Порески календар

нов 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Линкови    Међународни пројекти

Међународни пројекти

ПРОЈЕКАТ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ - ТАМП ПРОЈЕКАТ

Пројекат модернизације Пореске управе је петогодишњи пројекат који се финансира из зајма Светске банке Влади Србије и осмишљен је као пројекат институционалне реформе усмерен на основне функције Пореске управе и обухвата четири компоненте: правно окружење; организацију и пословање ПУРС; модернизацију управљања системом информационо-комуникационих технологија и евиденцијама; и управљање пројектом и управљање променама.

ТАМП опис пројекта

ЖАЛБЕ И ПРИМЕДБЕ У ВЕЗИ СА ПРОЈЕКТОМ

Сваки појединац који се осећа угроженим или оштећеним због неке од конкретних активности пројекта ТАМП може поднети жалбу. Потребно је попунити формулар за жалбу, сачувати га и поднети га на један од следећих начина:

1)      Имејлом tamp.grm@purs.gov.rs

2)      Лично (адреса: Саве Машковића 3-5, 11000 Београд)

3)      Позивом на број телефона: 066 8905356; радним данима у периоду: 07:30-15:30h

Сви лични подаци које доставите користиће се у складу са важећим прописима о заштити личних података и неће бити јавно објављивани. Контакт податке ћемо користити искључиво за будућу комуникацију у вези са Вашом жалбом.

Жалбу можете доставити и без навођења својих података и контакта тј. анонимно, подношењем жалбе на адресу: Пореска управа Централа, Министарство финансија, Саве Машковића 3-5, 11000 Београд, са назнаком за Писарницу, Жалба у вези са пројектом ТАМП. У том случају одговор на жалбу ће бити објављен на веб-сајту Пореске управе.

У року од 3 дана подносилац жалбе ће добити добити потврду о пријему жалбе; разговор са подносиоцем жалбе ће се обавити у року од 10 дана; док ће формалне информације о коначној одлуци бити доступне у року од 20 дана од подношења жалбе. У случају да жалба или примедба не може да се реши споразумно, подносилац жалбе може да прибегне формалним судским поступцима, који су доступни у складу са правним оквиром Републике Србије. Свака жалба може се поднети надлежности правосудних органа у било ком тренутку.

Жалбе и примедбе у вези са Пројектом модернизације Пореске управе (ТАМП)

 

Редни број

Датум подношења жалбе

Подносилац

Статус

Датум одговора на жалбу

Одговор на жалбу (ПДФ)