Порески календар

окт 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    О нама    Легалност софтвера    Kонтрола легалности софтвера

Kонтрола легалности софтвера

 Права интелектуалне својине на рачунарске програме и базе података

Законски основ, улога и надлежност Пореске управе - Права интелектуалне својине на рачунарске програме (софтвере) и базе података уређена су Законом о ауторским и сродним правима („Сл. гласник РС“ бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016), чија је примена предмет Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине („Сл. гласник РС“ бр. 46/06, 104/09) и Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, бр 36/15). Одредбама члана 6. Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине, прописано је да је Министарство задужено за послове финансија преко пореских инспектора надлежно за ефикасну заштиту права интелектуалне својине, односно права на рачунарске програме и базе података.

Одредбама члана 14. истог закона прописано је да надлежни орган, по службеној дужности или на захтев носиоца права, предузима радње и доноси акте у складу са наведеним законом. Сам поступак контроле уређен је Законом о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“ бр. 80/02, 84/02 - испр, 23/03 - испр, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон..., 53/2010, 101/2011, 2/2012 - исправка, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/14, 105/14, 112/2015 и 15/2016) и Законом о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15).

У складу са чланом 6. Закона о инспекцијском надзору, инспекцијаси надзор према врсти, може бити редован, ванредан, контролни и допунски.

Пореском обвезнику, услед неправилности и незаконитости у коришћењу  софтвера и кршења права аутора, инспектор може изрећи управну меру, и то:

 • превентивну меру,
 • меру за отклањање незаконитости,
 • посебну меру наредбе, забране или заплене или
 • меру за заштиту права трећих лица.

У случајевима да порески обвезник није превентивно отклонио неправилности o нелегалном или неправилно лиценцираном софтверу или у остављеном року није поступио по налогу инспектора за отклањање неправилности и незаконитости, инспектор ће поступити (члан 42. Закона о инспекцијском надзору) у складу са Законом о привредном преступу и поднети пријаву ОЈТ (за правна и др. правна лица) или у складу са Законом о прекршајима поднети прекршајну пријаву (предузетници).

Одредбама члана 215. и 216. Закона о ауторским и сродним правима за нелегално коришћење права интелектуалне својине на рачунарске програме и базе података прописана је казна за привредни преступ за привредно друштво или друго правно лице од 100.000-3.000.000 динара и 50.000-200.000 дин. за одговорно лице у правном лицу и казна за прекршај предузетника од 50.000-500.000 дин.

Закон о организацији надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала („Сл.гласник РС“, 61/05,104/09), примењује се ради откривања кривичних дела против интелектуалне својине код којих се као средство извршења јављају рачунари, рачунарски системи, рачунарске мреже и рачунарски подаци.

Одредбама члана 3. став 2 Закона о надлежности државних органа у борби против високотехнолошког криминала („Сл.гласник РС“, бр. 61/2005. и 104/2009) прописана је могућност подношења кривичне пријаве за поседовање преко 2000 копија (инсталација) нелиценцираног софтвера или нелегалног софтвера у вредности већој од милион динара.

У случајевима када се у поступку пореске контроле утврде чињенице и околности које указују на постојање основа за сумњу да је извршено пореско кривично дело у складу Кривичним закоником („Сл.гласник РС“, 85/05, 85/05-исправка, 107/05-исправка, 72/09, 111/09, 121/2012, 104/2013 и 108/2014), инспектор саставља извештај и са доказима доставља надлежном руководиоцу ПУ (помоћнику директора), који у року од 24 сата доставља извештај са доказима руководиоцу Пореске полиције (чл.136.ЗПППА) који поступа у складу са наведеним Кривичним Закоником.

Поступање по службеној дужности - Пореска управа доноси Годишњи план контроле који се заснива на процени значаја и ризика пореских обвезника са аспекта коришћења легалног софвера. На основу одабраних критеријума за анализу ризика врши се селекција пореских обвезника за контролу и планирају и доносе месечни планови контроле.

На основу дефинисаних и издвојених обвезника за контролу, порески инспектор на основу налога за контролу започиње поступак контроле и предузима радње и доноси акте у складу са Законом о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине,  ЗПППА, и Законом о инспекцијском надзору.

Пореска управа је сачинила контролну листу из области легалности софтвера, објавила је на интернет страници -www.poreskauprava.gov.rs/aktuelnosti/Ostalo/3525/inspekcijski-nadzor---kontrolne-liste.html и примењиваће је у поступку редовне контроле.

Контролна листа помаже пореским обвезницима да знају које су обавезе и шта треба да ураде како би своје пословање и поступање ускладили са прописима и спречили нелегално и неправилно лиценцирано коришћење рачунарских програма и шта инспектор контролише у поступку контроле.

Поступање на захтев носиоца права интелектуалне својине или организације која га заступа и поступање по представкама - Уколико носилац ауторских права или организација која га заступа, правно или физичко лице или анонимно лице поднесе захтев за преступ или представку за контролу кршења права интелектуалне својине на рачунарске програме и базе података, Пореска управа поступа по захтеву у складу са Законом о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине и Законом о инспекцијском надзору.

У складу са чланом 18. Закона о инспекцијском надзору инспектор неће покренути поступак по службеној дужности на основу представке ако је процењен незнатан ризик или је посреди злоупотреба права. Такође, исти члан Закона прописује, да уколико инспектор утврди да не постоје услови за покретање поступка по службеној дужности на основу представке,  обавестиће о томе подносиоца представке, најкасније у року од 30 дана од дана пријема представке.

На захтев подносиоца представке, уколико је процењен ризик низак, средњи или висок, инспектор обавештава подносиоца представке како је поступио са представком, најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, а о исходу покренутог поступка ванредног инспекцијског надзора, уколико је процењен ризик критичан - најкасније у року од 15 дана од дана окончања поступка.

Активности Пореске управе и поступак пореске контроле

Пoступак пореске контроле - У складу са чланом 17. Закона о инспекцијском надзору, инспектор у писаном облику обавештава пореског обвезника о предстојећем инспекцијском надзору (у даљем тексту контроли), као и о интернет страници на којој је објављена контролна листа, најкасније три радна дана пре почетка надзора.

Такође, инспекцијски надзор може да започне без обавештавања надзираног субјекта о предстојећем надзору када постоје разлози за неодложно поступање или оправдана бојазан да би обавештење умањило остварење циља инспекцијског надзора, односно бојазан да надзирани субјект изврши деинсталацију софтвера и изврши рачунарски инцидент.

С обзиром да контрола пореског обвезника може бити најављена у складу са писаним обавештењем, или не најављена, у складу са претходним  ставом 2, то иста започиње уручивањем налога за контролу директору или другом овлашћеном лицу у правном лицу, власнику предузетничке радње или овлашћеном лицу, пословођи ортачке радње (или ортаку), пуномоћнику, заступнику по службеној дужности.

Уколико порески обвезник, односно присутно лице одбије уручење налога за контролу, сматра се да контрола почиње показивањем налога и предочавањем његове садржине пореском обвезнику, односно присутном лицу. (Чл. 18. став 8 Закона о инспекцијском надзору)

За почетак, у поступку контроле, порески инспектор проверава основне податке о пореском обвезнику на основу документације са којом располаже, као на пример јавне исправе и податке из регистра.

Инспектор, поступајући у границама предмета контроле из налога за контролу, предузима оне провере и друге радње које су садржане у контролној листи. (чл. 14. став 2 Закона о инспекцијском надзору).

Порески обвезник може доставити инспектору извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика, које је спровео сагласно садржини контролне листе и правилима о процени ризика. (чл. 14. став 5 Закона о инспекцијском надзору)

Ако више инспекција врши заједнички надзор, надзирани субјекат има право да инспектору ускрати давање података и изјава које је дао једном од инспектора у том надзору.

Истоветност копија и оригинала документације пореског обвезника потврђује порески обвезник својим печатом и потписом.

Овлашћења инспектора ради утврђивања чињеница прописана су чланом 21. Закона о инспекцијском надзору.

Након утврђивања основних података о пореском обвезнику, инспектор утврђује број рачунара по пописној листи за претходну годину и број рачунара на дан вршења контроле и врши контролу књижења софтвера. Дакле, проверава конта 023-постројења и опрема, 103-ситан инвентар и конта за књижење купљеног софвера: 014-остала нематеријална улагања, 559-остали нематеријални трошкови, 550-трошкови непроизводних услуга. Често, порески инспектори због лошег књиговодственог вођења броја рачунара прибегавају физичком пребројавању истих.

На основу излиставања путем софтвера за излиставање инсталираног софтвера или путем рачунарске методологије инспектор утврђује број и врсту инсталираних софтвера на свим рачунарима.

Код пореских обвезника који поседују велики број рачунара излиставање софтвера врши се на селектованом броју рачунара према процени пореског инспектора. Уколико се на селектованом броју рачунара утврди нелегалан софтвер, врши се излиставање софтвера на свим рачунарима.

Даље, порески инспектор проверава легалност софтвера у зависности од врсте софтвера и произвођача софтвера. Дакле, инспектор у поступку контроле се придржава правила које је прописао произвођач софтвера, те на пример проверава правилност инсталираног Windows оперативног система, office, апликација, развојних алата, правилности инсталираног софтвера кроз набавку лиценци путем уговора о количинском лиценцирању, затим софтвера кроз набавку серверских и приступних лиценци, проверава оригиналну амбалажу за инсталиран софтвер, CD медије, сертификате, упоређује и проверава серијске бројеве, постојање hardlock-ova (на пример: хардверски кључ- USB) и друга правила набавке софтвера и на крају проверава рачуне - фактуре о купљеном софтверу.

У случајевима да за утврђивање одређене чињенице не постоје непосредни докази, инспектор омогућава пореском обвезнику да се изјасни о чињеницама и околностима које су од значаја за констатацију о поседовању легалног или нелегалног софтвера.

По завршетку свих провера у контроли, порески инспектор саставља записник о спроведеној контроли и исти доставља обвезнику у року од 5 дана (чл. 128. став 3 ЗПППА), односно 8 дана (чл. 35. став 5 Закона о инспекцијском надзору) од завршетка контроле.

Пореском обвезнику је омогућено да се о налазу из записника изјасни у року од 8 дана (чл. 128. став 5 ЗПППА), односно 5 дана (чл. 36. став 1 Закона о инспекцијском надзору) од дана пријема записника.

Контролна листа је саставни део записника (чл. 35. став 3 Закона о инспекцијском надзору). Садржина контролне листе и чињенице констатоване у њој морају бити оверене потписом инспектора и пореског обвезника, односно присутног лица. (чл. 14. став 3 Закона о инспекцијском надзору)

Уколико обвезник достави примедбе на записник у којима је изнео нове доказе и чињенице, због којих би требало променити чињенично стање утврђено у записнику или изменити раније правне оцене, инспектор доноси допунски записник. На допунски записник се не може изјавити приговор.

У случајевима да порески обвезник у остављеном року у поступку  контроле не предузме мере које су му наложене, односно предложене, не отклони незаконитост и штетне последице коришћењем нелегалног софтвера, инспектор доноси решење, којим изриче мере за отклањање незаконитости (најкасније 60 дана од дана када је записник, односно када је допунски  записник примљен).

У случајевима да порески обвезник не отклони неправилности, по изрицању управних мера у складу са Законом о инспекцијском надзору и донетог решења у року од 15 дана од дана уручења истог, инспектор ће поступити (чл. 42. Закона о инспекцијском надзору) у складу са Законом о привредним преступима и поднети пријаву ОЈТ (за правна и др. правна лица) или у складу са Законом о прекршајима поднети прекршајну пријаву Прекршајном суду (предузетници).

Поштовање права аутора и предности коришћења легалног софтвера - Софтвер као рачунарски програм или скуп програма представља ауторско дело носиоца ауторског права који има искључиво право да штити интегритет свог права и да има право надокнаде на економско искоришћавање свог дела (члан 19 Закона о ауторским и сродним правима). За свако искоришћење ауторског дела од стране другог лица аутору припада накнада, што значи да рачунарски програм, односно лиценца за коришћење софтверског програма треба да буде одобрена од стране власника ауторског дела, односно патентних права, те се лиценца, односно рачунарски програм мора или платити или уступити бесплатно у зависности од намере носиоца права, односно произвођача.

Набављен легалан софтвер кроз мрежу ауторизованих продаваца или дистрибутера подразумева безбеднији начин коришћења програма, располагање са правим информацијама о могућности коришћења програма, могућност добијања техничке подршке и адекватне обуке за коришћење програма. Нелегално купљен софтвер подразумева да лице које инсталира нелегалан софтвер тражи одређену надокнаду а за узврат се добија могућност коришћења софтвера од 10-20% од укупних могућности софтверског производа и решења. Такође, пиратски софтвер не подразумева могућност коришћења најновијих верзија за одређену врсту софтверског производа.

Мора се напоменути да коришће легалних рачунарских програма обезбеђује веће могућности оперативног и безбедносног деловања од напада хакера, заражених малициозних програма, губитка и крађе података итд.

Софтверска писменост и развијеност једног модерног друштва подразумева легално коришћење програма и поштовање права аутора, на чему раде инспектори Пореске управе.

 Циљеви Пореске управе

Дугорочни циљеви:

 • Смањење степена коришћења нелегалног софтвера (степен пиратерије 67%-2015.године);
 • Сузбијање сиве економије, односно развој и уређење тржишта продаје легалног софтвера;
 • Повећање буџетских прихода;
 • Смањење високотехнолошког криминала.

Општи циљеви:

 • Прикључење Србије ЕУ;
 • Приступ Светској трговинској организацији;
 • Развој домаће и нове економије, посебно ИТ индустрије;
 • Отварање нових радних места.

За сва питања везана за права интелектуалне својине на рачунарске програме и базе података можете да се информишете посредством сајта Пореске управе или путем телефона: