Порески календар

апр 2023

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји покретних ствари путем другог усменог јавног надметања

Оглас о продаји покретних ствари путем другог усменог јавног надметања

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Крагујевац, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског oбвезника DUŠAN KOP GRADNJA, из Ердеча, Општина Крагујевац, ул. Др. Десе Милосављевић 57, ПИБ: 111955039, на основу  члана 99. и 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл. гласник РС» брoj 80/2002, ... и 138/22) објављује:

О Г Л А С

о продаји покретних ствари путем другог усменог јавног надметања  

1. Друго рочиште за продају покретних ствари путем усменог јавног надметања у поступку принудне наплате пореске обавезе пореском oбвезнику DUŠAN KOP GRADNJA, из Ердеча, Општина Крагујевац, ул. Др. Десе Милосављевић 57, ПИБ: 111955039, одржаће се дана 23.03.2023. године, са почетком у 12:00 часова у просторијама Пореске управе - Филијале Крагујевац, у Крагујевцу, улица 27. Марта број 14, у сали за састанке, и то за покретне ствари које имају регистарски број:

Врста покретне ствари

Рег. ознака/ број

Марка

Тип

Број шасија

Број мотора

Година производње

Снага мотора KW

Радна запремина мотора cm

Носивост   кг

Процењена вредност у РСД

 

TBL_DATA_START_GENERATED_BY_TH

TBL_DATA_START_GENERATED_BY_TH

TBL_DATA_START_GENERATED_BY_TH

TBL_DATA_START_GENERATED_BY_TH

TBL_DATA_START_GENERATED_BY_TH

TBL_DATA_START_GENERATED_BY_TH

TBL_DATA_START_GENERATED_BY_TH

TBL_DATA_START_GENERATED_BY_TH

TBL_DATA_START_GENERATED_BY_TH

TBL_DATA_START_GENERATED_BY_TH

 

 

Путничко возило

KG-121-BČ

MERCEDES-BENZ

SPRINTER 313 CDI

WDB9036721R432973

61198150615913

2002

95.0

2148.0

0.0

488.224,50

 

Теретно возило

KG-156-VJ

MAN MAUER

17285

TP1217606802

185003758052C1

2002

206

9871

10515

1.131.348,70

 

{"Теретно возило";"Теретно возило";"Теретно возило";"Путничко возило";"Теретно возило";"Теретно возило";"Теретно возило"}

{"KG-183-FC";"KG-209-GO";"KG-209-OF";"KG-121-BČ";"KG-237-NS";"KG-171-LK";"KG-197-TI"}

{"FORD";"FORD";"MERCEDES-BENZ";"MERCEDES-BENZ";"MAN";"MERCEDES-BENZ";"MAN"}

{"TRANSIT";"TRANSIT";"CITAN";"SPRINTER 313 CDI";"TGL8.180 4X2";"ATEGO 818L";"8136"}

{"WFOCXXGBFC3E40428";"WF0CXXTTFC5P85362";"WDF4156031U148348";"WDB9036721R432973";"WMAN03ZZ88Y208166";"WDB9702131L054843";"WMAL20U588G130676"}

{"D0FA3E40428";"FXFA5P85362";"K9KB608035341";"61198150615913";"06918406071840";"90491700503456";"058842538P371"}

{"2003";"2005";"2014";"2002";"2007";"2005";"1998"}

{"92.0";"85.0";"66.0";"95.0";"132.0";"130.0";"114.0"}

{"2402.0";"2402.0";"1461.0";"2148.0";"4580.0";"4249.0";"4580.0"}

{"1490.0";"1227.0";"517.0";"0.0";"3220.0";"3090.0";"2660.0"}

 

{"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00";"0,00"}

2. Почетна вредност покретних ствари утврђена је Записником o процени број: 049-433-01-38406/2022-2100-006-001-3 од 10.11.2022. године и укупно износи 1.619.573,20 РСД динара. На другом усменом јавном надметању, покретне ствари се не могу продати испод 30% од утврђене почетне вредности. Продајна цена представља основицу за обрачун ПДВ коју плаћа купац по пореској стопи од 20%.

3. Уколико је појединачна почетна вредност покретне ствари већа од 200.000,00 динара, понуђачи су дужни да најкасније до 22.03.2023. године уплате депозит у висини од 10% утврђене почетне вредности, за покретну ствар за коју се надмећу на рачун број: 840-1700845-84 Јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате са позивом на број одобрења 97 52049111955039V, шифра плаћања 253. Лица која уплату изврше након предвиђеног рока неће моћи да учествују на јавном надметању.

4. Продаја покретних ствари  се врши путем усменог јавног надметања на коме учествују најмање два понуђача.

5. Заинтересовани понуђачи могу да разгледају покретне ствари које су предмет јавне продаје, у договору са овлашћеним лицем Пореске управе Филијале Крагујевац - Оливера Марковић: 034/355-216 и 063/566-722 или канцеларија 213 у улици 27. Марта 14, 34000 Крагујевац, дана 20.03.2023. и 21.03.2023. године у периоду од 11,00-13,00 часова на адреси пословног седишта пореског обвезника ул. Др. Десе Милосављевић 57, Ердеч.

6. Право учешћа на усменом јавном надметању имају сва правна и физичка лица, која доставе доказе.

Физичка лица су у обавези да Пореској управи - Филијала Крагујевац доставе доказ о извршеној уплати депозита, очитану личну карту или фотокопију исте и уверење да немају доспеле а неизмирене обавезе по основу јавних прихода од надлежног Министарства Финансија-Пореске Управе и Локалне пореске управе.

Правна лица и предузетници су у обавези да Пореској управи - Филијала Крагујевац доставе доказ о извршеној уплати депозита, овлашћење за лице које ће учествовати на усменом јавном надметању и уверење да немају доспеле а неизмирене обавезе по основу јавних прихода од надлежног Министарства Финансија-Пореске Управе и Локалне пореске управе.

 

7. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци предметних покретних ствари.

Забрана се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

8. Ствари се продају у виђеном стању без могућности њиховог враћања ако се накнадно утврде неки недостаци и без права на накнадне рекламације.

9. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој су му продате покретне ствари уплати у року од 8 дана од дана достављања записника о продаји покретне ствари. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју су му покретне ствари продате, продаја се у односу на тог купца  оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

10. Купац обезбеђује и сноси трошкове преузимања покретних ствари утовар и превоз у присуству радника Пореске управе.

11. Овај оглас истаћи на огласној табли Филијале Крагујевац, на Интернет страни Пореске управе и дневном листу „Курир“.