Порески календар

јун 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Поље 1.4 Обрасца ПОПДВ

У пољу 1.4 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о промету добара и услуга из члана 24. став 1. Закона, осим о промету добара и услуга за које је прописано исказивање података у пољ. 1.1 и 1.3 Обрасца ПОПДВ, укључујући и податке о промету инвестиционог злата и промету услуга посредовања код промета инвестиционог злата на који се не обрачунава ПДВ у складу са Законом. Поред тога, у пољу 1.4 Обрасца ПОПДВ исказују се и подаци о промету добара и услуга у вези са АПКМ (нпр. износ накнаде за услуге превоза добара која се отпремају са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ), а за који је у складу са Законом прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, осим о промету добара за који је прописано исказивање података у пољу 1.2 Обрасца ПОПДВ.

У пољу 1.4 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о:

 • износу накнаде за превозне и остале услуге, које су повезане са увозом добара, ако је вредност тих услуга садржана у основици из члана 19. став 2. Закона (промет из члана 24. став 1. тачка 1) Закона, за који су услови за пореско ослобођење прописани одредбама члана 2. ст. 1. до 3. Правилника о пореским ослобођењима);
 • износу накнаде за промет добара која инострани прималац отпрема у пртљагу који носи са собом у иностранство, ако се добра отпремају пре истека три календарска месеца по испоруци тих добара и ако је укупна вредност испоручених добара већа од 150 EUR, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије, укључујући ПДВ (промет из члана 24. став 1. тачка 4) Закона, за који је услов за пореско ослобођење прописан одредбом члана 5. став 1. Правилника о пореским ослобођењима);

Напомена:

Овакав начин остваривања пореског ослобођења за промет добара која инострани прималац отпрема у пртљагу који носи са собом у иностранство примењује се до 31.12.2018. године.

 • износу накнаде за промет добара која путник отпрема у иностранство у личном пртљагу, за некомерцијалне сврхе, ако путник у Републици Србији нема пребивалиште ни боравиште, ако се добра отпремају пре истека три календарска месеца по истеку календарског месеца у којем је извршен промет добара, ако је укупна вредност испоручених добара већа од 100 EUR у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије, укључујући и ПДВ, и ако обвезник ПДВ поседује доказ да је путник отпремио добра у иностранство (промет из члана 24. став 1. тачка 4) Закона, за који је услов за пореско ослобођење прописан одредбом члана 5. став 1. Правилника о пореским ослобођењима);

Напомена:

Овакав начин остваривања пореског ослобођења за промет добара која путник отпрема у иностранство у личном пртљагу примењује се од 01.01.2019. године.

 • износу накнаде за превозне и друге услуге корисницима слободних зона које су непосредно повезане са уносом добара у слободну зону, за које би обвезник - корисник слободне зоне имао право на одбитак претходног пореза када би те услуге набављао за потребе обављања делатности ван слободне зоне (промет из члана 24. став 1. тачка 5) Закона, за који су услови за пореско ослобођење прописани одредбама члана 7. став 1. Правилника о пореским ослобођењима);
 • износу накнаде за превозне и друге услуге које су непосредно повезане са уносом добара у слободну зону страном лицу које има закључен уговор са корисником слободне зоне, да та добра угради у добра намењена отпремању у иностранство (промет из члана 24. став 1. тачка 5а) Закона за који су услови за пореско ослобођење прописани одредбама члана 8б Правилника о пореским ослобођењима);
 • износу накнаде за промет добара која су у поступку царинског складиштења (промет из члана 24. став 1. тачка 6) Закона, за који су услови за пореско ослобођење прописани одредбама члана 9. став 1. Правилника о пореским ослобођењима);
 • износу накнаде за отпремање добара у слободне царинске продавнице отворене на ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни саобраћај на којима је организована пасошка и царинска контрола ради продаје путницима у складу са царинским прописима (у даљем тексту: слободне царинске продавнице), као и на испоруку добара из слободних царинских продавница (промет из члана 24. став 1. тачка 6а) Закона, за који су услови за пореско ослобођење прописани одредбама члана 10. ст. 1. и 2. и члана 11. Правилника о пореским ослобођењима);
 • износу накнаде за услуге радова на покретним добрима набављеним од стране иностраног примаоца услуге у Републици, или која су увезена ради оплемењивања, оправке или уградње, а која после оплемењивања, оправке или уградње, испоручилац услуге, инострани прималац или треће лице, по њиховом налогу, превози или отпрема у иностранство (промет из члана 24. став 1. тачка 7) Закона, за који су услови за пореско ослобођење прописани одредбама члана 12. став 1. и члана 13. став 1. Правилника о пореским ослобођењима);
 • износу накнаде за превозне и остале услуге које су у вези са извозом, транзитом или привременим увозом добара, осим услуга које су ослобођене од ПДВ без права на порески одбитак у складу са овим законом (промет из члана 24. став 1. тачка 8) Закона, за који су услови за пореско ослобођење прописани одредбама члана 14. ст. 1. и 2, члана 15. ст. 1. до 3. и члана 16. ст. 1. и 2. Правилника о пореским ослобођењима);
 • износу накнаде за услуге међународног превоза лица у ваздушном саобраћају, с тим што за нерезидентно ваздухопловно предузеће пореско ослобођење важи само у случају узајамности (промет из члана 24. став 1. тачка 9) Закона);
 • износу накнаде за испоруке летилица, сервисирање, поправке, одржавање, чартерисање и изнајмљивање летилица, које се претежно користе уз накнаду у међународном ваздушном саобраћају, као и испоруке, изнајмљивање, поправке и одржавање добара намењених опремању тих летилица (промет из члана 24. став 1. тачка 10) Закона, за који су услови за пореско ослобођење прописани одредбама члана 18. став 1. Правилника о пореским ослобођењима);
 • износу накнаде за промет добара и услуга намењених непосредним потребама летилица које се претежно користе уз накнаду у међународном ваздушном саобраћају (промет из члана 24. став 1. тачка 11) Закона, за који су услови за пореско ослобођење прописани одредбама члана 18. став 4. Правилника о пореским ослобођењима);
 • износу накнаде за услуге међународног превоза лица бродовима у речном саобраћају, с тим што за нерезидентно предузеће које врши међународни превоз лица бродовима у речном саобраћају, пореско ослобођење важи само у случају узајамности (промет из члана 24. став 1. тачка 12) Закона);
 • износу накнаде за испоруке бродова, сервисирање, поправке, одржавање и изнајмљивање бродова, који се претежно користе уз накнаду у међународном речном саобраћају, као и испоруке, изнајмљивање, поправке и одржавање добара намењених опремању тих бродова (промет из члана 24. став 1. тачка 13) Закона, за који су услови за пореско ослобођење прописани одредбама члана 20. став 1. Правилника о пореским ослобођењима);
 • износу накнаде за промет добара и услуга намењених непосредним потребама бродова који се претежно користе уз накнаду у међународном речном саобраћају (промет из члана 24. став 1. тачка 14) Закона, за који су услови за пореско ослобођење прописани одредбама члана 20. став 4. Правилника о пореским ослобођењима);
 • износу накнаде за испоруке злата Народној банци Србије (промет из члана 24. став 1. тачка 15) Закона);
 • износу накнаде за промет добара и услуга намењених за службене потребе дипломатских и конзуларних представништава, службене потребе међународних организација, ако је то предвиђено међународним уговором, личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних представништава, укључујући и чланове њихових породица и личне потребе страног особља међународних организација, укључујући чланове њихових породица, ако је то предвиђено међународним уговором (промет из члана 24. став 1. тачка 16) Закона, за који се пореско ослобођење остварује у складу са одредбама чл. 22. и 23. Правилника о пореским ослобођењима);
 • износу накнаде за промет добара и услуга који се врши у складу са уговорима о донацији закљученим са државном заједницом Србија и Црна Гора, односно Републиком, ако је тим уговором предвиђено да се из добијених новчаних средстава неће плаћати трошкови пореза, у делу који се финансира добијеним новчаним средствима осим ако ратификованим међународним уговором није друкчије предвиђено (промет из члана 24. став 1. тачка 16а) Закона, за који се пореско ослобођење остварује у складу са одредбама чл. 27. до 29а Правилника о пореским ослобођењима);
 • износу накнаде за промет добара и услуга који се врши у складу са уговорима о кредиту, односно зајму, закљученим између државне заједнице Србија и Црна Гора, односно Републике и међународне финансијске организације, односно друге државе, као и између треће стране и међународне финансијске организације, односно друге државе у којем се Република Србија појављује као гарант, односно контрагарант, у делу који се финансира добијеним новчаним средствима, ако је тим уговорима предвиђено да се из добијених новчаних средстава неће плаћати трошкови пореза (промет из члана 24. став 1. тачка 16б) Закона, за који се пореско ослобођење остварује у складу са одредбама чл. 33. и 34. Правилника о пореским ослобођењима);
 • износу накнаде за промет добара и услуга који се врши на основу међународних уговора, ако је тим уговорима предвиђено пореско ослобођење, осим међународних уговора о донацији, кредиту и зајму наведених у претходне две алинеје (промет из члана 24. став 1. тачка 16в) Закона, за који се пореско ослобођење остварује у складу са одредбама чл. 38. и 39. Правилника о пореским ослобођењима);
 • износу накнаде за услуге посредовања које се односе на промет добара и услуга из члана 24. став 1. тач. 1) - 16) Закона (промет из члана 24. став 1. тачка 17) Закона);
 • износу накнаде за промет инвестиционог злата на који се не обрачунава ПДВ у складу са Законом;
 • износу накнаде за промет услуга посредовања код промета инвестиционог злата на које се не обрачунава ПДВ у складу са Законом.

У пољу 1.4 Обрасца ПОПДВ исказују се и подаци о

 • износу за који је повећана накнада за промет добара и услуга о којем се исказују подаци у овом пољу, независно од тога да ли је промет извршен у пореском периоду у којем је накнада повећана или у неком од претходних пореских периода;
 • износу за који је смањена накнада за промет добара и услуга о којем се исказују подаци у овом пољу, независно од тога да ли је промет извршен у пореском периоду у којем је накнада смањена или у неком од претходних пореских периода.

Ако је у истом пореском периоду наплаћен аванс и извршен промет за који је наплаћен аванс, у Обрасцу ПОПДВ исказују се само подаци о накнади за извршен промет.

Износ накнаде за промет о којем се исказују подаци у пољу 1.4 Обрасца ПОПДВ, не умањује се за износ аванса за тај промет.

Податак у пољу 1.4 Обрасца ПОПДВ може бити са предзнаком „минусˮ.