

Регистарска ознака

ČA 051-NI

Марка

FIAT

Тип

DOLBO 1.3 MJTD BASE

Број шасије

ZFA22300005275430

Број мотора

188A90000319176

Година производње

2004.

Снага мотора

51kw

Радна запремина

1 248 cm3

Број седишта за седење

2

Маса

1300 kg

Носивост

550 kg

Боја

1B ЖУТА СВЕТЛА

Процењена вредност

146 170.10 динара

3. Продаја покретне ствари врши се путем усменог јавног надметања. Усменим јавним надметањем сматра се усмено јавно надметање на коме учествује најмање два понуђача.

4.  На другом усменом јавном надметању, покретна ствар се не може продати по цени нижој од 30% утврђене почетне вредности, осим ако се порески обвезник писмено сагласи са продајом покретне ствари за износ који је мањи од 30% утврђене почетне вредности.

Продајна цена представља основицу за обрачун ПДВ-а, који плаћа купац по пореској стопи од 20%.

5. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна лица, предузетници и физичка лица. Физичка лица су у обавези да донесу важећу личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетничке радње. Лица која се појављују у име и за рачун других лица у обавези су да донесу и овлашћења за учешће на јавном надметању.

6. На усменом јавном надметању  могу учествовати само лица која доставe уверење о измиреним пореским обавезама издатим од Пореске управе надлежне према седишту – пребивалишту лица, које не може бити старије од 15 дана од дана издавања. 

7. Порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као и са њима повезана лица не могу бити купци покретних ствари. Забрана се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима у периоду од годину дана по извршеној продаји.

8. Покретна ствар се купује у виђеном стању без права на рекламацију и без  могућности њеног враћања ако се накнадно утврде неки недостаци.

9. Купац је дужан да износ за који му је покретна ствар продата, увећан за 20% ПДВ-а уплати у року од 8 дана од дана када му је достављен записник о продаји покретне ствари,  на рачун број: 840-1700845-84, са позивом на број одобрења  97 - 21 034 106667328 V. Ако купац у одређеном року не уплати укупан износ за коју му је покретна ствар продата, продаја се односу на тог купца оглашава неважећом и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

10. Покретна ствар се преузима у присуству радника Пореске управе, а купац обезбеђује превоз покретне ствари.

11. Покретна ствар се може видети сваког радног дана до дана одржавања јавног надметања, у периоду од 09:00 часова до 14:00 часова уз претходну најаву пореском извршитељу на телефон 064/842-37-38.

12. Оглас о продаји истаћи на огласној табли Филијале, објавити на интернет страни Пореске управе и доставити пореском обвезнику.

13. За додатне информације контакт телефон 032 346-613 - Одсек за наплату Филијале Чачак.

                                                                                                                             Директор

                                                                                                                       Миодраг Поповић