Порески календар

мај 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Продаја непосредном погодбом покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле

Продаја непосредном погодбом покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле

Министарство финансија Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Одељење за поступање са робом, на основу члана 104. и члана 134. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, број: 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др.закон, 62/06 – др.закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др.закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16 ,108/2016, 30/18 и 95/18), оглашава:

ПРОДАЈУ непосредном погодбом покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле

  1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја непосредном погодбом између понуђача-купца и Пореске управе, покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле и то Ади дизела.

Продаја непосредном погодбом по овом огласу, одржаће се дана19.07.2019. године, са почетком у 11,00 часова, у просторијама  Пореске управе у Београду, Сремска 6, други спрат.

Укупна почетна вредност течних горива нафтног порекла који се излажу овој продаји је 19.791,12  динара, без aкцизе и ПДВ-а. Ствари које се излажу продаји, одређене су по врсти, количини и појединачној почетној продајној вредности:

 Локација,  Сомбор , Обзир-Павловић 62

Р.бр.

Назив производа

Количина

Цена

Вредност

1.

Ади  дизел

305,23 лит.

64,84 дин.

19,791.12 динара

На основу Извештаја о испитивању „NTC NIS-Naftagas“ д.о.о. Нови Сад, бр.571733 од 01.06.2019.године за Евро Дизел СП - 03.03.01-002, утврђено је да производ задовољава захтев према Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (СЛ. гласник РС бр.111/15..... 101/2018) односно захтевe стандарда SRPS EN 590:2014, Правилнику о техничким  и другим захтевима за течни нафтни гас (Сл.гласник РС бр. 97/10...63/13) Правилнику о измени и допуни Правилника о техничким и другим другим захтевима за течни нафтни гас (Сл. гласник бр. 123/12) као и да имају задовољавајућу концентрацију националног маркера типа А.

Оглас је објављен на огласној табли Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе, Сремска 6, магацину Пореске управе Лештане ул. Кружни пут бр. 38, а може  се преузети и на  интернет адреси purs.gov.rs/Aktuelnosti/Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari.

  1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

На јавној продаји право надметања имају правна лица и предузетници који испуне следеће услове:

-          пријаве се за учешће попуњавањем обрасца Пријаве за учешће на непосредној погодби (добијају је непосредено пред почетак продаје);

-          доставе Комисији за продају, пуномоћје за физичко лице када је подносилац Пријаве правно лице, предузетник или доказ да је учесник на продаји законски заступник правног лица односно предузетника подносиоца Пријаве.

-          приложе на увид важећу личну карту или пасош, ради усаглашавања са подацима из Пријаве за учешће на продаји.

-          попуне Изјаву (важи за све осим правних лица регистрованих за промет нафтних деривата) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да се нафтни деривати неће користити за даљу продају већ искључиво за сопствене потребе.

III.            УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Нафтни деривати се продају искључиво у укупној количини понуђеној у овом огласу.

Ствари које се излажу продаји, продају се купцу који понуди највишу купопродајну вредност, а која  не може бити  нижа од 60% од почетне продајне вредности. Вредност робе постигнута непосредном погодбом увећана за припадајућу акцизу (у зависности од врсте нафтних деривата) представља пореску основицу за обрачун ПДВ-а.

У складу са Законом о акцизама („Сл. гласник РС“ бр. 108/16,... и 30/18 и 04/2019- усклађени динарски износи акциза), обвезник акцизе је купац акцизних производа одузетих у поступку контроле, а које продаје државни орган (члан 6, тачка 2, став 5).

Преузимање деривата нафте врши се на складиштима продавца након извршеног плаћања  по предрачуну. Купац је дужан да купљене деривате нафте преузме са постојећих складишта продавца.

Ствари које се излажу продаји купују се у постојећем стању,  тако да се купац одузетих ствари одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних или правних недостатака на предметним стварима.

Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци одузетих ствари које се излажу продаји.

У случају да купац одузетих ствари, у року од осам дана од дана када му је достављен записник о продаји, не уплати вредност за који су му те ствари продате, увећану за припадајући порез на додату вредност, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари. Понуђачима који нису изгубили право на повраћај депозита, депозит се враћа у року од 8 (осам) дана од дана спроведеног поступка продаје.

Додатне информације  и обавештења у вези са предметом и условима продаје, могу се добити на број телефона 011/2638-949, а особе за контакт су Богдан Витас, bogdan.vitas@purs.gov.rs; Маја Бајовић maja.bajovic@purs.gov.rs