Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји покретне ствари путем првог усменог јавног надметања трећи пут

Оглас о продаји покретне ствари путем првог усменог јавног надметања трећи пут

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Кикинда, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског oбвезника "ТEMPOREX" Д.О.О, ПИБ:101100052 седиштем у Сенти, ул. Суботички пут, бр 23, на основу члана 99 и 104. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл. гласник РС» брoj 80/2002, ... и 95/18), дана 11.07.2019. године,  доноси:

Оглас о продаји покретне ствари путем првог усменог јавног надметања трећи пут

            1. ЧЕТВРТО рочиште за продају покретних ствари путем првог усменог јавног надметања у поступку принудне наплате пореске обавезе код пореског обвезника "ТEMPOREX" Д.О.О, ПИБ:101100052 седиштем у Сенти, ул. Суботички пут, бр 23 одржаће се дана 26.07.2019. године, са почетком у 10:00 часова у просторијама Пореске управе - Филијале Кикинда, у КИКИНДИ, улица ТРГ СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА број 34, канцеларија број 16, и то:

1.ТЕРЕТНО ВОЗИЛО :               

 • Марка :                                    PEUGEOT
 • Mодел:                                     205
 • Година производње:             1996
 • Дадтум прве регистрације  03.07.1996
 • Снага мотора:                         44 KW
 • Радна запремина :                 1769
 • Број мотора:                           10CV4A4002418
 • Број шасије:                          VF320TA9225482534

 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ: 120.094,40 дин

 

2.ТЕРЕТНО ВОЗИЛО :               

 • Марка :                                    RENAULT
 • Mодел:                                     CLIO
 • Година производње:            1999
 • Дадтум прве регистрације  06.08.2003
 • Снага мотора:                        59 KW
 • Радна запремина :                1870
 • Број мотора:                           F8QL662C048138
 • Број шасије:                          VF1SBOROF19593953

 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ: 151.154,60 дин

                     

2. Почетна вредност покретних ствари утврђена је записником о поновној  процени број 231-433-16-00359/2018-Ј2С05-4 од 19.11.2018. године и износи 271.249,00 динара.

3. На првом усменом јавном надметању, покретна ствар се не може продати по цени нижој од 60% процењене вредности, на постигнуту цену се на основу  чл. 3, чл. 4, чл. 23. став 1. Закона о ПДВ ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004...30/2018) обрачунава порез на додату вредност по општој стопи од 20%.

4. Уколико је појединачна вредност покретне ствари већа од 200.000,00 динара, понуђачи су дужни да уплате депозит у висини од 10% утврђене почетне вредности појединачне покретне ствари, на рачун број: 840-1700845-84, са позивом на број одобрења  97 19215101100052.

5. Продаја покретних ствари  се врши путем усменог јавног надметања.

6. Заинтересовани понуђачи имају право да најкасније до дана одржавања јавне продаје, сваким радним даном у времену од 11-13 часова разгледају покретну ствар која је предмет јавне продаје, у просторијама магацина ЦЕНТРАЛНИ МАГАЦИН ПОРЕСКЕ УПРАВЕ "МАШИНОРЕМОН" У НОВОМ САДУ ул. СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ 165.

7. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица.

Физичка лица су у обавези да понесу важећу личну карту као и уверење о измиреним пореским обавезама не старије од 8 дана, а правна лица  и предузетници  одговарајућу документацију о регистрацији правног лица односно предузетника,  овлашћење за учешће на јавном надметању, као и уверење о измиреним пореским обавезама не старије од 8 дана, од одржавања јавне продаје. 

8. Не могу бити понуђачи на јавном надметању лица који имају доспеле а неизмирене пореске обавезе на дан одржавања јавног надметања.

9. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци ствари. Забрана се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

10. Ствари се продају у виђеном стању без могућности њиховог враћања ако се накнадно утврде неки недостаци и без права на накнадне рекламације.

11. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој су му продате покретне ствари уплати у року од 8 дана од дана достављања записника о продаји покретне ствари. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју су му покретне ствари продате, продаја се у односу на тог купца  оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

12. Купац обезбеђује утовар и превоз у присуству радника Пореске управе.

13. Овај оглас истаћи на огласној табли  Пореске Управе Филијале КИКИНДА, и Пореске Управе Филијале Кикинда група СЕНТА,  и доставити пореском обвезнику.

ДИРЕКТОР

ЛАЗАР МАРКОВ