Порески календар

феб 2023

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Физичка лица    Преглед прописа    Корисничка упутства    Kорисничко упутство за подношење пријаве за годишњи порез на доходак грађана у електронском облику

Kорисничко упутство за подношење пријаве за годишњи порез на доходак грађана у електронском облику

Ово корисничко упутство намењено је пореским обвезницима који Пореској управи подносе пријаву за годишњи порез на доходак грађана у електронском облику преко портала Пореске управе.

Годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка лица која су у календарској години остварила доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

Порески обвезници су:

1) резиденти за доходак остварен на територији Републике и у другој држави;

2) нерезиденти за доходак остварен на територији Републике.

Према члану 87. став 2. Закона о порезу на доходак грађана  (''Сл. гласник РС'', бр. 24/01,...,44/21, у даљем тексту: Закон) дохотком се сматра годишњи збир:

1) зарада из чл. 13. до 15б овог закона;

2) опорезиви приход од самосталне делатности из члана 33. став 2. и члана 40. овог закона;

3) опорезиви приход од ауторских и сродних права и права индустријске својине из чл. 55. и 60. овог закона;

4) опорезиви приход од непокретности из члана 65в овог закона;

5) опорезиви приход од давања у закуп покретних ствари из члана 82. ст. 3. и 4. овог закона;

6) опорезиви приход спортиста и спортских стручњака из члана 84а овог закона;

7) опорезиви приход од пружања угоститељских услуга из члана 84б овог закона;

8) опорезиви други приходи из члана 85. овог закона;

9) приходи по основима из тач. 1) до 6) и тачке 7), остварени и опорезовани у другој држави за обвезнике из члана 87. став 1. тачка 1) Закона.

За порез на доходак грађана и доприносе за обавезно социјално осигурање плаћене у Републици Србији на терет лица које је остварило приход умањују се:

- зарада, односно лична зарада предузетника и предузетника пољопривредника,

- опорезиви приход од самосталне делатности за предузетнике паушалце,

- опорезиви приход од ауторских и сродних права и права индустријске својине,

- опорезиви приход спортиста и спортских стручњака, и

- опорезиви други приходи из члана 85. Закона.

За порез на доходак грађана који је плаћен у Републици Србији умањују се следећи приходи:

- опорезиви приход од самосталне делатности за предузетнике који воде пословне књиге,

- опорезиви приход од непокретности,

- опорезиви приход од давања у закуп покретних ствари,

- опорезиви приходи од пружања угоститељских услуга, и

- опорезиви други приходи из члана 85. Закона.

Доходак из члана 87. став 2. Закона се увећава за износ који се, у календарској години за коју се утврђује годишњи порез, обвезнику исплати по основу повраћаја доприноса за обавезно социјално осигурање у складу са законом који уређује доприносе за обавезно социјално осигурање.

Приходи физичког лица - резидента Републике Србије који су остварени и опорезовани у другој држави, умањују се за порез плаћен у тој другој држави (члан 87. став 5. Закона).

Доходак за опорезивање чини разлика између укупног дохотка утврђеног у складу са одредбама члана 87. ст. 2. до 5. Закона и неопорезивог износа из члана 87. став 1.  Закона. Неопорезиви износ дохотка за 2020. годину износи 2.987.424 динара.

Основица годишњег пореза на доходак грађана је опорезиви доходак, који чини разлика између дохотка за опорезивање и личних одбитака који износе:

1) за пореског обвезника - 40% од просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, односно за 2020. годину - 398.323 динара;

2) за издржаваног члана породице - 15% од просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике по члану, односно за 2020. годину 149.371 динар.

Укупан износ личних одбитака не може бити већи од 50% дохотка за опорезивање, а уколико су два или више чланова породице обвезници годишњег пореза на доходак грађана, одбитак за издржаване чланове породице може остварити само један обвезник.

Годишњи порез на доходак грађана плаћа се на опорезиви доходак по следећим стопама:

- 10% на износ до шестоструке просечне годишње зараде која за 2020. годину износи 5.974.848 динара (995.808 x 6);

- 10% на износ до шестоструке просечне годишње зараде + 15% на износ преко шестоструке просечне годишње зараде.         

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

Правилником о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу („Сл. гласник РС“, број 90/17, 38/18, 20/19 и 19/21) прописано је да се пореска пријава за годишњи порез на доходак грађана може поднети у електронском облику преко портала Пореске управе или у писменом облику  - непосредно или путем поште.

Код електронског подношења ППДГ-2Р пријаве, подносилац пријаве може бити порески обвезник, порески пуномоћник овлашћен за подношење пореске пријаве електронским путем, законски заступник (у даљем тексту: подносилац пријаве), који поседује важећи дигитални сертификат. Уколико се физичко лице први пут појављује као обвезник годишњег пореза на доходак грађана, потребно је претходно да изврши регистрацију попуњавањем података у делу портала е-ПОРЕЗИ - Регистрација физичког лица као пореског обвезника.

Подносилац пријаве се логује на портал Пореске управе, користећи смарт картицу са важећим дигиталним сертификатом, у делу е-ПОРЕЗИ. Ако пријаву подноси сам порески обвезник – на екрану се после логовања појављује име, презиме и ЈМБГ/ЕБС/ПИБ пореског обвезника. Када пријаву подноси лице овлашћено за подношење пријаве након логовања на екрану се појављује листа пореских обвезника за које је то лице овлашћено да подноси пореске пријаве, и подносилац пријаве бира пореског обвезника за кога тренутно подноси пријаву.

На екрану у делу ''Избор пријаве'', потребно је одабрати пријаву ППДГ-2Р, а након акције ''Изабери'' на екрану су омогућене следеће активности:

- унос података у пријаву ППДГ-2Р са две опције уноса и то: ''Текстуални унос'' и ''XML унос'';

- претрага постојећих пријава по ИД броју пријаве, ЈМБГ подносиоца пријаве, статусу (у припреми, чека на обраду, поднета, прокњижена, одбачена, сторнирана, предата), периоду за који се подноси пријава и периоду у којем је пријава поднета;

- листа постојећих пријава ППДГ-2Р које су поднете за конкретног пореског обвезника, у којој се приказују следећи подаци: ИД број пријаве, ЈМБГ подносиоца пријаве, порески период за који се подноси пријава, датум подношења,  датум измене, статус пријаве и штампа. У листи постојећих пријава омогућена је акција ''Отвори'' и ''Статус'' за пријаве које су у статусу ''Исправна'', ''Прокњижена'' и ''Одбачена''. За пријаве које су у статусу ''У припреми'' у листи постојећих пријава омогућена је акција ''Отвори'' и ''Измени''.

Избором акције ''Отвори'' на екрану се даје приказ изабране пријаве, а на изабраној пријави  омогућене су акције ''Освежи статус'' и ''Изађи''. Избором акције ''Изађи'' враћа се на почетни екран.

Избором акције ''Измени'' на екрану се отвара пријава у којој је могуће вршити измену унетих података.

ПОДАЦИ О ПРИЈАВИ

Омогућен је избор врсте пријаве одабиром једне од ознака из падајућег менија. Ако се подноси првобитна ППДГ-2Р у поље Врста пријаве уписује се ознака 1, док се поље ''Идентификатор измењене пријаве'' не попуњава. Ако се подноси измењена пореска пријава по члану 40. ЗПППА у поље Врста пријаве уписује се ознака 2 и обавезно се у поље ''Идентификатор измењене пријаве'' уписује ИД број пријаве која се мења. 

ДЕО 1  - ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ

Након пријављивања пореског обвезника путем дигиталног сертификата на портал Пореске управе аутоматски се уписују подаци о пореском обвезнику и то: Порески идентификациони број - ЈМБГ/ЕБС/ПИБ,  име, име једног родитеља и презиме, подаци о пребивалишту – општина, место, назив улице, кућни број и слово, спрат, стан број и слово.

Обавезан је унос нумеричких података и то: телефон позивни број, телефон број, као и текстуалних/нумеричких података: електронска пошта и занимање пореског обвезника. Након уноса свих обавезних података, потребно је покренути акцију ''Сачувај''.  Ако се било који од ових података не унесе, код покушаја да се сачувају унети подаци, на екрану се појављује порука о грешци (нпр. Поље 1.3.7 – Електронска пошта је обавезно, поље 1.4 – Занимање је обавезно).

ДЕО 2  - ПОДАЦИ О ИЗДРЖАВАНИМ ЧЛАНОВИМА ПОРОДИЦЕ

Омогућен је унос до 20 издржаваних чланова породице. Унос издржаваних чланова породице омогућен је избором акције ''Додај'', након чега се на екрану појављује прозор у који се уписују подаци о сродству (из падајућег менија бира се једна од понуђених опција сродства: деца, односно усвојеници, брачни друг, родитељи, односно усвојеници, унуци које не издржавају родитељи, а живе у домаћинству с обвезником) и ЈМБГ/ЕБС. Након уписа ЈМБГ/ЕБС аутоматски се појављују подаци: име, име једног родитеља, презиме члана породице коме је додељен уписани ЈМБГ/ЕБС. Уколико се након уноса ЈМБГ/ЕБС аутоматски не појаве подаци: име, име једног родитеља и презиме члана породице омогућен је ручни унос ових података.

Онемогућено је:

- Да се исти члан породице (ЈМБГ/ЕБС) унесе два пута. У случају поновног уноса истог члана породице избором акције ''Додај'' на екрану се јавља упозорење да ''ЈМБГ издржаваних чланова морају бити јединствени''.

- Да се у пријави унесу два брачна друга као издржавани чланови породице. У случају таквог уноса, избором акције ''Додај'' на екрану се јавља обавештење ''Листа издржаваних чланова може садржати само једног члана типа – брачни друг''.

- Да се у пријави унесу више од два родитеља. Услучају таквог уноса, избором акције ''Додај'' на екрану се јавља обавештење ''Листа издржаваних чланова може садржати  највише два члана типа – родитељи, односно усвојеници''.

- Да се као издржавани члан породице унесе порески обвезник. 

ДЕО 3  - ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА КОЈИ СЕ ОПОРЕЗУЈУ

У Образац ППДГ-2Р износи се уписују у динарима, без децимала, без тачке, запете или празног поља између бројева. Ако на неком пољу нису унети подаци о износу, у тим пољима ће бити уписана 0 (нула). Код уноса података у пољу не може да буде негативан број (нпр: ако се унесе да је износ зараде 50.000 динара, а порези и доприноси на терет запосленог 80.000 динара у позицији ''Свега'' аутоматски се уписује  износ 0 (нула)).

Онемогућено је подношење пријаве ППДГ-2Р у којој су у свим позицијама (изузев поља 3.13 – у којем је аутоматски уписан неопорезиви износ и поља 3.15.1 – у којем је аутоматски уписан лични одбитак за пореског обвезника) уписани износи 0 (нула) динара. Избором акције ''Сачувај'' добија се порука да ''Пријава не може бити сачувана уколико су сва поља за унос унутар дела 3 једнака 0''.

3.1. - Опорезиви приходи за које је исплатилац обуставио и платио порез и доприносе по одбитку (према потврди пореског плаца):

3.1.1. – Зарада из чл. 13. до 14б и члана 15б Закона. Уколико није остварен приход из ове тачке уписује се износ 0 (нула). 

3.1.2.- Порез и доприноси на терет запосленог (за 3.1.1.) – уколико је под редним бројем 3.1.1. уписано 0, и у ово поље се, такође уписује 0 (нула).

3.1.3. - Опорезиви приходи остварени ван радног односа (приходи из чл. 55, 60, 65в, 82. ст. 3. и 4, 84а и 85. Закона) - уколико није остварен приход из ове тачке уписује се износ 0 (нула). 

3.1.4. - Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.1.3.) – уколико под редним бројем 3.1.3. није исказан опорезиви приход, у ово поље се, такође, уписује 0 (нула).

3.2. - Свега (3.1.1. + 3.1.3. – 3.1.2. – .3.1.4.) - На основу унетих података у поља 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. и 3.1.4 систем аутоматски врши израчунавање и упис податка у поље 3.2.

3.3. – Опорезиви приход од самосталне делатности

3.3.1. - Опорезиви приход од самосталне делатности (из чл. 33. и 40. Закона) - Уколико није остварен опорезиви приход из ове тачке уписује се износ 0 (нула). 

3.3.2. - Порез (за 3.3.1. по члану 33. Закона) - уколико није исказан  приход у пољу 3.3.1. уписује се износ 0 (нула).

3.3.3. - Порез и доприноси на терет предузетника паушалца (за 3.3.1. по члану 40. Закона) - уколико није исказан  приход у пољу 3.3.1. уписује се износ 0 (нула).

3.3.4. - Лична зарада предузетника и предузетника пољопривредника (из члана 33а Закона) – уколико нема износа, уноси се 0 (нула).

3.3.5. - Порез и доприноси на терет предузетника и предузетника пољопривредника (за 3.3.4.) - уколико није исказан  приход у пољу 3.3.4. уписује се износ 0 (нула).

3.4. – Свега (3.3.1 – 3.3.2. – 3.3.3. + 3.3.4. – 3.3.5.) - На основу унетих података у поља 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4. и 3.3.5. систем аутоматски врши израчунавање и упис податка у поље 3.4.

3.5. – Остали опорезиви приходи по решењу Пореске управе

3.5.1. Опорезиви приходи (из чл. 60. и 84б Закона) - уколико није остварен опорезиви приход уписује се износ 0 (нула).

3.5.2. Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.5.1.) – ако је у пољу 3.5.1. унето 0, онда се и у ово поље уписује 0 (нула).

3.6. – Свега (3.5.1. – 3.5.2.) - на основу унетих података у поља 3.5.1. и 3.5.2. систем аутоматски врши израчунавање и упис податка у поље 3.6.

3.7.  – Опорезиви приходи за које је обвезник дужан да обрачуна и плати порез и доприносе самоопорезивањем (члан 100а Закона)

3.7.1. - Опорезиви приходи (из чл. 13. до 14б, 55, 65в, 82. ст. 3. и 4, 84а и 85. Закона) –када није остварен опорезиви приход уписује се 0 (нула).

3.7.2. – Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.7.1.) – Уколико није исказан приход на редном броју 3.7.1. уписује се износ 0 (нула).

3.8. – Свега (3.7.1. – 3.7.2.) - На основу унетих података у поља 3.7.1. и 3.7.2. систем аутоматски врши израчунавање и упис податка у поље 3.8.

3.9. - Опорезиви приходи за које је обрачунат и плаћен порез у другој држави (према потврди надлежног државног органа те државе)

3.9.1. - Опорезиви приходи (из чл. 13. до 14б, 33, 40, 55, 65в, 82. ст. 3. и 4, 84а и 85. Закона) - уколико нема износа, треба унети 0 (нула).

3.9.2. - Порез на терет примаоца прихода (за 3.9.1.) – уколико није исказан приход на редном броју 3.9.1. уписује се износ 0 (нула).

3.10. - Свега (3.9.1. – 3.9.2.) - на основу унетих података у поља 3.9.1. и 3.9.2. систем аутоматски врши израчунавање и упис податка у поље 3.10.

3.11. - Износ по основу повраћаја доприноса за обавезно социјално осигурање (из члана 87. став 4. Закона) -  уколико нема износа, потребно је унети износ 0 (нула).

3.12. - УКУПНО  (3.2. + 3.4. + 3.6. + 3.8. + 3.10. + 3.11.) – систем аутоматски врши израчунавање и упис податка у поље 3.12.

Ако је у пољу 3.12. исказани износ мањи од неопорезивог износа  који је аутоматски уписан у пољу 3.13. – у пољима  3.14. - Доходак за опорезивање,  3.16. - Опорезиви доходак и 3.19. - Годишњи порез аутоматски се уписује износ 0 (нула) динара.

3.13. - Неопорезиви износ (члан 87. став 1. Закона) – аутоматски је уписан неопорезиви износ.

3.14. - Доходак за опорезивање (3.12. – 3.13.) – систем аутоматски врши израчунавање и упис податка у поље 3.14.

3.15. - Лични одбици (3.15.1.+3.15.2, а највише 50% од 3.14.) - систем аутоматски врши израчунавање и упис податка у поље 3.15.

3.15.1. - За пореског обвезника (члан 88. став 1. тачка 1) Закона) – аутоматски је уписан износ који се признаје на име личног одбитка за пореског обвезника

3.15.2. - За издржаване чланове породице(члан 88. став 1. тачка 2) и став 3. тог члана Закона) - уписује се износ који се признаје на име одбитка за издржаване чланове породице.

Ако у делу 2 - Издржавани чланови породице нема података, у пољу 3.15.2. аутоматски се уписује 0 (нула).

Ако су у делу 2 – Издржавани чланови породице унети издржавани чланови, у пољу 3.15.2. – се највише може уписати износ једнак износу одбитка по члану помножен бројем издржаваних чланова породице унетих у део 2. Износ одбитка може бити и нижи од највише прописаног из разлога што се у току године може стећи или изгубити статус издржаваног члана породице, па се у том случају користи сразмеран износ на име личног одбитка за издржаваног члана породице.

3.16. - Опорезиви доходак (3.14. – 3.15.) - систем аутоматски врши израчунавање и упис податка у поље 3.16.

3.16.1. - Опорезиви доходак до шестоструке просечне годишње зараде - систем аутоматски врши израчунавање и упис податка у поље 3.16.1. Уписани износ не може бити преко износа шестоструке просечне годишње зараде.

3.16.2. – Опорезиви доходак преко шестоструке просечне годишње зараде (3.16. - 3.16.1.) - систем аутоматски врши израчунавање и упис податка у поље 3.16.2.

Дакле, ако  износ у пољу 3.16. – опорезиви доходак прелази износ шестоструке просечне годишње зараде, систем аутоматски у поље 3.16.1. уписује износ шестоструке просечне годишње зараде, а у поље 3.16.2. – уписује разлику износа у пољу 3.16. и износа у пољу 3.16.1.

3.17. – Порез по стопи од 10% (10% на 3.16.1.) - систем аутоматски врши израчунавање и упис податка у поље 3.17.

3.18. - Порез по стопи од 15% (15% на 3.16.2.) - систем аутоматски врши израчунавање и упис податка у поље 3.18.

3.19. – Годишњи порез (3.17. + 3.18.) - систем аутоматски врши израчунавање и упис податка у поље 3.19.

3.20. – Порески кредит из члана 89а Закона – обвезник ће остварити право на порески кредит по основу улагања у алтернативни инвестициони фонд, односно у куповину инвестиционе јединице алтернативног инвестиционог фонда извршеног у 2021. години подношењем Пореске пријаве за 2021. годину.

3.21. – Годишњи порез после умањења за износ пореског кредита (3.19. – 3.20.) – систем аутоматски преузима износ са поља 3.19.

Након попуњавања дела 3. Потребно је изабрати акцију ''Сачувај'' на дну екрана.

ДЕО 4 – ПОПИС ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА

Прилози се могу додавати након што је пријава претходно сачувана. Затим се у делу 4- Попис приложених доказа бира дугме ''Додај'', након чега се отвара прозор у коме се у падајућем менију бира један од понуђених прилога:

1) Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку (Образац ППП-ПО);

2) Извод из матичне књиге рођених за издржаване чланове породице;

3) Остало (друге потврде зависно од исказаних података у пријави, нпр: уколико је обвезник остварио опорезиве приходе на које су обрачунати и плаћени порези и доприноси у другој држави, дужан је да поднесе потврду надлежног државног органа те државе о оствареним опорезивим приходима и обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима не терет примаоца прихода; или потврда школе или факултета да је издржавано дете односно усвојилац редован ученик, односно студент и др.).

Прилози се уносе у формату .pdf, .jpg или .jpeg, при чему број прилога није ограничен. Омогућено је додавање новог прилога поновним избором опције ''Додај'' и понављањем претходно наведених активности.

Уколико је пореска пријава поднета, па се у поступку пореске контроле утврди да уз пријаву нису достављени сви неопходни докази, порески обвезник доказе који се накнадно траже не може доставити електронски, већ само у папирном облику и то надлежној организационој јединици Пореске управе која води поступак пореске контроле и доношења решења по поднетој пријави.

ДЕО 5 - НАПОМЕНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА/ПУНОМОЋНИКА/ЗАСТУПНИКА

 Омогућен је унос слободног текста до 500 карактера.

Након завршеног уноса података у пријаву ППДГ-2Р омогућен је избор акције ''Сачувај'', након чега пријава добија статус ''У припреми''.

Акцијом ''Провери исправност'' омогућена је провера исправности унетих података у пријаву. Уколико је пријава формално и математички исправна на самој пријави се приказује обавештење: ''Пријава је без грешака и може бити потписана и поднета''. Уколико је пријава неисправна приказује се обавештење о невалидности пријаве са листом неисправности у којој су наведени: поље у коме  је систем утврдио пропуст због кога валидација пријаве није могућа, као и врсту грешке. Након отклањања неправилности, односно уношења измена, пријаву је потребно поново сачувати и проверити њену исправност.

Уколико је пријава без грешака бира се акција ''Потпиши и поднеси''. На екрану се појављује потврда изабране акције, односно питање ''Да ли сте сигурни да желите да потпишете и поднесете пријаву?'' Потврдом се добија обавештење ''Потписивање у току'' и после тога пријава добија статус ''Чека на обраду''. Одабиром опције ''Статус'' мења се статус пријаве из ''Чека на обраду'' у статус ''Поднета''.

Током уноса података у пријаву или измене података која се врши након акције ''Сачувај'' омогућено је брисање пријаве акцијом ''Обриши''. Напомена: брисање пријаве је могуће само док је пријава у статусу ''У припреми'', односно пре избора акције ''Потпиши и поднеси''.

Потписивање пријаве се врши коришћењем дигиталног сертификата, после   подношења   прилога, а подносилац пријаве потом добија следеће информације:

- ИД  број пријаве који је систем доделио поднетој пријави ППДГ-2Р;

- Обавештење о успешно поднетој ППДГ-2Р пријави које је могуће одштампати. Обавештење садржи податке о пореском обвезнику, врсти пријаве и датуму подношења.

Пријава ППДГ-2Р може имати следеће статусе:

- ''Исправна'' - пријава која је поднета. Овакву пријаву подносилац пријаве не може да обрише или измени покретањем акције ''Измени''. 

- ''Одбaчена'' - пријава која у поступку валидације није прошла неку од задатих провера;

- ''Прокњижена'' - статус који пријава добија када се обвезнику уручи решење о утврђеној обавези.

Након пријема пореске пријаве ППДГ-2Р Пореска управа води поступак пореске контроле у којем утврђује све чињенице и околности које су од значаја за доношење решења о утврђивању годишњег пореза на доходак грађана.

Након отпочињања пореске контроле, обвезник нема право подношења измењене пореске пријаве ППДГ-2Р.                      

              ПОРЕСКА УПРАВА