Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Продајa покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле усменим јавним надметањем

Продајa покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле усменим јавним надметањем

Министарство финансија, Пореска управа - Централа, Регионално одељење за материјалне ресурсе Крагујевац, на основу члана 104. и 134. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (" Сл. гласник РС", бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др.закон, 62/06- др.закон,, 61/07, 20/09, 72/09- др.закон, 53/10, 101/11, 2/12- исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16...., 30/18 и 95/2018), оглашава:

Продају покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле усменим јавним надметањем

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја усменим јавним надметањем покретних ствари одузетих у поступку  пореске контроле, решењем Филијале Нови Пазар број: број: 47-00028/2019-0075-042  од 27.02.2019. године.

Ствари које се продају (гардероба), налазе се на чувању у Пореској управи, Филијала Нови Пазар, АВНОЈ-а бб.

Продаја усменим јавним надметањем, по овом огласу, одржаће се 16.04.2019. године у 12.00 часова, у просторијама Пореске управе – Филијала Нови Пазар, канцеларија директора Филијале, улица АВНОЈ-а бб.

Укупна почетна продајна вредност  робе по Записнику о процени износи 688.900,00 динара, без ПДВ.

Оглас о продаји усменим јуавним надметањем објављен je на огласним таблама Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац, у Крагујевцу, ул. 27. марта 14 и Филијале Нови Пазар и на интерном порталу Пореске управе (www.poreskauprava.gov.rs), а образац „Пријава за учешће“ и спецификација робе, могу се сваком потенцијалном купцу, по захтеву који стигне на е-mail milica.andrejic@purs.gov.rs доставити и електронском поштом.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право учешћа у продаји усменим јавним надметањем имају сва заинтересована физичка лица, предузетници и правна лица која испуне следеће услове:

- уплате депозит у висини од 10% од укупне почетне вредности за покретне ствари – гардероба, обућа и парфеми,  у износу од 68.890,00  динара на уплатни рачун број: 840-1049804-15 (позив на број: 47-00028/2019-0075-042), за сврху учешћа у поступку јавне продаје и доказ о уплати доставе Комисији за продају, приликом пријављивања за учешће на овој јавној продаји.

-уплата депозита од 10% се мора извршити најмање један дан пре одржавања усменог јавног надметања, односно најкасније 15.04.2019. године;

- пријаве се за учешће у продаји усменим јавним надметањем достављањем Комисији за продају попуњеног обрасца Пријава за учешће у продаји ;

- доставе Комисији за продају пуномоћје за физичко лице када је подносилац Пријаве правно лице или доказ да је учесник у поступку продаје усменим јавним надметањем законски заступник правног лица, подносиоца Пријаве;

- ставе на увид важећу личну карту или пасош, ради усаглашавања са подацима из Пријава за учешће у продаји усменим јавним надметањем.

Уплата депозита сматра се доказаном ако је евидентирана на изводу Управе за трезор код које се води уплатни рачун Пореске управе. Купац не може доказивати уплату депозита.

3. УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Јавна продаја првим усменим јавним надметањем, по овом јавном огласу, спровешће се ако се јаве најмање два понуђача.

Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци одузетих ствари које се излажу продаји.

Ствари које се излажу јавној продаји на првом усменом јавном надметању, продају се купцу који понуди највишу купопродајну вредност, а која не може бити нижа од 60% од почетне продајне вредности.

У случају да купац одузетих ствари, у року од осам дана од дана када му је достављен записник о продаји, не уплати вредност за коју су му те ствари продате, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје тих ствари. Понуђачима који  нису изгубили право на повраћај депозита, депозит се враћа у року од 8 (осам) дана од дана спроведног поступка продаје.

Ствари које се излажу продаји, купују се у постојећем – „виђеном стању“, тако да се купац одузетих ствари одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних или правних недостатака на предметним стварима.

Додатне информације и обавештења у вези са предметом и условима продаје, могу се добити на број телефона 064/84-23-883, сваким радним даном од 9,00 до 15,00 часова, а контакт особа је Милица Андрејић, и на телефон 064/84-23-514 – Халил Аличковић, порески инспектор у Филијали Нови Пазар.

Заинтересована лица могу разгледати ствари које се излажу продаји, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова, уз претходни договор са контакт особом.