Порески календар

нов 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Поље 3.5 Обрасца ПОПДВ

У пољу 3.5 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу за који је накнадно, након извршеног промета, повећана основица у смислу члана 21. Закона, односно о износу за који је повећан ПДВ због измене основице или по другом основу, у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ.

У зависности од тога да ли је обвезник ПДВ који врши промет добара, односно услуга порески дужник за тај промет, у пољу 3.5 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу:

  • за који је повећана основица, односно износу за који је повећан ПДВ по основу измене основице или по другом основу – ако је обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга порески дужник за промет код којег долази до повећања основице, односно ПДВ;
  • за који је повећана основица – ако обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга није порески дужник за промет код којег долази до повећања основице.

Податак о износу за који је повећана основица, односно податак о износу за који је повећан ПДВ због измене - повећања основице исказује се у пољу 3.5 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је дошло до тог повећања, независно од тога да ли је промет по основу којег је повећана основица, односно ПДВ извршен у истом пореском периоду или у неком од претходних пореских периода.

До повећање основице најчешће долази због накнадног зарачунавања споредних трошкова који су настали у вези са претходно извршеним прометом добара или услуга.

Правилником о измени пореске основице ближе је уређено повећање основице за обрачунавање ПДВ.

У пољу 3.5 Обрасца ПОПДВ исказује се и износ дугованог ПДВ у складу са чланом 40. Закона (износ ПДВ који обвезник дугује по основу брисања из евиденције за ПДВ). Наиме, чланом 40. Закона прописано је да je обвезник ПДВ који је поднео захтев за брисање из евиденције за ПДВ дужан да, на дан престанка ПДВ активности, изврши попис добара, укључујући и објекте и опрему за обављање делатности и улагања у објекте, као и датих аванса, по основу којих је имао право на одбитак претходног пореза у складу са Законом, да утврди износ претходног пореза у залихама и датим авансима и изврши исправку одбитка претходног пореза за опрему, објекте и улагања у објекте у складу са Законом. Истим чланом је прописано да износ претходног пореза садржаног у залихама и датим авансима, као и износ исправљеног одбитка претходног пореза, обвезник ПДВ исказује као дуговани порез.

Напомена:

повећање основице и обрачунатог ПДВ не врши се због вишег курса стране валуте на дан плаћања у односу на курс стране валуте који је важио на дан настанка пореске обавезе у складу са Законом, ако је накнада за добра или услуге изражена у страној валути, а наплаћује се у динарима, односно ако је уговорена и наплаћује се у страној валути, под условом да је при утврђивању основице и обрачунатог ПДВ и наплати накнаде примењена иста врста курса динара исте банке.

Подаци у пољу 3.5 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минусˮ.